Page 1

SFI, SPRÅKINTRO, SVA ENGELSKA FÖR NYBÖRJARE

s r å 2018

l e d e m o r lä


Verktyg som stöttar dig Till höstterminen 2018 förändras läroplanen och får ett tydligare fokus på digital kompetens. Att arbeta med digitala verktyg och lära sig använda dessa som hjälpmedel i ett allt mer digitaliserat samhälle är viktigt för våra elevers framtid. Därför ser vi digitala läromedel som en självklar del av undervisningen. Men varför ska du som lärare behöva välja? Med våra elevpaket får dina elever tillgång till både digitala och tryckta läromedel i ett smart paket. Rätt verktyg för rätt tillfälle – helt enkelt. Under våra drygt femtio år som utbildningsförlag har vi fokuserat på att underlätta vardagen för både dig som lärare och dina elever. Att ge er de rätta verktygen som berikar lärsituationen och stöttar dig i din undervis­ ning är det vi ständigt strävar efter. Du kan vara trygg i att alla våra läro­ medel vilar på vetenskaplig grund, lång erfarenhet och ett pedagogiskt upplägg anpassat för dina elever. Vi på Studentlitteratur vill ständigt förbättra och utveckla våra läromedel så att de hjälper dig i din undervisning. Vi uppskattar när du hör av dig med förslag eller frågor för det gör att vi kan utveckla ännu bättre läromedel i framtiden.

Ronny Pettersson Förlagschef Skola och lärarutbildning


Bättre tillsammans

Våra smarta elevpaket innehåller både digitala läromedel och tryckta böcker. Det blir så mycket bättre – tänker vi – om du kan variera din undervisning och låta eleverna använda både padda och penna under dagen.


ELEVPAKET Digitalt läromedel och bok i smarta paket Elevpaketet ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en eller flera tryckta böcker.

RÄTT VERKTYG FÖR VARJE MOMENT Ingen elev är den andra lik. Någon lär sig bäst av att läsa, någon av att lyssna, en annan av att repetera med hjälp av interaktiva övningar. Olika lärsituationer kräver också olika verktyg – texter är oftast lättare att ta till sig i en tryckt bok medan glosträning fungerar utmärkt som interaktiva, självrättande övningar. Våra elevpaket ger dig och dina elever flera verktyg så att du kan planera en varierad undervisning som stimulerar flera sinnen och engagerar dina elever på flera olika sätt. Texter inlästa med autentiska röster, interaktiva övningar, filmer och hörövningar gör lärandet både varierat och roligt, vilket stärker pedagogiken.

ARBETA VAR SOM HELST Det digitala läromedlet, som ingår i elevpaketet, fungerar på dator, surf­ platta och i mobil. Eleven kan börja arbeta på datorn i skolan, fortsätta på mobilen på bussen och avsluta på surfplattan hemma. Funktionerna i det digitala läromedlet är intuitiva och självförklarande. Det är enkelt att få översikt, hitta, markera, anteckna, lyssna och öva. De interaktiva övningarna sparas och ger eleverna bra vägledning genom dynamisk feedback.

TRYGGHET FÖR DIG SOM LÄRARE Givetvis utgår alla våra läromedel från läroplanen. Elevpaketet har tydlig koppling till kunskapskraven, både i de tryckta böckerna och de digitala läromedlen. På så sätt blir det tydligt för eleverna vilket fokus varje övning har och vad som tränas. Du som lärare kan känna dig trygg i att eleverna övar på rätt saker och att ni täcker in allt från läroplanen.

PROVA FÖRST Självklart får du prova läromedlet innan du bestäm­ mer dig. Beställ ett kostnadsfritt provexemplar på studentlitteratur.se/prova och bekanta dig med innehållet i lugn och ro.

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben


ännu

e r t t B ä ans

m m a tills


LÄRARPAKET Med lärarpaketet kan du frigöra tid från din planering och ge den till eleverna. Det blir ännu bättre så, tänker vi. Lärarpaketet ger dig alla verktyg du som lärare behöver. Du får stöd, vägled­ ning och inspiration till din undervisning. I lärarpaketet ingår digitala resurser, en tryckt lärarhandledning och elevens digitala läromedel. Tre lärare kan dela på ett lärarpaket via egna inloggningar.

DIGITALA RESURSER Lärarpaketets digitala resurser ger dig flera redskap att använda direkt i klassrummet. Det kan till exempel finnas förberedda genomgångar som du med hjälp av projektor kan använda i den gemensamma undervisning­ en. Här kan också finnas kopieringsunderlag, prov och bildbank. De digitala resurserna skiljer sig åt beroende på läromedelsserie. Läs mer om de digitala resurserna i denna katalog eller på studentlitteratur.se

LÄRARHANDLEDNING Den tryckta lärarhandledningen inspirerar och ger förslag på hur du kan lägga upp ditt arbete. Det kan till exempel presenteras en tydlig arbets­ gång eller lektionsplaneringar. Ofta finns här också underlag för bedöm­ ning, hörmanus och matriser. Den tryckta lärarhandledningen skiljer sig åt beroende på läromedels­ serie. Läs mer om de tryckta lärarhandledningarna i denna katalog eller på studentlitteratur.se

ELEVENS DIGITALA LÄROMEDEL Med lärarpaketet får du alltid tillgång till elevens digitala läromedel. Perfekt att använda med projektor vid genomgångar.

KLASSRUMMET – kopplingen mellan dig och dina elever Du som lärare kan skapa ett klassrum som dina elever sedan ansluter sig till. Klassrummet ger dig en tydlig översikt över dina elevers aktivitet i det digitala läromedlets interaktiva övningar. Du kan bland annat se vilka övningar eleverna är klara med och hur många repetitioner de gjort. Du får också bättre koll på elevernas aktiveringskoder och när de behöver förnyas. I klassrummet kan du som lärare skapa och dela ut uppdrag till hela klas­ sen eller till enskilda elever. Självklart kan du också följa upp hur uppdra­ gen har gått. Eftersom du kan dela ut individuella uppdrag får alla elever det stöd eller den extra utmaning de behöver.


Innehåll Sfi Sfi

11

Språkintro Språkintro 34

Engelska för nybörjare Grundskola 56 Gy & Vux 60

Försäljningsvillkor 64

Svenska som andraspråk Grundskola 40 Gy & Vux 45

Håll dtigerad uppda

Se till att du får våra nyhetsbrev – fullspäckade med nyheter inom ditt ämne. studentlitteratur.se/nyhetsbrev


Sfi

10


VILKET LÄROMEDEL PASSAR MINA ELEVER? Här hittar du en översikt över vilka läromedel som passar din undervisning.

KURS

SFI A

SFI B

SFI C

SFI D

GERS-NIVÅ

A-/A

A1/A2

A2/A2+

B1/B1+

STUDIEVÄG 1

Läsa

SpårEtt

Fantastiska texter C

SpårEtt

Lyckas med svenska 1 – 2

Tack och hej!

Ibland rostar gammal kärlek

På lätt svenska 1 – 4

Var är vi? 1 – 2

Börja öva svensk grammatik 1 – 2

STUDIEVÄG 2

Sfi-grammatik från början

Allt om Adam Öva svensk grammatik

Lyckas med svenska 1 – 2

Fantastiska texter C

Allt om Adam

Fantastiska texter B

Allt om Adam

Tack och hej!

Välkommen till svenska arbetsmarknaden

Starta eget för nya svenskar

Allt om Adam Var är vi? 1 – 2  

Börja öva svensk grammatik 1 – 2

På lätt svenska 1 – 4 Sfi-grammatik från början

Välkommen till svenska arbetsmarknaden Läsning på flera nivåer 1 – 2 Öva svensk grammatik

Börja öva svensk grammatik 1 – 2

STUDIEVÄG 3

Nya Språknyckeln C

Nya Språknyckeln D

Säker på svenska

Ibland rostar gammal kärlek

Du förstår! Gammal kärlek rostar aldrig Allt om Adam Starta eget för nya svenskar Välkommen till svenska arbetsmarknaden Svenska utan gränser Börja öva svensk grammatik 1 – 2 Grammatik från grunden

Välkommen till svenska arbetsmarknaden Starta eget för nya svenskar Läsning på flera nivåer 1 – 2 Börja öva svensk grammatik 1 – 2 Grammatik från grunden Öva svensk grammatik


Engelska – Sfi basläromedel

LÄSA

KARIN ALVEHUS Effektiv och snabb läsinlärning på svenska – för analfabeter och de som inte tidigare har använt det latinska alfabetet.

ELEVBOK

LÄSHÄFTEN

Läsa hjälper läraren att ge eleverna en positiv start i arbetet med att bli läskunniga och att lära sig svenska. Eleverna kan på kort tid uppnå en fungerande läsning och etablera de svenska språkljuden.

Till Läsa finns fyra paket med enkla läshäften som är tänkta att användas som elevernas för­ sta ”riktiga” läsupplevelse, när de har etablerat en grundläggande läsfärdighet. Häftena säljs i paket med vardera fem olika titlar.

I Läsa finns material som lämpar sig för arbete både enskilt och i grupp. Elevboken följer eleven från det allra första mötet med skriftspråket till en etablerad läsning, medan arbetsblad i Lärarmaterialet kan användas för att förstärka inlärningen.

Läshäften 1–5 och 6–10 innehåller korta be­ rättelser om olika personer och deras vardag. Läs mera fakta och Läsa mera fiktion-häftena är textmässigt lite svårare och illustrerade.

LÄRARMATERIAL Lärarmaterialet till Läsa består dels av en lärar­ handledning som beskriver arbetssättet och ger tips om metoder och övningar, dels ett omfattande kopieringsmaterial som framför allt stöttar elevens bokstavs- och skrivträning. Här finns även frågor till Läsa-seriens läshäf­ ten. Allt för att underlätta din planering och frigöra tid som du istället kan lägga på dina elever.

Läsa Avsedd för: Sfi A (GERS: A1-) Elevbok ISBN 978-91-44-07586-0 | 72 s | 150:– Lärarmaterial ISBN 978-91-44-10858-2 | 80 s | 515:– Läshäften 1–5 ISBN 978-91-44-08269-1 | 199:– Läshäften 6–10 ISBN 978-91-44-08270-7 | 199:– Läs mera 1–5 ISBN 978-91-44-10330-3 | 199:– Läs mera, fakta 1–5 ISBN 978-91-44-10333-4 | 199:–

12


Provläs direkt Visste du att du kan läsa ett smakprov av alla våra läromedel på webben? Ett snabbt och enkelt sätt att titta närmare på läromedlets innehåll och omfattning.

Läs ett smakprov på webben stu

d e n tlitt er

r. atu

se


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

SPÅRETT Sfi A och B

Sfi

CECILIA REHNQVIST, GUNILLA REHNQVIST, KARIN SJÖBECK SpårEtt vänder sig till elever inom studieväg 1 med kort eller ingen skol­ utbildning. Läromedlet präglas av konkretion, upprepning och långsam progression – det som är så avgörande för tidig språkinlärning. Det digitala läromedlets omfattande stöd gör att SpårEtt även kan användas för självstudier av elever med god skolutbildning.

Uppslag ur SpårEtt

14


ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleven kan använda både dator och penna.

ELEVBOK

Det digitala läromedlet ger dig möjlighet att individualisera undervisningen och anpassa den efter varje elevs behov. Eleverna lär sig dessutom att använda datorer och andra digitala hjälpmedel på ett funktionellt sätt.

Elevboken utgår från ett tematiskt arbetssätt, där ny kunskap byggs på tidigare kunskap och efterhand ökar i komplexitet. Eleverna lär känna personer i vardagliga situationer och miljöer.

I den interaktiva elevboken kan eleverna lyss­ na på all text, som är inläst med autentiskt tal och textföljning. De kan arbeta i skolan och hemma med de många interaktiva hör-, tal-, läs- och skrivövningarna, som täcker och kompletterar elevbokens innehåll. Ett tiotal korta filmer levandegör kommunikativa möten i vardagsmiljö.

Varje kapitel inleds med en filmscen eller en text som blir kapitlets tema. Filmerna levan­ degör temat och deras innehåll upprepas sedan i kapitlets texter.

Sfi

DIGITALT LÄROMEDEL

Övningarna i kapitlen är inriktade på olika förmågor och ger eleverna möjlighet att lära sig nya ord, träna uttal och utveckla sin skrivoch läsförmåga.

