Page 1

1ο ΑΡΘΡΟ ΙΓΡΤ΢Η-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ-΢ΦΡΑΓΙΓΑ Ιδξχεηαη

ζσκαηείν

κε

ηελ

επσλπκία

«Σχιινγνο

Φνηηεηψλ

Τκήκαηνο

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ Πνιπηερληθήο Σρνιήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο»

θαη

κε

ζπληνκνγξαθία

«Σ.Φ.Τ.Α.Μ.Π.Σ.Γ.Π.Θ.»

κε

έδξα

ηελ

Παλεπηζηεκηνχπνιε Πνιπηερληθήο Σρνιήο Ξάλζεο ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο. Η ζθξαγίδα ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ζηξνγγπιή, ζηελ πεξηθέξεηά ηεο αλαγξάθεηαη ζε δχν (2) δηαδψκαηα ν ηίηινο ηνπ ζπιιφγνπ θαη ζην θέληξν αλαγξάθεηαη ε ρξνλνινγία ίδξπζήο ηνπ. 2ο ΑΡΘΡΟ ΢ΚΟΠΟΙ Σθνπνί ηνπ ζπιιφγνπ είλαη: 1.-Η πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ηνπ ζπιιφγνπ κε ηελ αλάδεημε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, ηελ πξνψζεζε άκεζσλ αηηεκάησλ ηνπο θαη ηε δηεθδίθεζε ησλ θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, θνίηεζεο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζήο ηνπο. 2.-Η πξνάζπηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ εξεπλεηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ Α.Δ.Ι., ε βειηίσζε

θαη

πξναγσγή

ηεο

πλεπκαηηθήο,

επηκνξθσηηθήο

θαη

θνηλσληθήο

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Τκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ. 3.-Η πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ, ε θαηνρχξσζε θαη δηεχξπλζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ θνηηεηψλ θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα ησλ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηηεηηθή θαη παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. 4.-Η εθπξνζψπεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο. 3ο ΑΡΘΡΟ ΜΔ΢Α Οη ζθνπνί ηνπ ζπιιφγνπ επηδηψθνληαη κε θάζε λφκηκν θαη πξφζθνξν ηξφπν, φπσο:

1


1.- Σπκκεηνρή ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο, ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ζηα ππφινηπα φξγαλα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο. 2.-Υπνβνιή πξνηάζεσλ θαη αηηεκάησλ πξνο θάζε αξκφδηα φξγαλν γηα ζέκαηα ηνπ ηκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ., ηεο θνηηεηηθήο, παλεπηζηεκηαθήο θαη επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, πνπ άπηνληαη ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ. 3.-Δλεξγνπνίεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ., ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ ηνπ Γ.Π.Θ., κέζα ζε έλαλ δεπηεξνβάζκην ζχιινγν. 4.-Σπγθξφηεζε νκάδσλ δξάζεο πνπ αθνξνχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε ζπδεηήζεσλ, δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, νκηιηψλ, εθζέζεσλ, παξαζηάζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, ζπλαπιηψλ, ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γεληθά ελεκεξσηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, κνξθσηηθψλ,

θνηλσληθψλ

θαη

πνιηηηζηηθψλ

εθδειψζεσλ,

ελεξγνπνίεζε

θαη

θηλεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη ζπκκεηνρή ζε παξφκνηεο δξάζεηο άιισλ θνξέσλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 5.-Σπκκεηνρή ζε κνξθσηηθέο αληαιιαγέο, εξεπλεηηθά, εθπαηδεπηηθά ή άιινπ είδνπο εζληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα. 6.-Έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ εληχπσλ (βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, θπιιαδίσλ, πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ), πξνβνιή ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ιεηηνπξγία δηθηπαθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θφξνπκ. 7.- Αλάπηπμε ζρέζεσλ, ζπλεξγαζία κε άηνκα, νκάδεο, παξεκθεξείο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία, ζε εζληθφ, παλεπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, κε νξγαληζκνχο θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο. 8.-Σπγθξφηεζε εηδηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη επηηξνπψλ δξάζεο γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη ηελ επίιπζε επηκέξνπο πξνβιεκάησλ, 4ο ΑΡΘΡΟ ΠΟΡΟΙ 1.-Έθηαθηεο εθάπαμ ζπλεηζθνξέο γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ πξνσζεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σπιιφγνπ.

2


2.-Δπηρνξεγήζεηο απφ ηα φξγαλα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο θαη άιια ζεζκηθά φξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θξαηηθνχο ή επξσπατθνχο θνξείο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. 3.- Γσξεέο, ρoξεγίεο θιεξoλoκηέο θιεξoδoηήκαηα εληζρχζεηο, επηρνξεγήζεηο, έζνδα απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έζνδν πνπ πεξηέξρεηαη ζην ηακείν ηνπ ζπιιφγνπ κε λφκηκν θαη δηαθαλή ηξφπν. 5ο ΑΡΘΡΟ ΒΙΒΛΙΑ 1. Γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ Σπιιφγνπ θαη ηε λφκηκε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ηεξνχληαη ηα παξαθάησ βηβιία: α) Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ (Ταθηηθψλ θαη Δπίηηκσλ) β) Βηβιίν Πξαθηηθψλ Σπλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γ) Βηβιίν Πξαθηηθψλ Σπλεδξηάζεσλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ δ) Βηβιίν Τακείνπ (Δζφδσλ-Δμφδσλ), ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά φιεο νη εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ε) Βηβιίν Πξαθηηθψλ Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ζη) Πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο δ) Βηβιίν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ε) Βηβιίν παξνπζίαο κειψλ Αξραηξεζηψλ 2. Τα παξαπάλσ ζπληζηνχλ ην Αξρείν ηνπ Σπιιφγνπ, ην νπνίν ηεξεί κε επζχλε ηνπ ν γξακκαηέαο θαη ζεσξνχληαη επίζεκα έγγξαθα ηνπ Σπιιφγνπ. 3. Τα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ βηβιίσλ θαη δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ αληίγξαθα κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ. 6ο ΑΡΘΡΟ ΜΔΛΗ Ο ζχιινγνο απαξηίδεηαη απφ ηαθηηθά θαη επίηηκα κέιε. Μφλν ηα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ Σακηικό μέλορ ηνπ ζπιιφγνπ κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο ηνπ Τκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.

