Page 1

HÅLLBAR

OMSTÄLLNING! En vägledning för studiecirklar


DET ÄR FÖR SENT ATT VARA PESSIMIST! Omställning – resurser för folkbildning Introduktion Omställningsrörelsen förenar många initiativ som på olika sätt arbetar för mer självförsörjande och mindre sårbara lokalsamhällen. Samhällen där människor upprätthåller en hög välfärd utan att tära på Jordens resurser på ett ohållbart sätt. Folkbildning är en viktig del av omställningen. Detta material är en kort introduktion till omställningsrörelsen och en resursbank för Studiefrämjandet i omställningsarbetet. Fokus ligger på områdena oljetopp; ekonomi; permakultur, odling och självhushållning; återta kunskap; arbetsmetoder för omställning samt inre omställning. Studiefrämjandet kan ha en mycket viktig roll i omställningsrörelsen genom att skapa nätverk och mötesplatser för människor som vill arbeta för förändring.

Omställning Sverige transitionsweden.se

Om omställningsrörelsen Det är helt tydligt att vi har ett akut behov av att minska utsläppen från förbränningen av fossila bränslen för att inte klimatet ska kollapsa. Samtidigt ökar också medvetenheten om att vi befinner oss på oljetoppen, se faktaruta. Eftersom våra samhällen är beroende av billig energi i form av olja ställer detta stora krav på förändringar. Insikten om att klimatkrisen och energikrisen hänger ihop och därför behöver lösas tillsammans har skapat omställningsrörelsen. Det är en ny folkrörelse som tog fart i England år 2006 (Transition Towns) och som nu sprider sig snabbt över hela världen. Det är inte en organisation, snarare nätverk av människor med olika bakgrund. I Sverige är Hela Sverige skall leva ”nav” för svenska Transition Towns genom Omställning Sverige, som genomför seminarier, föreläsningar och workshops. En tjänst som koordinator samt en rådgivande kärngrupp finns i verksamheten som i övrigt bygger på lokalt engagemang.

Fakta om oljetoppen Olja är en ändlig resurs - det finns inte hur mycket som helst. Oljetoppen (Peak Oil) inträffar när det inte längre går att öka uttaget av olja. Det innebär inte att oljan tar slut, men det betyder att den blir dyrare. Eftersom dagens samhällen och världsekonomin är beroende av billig energi får detta stora konsekvenser. International Energy Agency skriver i sin rapport World Energy Outlook 2010 att denkonventionella oljeproduktionen nådde sin topp 2006.

2


Att minska sårbarheten Omställningsgrupper jobbar för att förbereda för livet efter oljan och för att stärka resiliensen i sina samhällen. Resiliens är ett begrepp från ekologin som betyder ungefär motståndskraft mot förändringar. Idag har våra samhällen i regel en låg resiliens, därför att vi hämtar det mesta av våra basvaror utifrån och för att vi förlorat mycket kunskap om hur vi kan hantera resurser. Omställningen inkluderar många sätt att hantera dessa utmaningar: odling, självhushållning, lokal livsmedelsproduktion, ekobyar, energieffektivisering och förnybar energi, hållbart byggande, lokal ekonomi, bytessystem. Arbetet med omställning är ofta framförallt en katalysator för att sätta igång processer runt dessa frågor. Lösningarna finns – det gäller att aktivera dem.

Mer fest än protest Omställningen behöver starta i den egna vardagen, i det egna lokalsamhället tillsammans med andra och bygga på engagemang, vilja, lust, glädje, helhetssyn och möjligheter. Det krävs massor av arbete för att ställa om samhället. Omställningsrörelsen betonar vikten av att sätta igång, att tillsammans med andra göra saker i rätt riktning. Delaktighet är en viktig ingrediens i omställningen, till exempel att använda mötesmetoder som låter alla vara kreativa så att gruppens kollektiva visdom kommer fram. En bärande tanke är att livet utan fossila bränslen kan vara rikare än vad det är idag. Omställningsrörelsen vill visa att det är möjligt genom glada upptåg och lustfyllda manifestationer - mer fest än protest!