Eleverna kan arbeta med läromedlet på da­ tor, surfplatta och mobiltelefon.

LÄRARPAKET Lärarpaketet underlättar din planering och frigör tid som du istället kan lägga på dina elever. Här ingår en tryckt lärarhandledning med kommentarer och tips kopplade till elevbokens texter, övningar, foton och interaktiva övningar samt extra uppgifter, förberedda uppdrag och kopieringsunderlag. Den har samma utformning som elevboken och all text som vänder sig till dig som lärare är placerad i anslutning till de texter eller övningar som kommentarerna gäller. Du får här även till­ gång till elevbokens digitala läromedel samt andra digitala resurser som utskrivbara versioner av kopieringsunderlagen och kapiteltest.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elev­ boken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mel­ lan elever. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 268:– Lärarpaket 805:–

SpårEtt Avsedd för: Sfi A och B (GERS: A–A2) Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-09343-7 | 192 s | 268:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-09341-3 | 805:–

15


NY SERIE

DIGITALT LÄROMEDEL

LYCKAS MED SVENSKA 1 & 2

Engelska – Sfi basläromedel

Sfi B

KATARINA VARDEBLOM Ett helt nytt nybörjarläromedel i två delar som vänder sig till elever som studerar sfi B och är i behov av tydlig struktur och långsam progression. Lyckas med svenska 1 passar dem som har inga eller små förkunskaper i det svenska språket och Lyckas med svenska 2 riktar sig till dem som redan har tillägnat sig det mest grundläggande i språket och är redo att gå vidare med mer utmanande texter och teman.

LYCKAS MED SVENSKA 1

LYCKAS MED SVENSKA 2

Lyckas med svenska 1 utgår ifrån talet och kapitlen bygger på teman. I läromedlets olika delar får eleverna många tillfällen till repetition och varierad träning. De kan träna på samma sak men på olika sätt i textboken, övningsboken, skrivhäftet och i de interaktiva uppgifterna. Elever som behöver extra stöd och träning kan göra merparten av övningar­ na, medan andra kan gå fortare fram.

Lyckas med svenska 2 är strukturerat på samma sätt som Lyckas med svenska 1 – med digitala läromedel, textbok, övningsbok och skrivhäfte. Här får eleverna fortsätta med sitt arbete med att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Denna del innehåller lite mer utmanande texter och teman, såsom olika boenden, vägbeskrivningar, kroppen, på jobbet, på restaurangen, i klädaffären osv.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketen ingår de digitala läromedlen samt den tryckta elevboken respektive den tryckta övningsboken. Textbokens digitala läromedel är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. Övningsbokens digitala läromedel är giltigt i ett år. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Prisexemplet för elevpaketet gäller Lyckas med svenska 1 Textbok. Elevpaket 262:– Lärarpaket 890:– 16


ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleven kan använda både dator och penna.

TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK

De interaktiva versionerna av textboken och övningsboken är inlästa med autentiskt tal och textföljning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. I textboken ingår dess­ utom utförliga genomgångar av språkliga moment och kapitlens nya ord förklarade på arabiska, somaliska, pashto och dari.

Texterna i texboken inleds med bilder och frågor – för att skapa förförståelse och förbe­ reda inför de skrivna orden. Återkommande är vardagliga fraser och uttryck, gramma­ tikförklaringar med tydliga exempel och illustrationer.

I den interaktiva övningsboken kan eleverna befästa och repetera uttal, ord, uttryck och fraser samt grammatik. Det stora antalet interaktiva uppgifter inklusive hörövningar är inlästa med autentiskt tal. De är direkt kopplade till kunskapskraven.

Övningsboken är en skrivbok med många och varierande övningar. Här får eleverna träna sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Till övningsboken hör även ett separat skrivhäfte, där eleverna kan öva på att skriva de viktigaste orden för hand. Planeringslistor och självvärderingsblad (checklistor) gör det möjligt att individualise­ ra undervisningen och arbeta formativt.

Engelska – Sfi basläromedel

DIGITALT LÄROMEDEL

LÄRARPAKET Lärarpaketet till Lyckas med svenska 1 och Lyckas med svenska 2 underlättar din planering och frigör tid som du istället kan lägga på dina elever. Här ingår ett tryckt lärarmaterial med kommentarer, anvisningar och tips. Det innehåller också facit till övningsböckerna, manus till hörövningarna, kopie­ ringsunderlag med skrivuppgifter, talövningar, en mängd bilder och mycket annat. Du får här även tillgång till elevernas digitala läromedel samt andra digitala resurser, som utskrivbara versioner av kopieringsunderlagen, förbe­ redda uppdrag och olika typer av test.

Lyckas med svenska 1

Lyckas med svenska 2

Avsedd för: Sfi B (GERS A1–A2)

Avsedd för: Sfi B (GERS A1–A2)

Elevpaket Textbok – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10654-0 | 168 s | 262:–

Elevpaket Textbok – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10655-7 | 176 s | 265:–

Elevpaket Övningsbok – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11234-3 | 136 s | 182:–

Elevpaket Övningsbok – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11888-8 | 144 s | 189:–

Elevpaket Textbok + Elevpaket Övningsbok – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11235-0 | 398:–

Elevpaket Textbok + Elevpaket Övningsbok – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12452-0 | 400:–

Lyckas med svenska Lärarpaket Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10656-4 | 890:–

17


DIGITALT LÄROMEDEL

ALLT OM ADAM Läs- och skrivträning för sfi B/C och sva JOEL BERGLUND Syftet med Allt om Adam är att skapa lust att läsa och skriva hos eleverna, samtidigt som de tränar grunderna i svenska. Läromedlet kan också användas för extra lästräning.

DIGITALT LÄROMEDEL

Engelska – Sfi basläromedel

Pssst! Joel Berglund vann hösten 2017 SLFF:s pris som årets debutantförfattare!

Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och text­ följning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. Dessutom finns interaktiva grammatikuppgifter som ger dem möjlighet att träna vidare på de olika språkliga momenten i kapitlen.

ELEVBOK Allt om Adam består av en lättläst och engagerande text som är uppdelad i tio korta kapitel. Till varje kapitel finns övningar i grammatik och ordkunskap samt skrivuppgifter. Texterna i läromedlet berör ämnen som passar både vuxna elever på sfi (B/C-nivå) och andraspråkselever på gymnasiet (även högstadiet).

DIGITALT LÄROMEDEL

TACK OCH HEJ! Skriv- och läsövningar för sfi B ANN-CHARLOTTE FORSELL, ANNA-KARIN JANSSON, CHRISTER LUNDFALL

Tack och hej! är uppbyggd kring enkla vardagstexter som elever i sfi B först lär sig läsa och förstå för att sedan skriva motsvarande på egen hand. Målet är att eleverna ska uppnå utbildningsmålen för läsförståelse och skriftlig färdighet i enlighet med kursplanen.

DIGITALT LÄROMEDEL I det digitala läromedlet är alla texter inlästa med textföljning, kompletterade med fler, interaktiva uppgifter.

ELEVBOK I elevboken presenteras exempel på olika vardagstexter, tydligt kommenterade, tillsammans med skräddarsydda grammatik­ avsnitt. Till dessa exempel finns övningar som förbereder elever­ na att själva klara de skrivuppgifter som avslutar varje kapitel.

Allt om Adam Avsedd för: Sfi B och C samt sva (GERS: A1–A2)

SMARTA PAKET SOM GER MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. Prisexemplet gäller Allt om Adam. Elevpaket 136:– 18

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10608-3 | 80 s | 136:–

Tack och hej! Avsedd för: Sfi B (GERS: A1–A2) Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08988-1 | 72 s | 101:–


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

FANTASTISKA TEXTER FRÅN HELA VÄRLDEN – för sfi kurs B

IRMELI LATVALA Fantastiska texter från hela världen är ett sfi-läromedel som verkligen engagerar och väcker elevernas lust att uttrycka sig, diskutera med varandra och läsa vidare. Materialet finns nu även för sfi B!

Sfi

ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleverna kan använda både dator och penna. DIGITALT LÄROMEDEL

TEXTBOK

I den interaktiva textboken kan eleverna lyssna på all text, som är inläst med autentiskt tal och textföljning. Eleverna kan arbeta med läromed­ let på dator, surfplatta och mobiltelefon.

I textboken möter eleverna otroliga människor och händelser från olika delar av världen. Många av texterna är i det närmaste osannolika och det är oftast det som väcker det personliga engagemanget. Intresset för vad som står i texten och lusten att säga något om det man har läst är själva nyckeln till språket i det här läromedlet.

ÖVNINGSBOK I övningsboken finns text-, grammatik- och kommunikationsövningar till alla kapitel.

LÄRARPAKET Här ingår ett tryckt lärarmaterial med bl.a. facit, extra övningar och tester. Du får även tillgång till elevens digitala läromedel samt andra digitala resurser, bl.a. nedladdningsbara hörövningar, facit och kapitel­ prov. Allt för att underlätta din planering och frigöra tid som du istället kan lägga på dina elever.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta text­ boken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mel­ lan elever. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 262:– Lärarpaket 895:–

Pssst!

Fantastiska texter finns också för sfi kurs C. Se studentlitteratur.se.

Fantastiska texter från hela världen B Avsedd för: Sfi B (GERS: A1–A2) Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10619-9 | 150 s | 262:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10639-7 | 895:– Övningsbok ISBN 978-91-44-10618-2 | 240 s | 146:–

19


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

DU FÖRSTÅR! Sfi för nybörjare Sfi C

ANN-KRISTIN ANDERSSON, EVA FERM, ANNEVI PIHLSGÅRD

Sfi

Du förstår! är ett nytt sfi-läromedel för nybörjare med studievana. Med en tydlig progression startar läromedlet i enkla och centrala vardags­situationer, för att sedan lotsa eleverna in i svenskt samhälls- och arbetsliv. Mot slutet presenteras Sverige i ett lite mer historiskt perspektiv.

Texterna i Du förstår! bygger på ett både kommunikativt och formellt språk och elev­ erna får träna alla moment i språkfärdighet: läsa, höra, skriva och tala.

fraser. Det innebär att viss grammatik tidigt finns med som frasinlärning, för att senare inlemmas i grammatiken och sättas in i den grammatiska strukturen.

Läromedlet har en tydlig progression med start i det enkla och centrala när det gäller ordinlärning och grammatik. För att den muntliga kommunikationen ska finnas med från början får eleverna också arbeta med

Läromedlet har inbyggt en tydlig stöttning som hjälper eleverna i deras språkutveckling och tillsammans med translanguaging och samtal med klasskamrater skapas goda förut­ sättningar för ett svenskt språk.

Tre snabba frågor till Ann-Kristin Andersson, Annevi Pihlsgård och Eva Ferm, författare till Du förstår! A nn

- Kr er

sso

n

De kan arbeta vidare med bokens grammatik och ordkunskap samt träna hörövningar – och få omedelbar feedback.

Ev

aF

erm

Hur kan läromedlet användas i klasser med kontinuerligt intag?

20

iP

ih å rd

A

nd

Hur kan eleverna arbeta med det digitala läromedlet?

Den digitala studiehandledningen gör det möjligt att individualisera. Och de många exempelsvaren i läromedlets uppgifter gör det lättare för eleverna att studera på egen hand.

ev

ls g

in

Att det är riktigt elevangelägna texter i boken och att det en tydlig progression i alla delar.

is t

Vad tycker ni är det bästa med Du förstår!?

A nn


ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleverna kan använda både dator och penna.

ELEVBOK

Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. Här ingår hörövningar som eleverna kan lyssna på flera gånger för att träna upp såväl sin hörförståelse som sitt uttal. Dessutom finns ett stort antal interaktiva övningar och extra grammatik.

Varje kapitel startar med kapitelmål för att ge eleven rätt förkunskap. Efter texter och övningar kommer en grammatikdel med förklaringar och därefter en genreupplagd skrivkurs som lotsar eleven mellan olika typer av skrivande. Sist finns Checka ut! där eleven uppmanas att kontrollera sina kunskaper före kapiteltestet.

Sfi

DIGITALT LÄROMEDEL

Eleverna kan arbeta självständigt och flex­ ibelt med läromedlet – på dator, surfplatta och mobiltelefon.

