__MAIN_TEXT__

Page 1

MEDICIN Nyheter för din litteraturlista inför VT 2019

MAGNUS KARLSSON JÓN KARLSSON HARALD ROOS

ORTOPEDI

BESTÄLL PROVEXEMPLAR STUDENTLITTERATUR.SE

– patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna

Klassiker inom facklitteratur

Internmedicinsk kunskap

Rorsmans ­D ermatologi Venereologi av ­Anders Vahlquist

Medicin av Stefan Lindgren


MAGNUS KARLSSON, JÓN KARLSSON OCH HARALD ROOS (RED.)

ORTOPEDI

– patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna

EN GEDIGEN, ÖVERSIKTLIG och tillgänglig grundbok för alla som kommer i kontakt med muskulo­skeletala skador och sjukdomar. Det hop­ pas redaktörerna ha skapat med Ortopedi – pato­ fysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. – Vi har alla tre varit involverade i läkarutbildning och sett en gradvis förändring från läroböcker till att studenter hämtar mer kunskap på nätet. Men är den evidensbaserad? Följer den svensk behandlings­ tradition? Vi ville göra en bok som mötte behovet av just evidensbaserad kunskap, säger Magnus Karlsson.

sjukdomar och skador. Jón Karlsson berättar att ­ambitionen med boken är att på ett tillgängligt sätt täcka in hela ortopedin. – Alla kapitel är strukturerade på samma sätt, och boken rymmer många medicinska illustrationer. Vi särskiljer också barns problematik på ungefär hun­ dra sidor. Tidigare i år belönades boken med Kurslitteraturprisets första­ pris. I sin motivering skriver ­juryn bland annat att den på ett utmärkt sätt samman­ fattar ett område i snabb utveckling.

”Vi ville göra en bok som ­m ötte behovet av evidens­ baserad ­k unskap” Han är professor i ortopedi vid Lunds universitet och överläkare på ortopediska kliniken vid Lunds universitetssjukhus. Han har varit bokens redaktör tillsammans med Harald Roos, docent i ortopedi vid Lunds universitet och sjukhuschef på Helsingborgs lasarett, och Jón Karlsson, professor i ortopedi vid Göteborgs universitet och överläkare på ortoped­ iska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjuk­huset. Till sin hjälp har de haft drygt 50 medförfattare som är de allra mest kunniga inom sina respektive om­ råden. – Det har varit vårt sätt att ge en samlad bild av var ortopedin står i dag. Med så många författare har den stora utmaningen varit att likrikta texterna språkligt och strukturmässigt. Men jag tycker att vi har lyckats, säger Harald Roos. Redaktörerna hoppas att boken ska komma till användning inte bara på läkarutbildningen utan också på akutmottagningar, vårdcentraler och hos alla andra som kommer i kontakt med ortoped­iska 2

MAGNUS KARLSSON, professor, ortopedspecialist och överläkare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. JÓN KARLSSON, professor, ortopedspecialist och överläkare vid Sahlgrenska universitets­ sjukhuset och Sahlgrenska akademin. HARALD ROOS, docent och ortopedspecialist vid Lasarettet i Helsingborg och Skånes universitets­ sjukhus i Lund, nu verksam som sjukhuschef vid Lasarettet i Helsing­ borg. Foto: Anders Andersson


PRISBELÖNT

NYHET

MAGNUS KARLSSON JÓN KARLSSON HARALD ROOS (RED.)

ORTOPEDI

MÅNGA SPÄNNANDE NYHETER I år har jag nöjet att presentera många efterlängtade böcker. Hoppas du hittar något som

– patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna

passar dig och ditt ämne. Blir du nyfiken kan du

Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna är en omfattande grundbok i orto­ pedi som ger en god och aktuell introduktion till detta föränderliga fält.

programmet? Tveka inte att ta kontakt med mig!

Boken är uppdelad i tre delar. Del ett behandlar hist­ orik, epidemiologi, allmän muskuloskeletal biologi, klinisk undersökning och diagnostik samt generella problem, frågeställningar och sjukdomar inom orto­ pedin. Del två tar upp kroppsregion för kroppsregion – bakgrund, symptom, diagnostik, behandling samt prognos för ortopediska sjukdomar och trauman hos vuxna. I del tre upprepas denna struktur, men nu riktat mot barnaårens ortopediska sjukdomar och trauman. Samtliga delar har rikligt med medicinska illustrationer som kompletterar texterna.

beställa provexemplar på studentlitteratur.se. Är du ämnesansvarig på kurser på läkar-

ANGELICA PALM, dr med.vet. Förläggare Medicin 046-31 22 03 angelica.palm@studentlitteratur.se

Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna är främst avsedd för läkarstudenter, läkare under vidareutbildning samt läkare inom de specialiteter som handlägger ortopediska sjukdomar och skador. Boken kan med fördel även användas av ann­an vårdpersonal som är engagerad i utred­ ning och behandling av ortopediska sjukdomar och ­trauman. 589 s | 2018 | Art.nr 37431 | ISBN 9789144090849

3


GRUNDUTBILDNING DIGITALA VERKTYG

BIRGITTA HOVELIUS M.FL. (RED.)

ALLMÄNMEDICIN Allmänmedicin är den svenska versio­ nen av tredje utgåvan av den norska läro­boken Allmennmedisin, avsedd för läkarnas grundutbildning. Alla kapitel har bearbetats och uppdate­ rats och några helt nya kapitel har tillkommit sedan förra utgåvan. Beto­ ningen ligger på att beskriva symtom och sjukdomar som är relevanta för allmänläkare och att visa hur allmän­ medicinskt arbete går till i praktiken, med utredning och behandling av vanliga hälsoproblem och sjukdomar. Översättare: Gunnel Wallgren m.fl.

Andra upplagan 1008 s | 2015 | Art.nr 31263 ISBN 9789144084466

KARIN CARLSON M.FL.

INTERNMEDICINSK KUNSKAP STEFAN LINDGREN M.FL. (RED.)

MEDICIN Medicin omfattar internmedicinsk kunskap som rör diagnostik samt principer för behandling och uppföljning och beskriver de patientproblem inom det internmedicinska området som den legitimerade läkaren ska kunna handlägga. För att skapa förståelse för hur de olika sjukdomarna uppkommer, presen­ terar sig kliniskt och utvecklas över tid har stor vikt lagts vid beskrivningen av bakomliggande patofysiologiska mekanismer. Överblicksbilder sammanfattar de största och mest centrala aspekterna. Fallbeskrivningar exemplifierar hur en erfaren läkare skapar och prövar hypoteser inför beslut om diagnostik och behandling. Även om internmedicinens tyngdpunkt ligger på långvariga sjukdomsprocesser, är den kliniska värderingen och handläggningen av akuta komplikationer och akut de­ buterande symtom av stor betydelse. Andra upplagan 800 s | 2017 | Art.nr 33505 | ISBN 9789144108162

STEFAN LINDGREN är professor i medicin vid Lunds universitet samt överläkare i gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus. Han är även ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Nyligen tog han, på uppdrag av ­regeringen, fram ett förslag på en helt ny läkar­utbildning.

4

INTRODUKTION TILL MIKROBIOLOGI – med inriktning mot naturvetare och farmaceuter Vi lever i mikroorganismernas värld! Mikroorganismerna finns överallt omkring oss och uppvisar en oanad mångfald. De påverkar oss och våra liv på ett mycket djupare plan än vad vi tidigare trott, något som vi först nu kunnat ta del av genom ny metodik. Syftet med Introduktion till mikrobiologi är att ge en kort, men ändå heltäck­ ande, modern introduktion till ämnet mikrobiologi. Boken förmedlar mikroorganismers egenart och stora eko­logiska betydelse liksom den mer välkända medicinska betydelsen. Tonvikten ligger på bakterier, men också arkéer, eukaryota mikro­ organismer och virus tas upp, liksom strategier för att behandla sjukdomar som dessa orsakar.