Permakultur – planering för helhet Mycket av tankarna bakom omställningsrörelsen kommer från permakulturen. Det är en samhällsplanering med helhetsperspektiv för ett uthålligt, resurseffektivt samhälle. Målet är en harmonisk integration mellan natur och människor där mat, energi, bostad och andra behov produceras genom att arbeta med naturen, inte mot den. Odling, energieffektivitet och slutna kretslopp är viktiga delar av permakultur.

Visionen om en ny värld Omställningsarbetet är visionsdrivet. För de lokala omställningsgrupper som nu bildas i många länder handlar det om att skapa en bred medvetenhet om vår situation och gemensamt ta fram en vision för den egna byn, bygden, staden eller stadsdelen. En praktisk och konkret vision som handlar om en tillvaro med social samvaro, ökad samverkan, närproducerade livsmedel, förändrade transportmönster och en radikalt minskad energikonsumtion utan innehåll av fossila bränslen. Det finns ett stort behov av nya berättelser om framtiden.

3


Inre omställning – en ny syn på världen De utmaningar vi står inför är inte orsakade av politiska, tekniska eller ekonomiska misstag utan snarare en följd av vårt sätt att se på världen och våra föreställningar om den. En yttre omställning av samhället är därför inte möjlig utan en inre omställning av människors världsbild, tankar, idéer och värderingar – av vår kultur. Kulturer bygger på myter, även kulturen i det industriella tillväxtsamhället . Berättelser som vi lever efter om vad som gör oss lyckliga, vad framgång är, vår relation till naturen och andra människor. Det som värderas högt i vår kultur – effektivitet, materiellt välstånd, individuellt oberoende - står ofta i direkt motsats till sådant som vi egentligen tycker är viktigt och mår bra av, som tid, relationer med andra människor, en känsla av sammanhang och delaktighet. Men det är ingen enkel sak att byta världsbild. Medvetenhet om tillståndet för mänskligheten och Jorden kan drabba i form av rädsla och sorg, som kan ligga till grund för tillstånd av förnekelse som många människor har fastnat i. Psykologiska modeller kan hjälpa oss att förstå vad som verkligen händer och undvika att omedvetna processer hindrar förändring. Den inre omställningen innebär en annan syn på resten av naturen. Att börja leva som om vi vore en del av den istället för något utanför. Att sluta behandla världen som skafferi och soptunna, börja kommunicera med istället för om den. Det är egentligen inget nytt utan finns hos många så kallade ursprungsbefolkningar.

Omställningen och folkbildningen När folkbildningen som begrepp uppstod stod samhället inför stora utmaningar i förvandlingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Dagens samhälle behöver förändringar i samma skala som då. Omställning i tid eller slutet på världen som vi känner den. Dags för ett engagemang i samma anda som i folkbildningens barndom alltså!Omställningsarbetet är i många avseenden ett folkbildningsarbete. Två av de tolv stegen för omställning handlar direkt om folkbildning: ”Öka medvetenheten” och ”Återta kunskap”. Att öka medvetenheten har många organisationer jobbat med länge. Det handlar om att visa på den situation vi befinner oss i och utmaningarna i form av flera relaterade kriser: klimatkris, ekosystemkris, fattigdomskris och energikris. Föredrag, studiecirklar, debattartiklar, debatter, diskussioner. Många omställningsinitiativ har framgångsrikt jobbat med filmvisningar (se resurstips). Återta kunskap är kanske inte lika vanligt förekommande, även om vissa organisationer (hembygdsföreningar t ex) jobbar aktivt med detta. Tanken bakom att återta kunskap är att många idag är ganska dåliga på att ta hand om sig själva. Vi kan inte bygga hus, inte skaffa mat, laga våra kläder, etc. Vi har förlorat en massa viktig lokal kunskap som våra föräldrar och deras föräldrar hade. De levde innan det nuvarande slit- och slängsamhället kom, och har kunskap om och direkta erfarenheter av ett lågenergisamhälle. Detta stora återtagande av gamla lokala kunskaper innebär ett stärkande av bygden och aktiverar förmågan att finna lösningar, att praktiska resultat och att arbeta tillsammans.

