Page 1

GY & VUX ENGELSKA MODERNA SPRÅK

s r å 2019

l e d e m o r lä


Vi utvecklar läromedel tillsammans med dig Vi strävar efter att underlätta vardagen både för dig som lärare och för dina elever. Att ge er de rätta redskapen som berikar lärsituationen och stöttar undervisning är den självklara utgångspunkten, oavsett om det gäller tryckta eller digitala läromedel. Den gemensamma grunden för vår utgivning är att den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt har ett pedagogiskt upplägg möjligt att individualisera. Vi lägger också stor vikt vid att våra läromedel är noggrant förankrade i verkligheten. Därför har alla våra läromedelsutvecklare en bakgrund som lärare, vilket betyder att de är väl införstådda med de utmaningar och möjligheter som finns inom skolans värld – och att de brinner för undervisning lika mycket som du. För att komma ännu närmare Sveriges klassrum, från norr till söder, startade vi 2016 ett kontaktskoleprojekt. Idag samarbetar vi med kontaktskolor runtom i landet för att få en ökad förståelse för vilka läromedel, tryckta och digitala, som efterfrågas och få värdefulla insikter hur vi kan utveckla våra produkter tillsammans. Vi är tacksamma över att ha ett stort antal kontaktskolor som hjälper oss att testa såväl nya utgivningsidéer som spännande digitala funktioner. Har du själv förslag eller synpunkter på vår utgivning så får du gärna höra av dig till oss. Vi uppskattar alltid att få höra vad du tycker – det är så vi blir ännu bättre. Ronny Pettersson Förlagschef Skola och lärarutbildning


Bättre tillsammans

Våra smarta elevpaket innehåller både digitala läromedel och tryckta böcker. Det blir så mycket bättre – tänker vi – om du kan variera din undervisning och låta eleverna använda både padda och penna under dagen.


ELEVPAKET Digitalt läromedel och bok i smarta paket Elevpaketet ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en eller flera tryckta böcker.

RÄTT VERKTYG FÖR VARJE MOMENT Ingen elev är den andra lik. Någon lär sig bäst av att läsa, någon av att lyssna, en annan av att repetera med hjälp av interaktiva övningar. Olika lärsituationer kräver också olika verktyg – texter är oftast lättare att ta till sig i en tryckt bok medan glosträning fungerar utmärkt som interaktiva, självrättande övningar. Våra elevpaket ger dig och dina elever flera verktyg så att du kan planera en varierad undervisning som stimulerar flera sinnen och engagerar dina elever på flera olika sätt. Texter inlästa med autentiska röster, interaktiva övningar, filmer och hörövningar gör lärandet både varierat och roligt, vilket stärker pedagogiken.

ARBETA VAR SOM HELST Det digitala läromedlet, som ingår i elevpaketet, fungerar på dator, surf­ platta och i mobil. Eleven kan börja arbeta på datorn i skolan, fortsätta på mobilen på bussen och avsluta på surfplattan hemma. Funktionerna i det digitala läromedlet är intuitiva och självförklarande. Det är enkelt att få översikt, hitta, markera, anteckna, lyssna och öva. De interaktiva övningarna sparas och ger eleverna bra vägledning genom dynamisk feedback.

TRYGGHET FÖR DIG SOM LÄRARE Givetvis utgår alla våra läromedel från läroplanen. Elevpaketet har tydlig koppling till kunskapskraven, både i de tryckta böckerna och de digitala läromedlen. På så sätt blir det tydligt för eleverna vilket fokus varje övning har och vad som tränas. Du som lärare kan känna dig trygg i att eleverna övar på rätt saker och att ni täcker in allt från läroplanen.

PROVA FÖRST Självklart får du prova läromedlet innan du bestäm­ mer dig. Beställ ett kostnadsfritt provexemplar på studentlitteratur.se/prova och bekanta dig med innehållet i lugn och ro.

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben


ännu

e r t t B ä ans

m m a tills


LÄRARPAKET Med lärarpaketet kan du frigöra tid från din planering och dina förberedelser. Det blir ännu bättre så, tänker vi. Lärarpaketet ger dig alla verktyg du som lärare behöver. Du får stöd, vägled­ ning och inspiration till din undervisning. I lärarpaketet ingår digitala resurser, en tryckt lärarhandledning och elevens digitala läromedel. Tre lärare kan dela på ett lärarpaket via egna inloggningar.

DIGITALA RESURSER Lärarpaketets digitala resurser ger dig flera redskap att använda direkt i klassrummet. Det kan till exempel finnas förberedda genomgångar som du med hjälp av projektor kan använda i den gemensamma undervisning­ en. Här kan också finnas kopieringsunderlag, prov och bildbank. De digitala resurserna skiljer sig åt beroende på läromedelsserie. Läs mer om de digitala resurserna i denna katalog eller på studentlitteratur.se

LÄRARHANDLEDNING Den tryckta lärarhandledningen inspirerar och ger förslag på hur du kan lägga upp ditt arbete. Det kan till exempel presenteras en tydlig arbets­ gång eller lektionsplaneringar. Ofta finns här också underlag för bedöm­ ning, hörmanus och matriser. Den tryckta lärarhandledningen skiljer sig åt beroende på läromedels­ serie. Läs mer om de tryckta lärarhandledningarna i denna katalog eller på studentlitteratur.se

ELEVENS DIGITALA LÄROMEDEL Med lärarpaketet får du alltid tillgång till elevens digitala läromedel. Perfekt att använda med projektor vid genomgångar.

DET DIGITALA KLASSRUMMET – kopplingen mellan dig och dina elever Du som lärare kan skapa ett klassrum som dina elever sedan ansluter sig till. Klassrummet ger dig en tydlig översikt över dina elevers aktivitet i det digitala läromedlets interaktiva övningar. Du kan bland annat se vilka övningar elev­ erna är klara med och hur många repetitioner de gjort. Du får också bättre koll på elevernas aktiveringskoder och när de behöver förnyas. I klassrummet kan du som lärare skapa och dela ut uppdrag till hela klassen eller till enskilda elever. Självklart kan du också följa upp hur uppdragen har gått. Eftersom du kan dela ut individuella uppdrag får alla elever det stöd eller den extra utmaning de behöver.


Innehåll Engelska

Moderna språk

Basläromedel 12 Grammatik 30 Kompletterande material 33

Människans språk 39 Spanska 40 Tyska 42

Ordböcker

Försäljningsvillkor 44

Ordböcker 37

Vinn biobiljetter

Hur gör du när du söker information om nya läromedel? Är denna katalog viktig för dig? Söker du hellre information direkt på vår webb? Besvara vår enkät före den 30 juni 2019 för chansen att vinna två biobiljetter. Enkäten besvaras på studentlitteratur.se/enkat


Engelska

10


VILKET LÄROMEDEL PASSAR MINA ELEVER? Här hittar du en översikt över vilka läromedel som passar din undervisning.