3


Δγγξαθή ζην ζχιινγν γίλεηαη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη έγθξηζή ηεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Τν Γ.Σ. ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γηα ηα λέα κέιε ζηελ πξψηε Γ .Σ. κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο.. Πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο ν γξακκαηέαο αλαιακβάλεη δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο κεηξψνπ κειψλ. Δπίηιμο μέλορ αλαθεξχζζεηαη, ηηκήο έλεθελ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπ 51% ησλ εγγεγξακκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ, φπνηνο κε ην έξγν ηνπ ή ηελ ζηάζε ηνπ πξνζθέξεη ή πξνζέθεξε εμαηξεηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ ππεξεζίεο ή δηαθξίζεθε ζηελ θνηλσληθή θαη επηζηεκνληθή δσή. Τα επίηηκα κέιε απαιιάζζνληαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ελψ έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη έθθξαζεο γλψκεο ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.

7ο ΑΡΘΡΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧ΢ΔΙ΢ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ Όια ηα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Α. Γικαιώμαηα ηακηικού μέλοςρ 1.-Να ζπκκεηέρεη ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη λα απνθαζίδεη κε ηελ ςήθν ηνπ γηα θάζε ζέκα ηνπ Σπιιφγνπ. 2.-Να εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη ζηα φξγαλα ηνπ ζπιιφγνπ. 3.-Να ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ππφινηπσλ νξγάλσλ ηνπ ζπιιφγνπ ρσξίο φκσο δηθαίσκα ςήθνπ. 4.-Να ιακβάλεη γλψζε ησλ βηβιίσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ηεξεί ν Σχιινγνο θαη λα ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 5.-Να πξνηείλεη νηηδήπνηε ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ κε έγγξαθε ή πξνθνξηθή πξφηαζε πξνο ηα φξγαλα ηεο Σπιιφγνπ. 6.-Να κεηέρεη ζηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ν Σχιινγνο. Β. Τποσπεώζειρ ηακηικού μέλοςρ

4


1.-Να ζπκκεηέρεη ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη ζε θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπιιφγνπ θαη λα ζπκπαξίζηαηαη ζηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη επηδηψμεσλ ηνπο. 2.-Να ηεξεί ην θαηαζηαηηθφ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ ηνπ ζπιιφγνπ. 3.-Να κελ αληηζηξαηεχεηαη ζηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπιιφγνπ αιιά αληίζεηα λα εξγάδεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ . 4.-Να κελ ελεξγεί κεκνλσκέλα γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Σχιινγν εμ’ νλφκαηνο απηνχ ή ηεο θνκκαηηθήο παξάηαμεο, ζηελ νπνία αλήθεη, παξά κφλν κε εληνιέο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπιιφγνπ. 5.-Να ππεξαζπίδεηαη ηδησηηθψο θαη δεκνζίσο ην έξγν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπιιφγνπ. 8ο ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΧΝ Έλα κέινο ηνπ ζπιιφγνπ δηαγξάθεηαη: 1.- Με απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ε νπνία ιακβάλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ αληηθαηαζηαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ. 2.- Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ. α) Όηαλ ππνβάιεη έγγξαθε δήισζε νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο. β)Απηνδηθαίσο φηαλ δηαγξαθεί απφ ηα κεηξψα θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ. 3.- Μέινο, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζε έλα απφ ηα φξγαλα ηνπ ζπιιφγνπ θαη δηαγξαθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο, αληηθαζίζηαηαη άκεζα απφ ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 9ο ΑΡΘΡΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΔ΢ ΚΤΡΧ΢ΔΙ΢ Πεηζαξρηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ζπιιφγνπ, ην νπνίν εθδειψλεη αληηθαηαζηαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ε νπνία ιακβάλεηαη κεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Ο ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη πξηλ ηε ζρεηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε. Τν είδνο ηεο πεηζαξρηθήο θχξσζεο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο πξάμεο, πξνηείλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο δηαθξίλνληαη ζε: 5


1.- Πξνθνξηθή Δπίπιεμε 2.- Καηαγγειία – Μνκθή 3.- Πξνζσξηλή απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο. 4.- Οξηζηηθή Γηαγξαθή απφ ηα κεηξψα κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ. 10ο ΑΡΘΡΟ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ 1.-Τα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζπιιφγνπ είλαη: α) Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ (Γ.Σ.) β) Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Γ.Σ.) γ) Οη Δθπξφζσπνη ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο. δ) Η Διεγθηηθή-Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή(Δ.Δ.) ε) Τα Σπκβνχιηα Έηνπο 2.- Τα αμηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ηηκεηηθά θαη νη ππεξεζίεο ηνπο παξέρνληαη δσξεάλ. 3.-Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο θαη εθινγήο ζηα φξγαλα ηνπ ζπιιφγνπ έρνπλ ηα κέιε πνπ έρνπλ εγγξαθεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ ηνπ Σπιιφγνπ. 4.-Τα κέιε ηεο Δ.Δ. δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ζην Γ.Σ. νχηε θαη λα είλαη Δθπξφζσπνη ηνπ ζπιιφγνπ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο. 11ο ΑΡΘΡΟ ΓΔΝΙΚΗ ΢ΤΝΔΛΔΤ΢Η ΢ΤΓΚΡΟΣΗ΢Η - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ΢ 1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ζπιιφγνπ απνηειείηαη απφ ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ. 2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ ζπιιφγνπ, εμεηάδεη θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ππάγεηαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ζε αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ, 3. Φαξάδεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο δξάζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπιιφγνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη φια ηα φξγαλα θαη ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ. 4. Δηδηθφηεξα κφλν ε Γεληθή Σπλέιεπζε: 6


α) Δθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ηνπο Δθπξνζψπνπο ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο θαη ηελ Δ.Δ. θαη ειέγρεη ηελ δξάζε ηνπο. β) Δγθξίλεη, ηξνπνπνηεί θαη απνξξίπηεη ηνπο εηήζηνπο απνινγηζκνχο θαη πξνυπνινγηζκνχο γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο. γ) Απαιιάζζεη ηνπο Αληηπξνζψπνπο ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ή ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε ή ηα παχεη γηα ζπνπδαίνπο ιφγνπο θαη ηδίσο γηα βαξεία παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή γηα αληθαλφηεηα δηαρείξηζεο ή εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. δ) Τξνπνπνηεί ην θαηαζηαηηθφ θαη ε) Απνθαζίδεη ηε δηάιπζε ηνπ ζπιιφγνπ. 12ο ΑΡΘΡΟ ΢ΤΓΚΛΗ΢Η - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΑΠΑΡΣΙΑ 1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δηαθξίλνληαη ζηελ εηήζηα ηαθηηθή, ζηηο απιέο ηαθηηθέο θαη ζηηο έθηαθηεο. Σπγθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην νπνίν νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηα κέιε έγθαηξα πξηλ ηε δηαδηθαζία, κε έγγξαθεο δεκφζηεο πξνζθιήζεηο πνπ θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ Σπιιφγνπ θαη ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη ην είδνο ηεο ζπλέιεπζεο, ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δηδηθφηεξα: Δηήζια ηακηική Η εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη κηα θνξά ην ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 10 κέξεο πξηλ απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία εθινγψλ. Σ' απηήλ ην Γ.Σ. ινγνδνηεί γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ, ππνβάιιεη νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηνπ έηνπο, παξνπζηάδεη πξφγξακκα δξάζεο, θαη πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα ην λέν δηαρεηξηζηηθφ έηνο θαη δεηά απφ ην ζψκα ηελ έγθξηζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ. Σακηική Η ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη 2 θνξέο θάζε αθαδεκατθφ έηνο, κία θνξά κέζα ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη κία ζην εαξηλφ. Σ’ απηήλ ηα φξγαλα ηνπ ζπιιφγνπ ελεκεξψλνπλ ηα κέιε γηα ηε δξάζε ηνπο, επηθπξψλνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο, παξνπζηάδνπλ πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη δεηνχλ ηελ έγθξηζε ηνπο απφ ην ζψκα. Η πξψηε (1ε) ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε δχν (2) εβδνκάδεο απφ ηελ επίζεκε έλαξμε ησλ καζεκάησλ, 7


ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα δξάζεο γηα φιν ην Αθαδεκατθφ έηνο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί απφ ηελ εηήζηα ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Τν Γ.Σ κέζα ζε κία βδνκάδα ππνρξενχηαη λα δηαλείκεη ζε φια ηα κέιε ην ηειηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο πνπ απνθαζίζηεθε. Έκηακηη Έθηαθηα ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη φηαλ απνθαζίζεη ζρεηηθά ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή ην δεηήζεη ε Σπλέιεπζε Τκήκαηνο ή άιιν ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο γηα ζνβαξά ζέκαηα ή ην δεηήζεη ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ησλ ηαθηηθψλ κειψλ κε γξαπηή αίηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλν κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα ζπγθαιέζεη Γ.Σ., δηαθνξεηηθά επζχλεηαη γηα παξάβαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Σε πεξίπησζε πνπ ην Γ.Σ. αξλεζεί ζχγθιηζε ζπλέιεπζεο ή δελ ζπγθαιέζεη Γ.Σ. κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία,

ηφηε ε Γ.Σ. ζπγθαιείηαη κε

επηκέιεηα θαη επζχλε ησλ κειψλ πνπ ππέβαιαλ ην ζρεηηθφ αίηεκα. 2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο φηαλ πξφθεηηαη γηα εηήζηα ηαθηηθή ζπλέιεπζε, ηξεηο (3) κέξεο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηαθηηθή θαη έθηαθηε θαη δχν (2) κέξεο γηα ηελ εμ αλαβνιήο ζπλέιεπζε. Δάλ πξφθεηηαη γηα εθινγηθή δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα πξηλ απφ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο, ηφηε ην απεξρφκελν Γ.Σ. ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηε δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ. 3. Γεληθή Σπλέιεπζε δελ ζπγθαιείηαη θαηά ηηο ζεξηλέο ή άιιεο ηαθηηθέο δηαθνπέο ηνπ Γ.Π.Θ. 4. Η Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ. 5. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία θαηά ηελ πξψηε ζχγθιηζε, ηφηε ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη κέζα ζε επηά (7) εκέξεο θαη βξίζθεηαη ζε λφκηκε απαξηία αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξφλησλ. 6. Θέμαηα ημεπηζίαρ διάηαξηρ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζε είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ φζα ζνβαξά δεηήκαηα έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηε δξάζε ηνπ Σπιιφγνπ. Η εκεξήζηα Γηάηαμε δηακνξθψλεηαη θαη ηεξαξρείηαη απφ ην Γ.Σ. Η Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο, εθφζνλ ην ζέκα ηεζεί θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ.Σ. θαη απνθαζίζεη ε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο. Η δηάηαμε απηή δελ ηζρχεη γηα ηα 8


δεηήκαηα εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ απαηηείηαη απμεκέλε απαξηία θαη απμεκέλε πιεηνςεθία. 7. Πποεδπείο και Ππακηικά ΢ςνεδπιάζεων Γενικήρ ΢ςνέλεςζηρ Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο θαη καδί κε ηνλ Γξακκαηέα δηεπζχλνπλ ηηο εξγαζίεο κέρξη ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θαη εθινγή Πξνεδξείνπ Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ην νπνίν είλαη ηξηκειέο θαη απαξηίδεηαη απφ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν θαη Γξακκαηέα. Η ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ γίλεηαη μερσξηζηά, είλαη θαλεξή θαη ιακβάλεηαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία. Φξέε γξακκαηέα ηεο Γ.Σ. εθηειεί ν Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Σ. Μέιε ηνπ Πξνεδξείνπ κπνξεί λα είλαη θαη κέιε ηνπ Γ.Σ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο, ηνλ θχθιν νκηιηψλ, ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο θαη ηε ιήμε ηεο. Ο Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεξεί πξφρεηξα ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα νπνία ππνγξάθεη ν ίδηνο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 13ο ΑΡΘΡΟ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑ΢ΔΧΝ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΢ΤΝΔΛΔΤ΢Η΢ 1. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. 2. Οη ςεθνθνξίεο κπνξεί λα είλαη κπζηηθέο ή θαλεξέο. Οη θαλεξέο γίλνληαη κε αλφξζσζε ησλ κειψλ ή αλχςσζε ηνπ ρεξηνχ ή νλνκαζηηθή θιήζε, πνηέ φκσο δηα βνήο. Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή, φηαλ αλαθέξεηαη ζε πξνζσπηθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα. Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. 3. Οη ζπδεηήζεηο ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, νη ςεθνθνξίεο θαη γεληθά νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, κεηαθέξνληαη κε θξνληίδα ηνπ Γξακκαηέα απφ ηα πξφρεηξα πξαθηηθά πνπ ηεξεί ν ίδηνο, ζην επίζεκν Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ, ηα νπνία θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.Σ. 4. Κάζε κέινο δηθαηνχηαη λα ςεθίδεη κφλν κία θνξά γηα θάζε πξφηαζε πνπ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία θαη κφλν απηνπνξνζψπσο. 14ο ΑΡΘΡΟ ΔΙΓΙΚΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢

9


Η Γεληθή Σπλέιεπζε δηαθφπηεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ κειψλ θαη ζπλερίδεηαη ηελ επφκελε κέξα κε ηα ελαπνκείλαληα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. Με κέιε ηνπ Σπιιφγνπ έρνπλ δηθαίσκα παξνπζίαο θαη ηνπνζέηεζεο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ην Σχιινγν, ρσξίο φκσο δηθαίσκα ςήθνπ, εθφζνλ ζπλαηλεί ε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Σε πεξίπησζε πνπ παξηζηάκελα κε κέιε δηαηαξάδνπλ ηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κπνξεί λα ηα απνβάιεη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 15ο ΑΡΘΡΟ ΔΙΓΙΚΔ΢ ΑΠΟΦΑ΢ΔΙ΢ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΢ΤΝΔΛΔΤ΢Η΢ Η ιήςε εηδηθήο απφθαζεο απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε πξνυπνζέηεη ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ 3/4 ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ πνπ ςήθηζαλ ζηηο Αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ελ ελεξγεία Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ ηζρπξή πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ κειψλ. Δηδηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) ησλ ελεξγψλ ηαθηηθψλ κειψλ, ε νπνία φκσο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Γ.Σ. έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ ηε ζχγθιηζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Δηδηθή απφθαζε απαηηείηαη γηα ηελ : α. Έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ θαζψο θαη ηε δηάιπζε ζπιιφγνπ β. Μεηαβίβαζε Πεξηνπζίαο ηνπ Σπιιφγνπ ζε ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. γ. Μεηαθνξά ησλ Αξραηξεζηψλ γηα ηελ εθινγή λέαο Γηνίθεζεο δ. Καζαίξεζε φινπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 16ο ΑΡΘΡΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΗ΢Η - ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑ΢ΔΧΝ 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θάζε αθαδεκατθφ έηνο. 2. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. θέξνπλ ζπιινγηθή ηνπ Σπιιφγνπ γηα ηελ ελ γέλεη δξάζε ηνπο θαη έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα, επζχλεο αιιά θαη ππνρξεψζεηο κέζα ζηνλ ζχιινγν.

10


3. Τν 7κειέο Σπκβνχιην έρεη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απφ ηνπο επηιαρφληεο θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε ν αξηζκφο ηνπ Γ.Σ. δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξα απφ πέληε (5) κέιε. 4. Τα μζλθ του Δ.Σ. μποροφν να κατζχουν και άλλο αξίωμα ςε κάποιο άλλο όργανο του Συλλόγου, όχι όμωσ ςτθν Ε.Ε.

5. Ο πλειοψθφϊν ςφμβουλοσ οφείλει μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τισ αρχαιρεςίεσ να ςυγκαλζςει το Δ.Σ.

προκειμζνου να ςυγκροτθκεί ςε ςϊμα και να γίνει ανάκεςθ

αρμοδιοτιτων γραμματζα και ταμία. Το νζο Δ.Σ. μόλισ ςυγκροτθκεί ςε ςϊμα και αναλάβει τα κακικοντα του οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ για το αποτζλεςμα των Αρχαιρεςιϊν και τθ νζα ςφνκεςθ του όλουσ τουσ φορείσ και τα ςυλλογικά όργανα με τα οποία ςυνεργάηεται ο Σφλλογοσ.

6. 6.Η πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ κεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα, γίλεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) κέξεο θαη ζ' απηήλ θαιείηαη ην πξνεγνχκελν Γ.Σ., ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλν λα ηνπ παξαδψζεη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηα θιεηδηά, ηηο ζθξαγίδεο, ην ηακείν, φια ηα βηβιία θαη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ζπιιφγνπ. Η παξάδνζε γίλεηαη κε ηε ζπλππνγξαθή πξαθηηθνχ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο απφ φια ηα παξηζηάκελα κέιε. Απφ ηελ εκέξα απηή αξρίδεη ε νπζηαζηηθή αλάιεςε ηεο δηνηθήζεσο ηνπ ζπιιφγνπ απφ ην απεξρφκελν Γ.Σ. 7. Τν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηνπ Σπιιφγνπ χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κεηά απφ αίηεζε δχν ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηνπ . Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ θαη ιακβάλεη λφκηκα απνθάζεηο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ, ζε θακηά φκσο πεξίπησζε κε ιηγφηεξεο απφ ηξεηο (3) ςήθνπο. 8. Τν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία (1) θνξά ην κήλα θαη έθηαθηα φηαλ παξαζηεί αλάγθε ή ην δεηήζνπλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε. Σηε ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε ζχγθιεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη ζε δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο αηηήζεσο. 9. Τα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ. θαη λα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο λα δηθαηνχληαη ςήθν. 17ο ΑΡΘΡΟ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ΢ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ξφιν νξγαλσηηθφ, δηαρεηξηζηηθφ, εθηειεζηηθφ θαη εμαηξεηηθά απνθαζηζηηθφ. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην: 11