4


Omställningen har börjat Många arbetar redan idag med omställningsfrågor, fast utan att definiera arbetet inom den ramen. Hembygdsföreningar, lokal- och socialekonomiska initiativ, biodlare, trädgårdsföreningar, hantverkare, sociala rörelser… listan kan göras lång (exempel nedan). Alla dessa grupper har viktiga kunskaper som behövs i omställningen. Omställningsrörelsen är alltså inte en miljörörelse! Det är lika mycket ett demokratiskt projekt. Det vi kanske mest av allt behöver för att ställa om är en ny berättelse om vad det är att vara människa på den här planeten, en ny kultur. Kultursektorn har en mycket viktig uppgift i omställningen – vilka berättelser ger de oss om framtiden? Om många börjar se sitt arbete som en del av en större process och börjar samarbeta inom omställningsrörelsen skapas en stark kraft. Här kan Studiefrämjandet ha en mycket viktig roll att spela. Att skapa mötesplatser där fler kan upptäcka att de jobbar för samma sak, fungera som kontaktförmedling genom de nätverk som Studiefrämjandet har, att fungera som mötes- och processledare… allt detta är viktiga ingredienser i omställningsrörelsen.

Exempel på aktiviteter som Studiefrämjandet varit delaktiga i: • Studiefrämjandet i Lund har i samarbete med Naturskyddsföreningen i Lund haft en studiecirkel om omställning (kontaktperson Manuela Kronen, Naturskyddsföreningen i Lund, 070358 73 95) • Studiefrämjandet i Göteborg har skapat mötesplatsen Café Planet på Ekocentrum för att samla intresserade som jobbar eller vill jobba med omställningsfrågor. Utifrån de öppna mötena där bildas mindre grupper och studiecirklar. (kontaktperson Kristina Eberth 031-192532) • Studiefrämjandet i Alingsås har haft en ”Studiedag om framtiden”. Omställning Alingsås har provat en studiecirkel om oljetoppen (kontaktperson Karin Gustavsson 0322-93570) • Studiefrämjandet i Hälsingland samlar många aktörer som med stor bredd synliggör omställningsarbetet i en Framtidsvecka varje år (kontaktperson Anders Persson 076-7786075) • Studiefrämjandet i Småland har tillsammans med Omställning Tranås gjort en guide på nätet till producenter och närodlade produkter i Sommenområdet. www.narodlat.nu

Tänkbara samarbetspartners: • • • • •

5

Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Läns- eller kommunbygderåd LRF Hushållningssällskap

• Lokalekonomiska initiativ, t ex JAK-bankens lokalavdelningar • Trädgårdsföreningar • Hantverksföreningar


RESURSER ALLMÄNT OM OMSTÄLLNING Webb: OmställningsSverige möts på en nätverkssida. Här finns en hel del tips och resurser, bland annat omställningens 12 principer på svenska (http://transitionsweden.ning.com/page/12-stegfoer-att-boerja). Man kan bland annat ansluta sig till lokala grupper och intressegrupper och se vad som händer runt om i landet. http://transitionsweden.ning.com/ Omställning Alingsås har en mycket bra hemsida att inspireras av https://sites.google.com/site/ omstallningalingsas1/home Omställning Göteborg likaså http://www.omstallninggoteborg.se/ Omställningsgruppen i Sigtuna har en sida med mycket referat av föreläsningar och aktiviteter de har gjort: http://omstallningsgruppenisigtuna.se/ Ställ om var SVT:s fristående satsning för klimat- och energifrågan, med fokus på omställningsarbete. Avslutades 2009, men fortfarande finns bra reportage, intervjuer och filmer. www.stallom.se Transition Culture den engelska ursprungliga omställningssidan http://transitionculture.org/ Post Carbon Institute har resurser i form av nyhetsbrev, skrifter, filmer etc för omställning. www.postcarbon.org Albaeco, svensk förening som ”gör vetenskap till vetskap” skriver på svenska om resiliens, http:// www.albaeco.com/htm/svenskresiliens.htm

Skrifter: Ställ om - inspiration och handledning för omställningsgrupper. Hela Sverige ska leva, 2010. Finns på nätet eller beställs från Hela Sverige ska Leva. The Transition Handbook: From Oil Dependency to Local Resilience, Rob Hopkins, 2008. Transition Culture har gett ut fler böcker, http://transitionculture.org/