KURS/MÅLGRUPP

LÄROMEDEL

Inför Engelska 5

Read & Catch Up Interactive Online Grammar: Basic Basic Grammar Check Basic Vocabulary Check

Engelska 5

Solid Gold 1   Solid Gold 1 Study Guide Strike Gold Traction Blue Engelska 5 Traction Green Engelska 5 Read & React Interactive Read & Log On Interactive Online Grammar 1 English Grammar Check English Vocabulary Check

Engelska 6

Solid Gold 2   Solid Gold 2 Study Guide Read & Proceed Interactive Online Grammar 2 Advanced Grammar Check Advanced Vocabulary Check

Engelska 7

Solid Gold 3   Solid Gold 3 Study Guide

Engelska för nyanlända/nybörjare

Ready to Connect

Grundläggande engelska inom ungdomsgymnasiet, motsvarande grundskolans engelska

Connect 1

Grundläggande vuxenutbildning, delkurs 1 och 2

Connect 1

Grundläggande vuxenutbildning, delkurs 3 och 4

Connect 2

Connect 2

Online Grammar: Basic


DIGITALT LÄROMEDEL

SOLID GOLD

Engelska – basläromedel

– an English Goldmine

EVA HEDENCRONA, KARIN SMED-GERDIN, PETER WATCYN-JONES Solid Gold är avsedd för Engelska 5, 6 och 7 på gymnasiets högskole­ förberedande program och motsvarande nivåer inom vuxenutbildningen. Med fokus på språkutveckling och kunskaper om den engelsktalande världen ger Solid Gold eleverna en inblick i levnadsförhållanden, sociala frågor och kulturella aspekter i länder där engelska talas.

Tre snabba frågor till Noelia Martel Quintana, gymnasielärare i engelska på Polhemskolan i Lund.

Vad uppskattar du med Solid Gold? Att Solid Gold innehåller texter som är på en god nivå. Det finns många kommunikativa övningar och ett gediget lärarpaket till hjälp.

Vilka fördelar ger kombinationen av digitalt och tryckt material? Det bästa är att eleverna själva kan välja om de vill jobba online eller inte. En del elever med särskilda behov har stor nytta av att kunna bläddra och markera med olika färger i den tryckta boken. I det digitala läromedlet är allt dessutom inspelat på äkta engelska, och inte talsyntes.

Har du något tips till andra lärare? Använd det digitala klassrummet! Det är ett fantastiskt verktyg för att följa elevernas utveckling och att kunna vägleda dem.

12


SOLID GOLD 1

SOLID GOLD 3

Solid Gold 1 för Engelska 5 är liksom de övriga delarna i serien en tematiskt indelad allt-i-ett-bok med texter, övningar och en omfattande Resource Section innehållande stöd för elevernas egna språkliga produktion. Texterna är omsorgsfullt utvalda och repre­ senterar en mängd olika genrer. Vid texterna presenteras författarna till dem, och urvalet täcker den engelsktalande världen. I avsnittet Some Names Worth Knowing presenteras en rad kända personer inom olika områden, och kopplat till det finns uppgifter som riktar in sig på ämnen och intresseområden kopplade till de olika högskoleförberedande gymnasie­ programmen.

Solid Gold 3 är ett läromedel för Engelska 7, och innehåller därför texter av mer teoretisk och vetenskaplig karaktär. I Resource Section lär sig eleverna att anpassa sin språkliga nivå i förhållande till syfte, mottagare och situa­ tion. Tolv betydande författare presenteras i Nobel Laureates in Literature, och kopplat till dessa porträtt finns uppgifter som syftar till romanläsning och litteraturanalys. För avancerad träning i språklig korrekthet och läs­ förståelse finns avsnitten Advanced Vocabulary Revision och Reading and Use of English.

SOLID GOLD 2

Engelska – basläromedel

Solid Gold 2 för Engelska 6 tar vid där Solid Gold 1 slutar. De olika kapitlen låter eleverna läsa om och reflektera över bland annat kom­ munikation, konsumtion och konstformer. I avsnittet Authors of the English-Speaking World möter eleverna författarna till skönlitterära klassiker från Storbritannien och USA samt nu­ tida författare från exempelvis Kanada, Irland, Sydafrika och Nya Zeeland. Filmerna i Solid Gold in the Spotlight ger utmärkta möjligheter att träna på förståel­ sen av naturligt talad engelska. I nio filmer presenteras personligt hållna anekdoter med koppling till varje kapitels tema, vilket ger eleverna nya möjliga infallsvinklar på inne­ hållet i läromedlet.

Uppslag ur Solid Gold 1 13


Engelska – basläromedel

ELEVPAKET

14

Digitalt läromedel och bok i smarta paket För att skapa de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande ingår både det digitala läromedlet och den tryckta elevboken i Solid Golds elevpaket. Paketets delar samverkar så att eleven kan använda rätt verktyg till respektive moment. Det blir bättre så, tänker vi. I det digitala läromedlet finns inlästa texter som förbereder eleven på att möta talad engelska från olika delar av världen. De interaktiva övningarna ger direkt återkoppling och låter eleven självständigt öva glosor och grammatik. Den tryckta elevboken ger en god struktur och överblick över innehållet. Här tränas eleven i att läsa och skriva många olika typer av texter. Med Solid Golds elevpaket kan du som lärare känna dig trygg i att dina elever har allt de behöver för att nå kursmålen.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet finns samtliga texter, övningar och resurssidor inlästa med autentiska röster så att eleven genomgående får möta naturligt talad engelska. Här finns också självrättande grammatik-, uttals- och ordövningar för mängdträning samt om­ fattande fördjupningsdelar. I det digitala läromedlet är det enkelt att söka i innehållet. Eleven kan även göra egna anteckningar och markera viktiga stycken. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil.

I elevboken blandas fiktion och fakta med andra texttyper som artiklar, tal och biografier. Eleverna får öva på att läsa och skriva många olika typer av texter och tränas i akademiskt skrivande, så att de är väl förberedda inför högre studier. I Resource Section finns en gedigen introduktion till olika strategier för att lära sig engelska och tips på hur man anpassar sitt språkbruk utifrån situation, syfte och mottagare. Avsnitten Want Some More? innehåller kompletterande texter för extra läsning som uppmuntrar eleven att fördjupa sina engelskkunskaper på egen hand.


ännu

B ä tmt raens

tillsam

LÄRARPAKET

Frigör tid från din planering och dina förberedelser Med Solid Golds lärarpaket får du tillgång till en mängd extramaterial, tips och guider som underlättar din planering och dina förberedelser. Lärarpaketet ger dig även tillgång till elevernas digitala läromedel, så att du enkelt kan ha genomgångar inför klassen. Tre lärare kan dela på ett lärarpaket, med samtidig tillgång via egna inloggningar.

TEACHER’S GUIDE

De digitala resurserna innefattar bland annat prov kopplade till elevmaterialet, som du enkelt skriver ut och ger till klassen. Här finns även manus till läromedlets hörövningar samt en mängd extramaterial som till exem­ pel korsord kopplade till kapitlens innehåll, diskussionsfrågor och extrauppgifter.

I Teacher’s Guide finns en mängd tips och guider för att ge stöd i planeringsarbetet och i klassrummet. Du hittar bland annat en grundlig vägledning till hur du kommer igång med Solid Gold, och hur det digitala läromedlet och den tryckta elevboken fungerar tillsammans.

Engelska – basläromedel

DIGITALA RESURSER

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet samt den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. I lärarpaketet ingår tryckta Teacher’s Guide, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpake­ tet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid.