1. εθπξνζσπεί ην ζχιινγν ελψπηνλ θάζε ηξίηνπ λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ. 2. εθηειεί, εθαξκφδεη θαη πξνσζεί ηηο απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 3. ιακβάλεη απνθάζεηο ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο βιάβεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Σπιιφγνπ. 4. ελεκεξψλεη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηε δξάζε ηνπ εληφο θαη εθηφο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ην Σχιινγν, επηθπξψλεη ηπρφλ απνθάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπ θαη ινγνδνηεί ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ 5. παξαθνινπζεί ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπιιφγνπ, ειέγρεη ηε δξάζε ησλ εθπξνζψπσλ θαη ελεκεξψλεη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα απηήλ. 6. πξνσζεί κε ππεπζπλφηεηα ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ ζπιιφγνπ θαη θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ 7. ζπγθαιεί ηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη ζέηεη ηα ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο 8. θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα δξάζεο θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ επφκελνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 9. δηαρεηξίδεηαη κε ζχλεζε ηα νηθνλνκηθά θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζπιιφγνπ, θξνληίδεη γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζεο ηεο θαη ππνβάιιεη ζηε Γ.Σ. πξνο έγθξηζε ηνπο νηθνλνκηθνχο ηζνινγηζκνχο θαη απνινγηζκνχο. 10. εηζεγείηαη ζηε Γ.Σ. ην χςνο ηνπ πνζνχ ησλ έθηαθησλ ζπλεηζθνξψλ 11. εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαηαξηηζζέληα πξνυπνινγηζκφ ή ηηο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ έθηαθηεο δαπάλεο, φπνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο θαη πάληα ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ 12. ελεκεξψλεη ηε Γ.Σ. γηα ηηο λέεο εγγξαθέο κειψλ θαζψο θαη γηα ηηο δηαγξαθέο πνπ έιαβαλ ρψξα κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. 13. ηεξεί πηζηά ην λφκν θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 14. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέηεη ζε κέινο ηνπ Γ.Σ. εηδηθά θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο θαη πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή-λα αλαζέηεη ζε κέινο ηνπ ζπιιφγνπ νξηζκέλν έξγν ή κειέηε, φπνπ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 15. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (π.ρ. λνκηθνχ ζπκβνχινπ) κε ηελ απφιπηε επζχλε ηνπ 16. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζε δηθαζηηθέο ή άιιεο πξάμεηο κε πιεξεμνχζην, ην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά ην ζθνπφ ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο

12


17. ζπλεξγάδεηαη κε ηα Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα Φνηηεηψλ ησλ ινηπψλ Τκεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο Γ.Π.Θ. θαζψο θαη άιινπο θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο, φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 18. ζπγθξνηεί επηηξνπέο δξάζεο γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη ηελ επίιπζε επηκέξνπο εμεηδηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ. Οη επηηξνπέο δξάζεο ινγνδνηνχλ ζην Γ.Σ. θαη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηε δξάζε ηνπο θαη θέξνπλ επζχλε γηα απηέο. 18ο ΑΡΘΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ- ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ- ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ- ΣΑΜΙΑ Ππόεδπορ Ο Πξφεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηνλ εθπξνζσπεί ζε φιεο ηνπ ηηο ζρέζεηο θαη δηθαηνπξαμίεο ελψπηνλ θάζε ηξίηνπ λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ, ελψπηνλ θάζε Γηνηθεηηθήο, Γηθαζηηθήο, Πνιηηηθήο, Φνξνινγηθήο ή άιιεο Αξρήο. Σπγθαιεί ην Γ.Σ. ζε ζπλεδξίαζε, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα, πξνεδξεχεη θαη δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ, ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ, παξαθνινπζεί ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπιιφγνπ θαη επηβιέπεη ηε δξάζε ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπιιφγνπ, επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηε δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ, ππνγξάθεη καδί κε ην γξακκαηέα ηα πξαθηηθά θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν ηνπ ζπιιφγνπ, επηβιέπεη ηε δηαρείξηζε ηνπ Τακία, καδί κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεη ηα γξακκάηηα είζπξαμεο θαη ηα εληάικαηα πιεξσκψλ, ζπγθαιεί ηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ., παίξλεη θάζε εμαζθαιηζηηθφ κέηξν, κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Πξνεδξείνπ, εάλ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο θαη επίθεηηαη ζνβαξή βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζπιιφγνπ απφ ηελ αλαβνιή, επηκειείηαη φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπιιφγνπ απνβιέπνληαο πάληα ζελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ . Ανηιππόεδπορ Ο Αληηπξφεδξνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ θαη ηνλ αλαπιεξψλεη ζε φια θαζήθνληά ηνπ ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή αδπλακίαο. Γπαμμαηέαρ

13


Ο Γξακκαηέαο δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζπιιφγνπ, ζπληάζζεη θαη ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ θαη ησλ Σπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ., ππνγξάθεη καδί κε ηνλ πξφεδξν θάζε εμεξρφκελν θαη εηζεξρφκελν έγγξαθν, ηεξεί ην Μεηξψν Μειψλ, θπιάζζεη ηε ζθξαγίδα ηνπ Σπιιφγνπ, ππνβάιιεη κε ηνλ Τακία ή ηνλ Πξφεδξν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν ζε θάζε Γεκφζηα Αξρή, ζπληάζζεη ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηηο πξνζθιήζεηο γηα Γ.Σ, ηεξεί ην βηβιίν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σπιιφγνπ. Σαμίαρ Ο Τακίαο ηεξεί κε απζηεξή επηκέιεηα ην Βηβιίν Τακείνπ (εζφδσλ- εμφδσλ) θαη ηα αληίζηνηρα γξακκάηηα είζπξαμεο θαη εληάικαηα πιεξσκήο θαη ηα θνξνινγηθά βηβιία θαη ζηνηρεία, πνπ ηπρφλ ππνρξεσζεί λα εθδψζεη ν ζχιινγνο. Δηδηθφηεξα : α) Δθδίδεη θαη ππνγξάθεη ηηο δηπιφηππεο απνδείμεηο κε ηηο νπνίεο εηζπξάηηεη νπνηνδήπνηε έζνδν ηνπ Σπιιφγνπ. Μπνξεί γηα ιφγνπο επθνιίαο λα εθδίδεη ζπγθεληξσηηθά γξακκάηηα είζπξαμεο, φπνπ ζα επηζπλάπηνληαη νη αληίζηνηρεο δηπιφηππεο απνδείμεηο. β) Δλεξγεί φιεο ηηο πιεξσκέο γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ, εθφζνλ ππάξρεη έγθξηζε απφ ην Γ.Σ. Γηα πνζά κέρξη 100€,