Landsbygdsprogrammet – möjligheter för natur och miljö. Naturskyddsföreningen, 2009. En inspirationsskrift för Naturskyddsföreningens kretsar om hur man kan finansiera omställningsåtgärder med hjälp av EU:s Landsbygdsprogram. http://www.naturskyddsforeningen.se/ upload/Foreningsdokument/Broschyrer/jordbruk_broschyr_LBP.pdf Världens bästa by. Hela Sverige ska leva, 2010. En skrift med goda exempel på lokal utveckling från olika utvecklingsgrupper i Sverige. http://www.helasverige.se/kansli/informationsmaterial/ Globala utmaningar - lokala svar? Hillevi Helmfrid har skrivit flera bra texter om omställning, exempelvis denna (med Johanna Björklund, 2008). En genomgång av klimathotet, sinande oljetillgångar, utarmade ekosystemtjänster, ökade globala klyftor och ökad psykosocial ohälsa samt en

6


analys av hur de olika problemen hänger samman med varandra och i vilken riktning vi kan söka för att hitta lösningar. http://goto.glocalnet. net/hillevihelmfrid/index.php Nine meals from anarchy – oil dependence, climate change and the transition to resilience. Andrew Simms, 2008. New economics foundation. En beskrivning av det sårbara oljesamhället och möjliga vägar ur det, med inspiration från exempelvis Kuba. Finns att ladda ner här: http://www.neweconomics.org/ publications/nine-meals-anarchy The Long Emergency: Surviving the End of Oil, Climate Change, and Other Converging Catastrophes of the Twenty-First Century, James Howard Kunstler, 2009. Blessed Unrest: How the Largest Movement in the World Came into Being and Why No One Saw It Coming. Paul Hawken, 2007.

Nine Meals from Anarchy Oil dependence, climate change and the transition to resilience

new economics foundation

Filmer: In Transition (49 min) Den första filmen om och av omställningsrörelsen, samhällen runt om i världen som jobbar utifrån oljetoppen och klimatförändringarna. Med kreativitet, fantasi och humor bygger de om sin lokala ekonomi. Det är positivt, lösningsfokuserat och kul! Finns att se på nätet och att köpa. What a Way to Go – life at the end of the empire (123 min) En medelklasskille får grepp om oljetoppen, klimatfrågan, massutrotning av arter och slutet för den amerikanska livsstilen. En oroande, barmhärtig och ibland rolig dokumentär om de historiska, sociala och psykologiska faktorer som driver oss mot mänsklighetens utrotning. Inget lyckligt slut men en kraftfull uppmaning till omställning. Finns att köpa, http://www.whatawaytogomovie.com

OLJETOPPEN Webb: ASPO Sverige är en ideell förening vars syfte är att studera, analysera och väcka intresse för den nära förestående kulmen i jordklotets oljeutvinning. Har en del filmer länkade. http://www.asposverige.se/ På Omställning Sveriges sida finns “kort” som kan användas för att göra en interaktiv föreläsning om oljetoppen. Deltagarna berättar för varandra om ämnet med stöd av korten. http://transitionsweden.ning.com/page/verktygslaadan-1 Omställnings Alingsås har ett presentationsmaterial om oljetoppen. https://sites.google. com/site/omstallningalingsas1/filer-dokument Det finns några svenska bloggar med högt anseende i oljetoppsfrågor, framför allt Cornucopia? http://cornucopia.cornubot.se/, Livet efter oljan http://efteroljan.blogspot.com/, Flute-tankar http://flutetankar.blogspot.com/ och Effektbloggen http://www.effektmagasin.se/. The Oil Drum, webbplats med enormt mycket information om oljetoppen. www.theoildrum.com Post Carbon Institute www.postcarbon.org

7


Skrifter: Olja (2005) och Svart jord (2008), Gunnar Lindstedt. Gunnar Lindstedt är journalist och beskriver i böckerna varför oljebolag, näringsliv och politiker gör allt för att dölja oljekrisen, samt om de förändringar världens matproduktion står inför. Sustainable Energy Security – strategic risks and opportunities for business. Antony Froggatt and Glada Lahn, Lloyds och Chatham house, 2010. Världens största försäkringsbolag varnar näringslivet för oljetoppen. http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/ view/-/id/891/ Peaking of world oil production: impacts, mitigation, & risk management. Robert L. Hirsch, Roger Bezdek, Robert Wendling, 2005. “Hirschrapporten”, skriven på uppdrag av US Department of energy. Menar att oljetoppen inträffar inom 20 år, och att den tiden är nödvändig för att anpassa samhället. http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/oil_peaking_netl.pdf The Party’s Over: Oil, War, and the Fate of Industrial Societies. Richard Heinberg, 2003. Power Down: Options and Actions for a Post-Carbon World. Richard Heinberg, 2004.