LÄRARPAKET Lärarpaketet underlättar din planering och frigör tid som du istället kan lägga på dina elever. Här ingår ett tryckt lärarmaterial med kommentarer, anvisningar och tips, kapiteltester med facit samt bedömningsstöd. Du får även tillgång till elevens digitala läromedel samt andra digitala resurser, bl.a. studiehandledningar (utskrivbara och digitala) till alla kapitel, vilka underlättar och förbättrar förutsättningarna för elever som studerar indivi­ duellt eller i snabbare takt. Studiehandledningarna skapar en snitslad bana genom kapitlen och hjälper både elever och lärare att ha koll på var i kursen de befinner sig. Här finns även utskrivbara versioner av kopieringsunderla­ gen och kapiteltest.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elev­ boken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mel­ lan elever. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid.

Du förstår!

Elevpaket 315:– Lärarpaket 990:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11990-8 | 990:–

Avsedd för: Sfi C (GERS A2–A2+) Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11994-6 | ca 208 s | 315:–

21


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

SÄKER PÅ SVENSKA

Engelska – Sfi basläromedel

Sfi C

MARIE THERRYDOTTER, SANDY ÅKERBLOM Ett nytt läromedel för sfi C, präglat av vuxet tilltal och humor – med tydliga inlärningsmål och texter som väcker läslust och fördjupar förstå­ elsen för Sverige och ”svenskarna”.

I Säker på svenska får eleven följa de anställda på företaget Världens mat – både på jobbet och i mer vardagsnära situationer.

kommunikationen. I realiatexter och fakta­ rutor är språket enkel standardsvenska av något formellare karaktär.

Språket i Säker på svenska är vardaglig idio­ matisk standardsvenska med vuxet tilltal, främst i dialogform för att tillhandahålla fraser och uttryck som underlättar den egna

Säker på svenska passar även för kurser i sven­ ska som främmande språk och för högskole­ studerande både i Sverige och utomlands.

Uppslag ur Säker på svenska Textbok

22


ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleverna kan använda både dator och penna.

TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK

Den interaktiva textboken och övningsboken är inlästa med autentiskt tal och textföljning. Dessutom finns i textboken realiatexter samt vägledning för bättre lässtrategier och läsförståelse. I övningsboken finns interaktiva grammatik- och ordkunskapsövningar.

I textboken fördjupas kapitlens teman med realiatexter som bl.a. behandlar samhälls­ nyttig information, sociala koder och svenska traditioner. Realian följs upp med diskussions­ frågor som bjuder in till jämförelser utifrån ett mångkulturellt perspektiv.

Eleverna kan arbeta med läromedlet på da­ tor, surfplatta och mobiltelefon.

Övningsboken innehåller ett stort antal öv­ ningar på kapitlens grammatik, ordkunskap och fraser.

Engelska – Sfi basläromedel

DIGITALT LÄROMEDEL

LÄRARPAKET Lärarpaketet underlättar din planering och frigör tid som du istället kan lägga på dina elever. Här ingår ett tryckt lärarmaterial med kommentarer, meto­ diska tips och tester på kapitlen. Du får här även tillgång till elevens digitala läromedel samt andra digitala resurser som utskrivbara arbetsblad m.m.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketen ingår de digitala läromedlen samt den tryckta textboken respektive den tryckta övningsboken. Textbokens digitala läromedel är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. Övningsbokens digitala läromedel är giltigt i ett år. I lärar­ paketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Prisexemplet för elevpaket gäller Säker på svenska Textbok. Elevpaket 295:– Lärarpaket 845:–

Säker på svenska Avsedd för: Sfi C (GERS: A2–A2+) Elevpaket Textbok – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11233-6 | ca 288 s | 295:– Elevpaket Övningsbok – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11230-5 | ca 160 s | 200:– Elevpaket Textbok + Elevpaket Övningsbok – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12450-6 | 445:– Lärarpaket – Digitalt + tryckt ISBN 978-91-44-11231-2 | 845:–

23


NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

NYA SPRÅKNYCKELN C För tidigare delen av sfi

INGRID LENNARTSSON-HOKKANEN, RAGNHILD ODIN

Engelska – Sfi basläromedel

Efterlängtad ny upplaga! Här har vissa texter bytts ut och andra anpassats så att eleverna kan arbeta i ett lite lugnare tempo. Läromedlet är även kompletterat med fler uppgifter och en översiktlig minigrammatik.

ELEVPAKET Med elevpaketet kan eleverna arbeta både digitalt och med den tryckta boken. Det blir bättre så, tänker vi. DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet finns den interaktiva elevboken inläst med autentiskt tal och text­ följning. Ett stort antal interaktiva övningar för grammatik-, uttals- och ordträning, ka­ piteltest samt en minigrammatik med extra övningar gör att eleverna kan arbeta själv­ ständigt och flexibelt med läromedlet – på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Nya Språknyckeln C är uppbyggd kring sju te­ man som bl.a. handlar om möten, tid, boen­ de, kropp och hälsa. Varje tema är ett kapitel, och varje kapitel följer samma struktur: fakta, grammatik, uttal och en kort berättelse. I kapitlen presenteras olika grammatiska moment, med regler och övningar. Det finns också en minigrammatik i slutet av boken med utförlig genomgång av svensk grammatik.

LÄRARPAKET Lärarpaketet underlättar din planering och frigör tid som du istället kan lägga på dina elever. Här ingår ett tryckt lärarmaterial med kapiteltest som består av läs- och hörförståelse, grammatik samt frågor till det lästa kapitlet. Du får här även tillgång till elevens digitala läromedel samt andra digitala resurser, som kopieringsunderlag, förslag på kommunikativa övningar och digitala förberedda uppgifter att dela ut och följa upp digitalt.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elev­ boken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mel­ lan elever. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 320:– Lärarpaket 995:– 24

Nya Språknyckeln C Avsedd för: Sfi C (GERS A2–A2+) Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08233-2 | 188 s | 315:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12182-6 | 995:– Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-12339-4 | 105:– Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-12340-0 | 2 625:–


NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

NYA SPRÅKNYCKELN D För senare delen av sfi

INGRID LENNARTSSON-HOKKANEN, RAGNHILD ODIN En klassiker i ny tappning! Nya Språknyckeln D är en utveck­ ling av det mycket uppskattade sfi-läromedlet Språknyckeln D. Det är ett modernt läromedel för aktiv språkinlärning.

Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleverna kan använda både dator och penna.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet finns den interaktiva elevboken inläst med autentiskt tal och text­ följning. Ett stort antal interaktiva övningar för grammatik-, uttals- och ordträning, kapitel­test samt en minigrammatik med extra övningar gör att eleverna kan arbeta självständigt och flexibelt med läromedlet – på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Liksom tidigare är skönlitterära texter grun­ den i läromedlet, men mer än hälften är nya, hämtade från kända romaner och biografier i LL-förlagets bearbetning. Varje text behandlar ett angeläget tema om bl.a. arbete, kropp och själ. Till dessa texter hör olika typer av övning­ ar, med särskilt fokus på kommunikation.

Engelska – Sfi basläromedel

ELEVPAKET

I varje kapitel presenteras grammatiska moment, med regler och övningar. Det finns också en minigrammatik i slutet av boken med en utförlig genomgång av svensk grammatik.

LÄRARPAKET Här ingår ett tryckt lärarmaterial med lektionstips, dictogloss, kommunikativa korsord, kapiteltest med facit m.m. Du får även tillgång till elevens digitala läro­ medel samt andra digitala resurser, bl.a. ljudfiler till kapiteltestens hörövningar och digitala förberedda uppgifter att dela ut och följa upp digitalt m.m. Allt för att underlätta din planering och frigöra tid som du istället kan lägga på dina elever.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elev­ boken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mel­ lan elever. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 295:– Lärarpaket 995:–

Nya Språknyckeln D Avsedd för: Sfi D (GERS: B1+) Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10452-2 | 188 s | 295:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10451-5 | 995:– Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-11350-0 | 99:– Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-11353-1 | 2 471:–

25


DIGITALT LÄROMEDEL

GAMMAL KÄRLEK ROSTAR ALDRIG – för tidigare delen av sfi och sva YLVA OLAUSSON

Engelska – Sfi basläromedel

Här får vi möta Johanna och Patrik och följa deras spän­ nande kärlekshistoria. Den fortsätter på nästa nivå i den fristående fortsättningen Ibland rostar gammal kärlek.

ELEVPAKET Med elevpaketet kan eleverna arbeta både digitalt och med den tryckta boken. Det blir bättre så, tänker vi. DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet finns den interaktiva elevboken inläst med autentiskt tal och text­ följning. Ett stort antal interaktiva läsförstå­ else-, grammatik-, ordkunskaps- och hörför­ ståelseövningar gör att eleverna kan arbeta självständigt och flexibelt med läromedlet – på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Gammal kärlek rostar aldrig är ett komplett läromedel som kan användas på sfi C, eller på andra kurser i svenska som motsvarar A2-nivån (GERS). Läromedlet är baserat på en näst intill osannolik kärlekshistoria, skriven på enkel men levande vardagssvenska. Det kan även fungera som en skönlitterär berät­ telse på lätt svenska.

LÄRARPAKET Här ingår ett tryckt lärarmaterial med kommentarer, uttalsövningar, hörförståelseövningar, repetitions­ test m.m. Du får även tillgång till elevens digitala läromedel samt andra digitala resurser, som ett stort antal kopieringsunderlag. Allt för att underlätta din planering och frigöra tid som du istället kan lägga på dina elever.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. I lärarpaketet ingår den tryckta lärar­ handledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 278:– Lärarpaket 895:– 26

Pssst!

Fortsättningen Ibland rostar gammal kärlek presenterar i teman olika texttyper/genrer. Se studentlitteratur.se

Gammal kärlek rostar aldrig Avsedd för: Sfi C (GERS: A2) Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-06757-5 | 144 s | 278:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-06758-2 | 895:– Audio-cd ISBN 978-91-44-06759-9 | 699:–


Prova först Självklart får du prova läromedlet innan du bestämmer dig. Beställ ett kostnadsfritt provexemplar på studentlitteratur.se/prova och bekanta dig med innehållet i lugn och ro.

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

SFI-GRAMMATIK FRÅN BÖRJAN För den tidigare delen av sfi LENA THUNBERG Den allra första grammatiken.

DIGITALT LÄROMEDEL Alla häftets övningar är här interaktiva. Eleverna kan träna vidare och samti­ digt höra meningarna och de rätta svaren inlästa. Dessutom är de gramma­ tiska reglerna samlade i en inläst minigrammatik.

ELEVHÄFTE

Engelska – Sfi basläromedel

Sfi-grammatik från början passar för elever som nyss har börjat lära sig svens­ ka. Här kan de med ett enkelt ordförråd öva på den mest grundläggande grammatiken – personliga pronomen, verb i presens och preteritum, hjälp­ verb och futurum, vanliga substantiv i singular och plural, obestämd och be­ stämd form, possessiva pronomen och den enklaste ordföljden i påståenden och frågor. Varje moment presenteras med en enkel regel. Sedan kommer övningar. Till häftet hör ett separat facit och ett sluttest.

NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK 1 Basgrammatik för sfi LENA THUNBERG Börja öva svensk grammatik 1 är gjord för den som nyss har börjat läsa sfi eller behöver repetera grunderna.

DIGITALT LÄROMEDEL Alla häftets övningar är här interaktiva. Eleverna kan träna vidare och samti­ digt höra meningarna och de rätta svaren inlästa. Dessutom är de gramma­ tiska reglerna samlade i en inläst minigrammatik.

ELEVHÄFTE För varje grammatikmoment finns en ruta med förklaringar och exempel på lätt svenska. Sedan följer övningar. Ordförrådet är centralt och enkelt. Alla moment presenteras i den följd som man normalt lär sig svenska. Först kommer frågeord, presens och enkel ordföljd. Sedan följer substantiv i sing­ ular. Därefter kommer ordföljd tillbaka osv. Övningarna går cykliskt från det lättare till det svårare. Materialet är självinstruerande och kan användas med eller utan lärarstöd. Till det finns ett separat facit och ett test.