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben

Elevpaket 370:– Lärarpaket 1 325:–

Solid Gold 1

Solid Gold 2

Solid Gold 3

Avsedd för: Engelska 5

Avsedd för: Engelska 6

Avsedd för: Engelska 7

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08417-6 | 352 s | 370:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10780-6 | 382 s | 370:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11455-2 | 310 s | 370:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-09982-8 | 1 325:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10946-6 | 1 325:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11632-7 | 1 275:–

Solid Gold 1 Key – Tryckt ISBN 978-91-44-10404-1 | 32 s | 70:–

Solid Gold 2 Key – Tryckt ISBN 978-91-44-11074-5 | 38 s | 70:–

Solid Gold 3 Key – Tryckt ISBN 978-91-44-11667-9 | 25 s | 70:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-09056-6 | 130:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10697-7 | 130:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-11747-8 | 130:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-09676-6 | 3 165:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10728-8 | 3 165:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-11748-5 | 3 165:–

15


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

SOLID GOLD Pssst! STUDY GUIDES

Engelska – basläromedel

Detta är ett kompletterande material för flex- och distansstuderande elever.

ANNEVI PIHLSGÅRD Vid flex-, distans- och självstudier kan Solid Gold med fördel kompletteras med en Study Guide. Guiderna blir som en ”hjälplärare” som ställer och besvarar frågor, på­ pekar intressanta detaljer och varnar för fällor. Den ger också uppmuntran på vägen.

ELEVPAKET Med elevpaketet kan eleven arbeta både digitalt och med den tryckta boken. Det blir bättre så, tänker vi. DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet finns en interaktiv bok som länkar direkt till Solid Gold, om båda läromedlen är aktiverade i den digitala bok­ hyllan. På så vis hittar eleverna snabbt och enkelt till rätt sidor i huvudboken. Eleverna kan också ladda ner en Course Planner och en Weekly Planner, och det går att skriva direkt i det digitala läromedlet.

Elevboken innehåller kommentarer, frågor och goda råd kring texterna i Solid Gold, som hjälp att komma in i texternas ämnen. Eleverna får en struktur för självbedömning och hjälp med att planera och organisera sina studier samt dessutom att utveckla sitt eget lärande.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. Elevpaket 150:–

16

Solid Gold 1 Study Guide

Solid Gold 2 Study Guide

Solid Gold 3 Study Guide

Avsedd för: Engelska 5

Avsedd för: Engelska 6

Avsedd för: Engelska 7

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11934-2 | 84 s | 150:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12363-9 | 84 s | 150:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-13088-0 | 84 s | 150:–


Prova först Självklart får du prova läromedlet innan du bestämmer dig. Beställ ett kostnadsfritt provexemplar på studentlitteratur.se/prova och bekanta dig med innehållet i lugn och ro.

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben


DIGITALT LÄROMEDEL

NYHET

STRIKE GOLD EVA HEDENCRONA, KARIN SMED-GERDIN, PETER WATCYN-JONES

Engelska – basläromedel

Strike Gold är ett läromedel för Engelska 5. Genom genrepedagogik får eleverna jobba med sin egen språkutveckling och lära sig mer om den engelsk­ talande världen. Kortare kapitel, stödfrågor, glosor och tydliga förklaringar gör det till ett utmärkt val för elever som behöver mer stöd, oavsett gymnasie­ program. Passar även inom vuxenutbildningen.

Allt-i-ett-boken innehåller ett brett urval av texter och såväl kommunikativa övningar som ordövningar, en praktisk resursdel i Resource Section med användbara strategier för hur man blir en bättre talare och skribent, samt grammatik och Vocabulary Bank.

I det digitala materialet finns läromedlets öv­ ningar i digital, självrättande form, och även ljudet till hörövningarna med interaktiva innehållsfrågor. I e-boken finns även bokens hela innehåll inspelat med autentiska röster och textföljning. Grammatik på svenska, ordlistor, malltexter och facit finns också i det digitala materialet.

7 GENRES AND MODEL TEXTS When you speak or write you should adapt what you say or write according to who you’re speaking or writing to, what you’re speaking or writing about and to the situation you find yourself in. These different ways of speaking or writing are known as different genres or different text types. Purpose

Every genre has a specific purpose. The purpose determines how the genre is constructed. For example, instructions are meant to explain a process and are constructed so that the information is given step by step. Structure

Every genre has its own structure. A set of instructions starts by stating the goal – for example, how to make a delicious fudge cake. This is then followed by a list of ingredients and step-by-step instructions showing how to make the cake. A news program can also be considered as a genre and has its own structure, often starting with the day’s headlines, followed by details of the major news items, moving on to smaller news items and ending with the weather report. You would probably be surprised if it started with the weather report and ended with major international news. Language

To help you, there are model texts for: Advice on project work How to write a narrative How to write a summary, or a commentary on a story How to write a formal letter

Uppslag ur Strike Gold

In the digital material you will find: How to write a review  How to write instructions  How to write an informal letter  How to write a formal e-mail  208

18

page 209 page 210 page 211 page 212

© FÖ R FAT TA R N A O C H ST U D E N T LI T TE R ATU R

Every genre has a specific use of language. For example, many newspaper articles are written in the past tense, while a set of instructions will require action verbs in the imperative form. Think about the different texts you know. You will find that the structure and language of a bedtime story is completely different from that of a car manual telling you how to change a tyre. When writing in a particular genre you need to know how to structure the text and what type of language is required.


ELEVPAKET

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

Här finns alla texter inlästa med autentiskt tal och textföljning och även självrättande grammatik-, uttals- och ordövningar för mängdträning. Hjälp med att skriva i olika genrer finns med korta förklaringsfilmer. Eleverna har också tillgång till facit till elev­ boken samt grammatikdelen på svenska.

I elevboken finns 15 korta kapitel med både fiktion och fakta, och flera olika texttyper är representerade. Eleverna övas i att läsa och skriva texter, och i övningarna tränas såväl ord, fraser och grammatik som mer kom­ munikativa aspekter av språket. Det finns 14 olika hörövningar, en Resource Section och enkla grammatikförklaringar.

Engelska – basläromedel

För att skapa de bästa förutsättningar för ett varierande lärande ingår både det digitala läromedlet och den tryckta boken i Strike Gold. Paketets delar samverkar så att eleven kan använda olika verktyg för att på bästa sätt tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Det blir bättre så, tänker vi.

LÄRARPAKET Med lärarpaketet kan du underlätta din planering och frigöra tid från dina förberedelser. Här ingår en tryckt Teacher’s Guide fylld med extraövningar, prov, och inspiration. Du får även tillgång till elevens digitala läromedel. Tre lärare kan dela på ett lärarpaket. Då kan man också skapa ett digitalt klassrum och använ­ da de förberedda uppgifterna och formativa frågorna som finns med.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet samt den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. I lärarpaketet ingår digitala resurser, den tryckta lärarhandledningen samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 350:– Lärarpaket: 1 325:–

Strike Gold Avsedd för: Engelska 5 Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11802-4 | 304 s | 350:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12473-5 | 1 325:– Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-12551-0 | 125:– Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-12550-3 | 3 050:–

19


DIGITALT LÄROMEDEL

CONNECT

Engelska – basläromedel

Engelska från grunden

PETER WATCYN-JONES UNDER MEDVERKAN AV ANNIKA MATTSON Ge dina elever de rätta verktygen för att snabbt ta sig in i den engelsktalande gemenskapen! Connect är ett läromedel för unga vuxna och vuxna med små kunskaper som visar vägen till kommunikativ kompetens och vidare studier. Läromedlet ger eleven varje möjlighet att lyckas.