Filmer: A Crude Awakening – the Oil Crash (90 min) Historien om hur vårt oljeberoende är på kollisionskurs med Jordens geologi. Intelligent och mycket roande film som besöker världens främsta experteroch kommer till den jobbiga men logiska slutsatsen att vårt industriella samhälle, byggt på billig och lättillgänglig olja, måste tänkas om från början. Finns att se på nätet och att köpa. The End of Surburbia - Oil Depletion and the Collapse of The American Dream (78 min). En peak oil-klassiker. Den amerikanska drömmen har till stor del investerats i förorten med ”urban sprawl” som konsekvens, något som också har exporterats till Sverige. Men Surburbia är beroende av billig olja. Vad händer när oljan blir dyrare och hur kan vi undvika End of Surburbia? Det finns också en uppföljare ”Escape from Surburbia”. Finns att se på nätet och att köpa här (kommer hem till dig inslagen i ett gammalt cornflakespaket t ex) http://www.endofsuburbia.com/ Det finns också mycket bra filmer och klipp på Youtube (sök på peak oil), Post Carbon Institute och ASPO Sverige (se ovan) samt SVT:s nu nedlagda klimatsatsning Ställ om (www.stallom.se).

8


KLIMAT Se ”En introduktion till klimatfrågan”, Naturskyddsföreningens klimatnätverk, 2010.

PERMAKULTUR, ODLING OCH SJÄLVHUSHÅLLNING Web Föreningen Permakultur i Sverige har mycket information på sin webbplats, boktips och ett kalendarium med kurser. www.permakultur.se Föreningen Kärngårdar organiserar ett nätverk av människor och gårdar över hela landet och siktar på att skapa ett allt tätare nät där gårdar och stödmedlemmar samverkar lokalt. Föreningen knyter land till stad, förenar konsument med producent och utgör en kunskapskälla för en annan framtid. www.karngardar.se FOBO Förbundet för organisk och biologisk odling är en ideell organisation som verkar för och sprider kunskap om organisk biologisk odling. Det vänder sig till alla som önskar en resursbevarande odling och säger nej till konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Ger ut tidningen Odlaren. www.fobo.se Alternativ.nu är en hemsida för praktisk kunskap om självhushållning och hur man på ett naturligt och meningsfullt sätt kan leva och försörja sig på landsbygden. Sidan drivs av tidningen Åter, tillsammans med en massa frivilliga medhjälpare. Det finns ett livaktigt diskussionsforum och en användarskapad handbok håller på att byggas upp. www.alternativ.nu Tillväxt är ett Stockholmsbaserat nätverk av människor som planterar ätbara träd och buskar i parker, på trottoarer, gator, innergårdar, ja var som helst! Syftet är att inspirera till odling för att få en stad med närodlad frukt, bär och nötter. Har bra planteringstips och råd – ”Busplanteringens ABC”. http://www.tillvaxt.org/ Närodlat.nu är en sajt som Omställning Tranås och samverkan i Sommenbygd gjort i samarbete med Studiefrämjandet. Guide till producenter och närodlade produkter i Sommenområdet. http://www.narodlat.nu/

9


Skrifter: Permakultur i ett nötskal. Whitefield Patrick, 2010. Introduction to permaculture. Mollison, Bill (olika upplagor). Hållbar utveckling genom stadsodling. Hanna Asp, 2009. Ett kandidatarbete som undersöker kopplingen mellan stadsodling och hållbar utveckling, med många exempel på stadsodlingsprojekt. http://stud.epsilon.slu.se/300/1/asp_h_090623.pdf Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability, David Holmgren. En bibel, ganska svårläst. Kortversion här: http://permacultureprinciples.com/freedownloads_essence.php In Defense of Food: An Eater’s Manifesto. Michael Pollan, 2008. Författaren utvecklar sina råd om hur man ska äta utifrån ”Eat food. Not too much. Mostly plants.” Animal, Vegetable, Miracle: A Year of Food Life. Barbara Kingsolver, 2007. Författaren beskriver hur hennes familj försöker äta bara lokalproducerad mat under ett år.