Tredje upplagan 332 s | 2017 | Art.nr 32976 ISBN 9789144118857

JÖRGEN MALMQUIST BENGT LUNDH

MEDICINSKA ORD Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer Uppslagsboken Medicinska Ord (MO) är en modern medicinsk ordbok som förklarar de medicinska facktermer­ nas betydelser. Boken redovisar de viktigaste termerna från sjukvården, medicinska basvetenskaper och medicinsk forskning. Befintliga läkemedel är inkluderade liksom ett urval termer från odontologi, vetenskapsmetodik, lagstiftning och administration. Ter­ mer i grekisk-latinsk grundform har tagits med om de belyser innebörden av andra termer.

Sjätte upplagan 464 s | 2016 | Art.nr 3046 ISBN 9789144109794


GRUNDUTBILDNING

BENGT JEPPSSON M.FL. (RED.)

KIRURGI

RED A KTÖRER

BEN GT JEPPS S ON OLLE LJUN GQVIS T PETER N AREDI MALIN S UN D

Fjärde upplagan 792 s | 2016 | Art.nr 7133 ISBN 9789144099842

DIGITALA VERKTYG

NYHET

KIRURGI I denna fjärde upplaga av Kirurgi har författarna breddat basen för boken och strävat efter att den ska bygga på evidensbaserad kunskap och att den ska ge en ökad förståelse för patofysio­logiska processer som är vik­ tiga inom kirurgi. Den ger därmed en representativ bild av dagens kirurgiska kunskapsområde.
Liksom tidigare ingår basala kapitel som ger en nöd­ vändig kunskapsplattform för kliniskt verksamma kirurger. Till detta kommer ett stort antal kapitel med klinisk inriktning inklusive handläggning av akuta fall inom barn-, neuro- och toraxkirurgi.

FREDRIK JOHANSSON

ANATOMI I KLARTEXT

320 s | 2015 | Art.nr 37381 ISBN 9789144089942

DIGITALA VERKTYG

Anatomi i klartext är unik i hur den underlättar alla studenters vardag. Ingen annan lärobok i anatomi fokuserar på att presentera och förklara det allra viktigaste så koncist och enkelt som denna. Samtidigt mö­ ter innehållet den nivå som krävs för dig som läser till läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller biomedicinare och andra med ett intresse av att behärska anatomi. Allt material är upplagt på ett innovativt pedagogiskt sätt som syftar till enkel inlärning och långvarig minneslagring.


JOHANNES W. ROHEN CHIHIRO YOKOCHI ELKE LÜTJEN-DRECOLL

ANATOMI En fotografisk atlas

548 s | 2018 | Art.nr 39474 ISBN 9789144118192

NYHET

Denna atlas ger en fascinerande och verklighetstrogen inblick i den mänsk­ liga kroppens uppbyggnad. Färgfoton ger en oöverträffat autentisk återgiv­ ning av kroppens regioner, organ och strukturer. Boken är unik, inte enbart på grund av fotografierna, utan även genom att den på ett överskådligt sätt kombinerar preparat, grafik och avbildningar av viktiga detaljer, både ytligt och på djupet. Anatomi är ett kliniskt inriktat, användarvänligt uppslagsverk, som innehåller mer än 1 200 avbildningar. Det har gjort den till världens mest spridda fotoatlas, tillgänglig på mer än 20 olika språk, och nu även på svenska. Boken vänder sig till studerande på grundläggande och avancerad nivå inom hälso- och sjukvårdsutbildning­ arna, exempelvis sjuksköterske-, ­läkaroch fysioterapeututbildningarna. Översättare: Öyvind Vågen

ANATOMISKA TECKNINGAR JOHN T. HANSEN

NETTERS ANATOMI – LÄRA MED FÄRGER Människans anatomi är ett fascinerande och komplicerat ämnesområde, men att lära sig anatomi behöver inte vara svårt och kan faktiskt vara riktigt roligt. Genom den unika möjligheten att färglägga Frank Netters vackra medicinska illustra­ tioner kan du med lätthet lära dig människans anatomi och samtidigt ha roligt. Med hjälp av boken kan du följa artärers, veners och nervers banor samt bifurkationer, öka din förståelse för musklernas ursprung och infästningar samt utveckla en bättre förståelse för hur enskilda organ samverkar i den mänsk­ liga kroppen. Boken kommer att vara till stor nytta för dig oavsett om du läser anatomi på läkar- eller sjuksköterskeutbildningen eller bara är nyfiken på hur kroppen fungerar. Översättare: Gustav Andersson, Eva Carlsson 368 s | 2018 | Art.nr 37755 | ISBN 9789144093222

5


GRUNDUTBILDNING

STEN LEVANDER M.FL.

PSYKIATRI En orienterande översikt I denna tredje upplaga, behandlas bl.a. orsaker och sjukdomsmeka­ nismer, psykiatriska sjukdomar och störningar, personlighet och person­ lighetsstörningar, ångestsjukdomar, sexuella avvikelser och ätstörningar. Boken riktar sig till många yrkeskategorier som i sitt arbete kommer i kontakt med människor med psykia­ triska problem. Den bör även kunna användas i medicinarutbildningen upp till AT-nivå.

Tredje upplagan 336 s | 2017 | Art.nr 32465 ISBN 9789144109138

ERIK BRENNER M.FL. (RED.)

AKUTPSYKIATRI

DET AKTUELLA KUNSKAPSLÄGET INOM PSYKIATRI

Akutpsykiatri utgör en oumbärlig grund för det psykiatriska jourarbetet och är ett nödvändigt komplement till lokala riktlinjer och behandlings­ traditioner. Författarna beskriver ingående de praktiska frågor som kan uppstå i den akuta ­situationen, ­alltifrån patientbemötande till ­konkreta behandlingsförslag.

Andra upplagan 350 s | 2016 | Art.nr 31878 ISBN 9789144109787

JÖRGEN HERLOFSON M.FL. (RED.)

PSYKIATRI I den här grundligt reviderade utgåvan av Psykiatri skriver närmare 50 författare 
− de flesta läkare och psykologer − om sina special­ områden. I och med omarbetningen har ett tiotal nya författare tillkommit, och ett antal nya teman har också inkluderats i boken. Vi utgår från en bio-psyko-social syn på ohälsoprocessen, vilket innebär att samspelet mellan individen och den omgivande mil­ jön lyfts fram och att såväl biologiska som psykologiska behand­ lingsmetoder presenteras utförligt.
I de kliniska avsnitten utgår författarna från DSM-systemets kriteriestödda 
diagnostik, vilket underlättar kopplingen till både den kliniska vardagen och den vetenskapliga litteraturen. Fallbeskrivningar levandegör texten, och utförliga avsnitt som beskriver hur man tar en bra anamnes och hur man etablerar en god samarbetsallians bidrar ytterligare till den praktiska nyttan med boken. Andra upplagan 879 s | 2016 | Art.nr 32846 | ISBN 9789144094977

JÖRGEN HERLOFSON (RED.) är leg. läkare, leg. psykoterapeut och verksam som specialistläkare vid Verksamhets­område psykiatri, Akademiska sjukhuset i Uppsala. LISA EKSELIUS (RED.) är verksam som professor vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och som överläkare vid Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset i Uppsala. ANDERS LUNDIN (RED.) är specialist i neurologi och psykiatri och privatpraktiserande läkare i Gamla stan, Stockholm. BJÖRN MÅRTENSSON (RED.) är med.dr och verksam som universitetslektor vid Karolinska Institutet och som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna i Stockholm. MARIE ÅSBERG (RED.) är senior professor och verksam vid ­Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet och vid Stressrehab FoU, Danderyds sjukhus i Stockholm. 6

MATS BRÄNNSTRÖM M.FL.

OBGYN ObGyn är en kortfattad lärobok i fickformat. ObGyn introduceras med ett kapitel om propedeutik följt av huvuddelarna gynekologi inklusive reproduktionsmedicin och obstetrik, och avslutas sedan med ett kapitel om akuta tillstånd. Boken är dispo­ nerad så att definition, prevalens, symtom, patogenes, riskfaktorer, diagnostik och behandling för respektive tillstånd beskrivs kortfattat. I varje kapitel ges konkreta råd om hand­ läggning vid olika sjukdomstillstånd.