Tre snabba frågor till Peter Watcyn-Jones, författare till Connect.

What inspired you to write Connect? What did you think was missing in other books at this level? My first experience of teaching English in Sweden was to adults, so it was something I wanted to get back to in my writing. I also felt there was a need for a slightly different type of adult textbook, with the emphasis on speaking, communication, listening and a touch of humour.

How does the Teacher’s Guide support teachers? The teacher’s guide contains a wealth of information, plus lots of extra activities and tests, so it makes a teacher’s work so much easier.

What do you think the advantage is in using both digital and printed material? This combination allows the students to work at their own pace and the digital section in particular means that students can easily work on their own. In other words, their learning experience becomes more individual.

20


CONNECT 1

CONNECT 2

Connect 1 har en tydlig progression och en tydlig struktur. Engelskan presenteras som ett världsspråk men också som ett lingua franca, dvs. som medel för kommunikation. Connect 1 elevpaket består av en tryckt bok och en digital del samt Workbook.

Connect 2 elevpaket bygger vidare på Connect 1 och inleds med ett par kapitel som repeterar den första boken. Det gör Connect 2 idealisk för dem som är ”false beginners” och vill repetera motsvarande grundskolans kunskaper i engelska. Elevpaketet innehåller dessutom Workbook 1 och Workbook 2, två förbrukningshäften med övningar.

7

daily routines

What’s the time? 08.00

talking about a.m. and p.m. It’s eight o’clock. It’s five past eight. It’s eight oh five.

08.10

It’s ten past eight. It’s eight ten.

08.15

It’s quarter past eight. It’s eight fifteen.

08.20

It’s twenty past eight. It’s eight twenty.

08.25

It’s twenty-five past eight. It’s eight twenty-five.

08.30

It’s half past eight. It’s eight thirty.

08.35

It’s twenty-five to nine. It’s eight thirty-five.

08.40

It’s twenty to nine. It’s eight forty.

08.45

It’s quarter to nine. It’s eight forty-five.

08.50

It’s ten to nine. It’s eight fifty.

08.55

It’s five to nine. It’s eight fifty-five.

Remember: It’s one o’clock. Klockan är ett. It’s quarter past three. Den är kvart över tre. It’s half past four. (past = after) Den är halv fem. It’s quarter to eleven. Den är kvart i elva. What’s the time? Hur mycket är klockan?

It’s 7.30 a.m. = It’s 7.30 in the morning. It’s 2.30 p.m. = It’s 2.30 in the afternoon. It’s 6.30 p.m. = It’s 6.30 in the evening. It’s 10.30 p.m. = It’s 10.30 at night.

Listen to three dialogues. Fill in the missing words. Lyssna till tre dialoger. Fyll i de ord som fattas.

1 The next bus is at ___________________________________________________________.

2 Khalid is meeting Alex outside the __________________________________________________ at ________________________________ . (Where? Time?)

3 Mrs Brown’s appointment with Mr Hammond, her dentist, is on __________________________________________________ at ___________________________________________________. (Day? Time?)

6 Find a way through the maze Find a way through the maze by choosing the correct times. Which exit do you leave by?

my day

Hitta vägen ut ur denna tidslabyrint genom att välja rätt klockslag. Vilken utgång är den rätta?

I wake up every morning at seven thirty-five. At eight o’clock, it’s breakfast.

1 half past seven 2 ten to five 3 ten past five 4 twenty-five past six 5 quarter to ten 6 twenty-five past nine 7 ten past six 8 twenty past seven 9 five to seven 10 ten past six 11 midnight 12 quarter past eleven

It’s good to be alive! Work, it starts at 9 o’clock. My boss, her name is Jane. We have a break at ten fifteen,

start 

then back to work again. The afternoon, so much to do. It seems a long, long day. But soon it’s five – going home! I can’t wait to get away! Dinner with the family, then it’s time to watch TV. At ten the kids all go to bed ‘Sweet dreams!’ to you from me!

09.00

07.30

04.50

23.05

06.15

09.25

16.00

05.45

17.20

17.10

11.00

10.15

20.45

08.20

21.30

12.00

06.25

09.45

21.25

01.00

22.15

07.05

03.45

23.55

12.05

06.10

11.00

15.25

10.00

16.15

04.25

06.55

19.20

23.00

04.50

20.30

15.35

24.00

18.10

19.20

04.25

16.10

12.15

12.00

23.15

17.50

07.30

08.30

pwj

Do the exercise(s).

every varje be alive leva boss chef break rast back tillbaka so much så mycket seems verkar som

long lång soon snart I can’t wait jag längtar verkligen get away komma iväg Sweet dreams! Sov gott! me mig

exit 1 

Do the exercise(s).

48

exit 2 

exit 3 

22.45

exit 4 

forty-eight

44

Ur Connect 1 Textbook

Ur Connect 1 Workbook

12

health and fitness

World Wide English

Jersey and the Channel Islands The Channel Islands are a group of islands in the English Channel just off the coast of France. Since 1066, they have been a British Crown Dependency, with Queen Elizabeth as their head of state. This means that people who live in the Channel Islands are British citizens, but they are neither part of the European Union (EU) nor the UK.

Health and Fitness

12

next   nästa outside  utanför appointment   /avtalad/ tid dentist  tandläkare It doesn’t matter.   Det spelar ingen roll.

5 Listen and answer

Engelska – basläromedel

08.05

from från until tills midday middag midnight midnatt in the morning på morgonen in the afternoon på eftermiddagen in the evening på kvällen at night på natten

a.m. from 00.01 until 12.00 p.m. from 12.01 until 24.00 12 a.m. (12.00) is also called midday. 12 p.m. (24.00) is also called midnight.

Daily Routines

7

12 Jersey and the Channel Islands

Crime Doesn’t Pay

Read the text Jersey and the Channel Islands on page 118 in the Textbook and fill in the missing questions A–M. They’re in no special order. A Who’s the head of state of the Channel Islands? B

Are there any sandy beaches in the Channel Islands?

C Which country occupied the Channel Islands during World War II? D On which island are there no cars?

Jersey is the largest island, while the other islands are Guernsey, Alderney, Herm and Sark. Both Jersey and Guernsey have their own parliaments and the total population of the Channel Islands is about 160,000. Visitors flock to the Channel Islands each year to enjoy the spectacular coastline with many sandy beaches. The Channel Islands are also one of the sunniest places in Europe, with mild winters and hot summers.

E

Where are the Channel Islands?

F

What are the main islands?

G Is the weather good in the Channel Islands? H Which famous person used to go to Jersey for his holidays?

Here are some interesting facts about Jersey and the Channel Islands.

I

Are the Channel Islands part of the EU or the UK?

Sark has no cars, but it has many weird and wonderful laws. For example, a man can legally beat his wife with a stick – but only if it is smaller than his little finger!

J

In which language are most of the street names in Jersey?

Herm has an incredible “Shell Beach”, made up of millions of shells brought to the island by the Gulf Stream. It’s also got the smallest prison in the world – with room for just one person.