ε έγθξηζε κπνξεί λα γίλεη εθ ησλ

πζηέξσλ. Τα εληάικαηα πιεξσκψλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Τακία θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ Γ.Σ.. Ο Τακίαο ππνρξενχηαη λα ζεσξεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν βηβιία θαη ζηνηρεία απφ ηελ αξκφδηα Αξρή θαη λα ππνβάιιεη εκπξφζεζκα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θάζε έηνο. Ο Τακίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδεηθλχεη, φηαλ ηνπ δεηεζεί απφ ην Γ.Σ. θαη ηελ Δ.Δ., ηα ηεξνχκελα απφ απηφλ βηβιία θαη παξαζηαηηθά, λα ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ θαη ππνρξενχηαη λα ζέηεη απηέο κε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζηε δηάζεζε ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Γ.Σ. γηα έιεγρν ηνπ Τακείνπ. Ο Τακίαο ζπληάζζεη ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο γηα ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γ.Σ. θαη ππνβάιιεη ιεπηνκεξή έθζεζε εζφδσλ-εμφδσλ θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.Σ. Πξηλ ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γ.Σ. θαιείηαη ε Δ.Δ. γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη ζε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο απηήο ελεκεξψλεηαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε. 14


Ο Τακίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ζε ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηνπ ζπιιφγνπ πνζά κεγαιχηεξα ησλ 300 επξψ, θαη θέξεη πξνζσπηθά ηελ απφιπηε επζχλε γηα θάζε ηακεηαθφ έιιεηκκα. Σηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γξακκαηέα θαη ηνπ ηακία ζπλεηζθέξνπλ φια ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή αδπλακίαο ηνπο, νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ.Σ. κπνξεί λα ηνπο αλαπιεξψζεη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ. Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, ν Γξακκαηέαο θαη ν Τακίαο θαζαηξνχληαη απφ ηα αμηψκαηά ηνπο ζε πεξίπησζε ζθεηεξηζκνχ ηεο εμνπζίαο ηνπο θαη θαηάρξεζεο ησλ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο.

19ο ΑΡΘΡΟ ΔΚΠΡΟ΢ΧΠΟΙ ΢ΣΑ ΢ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Κάζε αθαδεκατθφ έηνο ε Γ.Σ. εθιέγεη ηα κέιε εθείλα πνπ ζα εθπξνζσπήζνπλ ην Σχιινγν ζηα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ζηε Σχγθιεην, ην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην, ηελ Κνζκεηεία, ηε Γεληθή Σπλέιεπζε Σρνιήο, ηε Γεληθή Σπλέιεπζε Τκήκαηνο, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην Τκήκαηνο, ηε Γεληθή Σπλέιεπζε Τνκέα, ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή, ηε Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ην ζπληνληζηηθφ φξγαλν ζε πεξίπησζε θνηλψλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κεηαμχ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ Α.Δ.Ι. θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν φξγαλν πξνβιέπεηαη ζην λφκν ή ζα πξνβιεθζεί ζην κέιινλ). Ο αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θάζε θνξά λφκν. (Τα κέιε πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηηο θνηηεηηθέο εθινγέο ζπλεδξηάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα.) Οη εθπξφζσπνη κεηαθέξνπλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ θαη ςεθίδνπλ ζην φλνκα ηνπ Σπιιφγνπ. Δλεκεξψλνπλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ην Γ.Σ. γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ κέζα ζ’ απηά, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Σχιινγν, ελεκεξψλνπλ ην Γ.Σ. ζε ηαθηηθή βάζε θάζε κήλα αιιά θαη έθηαθηα φπνηε ηνπο δεηεζεί, ινγνδνηνχλ ζηε εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε. Οη εθπξφζσπνη νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ ζπιιφγνπ, λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηα ππφινηπα φξγαλα ηνπ Σπιιφγνπ, επζχλνληαη θαη είλαη ππφινγνη γηα ηε δξάζε ηνπο κέζα ζηα ζπιινγηθά παλεπηζηεκηαθά φξγαλα . 15


Οη εθπξφζσπνη κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα κέιε ηνπ Γ.Σ., λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιια φξγαλα ή λα θέξνπλ άιια αμηψκαηα ηνπ Σπιιφγνπ φρη φκσο ζηελ Δ.Δ. 20ο ΑΡΘΡΟ ΔΚΠΣΧ΢Η-ΠΑΡΑΙΣΗ΢Η-ΑΝΑΠΛΗΡΧ΢Η ΜΔΛΧΝ Γ.΢. και ΔΚΠΡΟ΢ΧΠΧΝ 1. Μέινο εθπίπηεη απφ ην αμίσκα ηνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή αληθαλφηεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 21ο ΑΡΘΡΟ ΔΚΠΡΟ΢ΧΠΟΙ ΔΣΟΤ΢ - ΣΡΙΜΔΛΔ΢ Κάζε έηνο δηεμάγεη εθινγέο ζηελ αξρή ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο γηα ηελ αλάδεημε ηξηψλ (3) ζπκβνχισλ πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ην θάζε έηνο ζπνπδψλ. Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή θαη θάζε εθινγέαο δηθαηνχηαη λα βάιεη κέρξη 2 ζηαπξνχο ζε εληαίν ςεθνδέιηην. Τν ηξηκειέο απηφ ζπκβνχιην αζρνιείηαη κε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην έηνο πνπ εθπξνζσπεί, κεηαθέξεη αηηήκαηα, πξνηάζεηο, απνθάζεηο ησλ ζπλειεχζεσλ ηνπ έηνπο ηνπο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζην Γ.Σ., ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ έηνπο ηνπο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Σχιινγν ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζηηο Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζην Γ.Σ., παξεπξίζθεηαη θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ., εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε ηνπ θάζε έηνπο.