28

Sfi-grammatik från början

Börja öva svensk grammatik 1

Avsedd för: Sfi B

Avsedd för: Sfi B

Elevhäfte (10-pack) Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11232-9 | 56 s | 519:–

Elevhäfte (10-pack) Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11165-0 | 56 s | 523:–


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK 2 Basgrammatik för sfi LENA THUNBERG Börja öva svensk grammatik 2 en fortsättning på Börja öva svensk grammatik 1. De flesta moment finns med men med lite svårare övningar. Fokus ligger på verb, substantiv, adjektiv och ordföljd.

DIGITALT LÄROMEDEL Eleverna kan träna vidare här på häftets övningar och höra meningarna och de rätta svaren inlästa. Dessutom är de grammatiska reglerna samlade i en inläst minigrammatik.

ELEVHÄFTE För varje grammatikmoment finns en ruta med förklaringar och exempel på lätt svenska. Sedan följer övningar. Ordförrådet är centralt. Materialet är självinstruerande och kan användas med eller utan lärarstöd. Till det finns ett separat facit och ett test.

Pssst!

DIGITALT LÄROMEDEL

I Gissa-seriens elevpaket kan eleverna träna sitt ord­ förråd. Läs mer på studentlitteratur.se.

ÖVA SVENSK GRAMMATIK Sfi D och sva

Engelska – Sfi basläromedel

NY UPPLAGA

MARGIT OSKARSSON, STINA ZETTERLUND Öva svensk grammatik är avsedd för de elever som passerat nybörjarstadiet och behöver ett översiktligt repetitionsmaterial i svensk grammatik.

DIGITALT LÄROMEDEL Här är häftets alla övningar interaktiva och eleven kan direkt se om svaret är rätt eller fel. Varje kod gäller för en elev i ett år från aktiveringsdatum.

ELEVHÄFTE Det 48-sidiga häftet består av diagnos, regler och övningar samt sluttest och facit som kopieringsunderlag. Den inledande diagnosen visar vilka moment eleverna behöver träna speciellt. Varje moment inleds med en överskådlig regelruta och följs sedan av ett antal varierade övningar. Eleverna kan välja att lösa övningarna antingen i häftet eller digitalt – eller både och.

Börja öva svensk grammatik 2

Öva svensk grammatik

Avsedd för: Sfi B/C

Avsedd för: Sfi D och sva

Elevhäfte (10-pack) Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11820-8 | ca 64 s | 525:–

Elevhäfte (10-pack) Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10986-2 | 48 s | 622:–

29


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA ARBETS­ MARKNADEN Yrkessvenska för nyanlända

PETER JUMAN, JONAS LAGERCRANTZ, PÉTER SELMECZI

Sfi

Välkommen till svenska arbetsmarknaden vill på lätt svenska förmedla en mångfacetterad bild av den svenska arbetsmarkna­ den. Syftet är att ge nyanlända möjlighet att förstå, påverka och integreras i den svenska arbetsmarknaden.

ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre om de studerande kan använda både dator och penna. DIGITALT LÄROMEDEL

BOK

Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Dessutom finns kapitelsam­ manfattningar som miniföreläsningar och interak­ tiva uppgifter där de studerande kan testa om de förstått vad som står i kapitlen och vad specifika ord och begrepp betyder.

Här presenteras de grundläggande begreppen, den politiska utvecklingen, stegen på vägen mot jobbet och de sociala koderna i det svenska arbetslivet.

Välkommen till svenska arbetsmarknaden förutsätter grundläggande kunskaper i svenska, motsvarande sfi C/D.

De många övningarna ger de studerande möjlighet att sätta sig in i vad som kännetecknar den svenska arbetsmarknaden, jämföra med sina tidigare erfaren­ heter och få en djup förståelse av sin egen roll och plats i arbetslivet.

LÄRARPAKET Lärarpaketet underlättar din planering och frigör tid som du istället kan lägga på dina elever. Du får tips, kommentarer till bokens uppgifter m.m. Du får även tillgång till elevens digitala läromedel samt andra digitala resurser, som färdiga presentationer.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 195:– Lärarpaket 750:– 30

Välkommen till svenska arbetsmarknaden Avsedd för: Arbetsmarknadskurser i arbetsförmedlingens regi och sfx

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10925-1 | 120 s | 195:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10928-2 | 750:–


STARTA EGET FÖR NYA SVENSKAR Sfi D

ANNA HÄGERLUND, TORBJÖRN STENSON, GUNNAR WIRÆUS I Starta eget för nya svenskar går språkträning och entreprenör­ skap hand i hand. Syftet är att ge eleverna verktyg och inspi­ ration att som entreprenörer och företagare kunna försörja sig i det nya landet.

Sfi

ELEVBOK I tio korta kapitel behandlas grunderna i svenska språket och entreprenörskap, varvat med företagarporträtt och övningar. Till varje avsnitt följer konkreta råd för att förbereda för vardagslivet som småföretagare i Sverige. Boken går från ax till limpa – startar med hur man hittar en framgångsrik affärsidé och avslutar med att visa hur denna kan bli en lönsam affärsverksamhet.

Ett levande galleri av företagare och entre­ prenörer, som alla själva har invandrat till Sverige, inspirerar och erbjuder ett bra stöd på vägen mot en egen försörjning i det svenska samhället. Materialet är avpassat för sfi D (och senare delen av C) samt individuella programmet för nyanlända ungdomar (språkintroduktion).

LÄRARPAKET Lärarpaketet underlättar din planering och frigör tid som du istället kan lägga på dina elever. Du får tillgång till digitala resurser, bl.a. en mall för individuella ordprov och enkla hörövningar som hjälp för att träna uttal, skriva diktamen och som underlag till diskussioner och skrivuppgifter.

Starta eget för nya svenskar SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen och digitala resurser. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begräns­ ning i tid. Lärarpaket 597:–

Avsedd för: Sfi D (GERS: A2+–B1+) Elevhäfte enstyck ISBN 978-91-44-11665-5 | 63 s | 87:– Elevhäfte i 10-pack ISBN 978-91-44-05825-2 | 63 s | 785:– Lärarpaket – Digitalt + tryckt ISBN 978-91-44-06626-4 | 597:–

31


Det finns mer... I år har vi delat upp våra kataloger ämnesspecifikt för att det ska vara lättare för dig att hitta läromedel som passar din undervisning. Om du undervisar inom många ämnesområden får du gärna beställa fler kataloger på studentlitteratur.se/kataloger

Beställ kataloger på webben ud

o

g

st

en

tlit t

eratur.

at se/k

al


SprĂĽkintro

33


NY SERIE

DIGITALT LÄROMEDEL

SPRÅKINTRO 1, 2 & 3

Språkintro

EVA HEDENCRONA, KARIN SMED-GERDIN I denna helt nyskrivna läromedelsserie får eleverna, med stöd i beprövad forskning, goda möjligheter att snabbt och enkelt ta till sig nödvändiga, grundläggande kunskaper i svenska språket. Språkintro består av tre böcker med ökande progression och vänder sig framför allt till nyanlända ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet. Materialet är uppbyggt utifrån beprövad forskning kring genrepedagogik, ett formativt arbetssätt samt en kontrastiv språksyn. Språkintro består av tre separata titlar med ökande svårighetsgrad. I böckerna ingår ett digitalt läromedel som ger eleverna en mängd möjligheter att repetera, fördjupa och gå vidare. Här finns till exempel alla texter inlästa, diktamens- och ut­ talsövningar och en mängd självrättande övningar för stavning, ordföljd, grammatik och övrig språkriktighet. Språkintro-serien består av: Språkintro 1, Språkintro 2 och Språkintro 3.

SPRÅKINTRO 1

SPRÅKINTRO 3

I Språkintro 1 börjar vi från allra första början och lotsar eleverna från ingen svenska alls till början av ett nytt fungerande språk. Skolord, siffror, dagar, månader, färger, kläder, mat och fritid är några av kapitelämnena. Invävt i detta tränas uttal, ordföljd och grammatik.

Språkintro 3 är seriens avslutande del och tar vid där Språkintro 2 slutar. Utifrån samma modell som tidigare utvecklas språket till att eleven kan gå vidare från språkintroduktion och fullt ut ägna sig åt gymnasieämnena.

SPRÅKINTRO 2 Språkintro 2 fortsätter där Språkintro 1 slutar. Utifrån samma modell för progression och struktur behandlas till exempel lässtrategier, genrer, muntliga presentationer, egen text­ produktion och berättartekniska drag. De te­ man som finns är framför allt de som behövs för att underlätta arbetet i andra skolämnen, samtidigt som språket i praktisk användning hela tiden tränas och utvecklas. 34

I Språkintro 3 får eleverna den nivå och de moment som motsvarar grundskolans år 7 – 9, men med ett andraspråksperspektiv och ett innehåll och tilltal som passar deras ålder. Tillsammans med Språkintro 1 och Språkintro 2 täcker läromedlet motsvarande hela grund­ skolan från nybörjarnivå i svenska språket till en nivå som möjliggör fortsatta studier på ett gymnasieprogram.


ELEVPAKET

I det digitala läromedlet finns alla kapitel i böckerna inlästa, både text och övningar, så att eleverna på ett enkelt sätt kan lyssna på uttalet. Den stora mängden interaktiva övningar ger träning på grammatik, ordbildning, ordföljd och diktamen. Övningarna ger dessutom nödvändig mängdträning och ger eleverna direkt återkoppling.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK OCH ÖVNINGSHÄFTE

I det digitala läromedlet får eleverna en mängd möjligheter att förbereda sig, repe­ tera, fördjupa och gå vidare. Här finns alla texter, dialoger och övningar inlästa, dik­ tamens- och uttalsövningar och en mängd självrättande uppgifter för stavning, ordföljd, grammatik och övrig språkriktighet.

Genom tydligt avgränsade kapitel, med en sammanhållen progression, lär sig eleverna såväl vardagsspråk som ämnesord och andra facktermer. Varje kapitel lotsar eleverna igenom en väl genomtänkt blandning av lästexter, dialoger, diskussionsuppgifter, uttalsträning, skrivuppgifter, lyssna-övningar och ordträning. I elevboken ingår ett separat övningshäfte med ytterligare skrivträning.

Språkintro

För att skapa bästa förutsättningar för ett varierat lärande ingår både det digitala läromedlet och den tryckta boken i elevpaketen till Språkintro. Paketets delar sam­ verkar så att eleven kan använda olika verktyg för att på bästa sätt tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Det blir bättre så, tänker vi.

SMARTA PAKET SOM GER MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet, en tryckt elevbok och ett tryckt övningshäfte. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. Elevpaket 185:–

Språkintro 1

Språkintro 2

Avsedd för: Språkintroduktion

Avsedd för: Språkintroduktion

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11864-2 | 144 s | 185:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12302-8 | ca 150 s | 185:–

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben

Språkintro 3 utkommer hösten 2018.

35


NYHET

PÅ LÄTT SVENSKA

På lätt svenska 1 innehåller texter om vänskap och om att gå i skolan.

KARIN ALVEHUS

Språkintro

På lätt svenska är fyra lästräningsböcker av­ sedda för språk­introduktion och sfi. De består av enkla sammanhängande texter komplette­ rade med informationsgivande illustrationer som bidrar till att göra läsningen både enkla­ re och roligare.

På lätt svenska 2 innehåller texter om bland annat familj och om att träffa någon. På lätt svenska 3 innehåller texter om jordens och Sveriges historia. På lätt svenska 4 innehåller texter om geografi.

Hälften av böckernas texter är fiktiva och behandlar vardagliga situationer, medan den andra hälften består av enkla faktatexter om historia och geografi. Förutom ord- och lästräning ger böckerna även övning i läsför­ ståelse, då texterna följs av läsförståelsefrågor.

NYHET

VAR ÄR VI? EVA LINDFORS, BIRGITTA NILSSON Var är vi? är en serie övningshäften som vän­ der sig till språkintroduktion eller vuxna inom sfi-verksamheten. Utifrån en dialog får eleven lista ut var denna utspelar sig, t.ex. på en strand, i en affär, i en trädgård e.d. Därefter följer övningar som hör samman med denna plats innan nästa dialog presenteras.

Övningarna tränar bl.a. ordbildning, ord­ förståelse, grammatisk färdighet m.m. I den digitala delen återfinns samma övningar som i häftet, men i självrättande form. Häftena har en ökande svårighetsgrad och finns i två olika varianter.