L

K Which is the largest Channel island? How many people could be locked up in Herm prison?

M What’s the population of the Channel Islands?

Jersey was a favourite holiday destination for Karl Marx, the father of communism.

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Channel Islands were the only part of the British Isles occupied by the Germans in World War II.

2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Until the 1960s, French was still the official language of Jersey. Most street names in Jersey are still in French.

3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

?

Jersey. ?

Karl Marx. ?

About 160,000. the English Channel Engelska kanalen Crown Dependency kronbesittning (Benämning på Kanalöarna och Isle of Man som båda är belägna nära brittiska fastlandet. Öarna är självstyrande med egna regeringar där beslut fattas om lagar, polis, utbildning m.m. Storbritannien ansvarar för försvar och utrikes relationer.) neither...nor varken…eller the European Union Europeiska unionen (EU) parliament parlament, riksdag flock flockas enjoy njuta av

118

Do the exercise(s).

?

Just one.

sandy sandig weird konstig, underlig legally /helt/ lagligt, legalt beat slå stick pinne little finger lillfinger shell snäckskal, snäcka be made up of bestå av, utgöras av the Gulf Stream Golfströmmen room plats, utrymme communism kommunism occupied (occupy) ockuperad (ockupera)

?

Just off the coast of France. ?

Yes, they’re one of the sunniest places in Europe. ?

In French.

a hundred and eighteen

48

Ur Connect 2 Textbook

Ur Connect 2 Workbook

21


Engelska – basläromedel

ELEVPAKET Digitalt läromedel och bok i smarta paket Connects elevpaket innehåller ett digitalt läromedel, en tryckt bok och ett eller två arbetshäften (Workbook). De olika delarna ger goda möjligheter till blended learning och ett arbetssätt som kan anpassas till situationen. Alla delarna samverkar på ett sätt som gör det enkelt att använda dem tillsammans. I det digitala läromedlet finns hela bokens innehåll inläst med autentiskt tal och text­ följning. Det finns gott om interaktiva och självrättande uppgifter för grammatik-, uttals- och ordträning. Dessutom ges här tillgång till ljudet till samtliga hörövningar. Den tryckta boken och arbetshäftena följer strukturen i det digitala materialet och skapar en helhet för engelskstudierna.

DIGITALT LÄROMEDEL

WORKBOOK

I det digitala läromedlet kan eleverna lyssna på allt innehåll och får på så sätt mycket god träning i att både läsa och lyssna på engelska. Här finns också självrättande grammatik-, uttals- och ordövningar för mängdträning. I det digitala läromedlet är det enkelt att söka i innehållet. Eleven kan även göra egna anteckningar och markera viktiga stycken. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil.

Workbook är ett förbrukningshäfte som innehåller planeringsunderlag till varje kapitel som eleverna kan fylla i. Här finns skrivövningar, ord- och frasövningar samt grammatikövningar. I Workbook hittar du även kommunikativa övningar och dialoger som kan användas i lektionsundervisningen. Glosövningarna visar orden på både engelska och svenska och ger dessutom plats åt eleven att skriva orden på sitt eget språk. Facit till Workbook finns i det digitala läromedlet.

ELEVBOK I elevboken finns texter av många olika slag, som reportage, intervjuer, romanutdrag och artiklar. Innehållet är kopplat till kursplaner­ nas centrala moment och tränar förståelse, kommunikation, språkliga strukturer och egen språklig produktion. Det finns även grammatiska genomgångar med exempel och en avslutande resursdel som ger stöd i hur man uttrycker sig på engelska. 22

I elevpaketet till Connect 1 ingår en Workbook på 120 sidor. I elevpaketet till Connect 2 ingår två Workbook på 84 respektive 96 sidor. Workbook till både Connect 1 och Connect 2 kan även köpas i separata 10-pack.


ännu

B ä tmt raens

tillsam LÄRARPAKET Frigör tid från din planering och dina förberedelser

Med Connects lärarpaket får du tillgång till en mängd extramaterial, tips och guider som underlättar din planering och dina förberedelser. Lärarpaketet ger dig även tillgång till elevernas digitala läromedel, så att du enkelt kan ha genom­ gångar inför klassen. Tre lärare kan dela på ett lärarpaket, med samtidig tillgång via egna inloggningar.

TEACHER’S GUIDE

De digitala resurserna ger dig bland annat tillgång till prov kopplade till elevmaterialet, som du enkelt skriver ut och ger till klassen. Här finns även manus till läromedlets hör­ övningar samt en mängd extramaterial som till exempel korsord kopplade till kapitlens innehåll, diskussionsfrågor och extrauppgifter.

I Teacher’s Guide finns en mängd tips och guider för att ge stöd i planeringsarbetet och i klassrummet. Du hittar bland annat en grundlig vägledning till hur du kommer igång med Connect, och hur det digitala läromedlet och den tryckta elevboken fungerar tillsammans.

Engelska – basläromedel

DIGITALA RESURSER

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet till Connect 1 ingår det digitala läromedlet, den tryckta elevboken samt en tryckt Workbook. I elevpaketet till Connect 2 ingår det digitala läromedlet, den tryckta elevboken samt två tryckta Workbook. De digitala läromedlen är giltiga i fyra år och ärvs mellan elever. I lärarpaketet ingår digitala resurser, tryckta Teacher’s Guide samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 370:– Lärarpaket 1 325:–

Connect 2 Connect 1

Avsedd för: Vuxna och unga vuxna

Avsedd för: Vuxna och unga vuxna

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10634-2 | 176 s | 370:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10596-3 | 152 s | 370:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11112-4 | 1 325:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11110-0 | 1 325:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10638-0 | 125:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10600-7 | 125:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10598-7 | 3 025:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10599-4 | 3 025:–

Workbook 1 (10-pack) – Tryckt ISBN 978-91-44-11147-6 | 84 s | 530:–

Workbook (10-pack) – Tryckt ISBN 978-91-44-11109-4| 120 s | 530:–

Workbook 2 (10-pack) – Tryckt ISBN 978-91-44-11148-3 | 96 s | 530:–

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben

23


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

READY TO CONNECT LENA LANGBORG, PETER WATCYN-JONES

Engelska – basläromedel

Ready to Connect är ett läromedel i engelska för nyanlända unga vuxna och vuxna som behöver ett material att påbörja sina engelskstudier med. Läromedlet förbereder den studerande på att fortsätta läsa engelska inom grundläggande vuxenutbildning eller inom ungdomsgymnasiet.

ELEVPAKET Med elevpaketet kan eleven arbeta både digitalt och med den tryckta boken. Det digitala och tryckta läromedlet samspelar på ett sätt som gör det enkelt att använda dem tillsammans. Kombinationen möjlig­ gör olika sätt att arbeta med läromedlet i olika situationer. Ready to Connect kan med fördel användas som förberedelse till läromedlet Connect.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

Här finns alla texter inlästa med autentiskt tal och textföljning. Det digitala läromedlet innehåller dessutom en stor mängd hör­ övningar och självrättande digitala övningar på ord och fraser. Det går också att göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texterna.

I bokens sex kapitel täcks de centrala delarna av kursplanen för grundläggande engelska, och eleverna ges gott om exempel på kom­ munikativa situationer. Det finns en stor mängd övningar på ord, fraser, innehåll och språkliga strukturer. Detaljrika illustrationer stödjer förståelsen.