368 s | 2016 | Art.nr 37863 ISBN 9789144094373


GRUNDUTBILDNING

LENA RÖNNBERG

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSRÄTT

Fjärde upplagan 312 s | 2016 | Art.nr 31851 ISBN 9789144109800

Denna bok behandlar översiktligt den rättsliga regleringen av dagens hälso- och sjukvård. De centrala frågeställningarna presenteras över­ skådligt och tydligt, det gäller såväl skyldigheter för vårdgivarna, det vill säga huvudmännen och den medi­ cinska personalen, som rättigheter för patienter och deras anhöriga.

ANNE-MARIE BOSTRÖM M.FL. (RED.) KVALITETSARBETE För bättre och säkrare vård

Redaktörer

Anne-Marie Boström Gun Nordström Bodil Wilde-Larsson

Andra upplagan 288 s | 2017 | Art.nr 33783 ISBN 9789144116181

KVALITETSARBETE FÖR BÄTTRE OCH SÄKRARE VÅRD Boken innehåller forskningsbaserad kunskap om olika aspekter som är betydelsefulla för kvalitetsarbete och patientsäkerhet. Förutom en teoretisk genomgång av begreppen får läsaren handfasta tips hur förbättringsarbete kan utfö­ ras, liksom ledarens och teamets roll i detta sammanhang. Betydelsen av att systematiskt använda forskningre­ sultat och information från kvalitets­ register i förbättringsarbete tas upp.

ANN CATRINE ELDH (RED.)

DELAKTIGHET OCH PATIENTMEDVERKAN

208 s | 2018 | Art.nr 39293 ISBN 9789144113296

NYHET

Boken behandlar det för vård och omsorg centrala begreppet patient­ delaktighet. Vidden av begreppet delaktighet gör att det behövs vägledning för vardagens möten och samtal, mellan den som är patient och den som är personal. Boken utgör en resurs och bör ses som en diskussionspartner, med utgångs­ punkt i aktuell kunskap men även andra förutsättningar, som lagtexter och normer. Delaktighet och patientmedverkan omfattar två övergripande kapitel som introducerar och problematiserar patientdelaktighet och fyra kapitel som belyser begreppet ur olika, speci­ fika perspektiv. De generella kapitlen kan läsas för sig, eller i kombination med ett eller flera fallbaserade kapitel, utifrån läsarens aktuella kunskaps­ behov eller intresse. Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård eller omsorg men är också avsedd att vara till nytta för andra nyckelpersoner, som beslutsfattare och patienter.

HANDBOK FÖR BLIVANDE LÄKARE MARTIN SALÖ

PÅ KLINIK Handbok för blivande läkare Läkarstudentens första tid ute på kliniken kan vara utmanande, det är mycket nytt att ta in och anpassa sig till. Den här boken ger en heltäckande introduktion och stöd inför den kliniska tjänstgöringen med fokus på anamnes, status, medicinska procedurer och juridik. På klinik ger instruktioner och tips att använda sig av vid patient­samtalet och vid undersökningen av patienten. ­Journalens och rondens betydelse i det kliniska arbetet beskrivs och boken erbjuder även en överblick av de etiska ­principer som styr läkarens arbete. De medicinska procedurer och ­kliniska f­ ärdigheter en nyutbildad läkare bör kunna gås igenom noggrant med indikationer, tillvägagångssätt och tips vid ­utförande. Boken avslutas med en sammanfattning av de ­viktigaste lagarna i det kliniska arbetet och hur man skriver recept, intyg och remisser. Boken bidrar med goda förslag och tips på hur man kan gå tillväga och kommer förhoppningsvis att tjäna som en hjälp att själv utarbeta sina egna kliniska färdigheter. I första hand riktar sig boken till läkarstudenter, läkarkandida­ ter, underläkare och AT-läkare. Boken kan också vara aktuell för andra personalkategorier inom vården. 640 s | 2016 | Art.nr 37258 | ISBN 9789144087511

MARTIN SALÖ, ST-läkare i barn- och ungdomskirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund och doktorand i barnkirurgi vid Lunds universitet, började redan under läkarutbildningen undervisa läkarstudenter och har sedan dess fortsatt undervisa i barnkirurgi.

7


GRUNDUTBILDNING

ÅKE RUNDGREN OVE DEHLIN

MÄNNISKANS FUNKTIONELLA ÅLDRANDE Åldrandet är ett genetiskt bestämt tidsrelaterat förlopp som kan påver­ kas av omgivningsfaktorer. Åldersför­ ändringarna innebär en fortlöpande försämring av olika funktioner som försämrar individens förmåga till överlevnad. Man kan ha olika definitioner av när åldrandet börjar. Boken fokuserar på den period då åldersbetingade funktionsförändringar blir mer påtag­ liga, som regel åldrarna efter 50 eller 60. Generella aspekter på åldrandet belyses liksom åldersförändringar i olika organ och organsystem.

HELTÄCKANDE OM FYSIOLOGI­ ÄMNET JAN LÄNNERGREN M.FL.

FYSIOLOGI Fysiologi beskriver hur kroppen fungerar. Den här läroboken beskriver funktionen i enstaka celler, i samtliga organ och i kroppen som helhet. Syftet har varit att göra en lättförståelig framställning där onödiga detaljkunskaper rensats ut, det vill säga förståelse prioriteras framför detaljer.
I den nya upplagan har tidigare text- och bildmaterial uppdaterats. Det har o ­ ckså tillkommit ett kapitel om fysiologin bakom ett till­tagande ­problem: stress.
Boken täcker hela fysiologiämnet.

434 s | 2016 | Art.nr 38840 ISBN 9789144105550

”Boken ger intressanta aspekter på bild- och funktionsdiagnostik. Den som är intresserad av åld­ randet ur ett bild och funktionsmedicinskt perspektiv har mycket att hämta i boken” OLLE EKBERG, professor, överläkare VO Bild och Funktion, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Sjätte upplagan 397 s | 2017 | Art.nr 6109 | ISBN 9789144114859

MARIA LINDÉN P ÅKE ÖBERG (RED.)

”Bokens upplägg är pedagogiskt, ­l iksom de välskrivna texterna som flyter på lätt trots att de är ­f aktaspäckade.” YLVA ERICSON, ur recension i BTJ-häftet nr 7/2017

8

JACOBSONS TEKNIK I PRAKTISK SJUKVÅRD Jacobsons Teknik i praktisk sjukvård ges nu ut i en fjärde, omarbetad upplaga. I denna lärobok beskrivs de vanligaste tekniska hjälpmedlen inom sjukvår­ den. Såväl enkla som mer avance­ rade metoder för undersökning och behandling av patienter förklaras på ett pedagogiskt sätt. Ett viktigt syfte är att rikta upp­ märksamhet mot de risker som finns vid användning av tekniska metoder. Att behovet är stort framgår av det skrämmande faktum att flertalet olyckor beror på mycket enkla fel vid användningen. Praktiska tips ges fort­ löpande på hur fel ska undvikas.

Fjärde upplagan 384 s | 2018 | Art.nr 3592 ISBN 9789144117324

NY UPPLAGA


GRUNDUTBILDNING

CAROLINE HÅRD AF SEGERSTAD SUSANN J. JÄRHULT

AKUTSJUKVÅRD FRÅN Ö TILL Ä

530 s | 2017 | Art.nr 38756 ISBN 9789144104379

Ett strukturerat akutomhänder­ tagande enligt ett utökat ABC-kon­ cept utgör kärnan i Akutsjukvård – från Ö till Ä. Boken ger stöd för symtombedömning, stabilisering, behandling och vidare planering för de första 24 timmarna, men också i att knyta ihop patientens väg genom den akuta vårdkedjan. Innehållsstrukturen kan användas vid patientomhänder­tagande oavsett söksymtom eller ålder och underlät­ tar handläggning även vid mindre akuta sjukdomstillstånd.