Filmer: A Farm for the Future (48 min) Det går åt mer fossil energi för att producera mat än vad det är i själva maten. Hur skulle ettjordbruk se ut som gör det vi i allmänhet tror att jordbruk gör – omvandlar solenergi till mat? Rebecca Hosking bestämde sig för att undersöka saken i denna BBC-dokumentär. Finns på nätet via Google videor. The Power of Community (53 min) Efter Sovjetunionens fall drabbades Kuba av en energikris. När man inte längre kunde importera billig olja fick man lösa de problem som uppstod på andra sätt. Dokumentären berättar om stadsodlingar på tak och i parker, om hur staten köpte cyklar till pendlare som inte hade råd med bensin, om hur statliga storfarmer arrenderats ut gratis för att göra jordbruket mer småskaligt, med mera. Kan man dra lärdomar av Kuba om resten av världen drabbas av en global energikris, när oljan sinar? Finns att köpa eller på nätet via Goog le videor.Det finns också mycket bra filmer och klipp på exempelvis Youtube (sök på permaculture, guerilla gardening). Till exempel en liten film från den engelska staden Todmorden, där människor busodlar frukt och grönsaker: http://www.youtube.com/watch?v=az3m5ewU9Us&feature=related

10


EKONOMI Webb Crash course http://www.chrismartenson.com/ The Automatic Earth. En hel radda ”primers” för den som vill sätta sig in i frågan. http://theautomaticearth.blogspot.com/ Dessa två handlar om finansvärldens koppling till energiförsörjning, båda med praktiska tips för hur du klarar en (enligt dem nära förestående) finanskris, ”How to build a lifeboat”. En av skribenterna på The Automatic Earth talade på Transition Networkkonferensen 2010, här sammanfattat av Effektbloggen http://www.effektmagasin.se/ sa-forbereder-du-dig-for-nasta-finanskris Lokalekonomernas nätverk finns för människor som vill utveckla och utöva sitt kunnande inom omställning till en ekonomi som är icke beroende av fossilenergi. http://lokalekonomerna. ning.com/ JAK Medlemsbank är en ekonomisk förening som verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner. Ger många kurser om ekonomi, ofta i form av studiecirklar. www.jak.se Bloggtipsen under oljetoppsresurserna ovan skriver också mycket kritiskt om tillväxt.

Skrifter: Tillväxtens sista dagar. Björn Forsberg, 2007. (Björn Forsberg kommer snart ut med en ny bok som handlar om omställningslösningar). Tillväxt till döds. Stellan Tengroth, 2010. Agenda för en Ny Ekonomi. David C Korten, 2010. Keynes barnbarn – en bättre framtid med arbete och välfärd. Christer Sanne, 2005. Christer Sanne är pensionerad forskare som är mycket aktiv i samhällsdebatten om ekonomi och välfärd. Hans webbsida innehåller många av hans texter http://goto.glocalnet.net/christersanne/Christer_Sanne/index.html Report from the Commission on the measurement of economic performance and social progress. Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, 2009. Kommissionen initierades av den franska regeringen för att reda ut hur BNP fungerar som mått på välfärd och vilka alternativ som finns. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm Prosperity without Growth? the transition to a sustainable economy. Tim Jackson, UK Sustainable Development Commission, 2009. Rapport från den brittiska regeringens hållbarhetskommission som undersöker sambanden och konflikterna mellan tillväxt, välfärd och den ekologiska krisen, samt kommer med idéer om en hållbar ekonomi. Finns även som bok, Prosperity without growth – economics for a finite planet som kommer ut i svensk översättning 2011. http://www. sd-commission.org.uk/pages/ redefining-prosperity.html