LÄRARPAKET Lärarpaketet består av digitala resurser för tre lärare samt en tryckt lärarhandledning. I paketet finns rikligt med extra övningsmaterial och uppslag om hur du kan använda elevpaketet i din undervisning.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet samt den tryckta elev­ boken. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. Elevpaket 155:– Lärarpaket 395:– 24

Ready to Connect Avsedd för: Nybörjare, vuxna och unga vuxna Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12001-0 | 100 s | 155:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12303-5 | 395:–


Kompetens-­ utveckling Vi har kompetensutveckling för dig som är verksam inom skola. Våra produkter grundar sig på aktuell forskning förmedlad på ett inspirerande och verksamhetsnära sätt. Läs mer på studentlitteratur.se

Mer på webben

studentlitteratur.se

BO LUNDAHL

ALASTAIR HENRY M.FL.

Engelsk språkdidaktik

Motivational Practice

Texter, kommunikation, språkutveckling

Insights from the Classroom

546 s | 2018 | Art.nr 4890 | ISBN 9789144077147 | 299 kr

320 s | 2018 | Art.nr 39568 | ISBN 9789144118482 | 268 kr


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

TRACTION

Engelska – basläromedel

Interest and support make progress

CECILIA STERN FRISENFELDS, ANN-CHRISTIN SANTIAGO PETTERSSON KARIN HOLMBERG, ANNELIE RYDH JAENSSON, GÖRAN LARSSON Traction är en ny läromedelsserie i engelska för kurserna Engelska 5 och 6 på högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Traction Blue Engelska 5 vänder sig främst till de högskoleförberedande programmen. Traction Green Engelska 5 är framför allt tänkt för de yrkesförberedande programmen. Båda kan följas av Traction Blue Engelska 6. Traction White är ett läromedel som används inför Engelska 5 och som hjälper eleverna att komma ikapp med engelskan.

Traction är ett tydligt och strukturerat läro­ medel som är lätt att följa. De olika delarna är uppbyggda på samma sätt med en liknande gång i varje kapitel genom hela boken. Enga­ gerade texter av olika slag följs av ett rikligt övningsmaterial, som både tränar eleverna i läsförståelse och i deras kommunikativa och resonerande förmågor. I avsnittet English Handbook finns råd och vägledning för hur eleverna kan utveckla sitt eget läsande, skri­ vande, talande och lyssnande.

26

Allt innehåll i läromedlet är inspelat med autentiska röster, och det finns gott om hörövningar. De flesta övningar i boken finns även i digital, självrättande form och som lä­ rare väljer du om eleverna ska arbeta i boken eller i det digitala materialet.


ELEVPAKET Digitalt läromedel och bok i smarta paket

Med elevpaketet får dina elever allt de behöver för att lyckas med sin språk­ utveckling och nå kursmålen.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet finns samtliga texter, övningar och resurssidor inlästa med autentiska röster. Eleverna får stöd av textföljningen på skärmen. De självrättande, interaktiva uppgifterna ger möjligheter för mängdträning på egen hand, då eleverna får feedback och stöd. I det digitala läromedlet är det enkelt att söka på innehållet, och eleverna kan lägga in egna anteckningar och markera textstycken. Det digitala läromedlet fungerar på dator, surfplatta och i mobil.

Elevboken innehåller en mängd olika text­t yper, och eleverna möter dem i en fast ordning. Här finns artiklar, facktexter, skönlitteratur, dramatik och lyrik samt både kortare notiser och längre textstycken. I English Handbook får eleven vägledning i sitt eget språkutvecklande arbete och tränas i att skriva, tala och lyssna i olika formella och mindre formella sammanhang.

Engelska – basläromedel

I det digitala läromedlet finns alla elevbokens texter inlästa med textföljning, ett fantastiskt hjälpmedel speciellt för de elever som behöver stöd i sin läsning. Texterna är också inlästa på olika engelska accenter och dialekter från hela världen. Här finns interaktiva övningar som övar ord och uttryck och bearbetar innehållet i bokens texter och hörövningar. Den tryckta elevboken ger läromedlet en struktur att följa och en lättbegriplig överblick över innehållet.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. I lärarpaketet ingår digitala resurser, den tryckta lärarhandledningen samt elevens digitala läromedel. Elevpaket 285:– Lärarpaket 1 200:–

Traction Green Engelska 5

Traction Blue Engelska 5

Avsedd för: Engelska 5

Avsedd för: Engelska 5

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11924-3 | 180 s | 285:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11999-1 | 180 s | 285:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-13135-1 | 1 200:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-13136-8 | 1 200:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-13180-1 | 95:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-13183-2 | 95:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-13182-5 | 2 375:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-13184-9 | 2 375:–

Traction White, inför Engelska 5, och Traction Blue, för Engelska 6, utkommer 2020. 27


DIGITALT LÄROMEDEL

Engelska – basläromedel

READ-SERIEN

28

CECILIA AUGUTIS, HÅKAN PLITH M.FL. I Read-serien arbetar eleverna med reception, interaktion och kommunikation, helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll. I de tydliga och välstrukturerade läromedlen övas läsförståelse, ord och fraser samt grammatik och det finns gott om interaktiva, självrättande övningar på alla moment från böckerna i den digitala delen. De engagerande texterna och interaktiva övningarna ger eleven nya möjlig­ heter att utveckla sin engelska och nå målen i ämnesplanen.

READ & CATCH UP INTERACTIVE

READ & REACT INTERACTIVE

I Read & Catch Up Interactive finns enga­ gerande texter, interaktiva övningar och hörövningar som tillsammans med de filmer som ingår i läromedlet utgör ett fullödigt material för engelskstudier.

Read & React Interactive har byggts ut med ett flertal filmer om ungdomar från olika länder i den engelsktalande världen. Tillsammans med nya hörövningar blir Read & React Interactive ett komplett läromedel för Engelska 5.

READ & LOG ON INTERACTIVE

READ & PROCEED INTERACTIVE

Read & Log On Interactive, för Engelska 5, är uppbyggt kring ett antal teman. Varje kapitel består av en faktatext med övningar avsedd att studeras intensivt, samt två utdrag ur en roman – ett läsavsnitt och ett höravsnitt med anknytning till kapitlets tema.

I Read & Proceed Interactive, för Engelska 6, varvas fakta, realia och romanutdrag med olika övningar. Fyra kapitel har fått nya texter och övningar, vilket ger detta uppskattade läromedel förnyad aktualitet.


ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre, tänker vi, om eleven kan använda både padda och penna.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet kan eleven lyssna på alla texter, inlästa med autentiska röster. Här finns också en mängd interaktiva gramma­ tik-, glos- och uttalsövningar med omedelbar feedback så att eleven kan arbeta självständigt. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil.

Elevboken innehåller texter och uppgifter inom en rad olika teman. I varje kapitel finns texter med uppgifter och hörövningar, allt ihopkopplat för att ge läromedlet en tydlig struktur.