INGEGERD ADLERBERTH AGNES WOLD

MÄNNISKANS NORMALFLORA

390 s | 2017 | Art.nr 36039 ISBN 9789144079622

Bokens första del ger en detaljerad och systematisk översikt över vilka ­bakterier, arkéer och svampar som finns i kroppens olika normalfloror: på huden och i ­munnen, mag–tarm­ kanalen, luftvägarna, urinvägarna och könsorganen. I bokens andra del beskrivs normalflorans effekt på våra kroppsliga funktioner och dess förmå­ ga att skydda oss mot kolonisering av sjukdomsframkallande ­bakterier.

GREGER LINDBERG HENRY NYHLIN (RED.)

GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI

332 s | 2016 | Art.nr 37823 ISBN 9789144093406

En fullständig lärobok i gastro­ enterologi och hepatologi som riktar sig direkt till läkarutbildningen har hittills saknats. Efter en genomgång av samtliga lärosätens kursinnehåll och lärandemål har vi sammanställt en aktuell kunskapskälla i samarbe­ te med många av landets ledande kliniker och lärare. Resultatet har blivit en pedagogisk redovisning av det aktuella kunskapsläget. För att underlätta inlärningen har vi använt en strukturerad kapitelindelning för varje enskilt delmoment.

KLASSIKER INOM FACKLITTERATUR ANDERS VAHLQUIST M.FL. (RED.)

RORSMANS DERMATOLOGI VENEREOLOGI Denna lärobok i hud- och könssjukdomar utkom 1972 i sin första upplaga och har sedan dess använts flitigt i den svenska läkarutbildningen. För att hedra minnet av den förutvarande huvudredaktören, professor Hans Rorsman, benämns boken alltsedan föregående upplaga Rorsmans Dermatologi Venereologi. En redaktionskommitté bestående av representanter från Sveriges alla universitetshudkliniker har nu arbetat fram en ny upplaga. Alla kapitel har grundligt bearbetats och kompletterats både vad gäller text, bildmaterial, faktarutor, sökregister och litteraturhänvisningar. Andra nyheter i den 9:e upplagan är en helt ny layout med bland annat färglagda och schematiska bil­ der. Fokus är dock som tidigare koncentrerat på det vanliga och praktiskt väsentliga inom dermatologi och venereologi. Nionde upplagan 440 s | 2017 | Art.nr 802 | ISBN 9789144119106

ANDERS VAHLQUIST är professor emeritus i dermatologi och venereologi vid Uppsala universitet samt f.d. chefredaktör för Acta Dermato-Venereologica.

9


AT/ST

INGRID HYLANDER GUNILLA GUVÅ

ELEVHÄLSA SOM FRÄMJAR LÄRANDE Om professionellt samarbete i retorik och praktik Syftet med den här boken är att ge idéer om hur elevhälsan kan utveckla sitt arbete för att möta skollagens krav på främjande och förebyggande arbete. Den nya elevhälsan innebär att kunskaper inom psykologi, medi­ cin, omvårdnad, socialt arbete och special­pedagogik ska översättas till skolans vardagsarbete.

274 s | 2017 | Art.nr 39080 ISBN 9789144110127

STEFAN LUNDEBERG GUNNAR L. OLSSON (RED.)

HELTÄCKANDE LÄROBOK PÅ SVENSKA MARTIN JÄGERVALL – JOHAN LUNDGREN (RED.)

BARNNEUROLOGI Detta är den första heltäckande läroboken i barnneurologi på svenska. Boken, som är skriven av många av landets ledande barnneurologer och andra med barnneurologisk inriktning, omfattar både teoretiska och praktiskt kliniska aspekter. Den omfattar allt från grundläggande undersöknings­­teknik och undersökningsmetoder till ingående beskrivningar av olika neurologiska symtom, sjukdomstillstånd och funktionshinder. Boken behandlar många av de neurologiska symtom och sjuk­ domar som barn och ungdomar kan drabbas av, liksom olika utvecklingsrelaterade funktionshinder som intellektuell funktions­ nedsättning, autism och ADHD. Vanliga tillstånd som huvudvärk, yrsel, epilepsi och sömnstörningar beskrivs ingående, liksom mer ovanliga tillstånd, som ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar, stroke, encefalopatier, CNS-infektioner och neurometabola sjukdomar. 648 s | 2017 | Art.nr 35975 | ISBN 9789144078885

”Denna imponerande faktasamling om barnneurologi är den första s­ amlade ­l äroboken i ämnet på svenska. /.../ ­Texterna är mycket välformulerade och överskådliga med inslag av fallbeskriv­ ningar, tabeller, faktarutor, figurer och illustrativa foton. Antologin är av stort bestående värde.” MARGARETA FRIDSTJERNA UR RECENSION I BTJ-HÄFTET NR 22/2017

10

SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING HOS BARN OCH UNGDOMAR Smärtbehandling till barn och ungdomar utgör ett kunskapsområde som började utforskas på 1980-­talet. De senaste decennierna har ett starkt ökande antal forskningsstudier inom ämnet publicerats. Kliniskt har tillämpningen av aktuell kunskap släpat efter. Fortfarande har kunska­ pen om smärtbehandling till barn och ungdomar inte fått den spridning som behövs för ett gott omhänderta­ gande av barn och ungdomar inom sjukvården.

248 s | 2016 | Art.nr 37741 ISBN 9789144092447

JAN NÄSLUND

MUSKULOSKELETAL SMÄRTA Smärta är en av de vanligaste anled­ ningarna till att vårdbehövande söker hjälp. Till primärvården vänder sig en stor grupp patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen, och de erbjuds en behandling baserad på tradition och beprövad erfarenhet. Behovet att möta denna patientgrupp med evidensbaserade behandlings­ metoder är stort. Muskuloskeletal smärta vill imple­ mentera ett fysiologiskt och evidens­ baserat synsätt på hur muskuloskele­ tala smärttillstånd bör analyseras och behandlas. Smärttillstånden belyses utifrån kända fysiologiska samband mellan belastning av muskulo­ skeletala vävnader och förmåga till återhämtning. Vidare analyseras upplevelser av smärta och obehag utifrån insikten om att dessa symtom är subjektiva emotioner med stor individuell variabilitet.

208 s | 2018 | Art.nr 38222 ISBN 9789144095370

NYHET


AT/ST

MIKI AGERBERG

KIDNAPPAD HJÄRNA En bok om missbruk och beroende

Andra upplagan 232 s | 2018 | Art.nr 31508 ISBN 9789144117300

Alla vet att missbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak är stora folkhälsoproblem. Betydligt mindre känt är hur snabbt forskningen gått framåt på dessa områden. I dag vet forskarna mycket mer än för bara några årtionden sedan, både om bero­ endemekanismerna i hjärnan och om effektiv behandling och förebyggande arbete.

NY UPPLAGA

JOSEF MILERAD CARL LINDGREN (RED.)

EVIDENSBASERAD ELEVHÄLSA

Andra upplagan 488 s | 2017 | Art.nr 37314 ISBN 9789144117959

Samarbete och vetenskaplig gransk­ ning innebär i denna bok att alla elevhälsans professioner medverkar tillsammans med en rad internatio­ nellt ansedda experter och forskare inom området ungas lärande och häl­ sa. De 32 kapitlen sammanfattar både elevhälsans lagstadgade medicinska insatser och hur elevhälsans perso­ nal på bästa sätt kan hantera de ofta komplexa svårigheter som många elever i dag ställs inför i skolan. GÖSTA ALFVÉN

BARN OCH PSYKOSOMATIK i teori och klinik

Andra upplagan 304 s | 2016 | Art.nr 37906 ISBN 9789144119250

Barn och ungdomar besväras ofta av ont i magen och huvudet, av illamående, förstoppning och andra symtom. Stress är en vanlig orsak till dessa besvär. Denna bok ger en ingående beskrivning av den psyko­ somatiska processen och hur stress påverkar hjärna och kropp. Den är skriven för alla som möter barn med psykosomatiska symtom.

EVA BENZEIN M.FL. (RED.)