På lätt svenska På lätt svenska 1 ISBN 978-91-44-11409-5 | 64 s | 98:– På lätt svenska 2 ISBN 978-91-44-11403-3 | 80 s | 98:–

Var är vi? 1

Var är vi? 2

Avsedd för: Språkintroduktion och sfi

Avsedd för: Språkintroduktion och sfi

På lätt svenska 4 ISBN 978-91-44-11405-7 | 72 s | 98:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11237-4 | 64 s | 89:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11850-5| 66 s | 89:–

Paket om 4 böcker ISBN 978-91-44-11525-2 | 329:–

Övningshäfte (10-pack) ISBN 978-91-44-11540-5 | 690:–

Övningshäfte (10-pack) ISBN 978-91-44-11851-2 | 690:–

På lätt svenska 3 ISBN 978-91-44-11404-0 | 56 s | 98:–

36


NYHET

NILS HOLGERSSON PÅ LÄTT SVENSKA ÅTERBERÄTTAD AV IRMELI LATVALA Selma Lagerlöfs klassiker Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är här bildsatt och omarbetad till lätt svenska. Förutom lästräning får eleverna bekanta sig med ett välkänt verk av en svensk nobelpristagare, vilket ger tillfälle att diskutera ämnen som till exempel läsning, nobelpris och hur litteratur värderas. Boken är återberättad på lätt svenska med ett tydligt andraspråks­ perspektiv och försedd med bilder som underlättar textförståelsen. I boken finns även textförståelsefrågor som hjälper eleven att förstå och reflektera kring det lästa.

NYHET

stu

OTROLIGA HISTORIER 1 & 2 IRMELI LATVALA Otroliga historier är lästräningsböcker avsedda för språkintroduktion och sfi. De består av enkla sammanhängande texter baserade på otroliga händelser. Texternas innehåll lockar till vidare läsning och motiverar till att förstå vad man läser. Efter respektive text följer övningar på två olika nivåer.

d e n tlitt erat u

e r. s

Språkintro

Läs ett smakprov på webben

Otroliga historier 1 innehåller 12 korta av­ slutade historier med tillhörande övningar och Otroliga historier 2 innehåller 15 historier med efterföljande övningar. Böckerna har en tydlig progression och bok 1 börjar på en nivå som är något högre än där På lätt svenska slutar.

Nils Holgersson på lätt svenska

Otroliga historier 1

Otroliga historier 2

Avsedd för: Språkintroduktion och sfi

Avsedd för: Språkintroduktion och sfi

Avsedd för: Språkintroduktion och sfi

Elevbok ISBN 978-91-44-11860-4 | 112 s | 98:–

Elevbok ISBN 978-91-44-11666-2 | 64 s | 89:–

Elevbok ISBN 978-91-44-11513-9 | 80 s | 89:–

37


NY SERIE

LÄSNING PÅ FLERA NIVÅER 1 & 2

Språkintro

Samma texter på två olika nivåer

EMMA BRANDBERG Läsning på flera nivåer innehåller noveller skrivna i två olika svårighetsgrader, men med bibehållen titel, handling och innehåll. Detta underlättar arbetet i heterogena grupper och möjliggör gemensamma diskussioner även när elev­ erna kommit olika långt i svenskkunskaperna. Till varje berättelse finns ordlistor och läs­ förståelsefrågor att jobba med enskilt eller i grupp.

Texternas tydligt skönlitterära karaktär är läsfrämjande och lockar eleverna till fortsatt läsning även utanför klassrummet.

Novellerna utspelar sig i vardagliga och igenkännbara miljöer vilket underlättar elevernas textförståelse. Detta ger dessutom en gemensam grund för diskussioner kring likheter och skillnader mellan olika kulturer och kulturella företeelser.

Böckerna går att köpa var och en för sig eller i ett förmånligt paket bestående av båda titlarna.

Läs ett smakprov på webben Läsning på flera nivåer 1

stu

Avsedd för: Språkintroduktion och sfi

d e n tlitt erat u

Elevbok ISBN 978-91-44-11553-5 | 96 s | 163:–

38

Läsning på flera nivåer 2

Läsning på flera nivåer 1 & 2

Avsedd för: Språkintroduktion och sfi

Avsedd för: Språkintroduktion och sfi

Elevbok ISBN 978-91-44-11933-5 | 96 s | 163:–

Elevböcker ISBN 978-91-44-12243-4 | 250:–

e r. s


Svenska som andraspråk GRUNDSKOLA GY & VUX

39


NY SERIE

KOM! VI TRÄNAR SVENSKA SvenskaEngelska som andraspråk – basläromedel – grundskola

– lekfull och vardagsnära andraspråksinlärning

CAMILLA HÖRLIN Kom! Vi tränar svenska innehåller lekfull och strukturerad träning i svenska som andraspråk för de yngsta eleverna. Det vardagsnära innehållet och de varma illustrationerna gör det lätt för dina elever att lyckas med sin språkinlärning.

Kom! Vi tränar svenska består av två arbetsböcker. Uppgifterna har en tydlig struktur som ger elev­ erna konkret stöttning i form av ord och tydliga illustrationer. Arbetsböckerna har en progression i innehållet och kan även användas fristående.

I arbetsbok 2 får eleverna arbeta vidare med alfabetet, öva på ljudanalys i ljudenligt stavade ord samt skriva ord och korta meningar med bildstöd. Arbetsboken avslutas med en ordlista över de ord som har förekommit i boken.

Arbetsbok 1 presenterar alfabetet samt ord för kroppsdelar, frukter och färger. Dessutom övas klass­ificering av ord utifrån uppgiften ”Vad ska bort?” och sekvenser där eleven ska beskriva vad som händer i en bildserie. Arbetsboken avslutas med en ordlista över de ord som har förekommit i boken.

Läs ett smakprov på webben Kom! Vi tränar svenska 1

40

Kom! Vi tränar svenska 2

Avsedd för: åk 1 – 2

Avsedd för: åk 1 – 2

Arbetsbok ISBN 978-91-12298-4 | 32 s | 59:–

Arbetsbok ISBN 978-91-44-12297-7 | 32 s | 59:–

stu

d e n tlitt erat u

e r. s


Provläs direkt Visste du att du kan läsa ett smakprov av alla våra läromedel på webben? Ett snabbt och enkelt sätt att titta närmare på läromedlets innehåll och omfattning.

Läs ett smakprov på webben stu

d e n tlitt er

r. atu

se


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

SVALAN SPRÅKTRÄNING

Svenska som andraspråk – grundskola

Språkträning för nyanlända

PETRA ANDERSSON, ANETTE JELVEMARK NORDQVIST Svalan Språkträning är ett läromedel för nyanlända i åldern 10 – 16 år som från första början integrerar de olika skolämnenas ord och begrepp i språkträningen. Det ger eleverna möjlighet att snabbare tillägna sig skol­ språket och underlättar övergången till ordinarie undervisning. Serien består av tre böcker med tillhörande lärarhandledningar.

Svalan Språkträning kan användas av nyan­ lända elever i förberedelseklass, i sva-under­ visning, tillsammans med modersmålslärare eller i den ordinarie undervisningen med klass- eller ämneslärare. Böckerna i serien motsvarar olika kunskapsnivåer. Elever i olika åldrar men på samma nivå kan därför arbeta med samma bok.

Svalan Språkträning 1 är avsedd för de som ska börja lära sig det svenska språket men redan behärskar alfabetet. I Svalan Språkträning 2 finns bisatser och dåtidstempus med i texterna. I Svalan Språkträning 3 introduceras framtidstempus och texterna har en mer avancerad meningsbyggnad.

Texten med glosor intill.

2

Läs och förstå – grundläggande läsförståelse.

3

Förstå mer – mer avancerade läsförståelseuppgifter.

4

Utveckla din svenska – berätta och skriva med egna ord.

2

1

3

4

42

1

Uppslag ur Svalan Språkträning 1


Allt ingår. Det blir så mycket bättre, tänker vi, om eleven kan använda både digitala verktyg och penna. DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

Till varje tryckt bok medföljer ett digitalt läromedel som nås med hjälp av en kod på insidan av omslaget till den tryckta boken. I det digitala läromedlet kan eleverna lyssna på alla texter och få hjälp med uttal och prosodi. Det finns också interaktiva övningar för ytterligare träning av ord och begrepp. Läromedlet fungerar på dator, surfplatta och i mobiltelefon.

Varje bok består av 22 texter som är knutna till olika skolämnen. Texterna ger också prov på olika texttyper. Till varje text finns uppgifter som är indelade i tre kategorier: Läs och förstå, Förstå mer och Utveckla din svenska. Det finns också en ordlista, där eleven har möjlighet att lägga till förklaringar på sitt modersmål.

LÄRARPAKET Det finns en lärarhandledning till varje bok i serien. Lärarhandledningen består av en tryckt bok och en digital del. I den tryckta boken finns facit till uppgifterna i elevboken samt information och tips om hur man kan arbeta med texten. I den digitala delen har du tillgång till den digitala elevboken, diktamensövningar till elevboken samt skrivmallar till de olika texttyperna.

Svenska som andraspråk – grundskola

ELEVPAKET

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet samt den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 89:– Lärarpaket 255: –

Svalan Språkträning 1

Svalan Språkträning 2

Svalan Språkträning 3

Avsedd för: åk 4 – 9

Avsedd för: åk 4 – 9

Avsedd för: åk 4 – 9

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11213-8 | 48 s | 89:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11214-5 | 48 s | 89:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11215-2 | 48 s | 89:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11218-3 | 48 s | 255:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11219-0 | 48 s | 255:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11220-6 | 48 s | 255:–

43


SvenskaEngelska som andraspråk – basläromedel – grundskola

BEGREPPSSPEL – utveckla språket med nya begrepp Begreppsspel är framtagna för elever i årskurs 2 – 6 som behöver tal- och språkträningsmaterial. Spelen kan också användas av nyanlända elever som vill utöka sitt ordförråd. Passar till både enskild övning och som spel i grupp. Användningsområden: • • • • •

lästräning stavningsträning talövning sorteringsövning begreppsträning.

Handledning medföljer. Paketet Begreppsspel innehåller spelen: • • • • • • • • • •

kläder yrken möbler frukt och grönt verktyg djur på lantgården fordon köksredskap idrotter instrument.

Begreppsspel Avsedd för: åk 2 – 6 Paket med 10 olika spel ISBN 978-91-44-12045-4 | 1 449:–

44


NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

SPRÅKGRUNDEN Svenska som andraspråk grund

LENA THUNBERG Nu kommer populära Språkgrunden i en ny upplaga!

ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleven kan använda både padda och penna. DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet finns samtliga texter och övningar inlästa med textföljning – en stor hjälp för eleverna som kan lyssna tills de känner sig säkra. Här finns även en mängd självrättande övningar till alla kapitel, inklu­ sive hörförståelse- och diktamensövningar. De självrättande övningarna ger eleverna nödvändig ord- och grammatikträning och kan göras hur många gånger som helst.

Förutom alla intressanta berättelser innehåll­ er elevboken faktatexter, berättelser, utdrag ur romaner, intervjuer, dikter, tidningsartiklar etc. Här finns också diagram och bilder.

Svenska som andraspråk – gy & vux

I den nya upplagan av Språkgrunden har innehållet uppdaterats och vässats, kopplingen till kursplanen stärkts och ett nytt kapitel om artisten Laleh har tillkommit. Samtidigt så har vi behållit allt det som gjort läromedlet både omtyckt och framgångsrikt.

De utförliga ordlistorna till texterna hjälper eleverna att utöka sitt ordförråd på ett effek­ tivt sätt. Till texterna hör även diskussions­ frågor, läsförståelsefrågor och grammatiska övningar, samt skrivövningar i olika genrer.