22ο ΑΡΘΡΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ– ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Η Δ.Δ. είλαη βνεζεηηθφ φξγαλν ηνπ ζπιιφγνπ κε δηπιφ ξφιν: α) ηνλ έιεγρνο ηνπ ηακείνπ θαη ηεο ελ γέλεη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.Σ. β) ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη εθπξνζψπσλ ηνπ ζπιιφγνπ. Απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη ζηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε κε θαλεξή ςεθνθνξία (αλάηαζε ρεξηψλ), θαηά ηελ νπνία θάζε κέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ςεθίζεη έλαλ (1) κφλν ππνςήθην. Τα κέιε ηεο Δ.Δ. δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα 16


γηα ην Γ.Σ. ή λα είλαη Δθπξφζσπνη. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν ησλ αξραηξεζηψλ.

23ο ΑΡΘΡΟ ΑΡΥΑΙΡΔ΢ΙΔ΢ Αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη ηαθηηθά κία (1) θνξά αλά αθαδεκατθφ έηνο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Δθπξνζψπσλ ηνπ ζπιιφγνπ ζηα ζπιινγηθά παλεπηζηεκηαθά φξγαλα. Τελ κέξα ησλ αξραηξεζηψλ ηνπνζεηνχληαη δχν θάιπεο, κία γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη κία γηα ηελ εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ, θαη νη εθινγείο ςεθίδνπλ ππνρξεσηηθά θαη γηα ηα δχν εθινγέο. Οη αξραηξεζίεο ιακβάλνπλ ρψξα ηνλ κήλα Μάτν - εθηφο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ - θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία απνθαζίδεηαη απφ ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη ιηγφηεξν απφ 10 κέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε . Δλδείθλπηαη ε εκεξνκελία ησλ αξραηξεζηψλ λα ζπκπίπηεη κε ηελ αληίζηνηρε ζηνπο ππφινηπνπο θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ ΓΠΘ. Σε πεξίπησζε αλαβνιήο ησλ Αξραηξεζηψλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο ε λέα εκεξνκελία γηα ηηο εθινγέο νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ. θαη δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ αξρηθά νξηζζείζα εκεξνκελία, δηαθνξεηηθά ζπγθαιείηαη έθηαθηε Γ.Σ. 24ο ΑΡΘΡΟ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ΢ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ΢- ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ΢ ΔΠΙΣΡΟΠΗ΢ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ Η δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ απνηειεί έξγν ηεο Δ.Δ.,

ε νπνία έρεη ηελ απνθιεηζηηθή

αξκνδηφηεηα γηα ηελ εχξπζκε δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηψλ, ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ή αθπξφηεηαο ησλ ςεθνδειηίσλ, ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο, ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πνπ πξνθχςεη θαηά ηελ ςεθνθνξία θαη θαηά ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ. 1. Η Δ.Δ. ηελ επφκελε κέξα ηεο εθινγήο ηεο εθδίδεη αλαθνίλσζε, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηεί ην ρψξν, ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ Αξραηξεζηψλ θαη ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα δειψζνπλ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο γηα ηηο επηθείκελεο εθινγέο.

17


2. Υπνςεθηφηεηεο γηα ην Γ.Σ. θαη ηνπο Δθπξνζψπνπο ππνβάιινληαη κε γξαπηή δήισζε ζηελ Δ. Δ. απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη κέρξη θαη 3 κέξεο πξηλ απφ ηηο εθινγέο. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ή φξην ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ. 3. Η Δ.Δ. ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη θαηαξηίδεη δχν εληαία μερσξηζηά ςεθνδέιηηα γηα φιν ην ηκήκα ησλ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (έλα γηα ηελ αλάδεημε ησλ Δθπξνζψπσλ θαη έλα γηα ην Γ.Σ.), ηα νπνία γλσζηνπνηεί δεκφζηα δχν εκέξεο πξηλ απφ ηηο εθινγέο. 4. Σηα εληαία απηά ςεθνδέιηηα αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ επσλχκσλ ηνπο. Γίπια απφ ην φλνκα ππνςεθίνπ κπνξεί λα αλαγξαθεί ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ή παξαηαμηαθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο ην δεηήζεη ξεηά ζηε δήισζε ππνςεθηφηεηάο ηνπ . 5. Η Δ.Δ. νθείιεη λα εθηππψζεη ίζν αξηζκφ ςεθνδειηίσλ κε απηφλ ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ κε έμνδα ηνπ Σπιιφγνπ. 6. Παξαίηεζε απφ ππνςεθηφηεηα επηηξέπεηαη κέρξη ηελ εθηχπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ. 7. Τν απεξρφκελν Γ.Σ. ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Δ.Δ. ην κεηξψν κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, πξφζθαην κεηξψν θνηηεηψλ απφ ηε Γξακκαηεία ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο, ηηο θάιπεο, ην εθινγηθφ θαη θάζε άιιν αλαγθαίν πιηθφ φπσο θαη λα ηεο πξνθαηαβάιεη ηε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Δκλογική Γιαδικαζία Γηα ην ςεθνδέιηην αλάδεημεο ηνπ Γ.Σ. θαη απηφ ησλ Δθπξνζψπσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 1. Η ςεθνθνξία δηεμάγεηαη ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρψξν ελψπηνλ ηεο Δ.Δ., ζηελ νπνία ν εθινγέαο νθείιεη λα επηδείμεη ηε θνηηεηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. 2. Η Δ.Δ. ειέγρεη κε βάζε ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ Σπιιφγνπ θαη ην Μεηξψν Φνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο αλ ν εθινγέαο έρεη δηθαίσκα ςήθνπ θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ηνπ ρνξεγεί θαη ηα δχν ςεθνδέιηηα. 3. Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή θαη ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ΓΣ θάζε εθινγέαο δηθαηνχηαη λα βάιεη κέρξη 3 ζηαπξνχο ελψ ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπσλ ν αξηζκφο ησλ ζηαπξψλ πξνζδηνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εθπξνζψπσλ, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην λφκν γηα ην θάζε επηκέξνπο παλεπηζηεκηαθφ φξγαλν.