ATT MÖTA FAMILJER INOM VÅRD OCH OMSORG

Andra upplagan 288 s | 2017 | Art.nr 35562 ISBN 9789144115870

Familjen är ofta det naturliga sam­ manhang vi människor vänder oss till vid ohälsa och sjukdom. Därför påverkas också familjen som enhet av att en familjemedlem insjuknar eller drabbas av ohälsa. Att hjälpa hela familjen att se styrkor och resurser för att hantera situationer med ohälsa och sjukdom är därför en viktig del i omvårdnadsarbetet.

POPULÄR BOK I NY TAPPNING LARS KLARESKOG M.FL. (RED.)

REUMATOLOGI I förordet till denna läroboks första upplaga, som utkom 2005, skrev redaktionen att reumatologi är en specialitet som befin­ ner sig i en dynamisk utveckling. Detta påstående är glädjande nog än mer aktuellt i dag. Redaktionen fann därför tiden mo­ gen för en tredje upplaga och inspirerades även av det positiva mottagandet som bokens tidigare upplagor fått. Den ursprung­ liga redaktionen har utökats för att bredda kompetensen. Samtliga kapitel har genomgått omfattande revideringar, inklusive förnyelse av bildmaterialet, och många kapitel är helt nyskrivna. Boken speglar modern reumatologi och förmedlar grundläggande kunskaper om handläggning av reumatiska sjukdomar, samtidigt som den ger en översiktlig kunskap om etiologi, patofysiologi och epidemiologi för sjukdomarna. Tredje upplagan 482 s | 2017 | Art.nr 31813 | ISBN 9789144115108

”Tveklöst har Reumatologi, precis som den specialitet boken behandlar, utvecklats. I positiv riktning. Till en av de mest aktuella, kompletta och genomarbetade svenska medicinska läroböckerna med utmärkta texter, disposition, grafisk presentation och illustrationer.” CHRISTIAN OLSSON, ur recension i BTJ-häftet nr 21/2017

11


AT/ST

ELIN GAHM (RED.)

PRAKTISK SEXUALMEDICIN

270 s | 2017 | Art.nr 38932 ISBN 9789144107776

I Praktisk sexualmedicin redogörs för vanliga sexuella dysfunktioner samt verktyg för en bra sexualanamnes och bedömning. Här beskrivs också hur många andra vanliga sjukdomar och behandlingar påverkar lust och sexualfunktioner samt hur de kan hanteras.

MARIA AHLSÉN JESSICA NORRBOM

EXTREMERNAS FYSIOLOGI Extremernas fysiologi sammanfattar extr­ema fysiologiska omställningar som människokroppen har ­förmågan till. Med extrema omställningar ­menas sådana skeenden som gemene man i normalfallet inte utsätter sig för men som ändå är naturligt och friskt, och något vår kropp kan ­anpassa sig till.

180 s | 2017 | Art.nr 38279 ISBN 9789144096575

LILJA CAJVERT

STUDENTHANDLEDNING under verksamhetsförlagd utbildning

174 s | 2016 | Art.nr 38876 ISBN 9789144106038

Denna bok är en blandning av läro­ bok och handbok. Här beskrivs bland annat VFU-handledarens och stu­ dentens roll, uppgift och ansvar. Den innehåller verktyg och modeller för hur VFU-handledare kan hjälpa stu­ denten att reflektera över sitt a ­ rbete, att koppla det praktiska arbetet till olika teorier och hur studenten kan begreppsliggöra sitt arbete. Här kan VFU-handledare lätt slå upp och läsa om det som för stunden är aktuellt.

KJELL LARSSON

KOL I PRIMÄRVÅRDEN

Andra upplagan 155 s | 2018 | Art.nr 35935 ISBN 9789144124131

NY UPPLAGA

12

Mycket har hänt vad gäller den kliniska handläggningen av patienter med KOL sedan första upplaga av denna bok publicerades för fyra år sedan. ­Definitionen av KOL ändrats något, med ökad tonvikt på exacer­ bationer och samsjuklighet medan betydelsen av inflammationen tonats ned. Rökning kvarstår som den van­ ligaste orsaken till KOL men alltmer uppmärksamhet riktas åt att även per­ soner som aldrig rökt drabbas av KOL. Även synen på behandling vid KOL, såväl farmakologisk som icke-farma­ kologisk, har delvis förändrats med ökad betoning på interprofessionell samverkan och fysisk aktivitet. Denna andra upplaga inkluderar även helt nya avsnitt vad gäller sjuk­ domskarakteristik och behandling.

STEFAN ARVER M.FL. (RED.)

ANDROLOGI Andrologi är den vetenskapsgren inom medicinen som ägnar sig åt de manliga reproduktionsorganens funk­ tion under fysiologiska och patologis­ ka förhållanden. I Andrologi har bio­ logiska basfakta fått en framträdande plats, men även psykologiska faktorer har getts utrymme med syfte att ge en helhetssyn på mannens könsspecifika organfunktioner, uttryckssätt och sjukdomar.

288 s | 2017 | Art.nr 38339 ISBN 9789144097299

PELLE GUSTAFSON JON AHLBERG

NÄR SKYDDSNÄTEN BRISTER Lärdomar från patientförsäkringen Bokens syfte är att minska antalet skador i svensk sjuk- och tandvård. I När skyddnäten brister presente­ ras grundläggande kunskap i vad patientsäkerhet är och hur patient­ säkerhetsarbete kan bedrivas. Trettio korta exempel visar på situationer där säkerheten brustit samt på situatio­ ner där god säkerhet gjort att skada kunnat undvikas.

112 s | 2017 | Art.nr 39353 ISBN 9789144114880

HINDRIK MULDER

DIABETES MELLITUS – ett metabolt perspektiv Boken riktar sig till l­äkarstudenter i olika stadier av sin ­utbildning. Den ger grundläggande ­kunskaper om meta­bolism och ­diabetes­sjukdomarna, vilka är återkommande tema från första till sista terminen på läkar­ programmet. Innehållet spänner över basal metabolism och fysiologi på cell-, organ- och helkroppsnivå till diabetespatogenes och diabetes­ behandling samt vidare till komplika­ tioner orsakade av diabetes.

Tredje upplagan 200 s | 2017 | Art.nr 32721 ISBN 9789144116709


AT/ST

JERKER PERSSON MARTIN STAGMO

PERSSONS KARDIOLOGI Hjärtsjukdomar hos vuxna

Åttonde upplagan 248 s | 2017 | Art.nr 1723 ISBN 9789144117294

Den kardiologiska vardagen är i ständig förändring. Nya möjlighe­ ter att diagnostisera och behandla hjärtsjukdomar presenteras ständigt. Boken har åter igen uppdaterats med de nyheter vi anser relevanta ur en klinikers perspektiv. Boken belyser hjärtsjukdomar hos vuxna, där sjuk­ domsbild och terapi beskrivs mot en patofysiologisk bakgrund.

MATS BÖRJESSON MIKAEL DELLBORG

IDROTT OCH HJÄRTAT

330 s | 2016 | Art.nr 38246 ISBN 9789144096186

Idrott och hjärtat beskriver de positiva effekterna av träning och fysisk aktiv­ itet men tar också upp risker förenade med högintensiv aktivitet. Boken ger en god inblick i de grundläggande förändringarna i hjärtats arbete vid träning, på motions- och elitnivå.
 Idrott och hjärtat är uppbyggd i tre delar: ”Det (troligen) friska hjärtat”, ”Det sjuka hjärtat” samt den tredje delen ”Praktiska tillämpningar”.

INGRID LARSSON STEPHAN RÖSSNER

FETMA I PRIMÄRVÅRDEN

Andra upplagan 166 s | 2016 | Art.nr 38198 ISBN 9789144110189

Övervikt och fetma är en av vår tids stora epidemier. Fler dör numera av övernäring än av svält. Denna bok bör finnas på varje vårdcentral men dessutom överallt där överviktiga patienter omhändertas: företagshälsovård, lekmannaorganisationer, idrottsrörelsen och mödravårdscentraler.

KLASSIKER INOM KVINNOMEDICIN KARIN SCHENCK-GUSTAFSSON NINA JOHNSTON-HOLMSTRÖM (RED.)