11


ENERGIOMSTÄLLNING Energieffektivisering i hemmet. Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen har tagit fram en handledning för studiecirklar i energisparande. För dig som vill lära dig mer om energismart boende, energisnåla persontransporter och energimedveten konsumtion. http://www. naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/seminarier/spara-energi Kinsale Energy Descent Action Plan, som ledde fram till Transition Towns, är en rapport om hur den lilla staden Kinsale i Irland kan bli ett lågenergisamhälle. Den finns här: http:// transitionculture.org/wp-content/uploads/KinsaleEnergyDescentActionPlan.pdf. Även Totnes, den första Transitionstaden, har tagit fram en Energy Descent Action Plan, som är en hel bok men kan läsas här: http://totnesedap.org.uk/ Energimyndigheten har mycket information om förnybara energikällor. Bland annat finns en skrift om småskalig vindkraft: ”Vindkraft - bygga och ansluta mindre vindkraftverk för eget bruk” http://www.energimyndigheten.se/sv/Energifakta/Energikallor/ Svensk solenergi är en branschförening. De har en informativ webbplats och en skrift om solenergi: ”Räkna med solenergi – det lönar sig i längden!” http://www.svensksolenergi.se/ pdf/svensksolenergibrosch2007.pdf Kunskapsprojekt Södermanland är en webbplats som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan. Där finns en idébank med tips på studiematerial inom landsbygdsutveckling generellt, men mycket handlar om förnybar energi och energieffektivisering. http://www.kunskapsormland. se/?page_id=37 Egen el är ett företag som hjälper dig komma igång med småskalig elproduktion från sol och vind. De föreläser och har en försökspark utanför Katrineholm dit man kan åka på studiebesök. På hemsidan finns information om hur man gör. http://egenel.etc.se/

12


ARBETSMETODER FÖR OMSTÄLLNING Webb: Metodcentret i Vasa Här samlas och presenteras metoder för möjliggörande, deltagande, lokal utveckling och mänsklig tillväxt alfabetiskt och sökbart i ett ”metodbibliotek”. www.methodcentre.com Fria Metoder. Den här sidan är specialiserad på metoder för lokal utveckling. Metoder presenteras och kan laddas ner som pdf-filer. www.friametoder.se

Skrifter: Möteskokboken, Erik Mattsson och Anna Jöborn, 2009. En handbok i konsten att skapa goda möten. Kokboken består av två delar, del ett beskriver trettio grundmetoder för möten och del två hur man kan kombinera ihop dem. www.moteskokboken.se Överens: en bok om demokratiska mötesformer. Thomas Falk och Igge Olsson, 2000. En jordnära handbok för stora och små möten. Här beskrivs många olika mötestekniker och vilka funktioner som kan vara bra att utse i en grupp, hur man värnar demokratin och hanterar konflikter. Metodboken. Jönköpings kommun. Den här boken är framtagen för personer som arbetar med ungas inflytande. Många mötestekniker och värderingsövningar som också kan användas för omställningen presenteras. www.nuninatverk.se/uppladdat/Metodboken%20090403.pdf Open space Technology, a Users Guide. Harrison Owen, 1997. Metoden Öppet Forum (Open Space) har använts mycket inom omställningsrörelsen. Boken ger konkreta anvisningar för allt du behöver veta för att leda ett lyckat Open Space möte. Kontakta Hela Sverige skall leva för handledartips. Dialog! Handbok för ökad möteskompetens, effektiv planering och verklig demokrati. Ingrid Olausson, 1996. Boken ger en bra introduktion till hur man planerar och leder ett Open Spacemöte. Se ovan. Sell the Sizzle – the new climate message, Futerra, 2010. Om att använda visioner för kommunikation. http://www.futerra.co.uk/downloads/Sellthesizzle.pdf

13


ÅTERTA KUNSKAP Källor: Självhushållning: en handbok. John Seymour. En klassiker från 70-talet, ny upplaga 1989. NAPTEK, Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Samordnas av Centrum för biologisk mångfald (CBM). Programmet är en del i Sveriges genomförande av konventionen om biologisk mångfald. Ger bland annat ut böcker om lokal och traditionell kunskap, t ex Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid, Westman, A. & H. Tunón, 2009. www.naptek.se Hedra de äldre, en broschyr som Omställning Göteborg har gjort om vikten av att ta till vara äldres kunskaper för att förbereda oss inför de utmaningar som klimatfrågan och oljetoppen kommer att ställa oss inför. Finns på Omställning Alingsås resurssida: https://sites.google.com/ site/omstallningalingsas1/filer-dokument Slöjd Håller, en sajt om slöjd som redskap för hållbar utveckling av Sveriges hemslöjdskonsulenter. http://slojdhaller.se/ Alternativ.nu är en hemsida för praktisk kunskap om självhushållning och hur man på ett naturligt och meningsfullt sätt kan leva och försörja sig på landsbygden. Sidan drivs av tidningen Åter. Det finns ett livaktigt diskussionsforum och en användarskapad handbok håller på att byggas upp. www.alternativ.nu DoRedo, Konsten att slakta en tröja. Katrina Brieditis och Katarina Evans, 2004. En bok om att göra nya saker av gammal textil.