LÄRARPAKET Med lärarpaketet underlättar du din planering och frigör tid som du istället kan ägna åt eleverna. I lärarpärmen finns bl.a. facit till textboken, en mängd extra övningar med fri kopieringsrätt samt förslag på skriftliga prov. Du får också tillgång till hela lärarmaterialet digitalt och även elevens digitala läromedel.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. I lärarpa­ ketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 307:– Lärarpaket 785:–

Språkgrunden Avsedd för: Sva G Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-05741-5 | 166 s | 307:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-07918-9 | 128 s | 785:– Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10935-0 | 103:– Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10936-7 | 2 573:–

45


NY SERIE

DIGITALT LÄROMEDEL

SVENSKA FÖR MIG

Svenska som andraspråk – gy & vux

Svenska som andraspråk 1 samt Svenska som andraspråk 2 & 3

46

ANN-CHARLOTTE FORSELL, ANNA-KARIN JANSSON, CHRISTER LUNDFALL Svenska för mig är ett smidigt sätt att, med ett omfång anpassat till kurs­ timmarna, hinna med och klara av Sva 1, Sva 2 och Sva 3. Svenska för mig har tydligt utarbetats utifrån kunskapskraven i läroplanen och varje kapitel tar upp viktiga kunskapsmål, som att kunna se mönster i olika typer av texter, reflektera över språklig variation, jämföra svenska språket med andra språk, referat- och citatteknik och tips på hur man håller muntliga presentationer. Svenska för mig passar lika bra på gymnasiet som inom vuxenutbildningen.

SVENSKA FÖR MIG 1

SVENSKA FÖR MIG 2 & 3

Kopplingen till ämnesplanen är genomgående i Svenska för mig, ett läromedel i Svenska som andraspråk för årskurs 1. Bokens fem kapitel inleds med tydliga mål och avslutas med en självutvärdering som synliggör lärandet för eleven. I varje kapitel presenteras en texttyp där eleven lär sig typiska drag genom att studera mönstertexter.

Med fokus på det vetenskapliga skrivandet förbereder Svenska för mig 2 & 3 eleverna för högskolestudier. Stegvis får de utveckla för­ mågan att strukturera, referera och värdera texter och information samt kritiskt granska språkbruket i utredande och argumenterande texter. Svenska för mig 2 & 3 är ett komplett läro­ medel för Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3.


Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleven kan använda både dator och penna.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet som ingår i Svenska för mig 1 samt Svenska för mig 2 & 3 återfinns boken i digital form. Samtliga kapitel är inlästa med autentiskt tal och textföljning. Här finns även en mängd självrättande ordoch grammatikövningar som repeterar och befäster elevernas nyvunna kunskaper. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och mobil.

Varje kapitel bygger på ett aktuellt och elevnära tema som sätter det lästa i relation till elevens egna erfarenheter. De skönlitte­ rära inslagen lockar till läsning och syftar till att eleven vill förstå sig själv och världen bättre. Textfrågorna utvecklar läsförståelsen på, mellan och bortom raderna och genom loggskrivning tränas eleven i att reflektera på flera olika nivåer. För att fördjupa och bredda elevens ordförråd följs texterna av ordlistor och ordövningar. Grammatikövningar avslu­ tar kapitlen. Grammatikavsnitten inleds med en repetition av grundläggande grammatik och följs av mer avancerade strukturer.

Svenska Engelska som andraspråk – basläromedel – gy & vux

ELEVPAKET

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. Prisexemplet gäller Svenska för mig 1. Elevpaket 260:–

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben

Svenska för mig 1

Svenska för mig 2 & 3

Avsedd för: Sva 1

Avsedd för: Sva 2 – 3

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10818-6 | 188 s | 260:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12487-2 | 320 s | 330:–

47


NYHET

GRAMMATIK FRÅN GRUNDEN En grundläggande svensk grammatik, komplett med regler, övningar och facit. Svenska som andraspråk – gy & vux

ANNA HALLSTRÖM, URBAN ÖSTBERG Grammatik från grunden vänder sig till dem som vill lära sig och öva svenskans grundläggande grammatik, både formlära och syntax. Målgrup­ pen är nybörjare i svenska som främmande språk/ andraspråk och boken är främst tänkt för lärarledd undervisning.

TYDLIG PROGRESSION INOM VARJE KAPITEL

UTGÅR FRÅN DET CENTRALA ORDFÖRRÅDET

Grammatik från grunden består av åtta kapitel, där de första övningarna i varje kapitel är enk­ last. Normalt måste man samtidigt kombinera flera moment, till exempel ordföljd, verb och substantiv. Vissa övningar, exempelvis om tempusharmoni, relativa adverb och ordföljd, ligger på en nivå något över den för nybörja­ re. Varje övning inleds med en förklarande del med regler, kommentarer, böjningsmönster och satsscheman. En stor mängd exempel illustrerar det moment som ska övas.

I Grammatik från grunden har svenskans centrala ordförråd använts i övningarna och exemplen.

Grammatik från grunden Avsedd för: Sfi och sva/svf Elevbok ISBN 978-91-44-11498-9 | 126 s | 145:–

48

Sist finns ett grammatikprov som bygger på samtliga kapitel och boken avslutas med ett facit till övningarna. Grammatik från grunden fungerar utmärkt för utländska studenter och för studievana sfi-elever.


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

FORMA SVENSKAN Svensk grammatik för andraspråksundervisning

Forma svenskan är en komplett grammatikövningsbok som kan användas självstän­ digt eller tillsammans med annan kurslitteratur. Boken ger kunskap om språkets byggstenar och tränar färdigheter i att hantera svenska språket grammatiskt. Den lämpar sig att använda på Svenska som andraspråk på grundläggande nivå till och med gymnasienivå, kurs 1 och 2. I Forma svenskan sätts övningarna in i ett relevant sammanhang, som exemplifierar grammatikens regler, befäster redan inhämtade kunskaper och utvidgar dem till nya insikter. Övningarna har ett innehåll som lockar till lärande och lämpar sig för såväl individuellt lärande som samarbete i grupp, eller klassgenomgång och uppföljning.

Svenska som andraspråk – gy & vux

LASSE SVENSSON

ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleven kan använda både dator och penna.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

De digitala övningar som ingår i läromedlet kan gö­ ras om och om igen för att nöta in, befästa och re­ petera. Både för att träna in grundläggande former och utmana tanken i mer komplexa situationer. De digitala övningarna är självrättande och stimulerar eleverna till att träna på egen hand.

Forma svenskan är en heltäckande fakta- och öv­ ningsbok i svensk grammatik avsedd för undervis­ ning i svenska som andraspråk. Boken är anpassad för GRNSVA2, SVASVA01, SVASVA02 och riktar sig till elever på gymnasiet, Sva G Komvux, bildnings­ förbundens kurser samt högskolans kurser och motsvarar B2 på den europeiska språkskalan, GERS.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år. Elevpaket 239:–

Forma svenskan Avsedd för: Sva G, sva 1, sva 2 Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11072-1 | 179 s | 239:–

49


DIGITALT LÄROMEDEL

SPRÅKPORTEN BAS MONIKA ÅSTRÖM

Svenska som andraspråk – gy & vux

Språkporten Bas täcker ämnesplanen i Svenska som andraspråk 1 och riktar sig till elever på ungdomsgym­ nasiet, SVA G, Komvux, bildningsförbundens kurser samt högskolans kurser. Språkporten Bas motsvarar B2 på den europeiska språkskalan, GERS. Språkporten Bas är byggd utifrån samma principer som populära Språkporten, men med lättare texter. Bokens texter är tematiskt ordnade kring ämnen som intresse­ rar och skapar debatt och diskussions- och skrivuppgif­ ter finns till varje tema.

ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleven kan använda både padda och penna. DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet finns hela boken inläst, med textföljning. Här finns även omfattande möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse, ordbildning och grammatik. Förutom bokens alla ord kan man arbeta vidare i ett extra ordträningspro­ gram – Öva främmande ord. Här tränas 840 vanligt förekommande främmande ord. Den digitala delen fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Bokens texter är tematiskt ordnade kring ämnen som intresserar och skapar debatt och diskussions- och skrivuppgifter finns till varje tema. I anslutning till alla texter finns utförliga ordlistor. Ordbildning, fraser och grammatik tränas i en mängd övningar i varje kapitel, utifrån exempel hämtade ur kapiteltexterna.

LÄRARPAKET Med lärarpaketet kan du underlätta din planering och frigöra tid som du istället kan ägna åt eleverna. I lärarpärmen finns bl.a. facit till textboken, en mängd extra övningar med fri kopieringsrätt samt förslag på skriftliga prov till varje kapitel. Du får också tillgång till hela lärarmaterialet digitalt och även elevens digitala läromedel.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elev­ boken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mel­ lan elever. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 307:– Lärarpaket 1 098:– 50

Språkporten Bas Avsedd för: Sva G och sva 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-06015-6 | 224 s | 307:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-06016-3 | 1 098:– Audio-cd ISBN 978-91-44-06030-9 | 749:–


NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

SPRÅKPORTEN 1, 2, 3 Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 MONIKA ÅSTRÖM I denna nya, helt omarbetade, upplaga av Språkporten 1, 2, 3 har texter och övningar uppdaterats och ett genomtänkt och tydligt avsnitt om vetenskapligt skri­ vande har lagts till; i tydlig och god språkporten-stil.

ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleven kan använda både padda och penna. DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I den digitala delen kan eleven träna vidare på egen hand – på en dator, surfplatta eller mobiltelefon – i sin egen takt. Alla texter är inlästa så att man kan läsa och lyssna sam­ tidigt. Med de interaktiva övningarna finns det möjlighet att träna extra på ordbildning, hörförståelse och grammatik.

Språkporten 1 2 3s lite längre och svårare sakprosa gör det möjligt att utveckla elev­ ernas förmåga att använda svenska språket på en högre nivå. Enligt ett väl beprövat mönster varvas i boken texter med övningar för textförståelse, ordbildning och gramma­ tik. I denna tredje upplaga har hela boken gåtts igenom, bearbetats, uppdaterats och kompletterats. Bland annat har ett avsnitt om vetenskapligt skrivande lagts till.

Förutom bokens alla ord kan man arbeta vidare i ett extra ordträningsprogram – Öva främmande ord. Här tränas 840 vanligt före­ kommande främmande ord.

Svenska som andraspråk – gy & vux

Språkporten 1, 2, 3 täcker kurserna Svenska som an­ draspråk 1, 2 och 3. I denna tredje upplaga har hela boken gåtts igenom, bearbetats, uppdaterats och kompletterats. Bland annat har ett avsnitt om veten­ skapligt skrivande lagts till.

LÄRARPAKET Med lärarpaketet kan du underlätta din planering och frigöra tid som du istället kan ägna åt eleverna. I lärarpärmen finns bl.a. facit till textboken, en mängd extra övningar med fri kopieringsrätt samt förslag på skriftliga prov till varje kapitel. Du får även tillgång till hela lärarmaterialet digitalt.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elev­ boken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mel­ lan elever. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 359:– Lärarpaket 1 117:–

Språkporten Avsedd för: Sva 1, 2 och 3 Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12201-4 | 424 s | 359:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12276-2 | 1 117:– Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-12277-9 | 119:– Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-12278-6 | 2 984:–

51


DIGITALT LÄROMEDEL

KONTEXT SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Svenska som andraspråk – gy & vux

Svenska som andraspråk 1 samt Svenska som andraspråk 2 – 3

EVA HEDENCRONA, KARIN SMED-GERDIN I Kontext för andraspråkselever ingår två titlar: Kontext Svenska som andraspråk 1 och Kontext Svenska som andraspråk 2 – 3. Bägge läromedlen är skrivna utifrån beprövad forskning om andraspråksinlärning och utgår ifrån genrepedagogik och en kontrastiv språksyn. En tydlig struktur som täcker ämnesplanens centrala innehåll är ytterligare ett utmärkande kännetecken.

KONTEXT SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1

KONTEXT SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2 – 3

I Kontext Svenska som andraspråk 1 finns sam­ ma klara struktur och samma tydliga fram­ ställning som i övriga böcker i Kontext-serien. Alla kapitel är uppbyggda kring omsorgsfullt utvalda texter som representerar en mängd olika genrer och språkbruk.

För de elever som även ska läsa SVA 2 och SVA 3 finns en mycket uppskattad fortsätt­ ningsbok. Kontext Svenska som andraspråk 2 – 3 täcker ämnesplanens centrala innehåll och ger eleverna de kunskaper som behövs för att klara båda kurserna. Boken är upp­ byggd efter samma tydliga mönster som övriga Kontext-böcker vilket gör det lätt för eleverna att snabbt förstå hur de ska arbeta med läromedlet. Kontext Svenska som andraspråk 2 – 3 är en allt-i-ett-bok som varvar text och övningar. Genom ett utförligt avsnitt om vetenskapligt skrivande förbereds eleverna inför högre studier.