KVINNOHJÄRTAN – hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor Sedan förra upplagan har medelöverlevnaden ökat och dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskat för både män och kvinnor, dock något mindre uttalat för kvinnor. Även om vår medvetenhet om betydelsen av kön vid hjärtsjukdom har ökat återstår många kunskapsluckor. Denna bok syftar till att uppda­ tera om det senaste som har hänt på området. Bokens författare tillhör Sveriges främsta kliniker och forskare. Kranskärlssjukdom hos kvinnor fortsätter att vara en gåta. Hjärtinfarkt med normala kranskärl är som känt vanligare bland kvinnor än män. I boken diskuteras olika patofysiolo­ giska mekanismer som mikrovaskulär sjukdom och kärlspasm. Reproduktiva faktorer som ökar risken för framtida kardio­ vaskulär sjukdom finns nu med, och kapitlet om noninvasiva utredningsmetoder vid bröstsmärtor har uppdaterats. Tredje upplagan 280 s | 2017 | Art.nr 31256 | ISBN 9789144116693

GERD FAXÉN IRVING M.FL.

GERIATRISK NUTRITION

Andra upplagan 368 s | 2016 | Art.nr 33212 ISBN 9789144099965

Boken har ambitionen att täcka såväl teoretiska som praktiska aspekter på de specifika nutritionsproblem som följer med åldrandet. Den har även ambitio­ nen att ge en medicinsk bakgrund till olika sjukdomar som är vanliga bland äldre, vilket är viktigt för att förstå de sjukdomsspecifika nutritionsbehand­ lingar och åtgärder som föreslås. I denna nya upplaga har det tillkommit kapitel som tar upp centrala begrepp och kulturella aspekter samt ett utökat avsnitt om D-vitamin.

KARIN SCHENCK-GUSTAFSSON, ­seniorprofessor i kardiologi vid Institutionen för medicin, ­Karolinska Institutet, Solna, och överläkare vid Hjärtkliniken, Karolinska Universitets­sjuk­huset, Solna. Ordförande för och grundare av ­Centrum för Genus­ medicin, Karolinska ­Institutet samt ­grundare av databasen Kön och genus vid ­läkemedelsanvändning på Janusinfo.se NINA JOHNSTON-HOLMSTRÖM, ­docent, överläkare och sektionschef vid Hjärtkliniken, Akademiska ­sjukhuset, Uppsala. Tidigare knuten till Centrum för Genusmedicin, ­Karolinska Institutet. 13


AT/ST

KATARINA HEDIN MAGNUS LÖNDAHL (RED.)

ALLMÄNLÄKARPRAKTIKAN – DIABETES OCH ANDRA ENDOKRINA SJUKDOMAR Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast före­ kommande endokrina sjukdomarna. Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till allmänläkare verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård.

Tredje upplagan 224 s | 2018 | Art.nr 33167 ISBN 9789144122656 Utkommer vecka 45

NY UPPLAGA

KATARINA HEDIN MAGNUS LÖNDAHL (RED.)

BRED KUNSKAPSBAS MÄRIT WALLANDER M.FL.

OSTEOPOROS OCH FRAKTURRISK

ALLMÄNLÄKARPRAKTIKAN – ÄLDRE Bokens syfte är att ge en lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans format tas upp vad som är viktigt att tänka på vid utredning och behandling av vanliga tillstånd hos äldre och konkreta förslag ges.

114 s | 2017 | Art.nr 37792 ISBN 9789144093154

En praktisk handbok Osteoporos har historiskt sett varit ett medicinskt område som främst skötts av specialintresserade läkare och i periferin av andra stora folksjukdomar. Det senaste decenniet har man alltmer börjat lyfta fram osteoporos och frakturer som ett prioriterat område inom sjukvården och högre krav ställs på att fler behärskar osteoporosutredning och behandling med olika läkemedel. Boken är tänkt att ge en bred kunskapsbas inom osteoporos och frakturrisk med fokus på primär osteoporos och innehåller en stor mängd handfasta råd om osteoporos­ utredningen, diagnostik, läkemedelsval, uppföljningstid samt hur man kan förhålla sig till vanliga och ovanliga läkemedels­ biverkningar. Författarna berör även de vanligaste formerna av sekundär osteoporos som ofta kan handläggas i primärvården. I slutet av boken presenteras ett antal patientfall där handlägg­ ningen diskuteras ur ett kliniskt perspektiv. 125 s | 2017 | Art.nr 39295 | ISBN 9789144113814

MÄRIT WALLANDER är medicine doktor och ST-läkare vid kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. MATTIAS LORENTZON är professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid osteoporosmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal. Han har bland annat varit ordförande i svenska osteoporossällskapet. ANDREAS KINDMARK är docent och överläkare vid sektionen för endokrinologi och diabetes vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har även han bland annat varit ordförande i svenska osteoporossällskapet.

14

BERTIL AXELSSON

PALLIATIV MEDICIN I PRAKTIKEN Palliativ medicin i praktiken beskriver utförligt det palliativmedicinska förhållningssättet: Hur kan vi tänka när vi möter obotligt sjuka och ­döende patienter? Vad kan vi göra för att lindra lidandet så effektivt som möjligt? Hur kan vi avväga fördelar och nackdelar så att vi hittar den optimala behandlingen för just den här specifika patienten?


282 s | 2016 | Art.nr 38673 ISBN 9789144102672

BRITT-MARIE TERNESTEDT M.FL.

DE 6 S:N En modell för personcentrerad palliativ vård Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har tillsam­ mans utvecklat De 6 S:n som stöd vid planering, dokumentation och utvärdering av palliativ vård utifrån patientens perspektiv. De 6 S:n stäm­ mer väl överens med samhälleliga mål och styrdokument för hälso- och sjukvården och kan ses som ett sätt att kvalitetssäkra vården.

Andra upplagan 300 s | 2017 | Art.nr 33403 ISBN 9789144116044


REHABILITERING

ÅSA BARTONEK ANETTE STOLPE (RED.)

NYHET

MÖTET MED BARNET Fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning ur ett föräldraperspektiv

194 s | 2017 | Art.nr 39138 ISBN 9789144111230

Bokens fokus ligger på fysiotera­ peutens möte med små barn som förutom fysiska begränsningar oftast har svårigheter att kommunicera med omgivningen. Lyhördhet för barnets ofta svårtydda intention till kontakt är ett måste för samspelet med bar­ net. Baserat på en analys av barnets förmågor och svårigheter ges förslag till insatser.

ANN-CHRISTIN ELIASSON M.FL. (RED.)

ARBETSTERAPI FÖR BARN OCH UNGDOM

340 s | 2016 | Art.nr 37371 ISBN 9789144092485

I Arbetsterapi för barn och ungdom har 28 ledande experter inom arbets­ terapi bidragit med gedigen kunskap och klinisk erfarenhet av barn och ungdom med funktionsnedsättning­ ar. I boken finns ett tydligt fokus på aktiviteter i barnens vardag men även i förhållande till hälsa, samhälle och transition från barn till vuxenliv.

SYLVIA SAUTER M.FL.

FYSIOTERAPI I PALLIATIV VÅRD Rörelseglädje tills livet tar slut

176 s | 2018 | Art.nr 39141 ISBN 9789144111223

NYHET

Genom lyhördhet och kunskap kan fysioterapeuten med sin specifika kunskapsbas bidra till patientens livskvalitet och komplettera farma­ kologisk behandling och annan vård. Symtom, bedömningar och förslag till behandling och åtgärder tas upp i boken liksom även kortfattade be­ skrivningar av vanligt förekommande diagnoser och tillstånd. Med bokens hjälp vill vi bidra till att öka fysio­ terapeuternas kunskap, för att minska patienternas symtombörda och för att förbättra patienternas livskvalitet.

BERÖR ALLA SOM ÄR FYSISKT AKTIVA EVA RASMUSSEN BARR – ANNETTE HEIJNE (RED.)