LÄRARPAKET

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. I lärarpaketet ingår digitala resurser, den tryckta lärarhandledningen samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Prisexemplet gäller Read & Catch Up Interactive. Elevpaket 210:– Lärarpaket 850:–

Read & Catch Up Interactive

Read & React Interactive

Avsedd för: Inför Engelska 5

Avsedd för: Engelska 5

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08534-0 | 118 s | 210:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08535-7 | 111 s | 210:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11036-3| 80 s | 850:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11035-6 | 80 s | 850:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-08943-0 | 70:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-08944-7 | 70:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-09192-1 | 1 625:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-09194-5 | 1 615:–

Read & Log On Interactive

Read & Proceed Interactive

Avsedd för: Engelska 5

Avsedd för: Engelska 6

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-09619-3 | 176 s | 315:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-09324-6 | 176 s | 285:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44 10998-5 | 150 s |1 301:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-11192-6 | 116 s | 850:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-08946-1 | 105:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10954-1 | 100:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-09200-3 | 2 601:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10955-8 | 2 340:–

Engelska – basläromedel

Med lärarpaketet kan du underlätta din planering och frigöra tid från dina förberedelser. Här ingår en tryckt lärarhandledning fylld med tidsbesparande tips och lösningsförslag till elevernas uppgifter. Du får även tillgång till elev­ ens digitala läromedel.

29


NYHET

DIGITALT LÄROMEDEL

ONLINE GRAMMAR

Engelska Engelska– –basläromedel grammatik

Grammar made easy!

MICHAEL EYRE Online Grammar är ett komplett läromedel i grammatik som fungerar på datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. Med hjälp av filmade genomgångar och en tydlig struktur kan den ersätta eller komplettera grammatikundervisningen. Eleverna befäster sina kunskaper genom självrättande övningar.

TRÄNA GRAMMATIK DIGITALT Läromedlet erbjuder ett diagnostiskt test, med koppling till de olika kapitlen. Varje kapitel innehåller: • en filmad grammatiklektion • en regelruta att läsa och lyssna på • interaktiva grammatikövningar på olika nivåer.

Grammatiska termer definieras på både svenska och engelska så att eleverna kan använda korrekta begrepp. Sluttestet hjälper eleverna att bedöma sina framsteg. Online Grammar fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Elevlicens och klasslicens är giltiga i ett år. Klasslicensen ger tillgång till materialet för 30 elever.

Grammatikruta ur Online Grammar 1 30


ONLINE GRAMMAR BASIC

ONLINE GRAMMAR 1

Innehållet i Online Grammar Basic stämmer överens med den grammatik som behövs inför Engelska 5. Grammatiken förklaras i 21 lektioner på svenska med exempel på eng­ elska. Begreppen förklaras på svenska, med engelsk översättning, och alla instruktioner är på svenska.

Innehållet i Online Grammar 1 stämmer överens med den grammatik som behövs för Engelska 5. Reglerna presenteras i 24 lektioner på engelska. Begreppen förklaras på engelska, med svensk översättning, och alla instruktioner är på engelska.

Engelska Engelska– –basläromedel grammatik

Ur Online Grammar 1 Till varje kapitel finns en filmad grammatiklektion, en regelruta att läsa och lyssna på samt interaktiva grammatikövningar. Eleverna kan arbeta på dator, surfplatta och i mobiltelefon.

ONLINE GRAMMAR 2 Innehållet i Online Grammar 2 är till för dem som vill lära sig grammatik på en mer avance­ rad nivå i Engelska 6 eller 7. Grammatiken pre­ senteras i 24 lektioner på engelska. Begreppen förklaras på engelska, med svensk översättning, och alla instruktioner är på engelska.

Online Grammar Basic

Online Grammar 1

Online Grammar 2

Avsedd för: Engelska 5

Avsedd för: Engelska 6

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-12011-9 | 75:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-09365-9 | 75:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-09366-6 | 75:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-12013-3 | 1 875:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-09674-2 | 1 875:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-09731-2 | 1 875:–

Avsedd för: Grundskolans senare del och gymnasiet

Online Grammar Teacher’s Guide utkommer under 2020. 31


BASIC GRAMMAR CHECK Engelsk basgrammatik med diagnos och övningar PETER BYSTRÖM, KJELL WEINIUS Basic Grammar Check är avsedd för år 1 på gymnasiets yrkesförberedande pro­ gram och är en repetition av högstadiets grammatik. I de översättnings­övningar som finns i elevboken Read & Catch Up Update finns paragraf­hänvisningar till de olika momenten i Basic Grammar Check. Facit och sluttest medföljer som kopie­ ringsunderlag.

ENGLISH GRAMMAR CHECK Engelsk grammatik med diagnos och övningar

Engelska – grammatik

HÅKAN PLITH Enkelt och överskådligt presen­teras och övas den grammatik eleven behöver kunna i Engelska 5. Häftet består av diagnos, grammatik­regler och övningar. Häftet lämpar sig för gymnasiets studieförberedande program. Facit och sluttest medföljer som kopieringsunderlag.

ADVANCED GRAMMAR CHECK Engelsk grammatik med diagnos och övningar KJELL WEINIUS, JOHN WHITLAM Med hjälp av överskådliga regel­rutor och en mängd övningar bygg­er eleven upp sin egen grammatik för det dagliga arbetet. Advanced Grammar Check tar vid där English Grammar Check slutar och är avsedd för Engelska 6 på gymnasiets studieförbere­dande program. I det medföljande kopierings­underlaget finns diagnos, sluttest och facit.

CHECK YOUR ENGLISH GRAMMAR Engelsk basgrammatik med diagnos och övningar HÅKAN PLITH Häftet övar den engelska basgrammatiken och är avsett för den grundläggande vuxen­under­visningen och special­under­visning i engelska. Häftet inleds med en diagnos som visar vad eleverna behöver öva mer på. Varje kapitel inleds med en grammatik­ruta om det aktuella grammatiska momentet. Häftet säljs i 10-pack tillsammans med ett facit och ett sluttest som kopierings­underlag.

Basic Grammar Check

English Grammar Check

Elevhäfte (10-pack) ISBN 978-91-44-02091-4 | 32 s | 530:–

Elevhäfte (10-pack) ISBN 978-91-44-02087-7 | 40 s | 530:–

Advanced Grammar Check

Check Your English Grammar

Övningshäfte (10-pack) ISBN 978-91-44-02085-3 | 48 s | 530:– Studieguide ISBN 978-91-44-03146-0 | 615:–

32

Elevhäfte (10-pack) ISBN 978-91-44-02432-5 | 32 s | 549:–

Pssst!

Vill du arbeta med grammatik digitalt? Prova Online Grammar, sidorna 28–29.


BASIC VOCABULARY CHECK RONNIE TRIUMF, PER SONNANDER I Basic Vocabulary Check kan eleverna repetera, träna och utvidga sitt engelska basordförråd. Basic Vocabulary Check är avsedd för Engelska 5 i gymnasiets yrkesförberedande program och är ett enklare alter­ nativ till English Vocabu­lary Check. Facit och sluttest medföljer som kopierings­underlag.

HÅKAN PLITH, PETER BYSTRÖM Med hjälp av English Vocabulary Check befäster och utökar eleverna sitt aktiva ordförråd. English Vocabulary Check är avsedd för Engelska 5 på gymnasiets studieförberedande program. I häftet övas 1 000 av de ord som tillhör det centrala ordförrådet för kursen. Efter varje kapitel kan eleverna testa sig själva. Facit och sluttest medföljer som kopieringsunderlag.