Ο ζηαπξφο ηνπνζεηείηαη παξαπιεχξσο ηνπ

νλφκαηνο ησλ ππνςεθίσλ ζην αξηζηεξφ κέξνο. Πεξηζζφηεξνη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαπξψλ θαζηζηνχλ ην ςεθνδέιηην άθπξν ελψ ε απνπζία ζηαπξνχ ζεσξείηαη ιεπθή ςήθνο. 18


4. Μεηά ηελ ςεθνθνξία θάζε εθινγέαο ππνγξάθεη δίπια ζην φλνκα ηνπ θαη ζηα δχν πξσηφθνιια ςεθηζάλησλ πνπ ηεξεί ε Δ.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 5. Κάζε ππνςήθηνο θαη θάζε εθινγέαο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηεο δηαινγήο ησλ ςήθσλ γξαπηέο ελζηάζεηο γηα παξαβίαζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. Η Δ.Δ. νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ακέζσο, λα ηηο εθδηθάδεη θαη λα αλαθνηλψλεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο. 6. Μέιε ηνπ Γ.Σ. εθιέγνληαη νη 7 θαηά ζεηξά πιεηνλνςεθήζαληεο βάζεη ηνπ ζηαπξνχ πξνηίκεζεο, νη δε ππφινηπνη επηιαρφληεο ζεσξνχληαη αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ηε ζεηξά ησλ ςήθσλ πνπ έιαβαλ. Δθπξφζσπνη ηνπ ζπιιφγνπ ζε θάζε επηκέξνπο φξγαλν εθιέγνληαη νη ππνςήθηνη θαηά ηε ζεηξά ησλ ςήθσλ πνπ έιαβαλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή κφλν γηα ηα ηζνςεθήζαληα κέιε. 7. Οη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη ή εθπξφζσπνη θαινχληαη θαηά ηελ ζεηξά εθινγήο ηνπο ζε αληηθαηάζηαζε ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.Σ. ή εθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ, έθπησζεο, ή δηαγξαθήο ηνπ. Μεηά ην πέξαο ησλ εθινγψλ ε Δ.Δ. ζπληάζζεη γηα ην θάζε φξγαλν μερσξηζηά πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ, ησλ ςεθηζάλησλ, ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ βξέζεθαλ ζηε θάιπε, ηα άθπξα, ηα ιεπθά θαη ν αξηζκφο ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε ν θάζε ππνςήθηνο. Όια ηα παξαπάλσ καδί κε ηα ςεθνδέιηηα θαη ην πξαθηηθφ παξαδίδνληαη ζην λέν Γ.Σ. θαη θπιάζζνληαη απφ ην Γξακκαηέα ηνπιάρηζηνλ γηα έλα (1) ρξφλν θαη κπνξεί θάζε ελδηαθεξφκελνο λα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε έγγξαθε αίηεζε ηνπ. Δπηπιενλ: 1. Η δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο νξίδεηαη απφ ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γ.Σ. 2. Απφθαζε παξάηαζεο ησλ αξραηξεζηψλ ιακβάλεηαη νκφθσλα απφ ηελ Δ.Δ. εθφζνζλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο. 3. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη γηα ην Γ.Σ., ε Γ.Σ. κπνξεί λα παξαηείλεη ηε ζεηεία ηνπ ππάξρνληνο Γ.Σ. γηα έλα επηπιένλ έηνο . 4. Σε πεξίπησζε αλαβνιήο ησλ αξραηξεζηψλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο ε λέα εκεξνκελία γηα ηηο εθινγέο νξίδεηαη κε πξσηνβνπιία ηεο Δ.Δ. θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) κέξεο απφ ηελ αξρηθά νξηζζείζα. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζπγθαιείηαη έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά. 19


5. Έθηαθηεο αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη θαη πξνθεξχζζνληαη κφλν κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 25ο ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΛΤ΢Η Ο Σχιινγνο δηαιχεηαη: α) Όηαλ ηα κέιε ηνπ είλαη ιηγφηεξα απφ δέθα (10). β) Με δηθαζηηθή απφθαζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο. γ) Με απφθαζε ηεο γεληθήο Σπλέιεπζεο, ε νπνία ζπλέξρεηαη θαη απνθαζίδεη, φπσο θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε. Με ηελ δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ ελεξγείηαη εθθαζάξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ θαη ηα ηπρφλ απνκέλνληα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία πεξηέξρνληαη ζην Τκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ.

26ο ΑΡΘΡΟ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢ 1. -Κάζε δήηεκα πνπ αθνξά ην Σχιινγν θαη δελ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ, ξπζκίδεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο πεξί ζσκαηείσλ λφκνπο, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Δηζαγσγηθνχ απηνχ Νφκνπ θαζψο θαη ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο λφκνπ γηα ηα ΑΔΙ. 2.- Ιδξπηηθά κέιε ηνπ Σπιιφγνπ είλαη φζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο Γ.Π.Θ. ππνγξάθνπλ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ. 3.- Τν επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ εθιέρζεθε θαηά ηελ ηδξπηηθή ζπλέιεπζε εμνπζηνδνηείηαη λα πξνβεί ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ ν ζχιινγνο λα απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Δπίζεο επηθνξηίδεηαη λα νξγαλψζεη κέζα ζην πξψην – κεηά ηε λνκφηππε αλαγλψξηζε ηνπ ζπιιφγνπ- ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011 αξραηξεζίεο γηα ηε αλάδεημε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 4.- Μεηά ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ζπιιφγνπ ζηα Βηβιία Σσκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ξάλζεο θαη επεηδή δελ ζα ππάξρεη ηθαλφο ρξφλνο γηα ηελ έγθαηξε δηεμαγσγή αξραηξεζηψλ ιφγσ ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ, δίλεηαη ζην εθιεγέλ θαηά ηελ ηδξπηηθή ζπλέιεπζε πξνζσξηλφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην δηθαίσκα λα νξίζεη κε απφθαζή ηνπ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζπιιφγνπ ζηα 20


ζπιινγηθά παλεπηζηεκηαθά φξγαλα θαη κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010 – 2011. Δθπξφζσπνη κπνξνχλ λα νξηζζνχλ κφλν κέιε ηνπ ζπιιφγνπ ελψ ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο Ξάλζε 15 Μαξηίνπ 2010

21

Καταστατικό Συλλόγου  
Καταστατικό Συλλόγου  

Ιδρυτικό Καταστατικό Συλλόγου

Advertisement