IDROTTSSKADA – från prevention till säker återgång till idrott Idrottsmedicin innefattar kunskaper om idrottsrelaterade skador och ohälsa sett ur flera perspektiv, såsom fysiologi, trauma­ tologi, biomekanik, träningslära samt prevention och reha­ bilitering. Skador inom idrott är, tyvärr, vanliga och många barn och ungdomar skadar sig varje år vilket ger stora konse­ kvenser på vuxenlivet när det gäller deltagandet i fysisk aktivi­ tet och idrott. En skada kan också vara predisponerande för en ny skada. Många olika faktorer påverkar risken för skada och vi kan se såväl förebyggandet av skada som rehabilitering ur ett biopsykosocialt perspektiv. 280 s | 2018 | Art.nr 38744 | ISBN 9789144103600

EVA RASMUSSEN BARR (RED.) är docent i fysioterapi, universitetslärare och forskare vid Sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet. ANNETTE HEIJNE (RED.) är docent i fysioterapi och arbetar som lektor och forskare. Hon verkar som biträdande sektionschef vid Sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet.

”En välskriven bok med djup kunskap om ett mycket angeläget ämne.” MARGARETA FRIDSTJERNA (ur recension i BTJ-häftet nr 10/2018)

15


REHABILITERING RUBRIK I BALK

JAN LEXELL MARCELO RIVANO FISCHER

REHABILITERINGS­ METODIK

173 s | 2017 | Art.nr 39150 ISBN 9789144111278

Rehabilitering är alltmer centralt inom hälso- och sjukvården. Vad innebär modern rehabilitering? Hur ser en rehabiliteringsplan ut och hur används den i rehabiliteringsproces­ sen? Hur samverkar man i team och hur görs personer delaktiga i sin egen rehabilitering? Hur sätts mål och hur mäter och utvärderar man åtgärder? 
 Rehabiliteringsmetodik samlar kun­ skap och erfarenhet kring rehabili­ teringsprocessen, interdisciplinärt teamarbete, ICF och rehabiliterings­ planer, målformulering, kommuni­ kation och kultur samt mätning och utvärdering inom rehabilitering.

”Hur ska man arbeta? Hur får man personer att bli delaktiga i sin egen rehabilitering? Hur sätter man mål samt mäter och utvär­ derar de åtgärder som genomförts? Dessa frågor behandlas ­p edagogiskt och lätt­ fattligt i den process där planer, strategier, kommunikation och interdisciplinärt team­ arbete ingår.” MARGARETA FRIDSTJERNA (ur recension i BTJ-häftet nr 17/2017)

16

GUNNER GAMBORG M.FL.

KREATIVITET I ARBETSTERAPI Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmeto­ der och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken innehåller många ­praktiska exempel på hur vi kan se ­krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier inom de yrkesmäs­ siga rutinerna. Kreativitet i arbetsterapi vänder sig till studerande och lärare vid arbets­ terapeututbildningen samt yrkesverk­ samma som vill fördjupa sig i begrepp och metoder inom innovation och kreativitet. Översättare: Anita Erlandsson

202 s | 2016 | Art.nr 38627 ISBN 9789144101262

PETER KORP

VAD ÄR HÄLSOPROMOTION? Hälsopromotion är ett begrepp som kommit att bli allt mer populärt. Men vad står detta begrepp för? Det talas allt oftare om skillnaden mellan ett friskperspektiv och ett riskperspektiv. Men vad betyder de olika perspek­ tiven och hur ser skillnaden dem emellan ut? Är en hälsopromotiv ansats något annat än en sjukdoms­ förebyggande ansats? Är hälsopromo­ tion samma sak som hälsofrämjande? Hur relaterar sig hälsopromotion till det internationella begreppet health promotion? Här ges svar på sådana frågor och även på frågor som hand­ lar om den samtida förståelsen av häl­ sans och det främjande hälsoarbetets förutsättningar. Vad är hälsopromotion? ger en grund­läggande introduktion till om­ rådet, dess historiska förutsättningar och nutida betydelse. Den belyser de begrepp, perspektiv och ­strategier som vägleder hälsopromotiva insatser.

168 s | 2016 | Art.nr 37841 ISBN 9789144093710


ÖVRIG RUBRIK LITTERATUR I BALK

SVEN INGMAR ANDERSSON

HÄLSOPSYKOLOGI

Andra upplagan 292 s | 2018 | Art.nr 33485 ISBN 9789144120935

256 s | 2018 | Art.nr 39423 ISBN 9789144117041

NYHET

Hälsopsykologi är ett ungt och dyna­­ miskt kunskapsområde som är rele­ v­ant för vår förståelse av i stort sett alla hälso- och sjukdomsrelaterade frågor. Fokus på både individuella och samhälleliga faktorer som påverkar vår hälsa har gett hälsopsykologin status som en egen forsknings- och verksamhetsgren, skild från närliggande områden som sociologi, antropologi och biomedicin. Hälsopsykologin tar fasta på att hälsan inte bara bestäms av biomedi­ cinska utan även av psykologiska, sociala, kulturella och samhällsrelaterade faktorer, och att det går att påverka sådana faktorer i hälsofräm­ jande syfte. Hälsopsykologiska teorier integreras och praktiseras inom flera ämnesområden t.ex. medicin, folkhälsa, klinisk och tillämpad psykologi samt rehabiliterings- och vårdvetenskap.

SIDSEL TVEITEN

SVÅRT ÄMNE BLIR LÄTTBEGRIPLIGT

HÄLSOPEDAGOGIK

GÖRAN EJLERTSSON

Hälso- och sjukvården har de senaste årtiondena genomgått en utveck­ ling mot att människor tar ett större ansvar för sin egen hälsa. Samtidigt ställs krav på att yrkesutövare i hälsooch sjukvården ska samarbeta med patienterna för att öka deras coping­ förmåga och förbättra deras hälsa. Denna interaktion innebär också att patienter och närstående deltar aktivt i det egna lärandet. I dag finns även en större öppenhet för likvärdigt sam­ arbete inom vårdprofessionerna.

BETTINA STENBOCK HULT

KRITISKT ­FÖRHÅLLNINGSSÄTT En vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål

Andra upplagan 228 s | 2017 | Art.nr 31382 ISBN 9789144115764

NYHET

I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den kritiska dialogen utgör grunden för bildning och demokrati. Ett kritiskt förhållningssätt är också centralt för vetenskapligt arbete och utgör ett vik­ tigt mål inom all högskoleutbildning. Den ledande tanken i boken är att det kritiska förhållningssättet är ett positivt förhållningssätt som bygger på en tilltro till att världen kan se bättre ut. Med det kritiska förnuftets hjälp kan man upptäcka begränsning­ ar och brister för att förbättra och utveckla.

GRUNDERNA I STATISTIK FÖR HÄLSOVETARE Grunderna i statistik för hälsovetare kom till utifrån ett behov inom hälsovetenskapliga kurser, där statistik utgör enbart en begränsad del. Boken fokuserar på det viktigaste och mest grundläggande inom statistiken. Boken är en förkortad upplaga av Statistik för hälsovetenskaperna av samme författare. Därför finns här till stor del samma exem­ pel, samma figurer och samma tabeller. Tyngdpunkten har lagts på de viktigaste deskriptiva metoderna – presentation av material med hjälp av tabeller och diagram samt olika genomsnitts- och spridningsmått. Det finns kapitel om studiedesign och viktiga grund­begrepp. Den statistiska analysen behandlas resonemangs­ vis för att läsaren ska kunna tolka och förstå resultat utan att för den skull ­genomföra egna analyser. Därutöver ingår en del centrala epidemio­logiska begrepp och ett kapitel om regression och ­korrelation. Syftet är att skapa sådan förståelse för statistik att studenten ska utveckla sina färdigheter och sin kritiska blick. I boken ingår även många övningsuppgifter med förklarade svar. Exemplen har hämtats från hälsovetenskaperna och berör yrkes­ grupper som folkhälsovetare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, socialarbetare med flera. Därför lämpar sig boken speciellt för högskole- och universitetsstuderande inom dessa områden. 136 s | 2018 | Art.nr 39660 | ISBN 9789144120560

GÖRAN EJLERTSSON, professor i folkhälso­ vetenskap, har varit verksam vid såväl Lunds universitet som Högskolan Kristianstad. Största delen av sitt yrkesliv har han ägnat åt forskning och undervisning, där ­statistiska metoder spelat en central roll.