Elevpaketet består av en tryckt bok, ett di­ gitalt läromedel med självrättande övningar och alla texter inlästa och ett övningshäfte.

52


ELEVPAKET DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet finns samtliga texter och övningar inlästa på naturligt talspråk, så att eleven kan läsa och lyssna samtidigt. Här finns också självrättande övningar, motsva­ rande de som finns i elevpaketets övnings­ häfte, där eleven tränar grammatik, ordför­ ståelse och meningsbyggnad. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och är därmed lätt för eleven att använda i olika sammanhang.

I Kontext Svenska som andraspråk är alla kapi­ tel uppbyggda kring verkliga texter hämtade från tidningar och böcker. Varje kapitel har ett tema som ligger till grund för de kun­ skapsmoment och de övningar som återfinns i kapitlet. Stor omsorg har lagts vid att hitta texter som både passar andraspråkselever, är engagerande och stämmer in i respektive kapitel. I elevpaketet till Kontext Svenska som andraspråk 1 medföljer ett separat övnings­ häfte (som även kan köpas i 10-pack) för extra ord-, meningsbyggnads- och gramma­ tikträning.

Svenska som andraspråk – gy & vux

Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleven kan använda både dator och penna.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet till Kontext SVA 1 ingår det digitala läromedlet, den tryckta elevbo­ ken och det tryckta övningshäftet. I elevpaketet till Kontext SVA 2 – 3 ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och kan ärvas mellan elever. Prisexemplet gäller Kontext Svenska som andraspråk 2 – 3. Elevpaket 351:–

Kontext Svenska som andraspråk 1 Avsedd för: Sva 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08322-3 | 311 s | 307:–

Kontext Svenska som andraspråk 2 – 3

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-08941-6 | 146:–

Avsedd för: Sva 2 och 3 Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10345-7 | 320 s | 351:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-09219-5 | 3 635:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10643-4 | 143:–

Arbetshäfte (10-pack) ISBN 978-91-44-08361-2 | 96 s | 542:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10644-1 | 3 564:–

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben

53


Det finns mer... I denna katalog hittar du ett urval av våra läromedel. Vårt samlade utbud hittar du på studentlitteratur.se

Läs mer på webben stu

den

tlitteratur.

se


Engelska för nybörjare GRUNDSKOLA GY & VUX

55


NY DEL I SERIE

DIGITALT LÄROMEDEL

READY STEADY GO!

Engelska – grundskola

– ett läromedel i engelska anpassat för unga nyanlända

HIPPAS ERIKSSON Ready Steady Go! är ett läromedel i engelska i tre delar särskilt anpassat för nyan­ lända elever i tonåren. Läromedlet är helt på engelska så eleverna behöver inte kunna svenska för att arbeta med det. Efter att ha arbetat med alla tre delar har eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9.

ENGELSKA FÖR NYANLÄNDA TONÅRINGAR Ready Steady Go! är anpassat för nyanlända tonåringar. Eleven börjar med den del som stämmer bäst överens med hens kunskaps­ nivå. Med Ready Steady Go! får även en nybörjare ett läromedel skapat för sin ålder och slipper arbeta med material avsett för yngre barn. I Ready Steady Go! är alla instruktioner på engelska. I arbetet med glosor använder eleverna sitt modersmål och lär sig samtidigt de svenska översättningarna.

56

TYDLIG STÖTTNING MOT MÅLET Den tydliga och återkommande strukturen i Ready Steady Go! gör att eleven kan lägga all sin energi på själva inlärningen. Nya ord, meningar och språkliga och grammatiska moment tränas inledningsvis med mycket stöttning. Steg för steg ges eleven större ut­ maningar och friare uppgifter och i takt med detta växer självförtroendet. Eleverna får följa sina framsteg och vägen mot målet att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9.


READY STEADY GO! 1

READY STEADY GO! 3

Ready Steady Go! 1 är på en nivå som passar de som är nybörjare i engelska. Elevboken är indelad i 12 kapitel med 4 sidor vardera. Varje kapitel utgår ifrån en inspirationsbild. Störst vikt läggs vid att eleverna ska prata engelska och lära sig nya ord via dialoger, intervjuuppdrag, rim, bildövningar och spel. Det digitala läromedlet omfattar ca 900 del­ uppgifter som bland annat tränar grammatik.

Ready Steady Go! 3 förbereder eleverna för det nationella provet och är inriktad på att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9. Elev­ boken är indelad i 8 kapitel med 8 sidor vardera. I varje kapitel finns texter inom olika genrer och på olika nivåer. Det digitala läromedlet innehåller ca 1 150 deluppgifter. Hörförståelse­uppgifterna är mer omfattan­ de än tidigare och det ingår även filmer. Eleverna utvecklar sin digitala kompetens. De kan spela in ljud, film och arbeta med informationssökningsuppgifter. Grammatiken är integrerad och det finns en omfattande uppslagsdel i den tryckta boken.

READY STEADY GO! 2

Engelska – grundskola

Ready Steady Go! 2 är avsedd för de elever som har mött engelska tidigare och kanske studerat språket i begränsad omfattning, men som behöver befästa sina kunska­ per innan de kan börja med engelska på motsvar­ande högstadienivå. Elevboken är indelad i 8 kapitel med 6 sidor vardera. Till varje kapitel finns texter och hörförståelse­ uppgifter på två nivåer. Eleverna tränar också på att skriva egna kortare texter och grund­ läggande grammatik. I det digitala läromedlet finns inte mindre än 900 deluppgifter för eleverna att arbeta med.

Ur Ready Steady Go ! 1

Ur Ready Steady Go! 3

57


ELEVPAKET Engelska – grundskola

Digitalt läromedel och bok i smarta paket

58

Tack vare kombinationen av digitalt läromedel och tryckt elevbok kan eleven varva förberedelser och träning på egen hand med interaktion och kommunikation i undervisningsgruppen. I det digitala läromedlet kan eleverna lyssna på all text i den tryckta elevboken, vilket är en stor fördel när de ska finslipa sitt uttal. I det digitala läromedlet finns också Look and listen eller Pre-reading där eleven skapar sig en förförståelse för det kommande arbetet med elevboken i skolan genom att lyssna och se på bilder. När eleven har gjort en uppgift i den tryckta boken finns det alltid fler övningar i det digitala läromedlet att arbeta vidare med. Dessa kan göras om och om igen både i skolan och hemma.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

Det finns ca 1 000 deluppgifter i det digitala läromedlet. Här kan eleven träna glosor, stav­ ning, läs- och hörförståelse, meningsbygg­ nad och grammatik. Övningarna finns på olika nivåer och det finns också en samman­ fattande övning, Check yourself, som repete­ rar på två nivåer. Övningarna är självrättande och innehåller ofta en bekräftelse av det rätta svaret uppläst på engelska. Det finns en progression mellan delarna i serien vad gäller ljudinspelningarnas läshastighet och det antal röster och accenter som används.

Elevboken inleds med ett avsnitt där eleverna får bekanta sig med läromedlets innehåll och termer. Varje kapitel avslutas med Check yourself och Goals där eleven får dokumentera sitt arbete. I boken finns också plats för utvärder­ ing av de olika förmågorna i Progress pages. På Revision pages blir det återblickar och repetition av tidigare kapitel samt utblickar mot den engelsktalande världen. Varje bok avslutas med strategier för att förbättra sin engelska och en uppslagsdel kring gramma­ tiken, Mini grammar.


1 1

Länk till den förberedda genomgången

2

Extra information till läraren kring elevbokens olika avsnitt

3

Länk till kopierings­ underlagen

2

3

Ur Ready Steady Go! 2 Lärarpaket

LÄRARPAKET

B ä tmt raens

tillsam

Lärarpaketet ger dig förutsättningar att använda Ready Steady Go! till fullo och att komplettera och variera din undervisning. Lärarpaketet ger dig exempelvis auto­ matiskt tillgång till elevens digitala läromedel. Du kan använda den vid genom­ gångar eller för att göra övningar gemensamt i gruppen.

DIGITALA RESURSER

LÄRARHANDLEDNING

Alla digitala resurser såsom förberedda genomgångar och extra uppgifter, texter eller gloslistor når du lätt via lärarpaketets digitala elevbok. Genom att skapa klassrum kan du följa elevernas utveckling med arbetet i det digitala läromedlet och använda de förberedda uppdragen.

Lärarhandledningarna inleds med en genom­ gång av bokens upplägg, en översikt av bok­ ens kapitel samt kommentarer till respektive kapitel. Bland lärarhandledningarnas många kopieringsunderlag finns ord­listor, skrivupp­ gifter, grammatikövningar samt konversa­ tionskort och flash cards.

Engelska – grundskola

Frigör tid från din planering och ge till eleverna

ännu

SMARTA PAKET SOM GER MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och en tryckt elevbok som eleverna skriver i. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. I lärarpaketet ingår digitala re­ surser, elevens digitala läromedel samt en tryckt lärarhandledning. Lärarpaketet är giltigt för tre användare utan begränsning i tid. Prisexemplen gäller Ready Steady Go! 3. Elevpaket 149:– Lärarpaket 444:–

Ready Steady Go! 3

Ready Steady Go! 1

Ready Steady Go! 2

Avsedd för: åk 6 – 9

Avsedd för: åk 6 – 9

Avsedd för: åk 6 – 9

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10872-8 | 64 s | 138:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11171-1 | 64 s | 138:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11172-8 | 88 s | 149:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10869-8 | 414:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11170-4 | 414:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11173-5 | 444:–

59


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

READY TO CONNECT LENA LANGBORG, PETER WATCYN-JONES

Engelska – gy & vux

Ready to Connect är ett läromedel i engelska för nyanlända unga vuxna och vuxna som behöver ett material att påbörja sina engelskstudier med. Läromedlet förbereder den studerande på att fortsätta läsa engelska inom grundläggande vux­ enutbildning eller inom ungdomsgymnasiet.

ELEVPAKET Med elevpaketet kan eleven arbeta både digitalt och med den tryckta boken. Det digitala och tryckta läromedlet samspelar på ett sätt som gör det enkelt att använda dem tillsammans. Kombinationen möjlig­ gör olika sätt att arbeta med läromedlet i olika situationer. Ready to Connect kan med fördel användas som förberedelse till läromedlet Connect.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

Här finns alla texter inlästa med autentiskt tal och textföljning. Det digitala läromedlet innehåller dessutom en stor mängd hör­ övningar och självrättande digitala övningar på ord och fraser. Det går också att göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texterna.

I bokens sex kapitel täcks de centrala delarna av kursplanen för grundläggande engelska, och eleverna ges gott om exempel på kom­ munikativa situationer. Det finns en stor mängd övningar på ord, fraser, innehåll och språkliga strukturer. Detaljrika illustrationer stödjer förståelsen.

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet samt den tryckta elev­ boken. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. Elevpaket 155:– 60

Ready to Connect Avsedd för: Nybörjare, vuxna och unga vuxna Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12001-0 | 100 s | 155:–


NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

CONNECT Engelska från grunden

PETER WATCYN-JONES UNDER MEDVERKAN AV ANNIKA MATTSON

CONNECT 1

CONNECT 2

Connect 1 har en tydlig progression och en tydlig struktur. Engelskan presenteras som ett världsspråk men också som ett lingua franca, dvs. som medel för kommunikation. Connect 1 elevpaket består av en tryckt bok och en digital del samt Workbook.

Connect 2 elevpaket bygger vidare på Connect 1 och inleds med ett par kapitel som repeterar den första boken. Det gör Connect 2 idealisk för dem som är ”false beginners”, och vill repetera motsvarande grundskolans kunskaper i engelska. Elevpaketet innehåller dessutom Workbook 1 och Workbook 2, två förbruknings­ häften med övningar.

7

daily routines

What’s the time? talking about a.m. and p.m.

08.00

It’s eight o’clock.

08.05

It’s five past eight. It’s eight oh five.

08.10

It’s ten past eight. It’s eight ten.

08.15

It’s quarter past eight. It’s eight fifteen.

08.20

It’s twenty past eight. It’s eight twenty.

08.25

It’s twenty-five past eight. It’s eight twenty-five.

08.30

It’s half past eight. It’s eight thirty.