NRE OMSTÄLLNING

14


Källor: Coming Back to Life: Practices to Reconnect Our World, Ourselves. Joanna Macy and Molly Young Brown, Joanna Macy är den främsta inspirationkällan för inre omställning, detta är både en bakgrund och en handbok med övningar. www.joannamacy.net Det gröna skiftet. Henrik Hallgren 2009. Handlar egentligen om flera aspekter av omställning, som demokrati och ekonomi, men är kanske den bästa beskrivningen av inre omställning på svenska. Full av referenser för den som vill söka sig vidare. Ishmael. Daniel Quinn, 1992. En bok om hur vår kultur bygger på myter och berättelser. Natursyn och hållbarhet. Hillevi Helmfrid, 2006. http://goto.glocalnet.net/helmhill/PDF/Natursyn.pdf The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World. David Abram, 2007. En bok om hur vårt språk påverkar vårt sätt att se på världen, och hur det i sin tur påverkar hur vi behandlar den. Common Cause: The Case for Working with our Cultural Values. Tom Crompton, 2010. En rapport från miljö- och sociala rörelser om hur värderingar fungerar och styr människors världsbild, och hur man bör kommunicera med hjälp av dem. WWF, Oxfam, Friends of the Earth, CPRE, Climate Outreach Information Network. http://assets.wwf.org.uk/downloads/common_cause_report.pdf Lugn av naturen. Det finns flera aktörer som jobbar med naturkontakt som en väg till omställning och hälsa. Mats och Åsa Ottosson har gjort en studiehandledning för Studiefrämjandet om hur man kan använda naturen som botemedel mot stress. Utgår från boken Naturen som kraftkälla av samma författare. Handledning för en annan relation med resten av naturen! Här kan många av Närnaturguiderna vara till hjälp, se www.naturguider.se En annan metod är Flow learning – naturlig närvaro, som Studieförbundet Vuxenskolan använder. http://www.sv.se/templates/SvStandardPage____9467.aspx?epslanguage=SV Lycka och lidande: begrepp, metod och förklaring, Bengt Brülde 2007. Lyckoforskningen har på senare tid levererat mycket om vad vi egentligen blir lyckliga av. Här ett exempel på svenska. Tidsverkstaden har idéer och tankar för hur man kan jobba för hållbar livskvalitet, http://tidsverkstaden.se/

15


DET HÄR ÄR STUDIEFRÄMJANDET I KORTHET... De flesta människor vill lära, skapa och vara aktiva, oavsett var i livet de befinner sig. Studiefrämjandet vill möta detta behov. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och finns över hela landet, med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Studiefrämjandet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur – framför allt ungdomskultur. Men vår verksamhet är öppen för alla och spänner över vitt skilda områden. Studiefrämjandet utgår från folkbildningens idé. I praktiken innebär det att vi är lyhörda för varje deltagares behov och erfarenheter. Vi arbetar i små grupper, vilket ger ett bra klimat för lärande och gemenskap. Det är alltid frivilligt att delta i Studiefrämjandets verksamhet. I Studiefrämjandet förenas ofta lärande och skapande aktiviteter. Här kan människor utveckla sina intressen eller hitta nya. Vi ger stöd till det lärande som sker i föreningar, nätverk och organisationer. På så sätt bidrar vi till att utveckla och förnya det lokala förenings- och kulturlivet. Studiefrämjandet har tillsammans med 4H en egen folkhögskola, Valla folkhögskola i Linköping. Valla erbjuder bla utbildning som evenemangsproducent, fritidsledare med inriktning på teater, friluftsliv och musik samt kurser i u-landskunskap. Studiefrämjandet får årligen anslag från staten, landstingen och de flesta kommuner. Vi genomför även folkbildande verksamhet på uppdrag av exempelvis offentliga institutioner, organisationer och näringslivet. Studiefrämjandet bildades 1959. Studiefrämjandet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Ta kontakt med Studiefrämjandet där du bor!

studiecirkel+hallbar+omstallning.pdf  
studiecirkel+hallbar+omstallning.pdf  
Advertisement