17


ÖVRIG LITTERATUR

Tredje upplagan 294 s | 2016 | Art.nr 6571 ISBN 9789144108643

PÅL REPSTAD

RITVA ROSENBÄCK

SOCIOLOGISKA PERSPEKTIV I VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE

PRODUKTIONSSTYRNING I SJUKVÅRDEN

Boken ger en grundläggande in­ troduktion i sociologi, presenterar grundbegrepp och olika sociologiska perspektiv och ger en förståelse för vad som händer inom sjukvården och socialtjänsten. Innehållet knyts till teman och situationer. Tredje uppla­ gan är uppdaterad med hänsyn till förändringar i välfärdssystemet samt ny teori och forskning. Översättare: Bodil Lindqvist och Margareta Brandin Berndtsson

Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt visar hur en nivåvis pro­ duktionsstyrning genom strukturerad planering kan skapa en stabilare och mer förutsägbar verksamhet. Boken använder teorier inom produk­ tionslogistiken och visar hur dessa kan användas i sjukvården. Den innehåller också många praktiska exempel för att underlätta förståelse och tillämpning. Produktionsstyrning i sjukvården beskriver sjukvårdens flöden och hur dessa är beroende av varandra samt hur man kan skapa en organisation som är lätt att styra och planera.

ANDREAS VILHELMSSON PER-ANDERS TENGLAND

– en väg framåt

432 s | 2017 | Art.nr 39610 ISBN 9789144119595

GLOBAL FOLKHÄLSA Om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa

296 s | 2016 | Art.nr 35890 ISBN 9789144076942

Global folkhälsa redogör för de globala folkhälsoproblem som i dag utgör den största bördan för mänsklig­ heten, liksom för de övergripande globala faktorer som har en påverkan på olika befolkningars hälsa. Boken presenterar även en begreppslig ram för folkhälsoområdet, och den disku­ terar ett antal etiska aspekter rörande den globala hälsosituationen och dess olika orsaker.

INGEMAR ANDERSSON

EPIDEMIOLOGI FÖR HÄLSOVETARE En introduktion

Andra upplagan 272 s | 2016 | Art.nr 31550 ISBN 9789144105109

Författaren introducerar läsaren i ämnet epidemiologi på ett enkelt och tydligt sätt, bland annat med hjälp av konkreta exempel på arbetsformer och analysmöjligheter. Boken ger en grundläggande beskrivning av arbetssätt, teorier och metoder inom epidemiologin.

MARIA COMÉT (RED.)

ATT LEDA OCH UTVECKLA SJUKVÅRD 1.0 Syftet med denna bok är att den ska inspirera och utmana dig som är första linjens chef inom hälsooch sjukvården. Utmaningen och målet för dig som chef är att lyckas ­engagera medarbetarna så att ni tillsammans utvecklar processer som är effektiva för patienten. Genom detta kan du också skapa en betydligt bättre arbetsmiljö. Boken är tänkt att tjäna som bräns­ le för reflektion, och en hävstång för såväl egen utveckling som rollen som chef och ledare. Det finns många kommentarer och citat som kan bidra till detta och ge inspiration för att arbeta metodiskt och ihärdigt med ständiga förbättringar.

124 s | 2018 | Art.nr 38738 ISBN 9789144103631

NYHET

LEIF SVANSTRÖM

ATT MÄTA FOLKHÄLSA Kriterier för bra folkhälsoarbete Bokens tyngdpunkt ligger på det praktiska folkhälsoarbetet och pre­ senterar kriterier för ett bra folkhälso­ arbete. Förutom metoder och verktyg för folkhälsoarbete, beskriver boken värdet av samhällsdiagnos, register och urval. Även den kvalitetsutveckling som sker inom folkhälsoarbetet presenteras. Ett kapitel om effektivitet och folkhälsoekonomi avslutar boken. Varje kapitel avslutas med övningsexempel.

18

128 s | 2017 | Art.nr 38749 ISBN 9789144103570


ÖVRIG LITTERATUR

Tredje upplagan 272 s | 2018 | Art.nr 7286 ISBN 9789144119939

NY UPPLAGA

PER-OLOF MICHEL (RED.)

JAMES ALEXANDER M.FL.

PSYKOTRAUMATOLOGI

FUNKTIONELL FAMILJETERAPI FÖR BETEENDEPROBLEM HOS UNGDOMAR

Nya allvarliga händelser drabbar kontinuerligt människor runt om i världen och även i vårt land. Det gör att ämnet psykotraumatologi ständigt är aktuellt och som följd av att kunskapsmängden inom området har ökat under senare år har det blivit nödvändigt att sammanfatta det psykotraumatologiska fältet på nytt. I denna omarbetade och utökade upplaga har författarna behållit utgångspunkten med det psykiska traumat sett ur ett historiskt och socialt sammanhang, grundat på ett holistiskt synsätt.

ELISABETH LEGL

ATT SKRIVA TEXTER I VÅRDEN

Andra upplagan 150 s | 2017 | Art.nr 32339 ISBN 9789144115801

Hur bör man uttrycka sig i skrift inom vården? Denna referensbok beskriver hur man formulerar texter som innehåller medicinska ord och begrepp, både den försvenskade och den ursprungliga formen. Vidare presenteras regler för och råd om hur man väljer ord och böjningsformer, använder stor och liten bokstav, skriver sifferuttryck och förkortning­ ar, avstavar, kommaterar och sätter ut andra skiljetecken samt konstruerar bra meningar och bygger upp texter. Boken innehåller övningsuppgifter med förslag till lösningar. Att skriva texter i vården vänder sig till universitets- och högskole­ studerande i olika vårdutbildningar samt till redan yrkesverksam vård­ personal som önskar friska upp sina kunskaper i skriftlig kommunikation. Boken kan användas både för organi­ serad utbildning och för självstudier.

Det finns många olika benämningar eller etiketter på ungdomar med re­ lationsförsvårande beteende: ungdom på glid, svårbehandlade tonåringar, värstingar och unga lagöverträdare är bara några exempel. De kan ha en utagerande beteendestörning eller ett drogberoende och de kan vara aktuella hos barn och ungdomspsy­ kiatrin eller i socialtjänsten. Denna bok handlar om dessa ungdomar och deras familjer. Men framför allt handlar den om ett framgångsrikt sätt att behandla deras problem. Översättare: Gustaf Berglund och Solveig Halvorsen Kåven

352 s | 2016 | Art.nr 38727 ISBN 9789144103693

Annonser för Kurslitteraturpriset Nr 2: efter tävlingens slut

Kurslitteraturpriset 2018

ÅRETS VINNARE ÄR UTSEDDA

Kurslitteraturpriset är Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Läs mer om årets pristagare på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset 19


VILL DU HA ÅRETS VINNARE PROVEXEMPLAR? ÄR UTSEDDA Kurslitteraturpriset 2018

På studentlitteratur.se kan du som undervisar på universitet eller högskola beställa provexemplar av böckerna utan kostnad, så får du möjlighet att utvärdera om boken passar just din kurs. Om det är något du undrar eller någon bok du saknar, så tveka inte att kontakta mig. Jag berättar gärna mer om böckerna.

ANGELICA PALM, dr med.vet. Förläggare Medicin 046-31 Kurslitteraturpriset 22 03 är Sveriges finaste angelica.palm@studentlitteratur.se

utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Läs mer om årets pristagare på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

Observera att erbjudandet endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) och dig som är verksam i Sverige.

Kurslitteraturpriset 2018

ÅRETS VINNARE ÄR UTSEDDA Kurslitteraturpriset är Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Med priset vill vi visa på kurslitteraturens betydelse för den högre utbildningen i Sverige samt uppmärksamma och belöna författarnas insatser.

Läs mer om årets pristagare på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

118376

Annonser för Kurslitteraturpriset 2018 till nyhetsfoldrar Nr 2: efter tävlingens slut

Profile for Studentlitteratur AB

Medicin  

Nyheter för din litteraturlista inför VT 2019

Medicin  

Nyheter för din litteraturlista inför VT 2019