08.35

It’s twenty-five to nine. It’s eight thirty-five.

08.40

It’s twenty to nine. It’s eight forty.

08.45

It’s quarter to nine. It’s eight forty-five.

08.50

It’s ten to nine. It’s eight fifty.

08.55

It’s five to nine. It’s eight fifty-five.

Remember: It’s one o’clock. Klockan är ett. It’s quarter past three. Den är kvart över tre. It’s half past four. (past = after) Den är halv fem. It’s quarter to eleven. Den är kvart i elva. What’s the time? Hur mycket är klockan?

a.m. from 00.01 until 12.00 p.m. from 12.01 until 24.00 12 a.m. (12.00) is also called midday. 12 p.m. (24.00) is also called midnight. It’s 7.30 a.m. = It’s 7.30 in the morning. It’s 2.30 p.m. = It’s 2.30 in the afternoon. It’s 6.30 p.m. = It’s 6.30 in the evening. It’s 10.30 p.m. = It’s 10.30 at night.

from från until tills midday middag midnight midnatt in the morning på morgonen in the afternoon på eftermiddagen in the evening på kvällen at night på natten

Daily Routines

7

Listen to three dialogues. Fill in the missing words. Lyssna till tre dialoger. Fyll i de ord som fattas.

next   nästa outside  utanför appointment   /avtalad/ tid dentist  tandläkare It doesn’t matter.   Det spelar ingen roll.

1 The next bus is at ___________________________________________________________.

2 Khalid is meeting Alex outside the __________________________________________________ at ________________________________ . (Where? Time?)

3 Mrs Brown’s appointment with Mr Hammond, her dentist, is on __________________________________________________ at ___________________________________________________. (Day? Time?)

6 Find a way through the maze Find a way through the maze by choosing the correct times. Which exit do you leave by?

my day

Hitta vägen ut ur denna tidslabyrint genom att välja rätt klockslag. Vilken utgång är den rätta?

I wake up every morning at seven thirty-five. At eight o’clock, it’s breakfast.

1 half past seven 2 ten to five 3 ten past five 4 twenty-five past six 5 quarter to ten 6 twenty-five past nine 7 ten past six 8 twenty past seven 9 five to seven 10 ten past six 11 midnight 12 quarter past eleven

It’s good to be alive! Work, it starts at 9 o’clock. My boss, her name is Jane. We have a break at ten fifteen,

start 

then back to work again. The afternoon, so much to do. It seems a long, long day. But soon it’s five – going home! I can’t wait to get away! Dinner with the family, then it’s time to watch TV. At ten the kids all go to bed ‘Sweet dreams!’ to you from me!

09.00

07.30

04.50

23.05

06.15

09.25

16.00

05.45

17.20

17.10

11.00

10.15

20.45

08.20

21.30

12.00

06.25

09.45

21.25

01.00

22.15

07.05

03.45

23.55

12.05

06.10

11.00

15.25

10.00

16.15

04.25

06.55

19.20

23.00

04.50

20.30

15.35

24.00

18.10

19.20

04.25

16.10

12.15

12.00

23.15

17.50

07.30

08.30

pwj

Do the exercise(s).

every varje be alive leva boss chef break rast back tillbaka so much så mycket seems verkar som

long lång soon snart I can’t wait jag längtar verkligen get away komma iväg Sweet dreams! Sov gott! me mig

exit 1 

Do the exercise(s).

48

5 Listen and answer

Engelska Engelska – basläromedel – gy & vux

Ge dina elever de rätta verktygen för att snabbt ta sig in i den engelsktalande gemenskapen! Connect är ett läromedel för unga vuxna och vuxna med små kun­ skaper som visar vägen till kommunikativ kompetens och vidare studier. Läromedlet ger eleven varje möjlighet att lyckas.

exit 2 

exit 3 

22.45

exit 4 

forty-eight

44

Ur Connect 1 Textbook

Ur Connect 1 Workbook

61


ELEVPAKET Engelska – gy & vux

Digitalt läromedel och bok i smarta paket Connects elevpaket innehåller ett digitalt läromedel, en tryckt bok och ett eller två arbetshäften (Workbook). De olika delarna ger goda möjligheter till blended learning och ett arbetssätt som kan anpassas till situationen. Alla delarna samverkar på ett sätt som gör det enkelt att använda dem tillsammans. I det digitala läromedlet finns hela bokens innehåll inläst med autentiskt tal och text­ följning. Det finns gott om interaktiva och självrättande uppgifter för grammatik-, uttals- och ordträning. Dessutom ges här tillgång till ljudet till samtliga hörövningar. Den tryckta boken och arbetshäftena följer strukturen i det digitala materialet och skapar en helhet för engelskstudierna.

DIGITALT LÄROMEDEL

WORKBOOK

I det digitala läromedlet kan eleverna lyssna på allt innehåll och får på så sätt mycket god träning i att både läsa och lyssna på engelska. Här finns också självrättande grammatik-, uttals och ordövningar för mängdträning. I det digitala läromedlet är det enkelt att söka i innehållet. Eleven kan även göra egna anteckningar och markera viktiga stycken. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil.

Workbook är ett förbrukningshäfte som innehåller planeringsunderlag till varje kapitel som eleverna kan fylla i. Här finns skrivövningar, ord- och frasövningar samt grammatikövningar. I Workbook hittar du även kommunikativa övningar och dialoger som kan användas i lektionsundervisningen. Glosövningarna visar orden på både engelska och svenska, och ger dessutom plats åt eleven att skriva orden på sitt eget språk. Facit till Workbook finns i det digitala läromedlet.

ELEVBOK I elevboken finns texter av många olika slag, som reportage, intervjuer, romanutdrag och artiklar. Innehållet är kopplat till kursplaner­ nas centrala moment, och tränar förståelse, kommunikation, språkliga strukturer och egen språklig produktion. Det finns även grammatiska genomgångar med exempel och en avslutande resursdel som ger stöd i hur man uttrycker sig på engelska. 62

I elevpaketet till Connect 1 ingår en Workbook på 120 sidor. I elevpaketet till Connect 2 ingår två Workbook på 84 respektive 96 sidor. Workbook till både Connect 1 och Connect 2 kan även köpas i separata 10-pack.


ännu

B ä tmt raens

tillsam LÄRARPAKET Frigör tid från din planering och ge till eleverna

Med Connects lärarpaket får du tillgång till en mängd extramaterial, tips och gui­ der som underlättar din planering och ger dig mer tid att ägna åt eleverna. Lärar­ paketet ger dig även tillgång till elevernas digitala läromedel, så att du enkelt kan ha genomgångar inför klassen. Tre lärare kan dela på ett lärarpaket, med samtidig tillgång via egna inloggningar.

TEACHER’S GUIDE

De digitala resurserna ger dig bland annat tillgång till prov kopplade till elevmaterialet, som du enkelt skriver ut och ger till klassen. Här finns även manus till läromedlets hör­ övningar samt en mängd extramaterial som till exempel korsord kopplade till kapitlens innehåll, diskussionsfrågor och extrauppgifter.

I Teacher’s Guide finns en mängd tips och guider för att ge stöd i planeringsarbetet och i klassrummet. Du hittar bland annat en grundlig vägledning till hur du kommer igång med Connect, och hur det digitala läromedlet och den tryckta elevboken fungerar tillsammans.

Engelska – gy & vux

DIGITALA RESURSER

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet till Connect 1 ingår det digitala läromedlet, den tryckta elevboken samt en tryckt Workbook. I elevpaketet till Connect 2 ingår det digitala läromedlet, den tryckta elevboken samt två tryckta Workbook. De digitala läromedlen är giltiga i fyra år och ärvs mellan elever. I lärarpaketet ingår digitala resurser, tryckta Teacher’s Guide samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 365:– Lärarpaket 1 300: –

Connect 2 Connect 1

Avsedd för: Vuxna och unga vuxna

Avsedd för: Vuxna och unga vuxna

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10634-2 | 176 s | 365:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10596-3 | 152 s | 365:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11112-4 | 1 300:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11110-0 | 1 300:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10638-0 | 122:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10600-7 | 122:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10598-7 | 2 960:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10599-4 | 2 960:–

Workbook 1 (10-pack) – Tryckt ISBN 978-91-44-11147-6 | 84 s | 525:–

Workbook (10-pack) – Tryckt ISBN 978-91-44-11109-4| 120 s | 525:–

Workbook 2 (10-pack) – Tryckt ISBN 978-91-44-11148-3 | 96 s | 525:–

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben

63


Försäljningsvillkor Nedanstående är utdrag ur våra försäljnings­ villkor. Kontakta oss för fullständiga villkor. De angivna villkoren gäller för Studentlitte­ ratur Skola och lärarutbildnings sortiment. För universitet- och högskoleläromedel gäller delvis andra villkor.

BESTÄLLNINGAR Aktuellt sortiment finns att beställa på studentlitteratur.se Beställningar tas också emot på telefon 046-31 21 00 och via e-post kundservice@studentlitteratur.se

Försäljningsvillkor

PRISER De angivna priserna gäller fr.o.m. katalogens utgivningsdatum och tills vidare. Förlaget reserverar sig för prisändringar samt eventu­ ella tryckfel.

FÖRLAGSNETTOPRIS (F-PRIS) Förlagsnettopriset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt och frakt. F-priset utgör basen för rabattsätt­ ning och fakturering. Leveranser till f-pris kan ske till skolor, bok­ handlare och andra av förlaget godkända återförsäljare, studieförbund, utbildningsfö­ retag samt, efter bedömning, andra utbild­ ningsanordnare som bedriver organiserad utbildning.

FRAKT Frakten betalas alltid av köparen.

BETALNINGSVILLKOR F-priskunder handlar normalt mot faktura. Fakturor ska betalas inom 30 dagar, däref­ ter debiteras dröjsmålsränta. Vi förbehåller oss rätten till kreditbegränsningar. Särskilda villkor kan efter överenskommelse gälla för s.k. huvudorder.

KÖP SOM PRIVATPERSON Som privatperson handlar du direkt på studentlitteratur.se och betalar då antingen med kort (Visa eller Mastercard) eller via faktura från Klarna.

DIGITALA LÄROMEDEL Alla våra digitala läromedel har en liscentid på antingen ett eller fyra år. Läs mer på studentlitteratur.se/faq

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Studentlitteratur erbjuder personuppgifts­ biträdesavtal åt organisationer, såsom skolor, kommuner och förvaltningar, för vars räkning Studentlitteratur behandlar personuppgift­ uppgifter, exempelvis i samband med skolors användning av våra digitala läromedel. Vänd er till Studentlitteraturs kundservice för vidare frågor.

RABATTER ORDERVÄRDE 1 5 000 30 000 60 000 90 000 140 000 300 000

RABATT I %

– 4 999 – 29 999 – 59 999 – 89 999 – 139 999 – 299 999 – –

0 2 3 4 5 7 9

Stort tack till Adam, Alice, Claudia, Denise, Frida, Gustav, Hampus, Isak, Münevver, Pinto, Tuva och Vira samt till Malmö Latinskola för medverkan och lån av lokaler vid fotografering. 64


Kontakta oss

Det är vi som svarar om du ringer eller skickar e-post. Hör gärna av dig! Frågor om läromedel eller besök på din skola.

Sara Sandberg 046-31 21 23 sara.sandberg@studentlitteratur.se

Rickard Ahlberg 046-31 21 32 rickard.ahlberg@studentlitteratur.se

Peter Falkheden 046-31 22 93 peter.falkheden@studentlitteratur.se

Christina Comstedt 046-31 21 33 christina.comstedt@studentlitteratur.se

Jenny Roos 046-31 23 65 jenny.roos@studentlitteratur.se

Mia Gille 046-31 21 12 mia.gille@studentlitteratur.se

Frågor om beställningar, leveranser, avtal, digitala läromedel, webbshopen och liknande. Kundservice 046-31 21 00 kundservice@studentlitteratur.se


Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben

Studentlitteratur AB Box 141 221 00 Lund 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Kundservice 046-31 21 00 kundservice@studentlitteratur.se

39790

a t t i H d el e m o r ä l t t r ä d ig för

Läromedel 2018 – Sfi, Språkintro, Sva & Engelska för nybörjare  
Läromedel 2018 – Sfi, Språkintro, Sva & Engelska för nybörjare