ADVANCED VOCABULARY CHECK KJELL WEINIUS, JOHN WHITLAM Ett fylligt ordträningsmaterial som också kan fungera som elevens egen ordlista. Advanced Vocabulary Check är avsedd för Engelska 6 på gymnasiets studieförberedande program. Häftet, som inleds med en diagnos, omfattar ca 750 ord som är ordnade alfabetiskt. Varje kapitel avslutas med en sida där orden övas i ett textsammanhang. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag.

Basic Vocabulary Check

English Vocabulary Check

Advanced Vocabulary Check

Elevhäfte (10-pack) ISBN 978-91-44-02088-4 | 56 s | 530:–

Elevhäfte (10-pack) ISBN 978-91-44-02090-7 | 56 s | 530:–

Elevhäfte (10-pack) ISBN 978-91-44-02095-2 | 48 s | 530:–

Engelska – kompletterande material

ENGLISH VOCABULARY CHECK

33


DIGITALT LÄROMEDEL

EngelskaEngelska – basläromedel

PROGRESS GOLD

EVA HEDENCRONA, KARIN SMED-GERDIN, PETER WATCYN-JONES Progress Gold är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever. Progress Gold är tillgängligt för kompletteringsköp.

PROGRESS GOLD A, B OCH C Elevpaketet Progress Gold A, B och C består av en elevbok, en digital del samt arbetshäftet Vocabulary Trainer. Elevboken till Progress Gold A, B och C är en allt-i-ett-bok med texter, övningar, grammatik, studietips och ordlistor. I Progress Gold C ingår övningsmoment inför Cambridge CAE, anpassade till proven. Arbetshäftet Vocabulary Trainer förstärker inlärningen av kursens centrala glosor. Häftet kan även beställas separat i 10-pack.

34

Pssst!

Prova vår nya läromedels­ serie Solid Gold, sida 10.

Progress Gold C

Progress Gold A

Progress Gold B

Avsedd för: Engelska 5

Avsedd för: Engelska 6

Avsedd för: Engelska 7

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-02985-6 | 320 s | 375:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-03561-1 | 352 s | 390:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-03565-9 | 240 s | 385:–

Vocabulary Trainer (10-pack) ISBN 978-91-44-04361-6 | 530:–

Vocabulary Trainer (10-pack) ISBN 978-91-44-05071-3 | 530:–

Vocabulary Trainer (10-pack) ISBN 978-91-44-05620-3 | 530:–

Student’s Key ISBN 978-91-44-04299-2 | 65:–

Student’s Key ISBN 978-91-44-05068-3 | 65:–

Student’s Key ISBN 978-91-44-05754-5 | 65:–


Prova först Självklart får du prova läromedlet innan du bestämmer dig. Beställ ett kostnadsfritt provexemplar på studentlitteratur.se/prova och bekanta dig med innehållet i lugn och ro.

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben


Det finns mer... För att det ska vara lätt för dig att hitta läromedel som passar din undervisning har vi delat upp våra kataloger ämnesspecifikt. Om du undervisar inom många ämnesområden får du gärna beställa fler kataloger på studentlitteratur.se/kataloger

Beställ kataloger på webben ud

lo

g

st

en

tlit t

ka eratur.se/

ta


NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

GUSTAVAS ORDBÖCKER Uppdaterad version av Gustavas ordböcker med 2 000 nya ord.

DIGITALA ORDBÖCKER

ENGELSK ORDBOK

Gustavas ordböcker finns i en ny version för nedladd­ ning. Den nya upplagan från 2018 innehåller ca 150 000 ord och bygger på innehållet i Engelsk ordbok och Svenska ordboken. Programmet ger förslag på ordträffar med rätt stavning, så att det går att hitta rätt ord på svenska och på engelska även om man stavat fel. Om man till exempel skriver in ordet ”klajmete” ger programmet ”climate” som förslag.

Den elfte upplagan av Engelsk ordbok är en mo­ dern, aktuell och innehållsrik engelsk ordbok (engelsk-svensk och svensk-engelsk i samma band). Boken har uppdaterats med över 3 000 tillägg och innehåller mer än 100 000 ord, uttryck och fraser. Uttal och ordklass anges alltid, liksom informa­ tion om huruvida ordet är amerikanskt, irländskt, skotskt eller australiskt. De senaste nutidsorden har tagits med och det är en vältäckande ordbok som går att lita på under hela skoltiden.

Talsyntes från Acapela med de svenska rösterna Elin och Erik samt den engelska rösten Peter ingår för installation i Windows och Mac. Tydliga och lättför­ ståeliga instruktioner medföljer. Enanvändarlicens finns både med och utan talsyntes. I övriga licenser ingår talsyntes.

Gustavas ordböcker Enanvändarlicens med talsyntes – Digitalt ISBN 978-91-44-11849-9 | 1 153:– Enanvändarlicens utan talsyntes – Digitalt ISBN 978-91-44-11843-7 | 917:–

Ordböcker

Gustavas ordböcker finns i en uppdaterad och nedladdningsbar version. Den sjätte digitala versionen av Gustavas ordböcker omfattar mer än 150 000 ord och materialet baseras på den sjätte utökade upplagan av Svenska ordboken respektive på en utökad version av den elfte upplagan av Engelsk ordbok.

SVENSKA ORDBOKEN Svenska ordboken innehåller över 40 000 ord och uttryck. Den sjätte upplagan är uppdaterad med de senaste nutidsorden och återspeglar ett modernt språkbruk. Allt förklaras på enkel och okonstlad svenska. I ordboken ges också en mängd exempel och rikligt med synonymer. Böjning och ordklass är alltid angivet liksom uttal och betoning, när det kan behövas.

Engelsk ordbok Tryckt ISBN 978-91-44-09282-9 | 180:–

2–5-användarlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-11844-4 | 2 565:–

Svenska ordboken

Skollicens – Digitalt ISBN 978-91-44-11846-8 | 8 265:–

Tryckt ISBN 978-91-44-09186-0 | 126:–

37


Moderna sprĂĽk 38


DIGITALT LÄROMEDEL

SPRÅKET, MÄNNISKAN OCH VÄRLDEN VICTORIA JOHANSSON, GERD CARLING, ARTHUR HOLMER M.FL. I Språket, människan och världen får eleverna bekanta sig med både grunderna inom språk­ vetenskapen och den senaste forskningen.

Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleverna kan använda både dator och penna. DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

Här finns alla texter inlästa med autentiskt tal och textföljning. Det digitala läromedlet innehåller dessutom omfattande fördjupningsdelar, ljud- och filmexempel samt interaktiva, självrättande övningar för att befästa kunskaperna. Eleven kan arbeta på dator, surfplatta och i mobil.

I elevboken presenteras språkvetenskapens grunder tillsammans med den senaste forskningen. Stor vikt läggs vid att illustrera världens språkliga mångfald och hur svenskan placerar sig i denna mångfald. Målet är att eleven ska få med sig en bred palett av språklig allmänbildning.

Människans språk

ELEVPAKET

LÄRARPAKET Med lärarpaketet kan du underlätta din planering och frigöra tid från dina förberedelser. Här ingår en tryckt lärarhandledning fylld med tidsbesparande tips och lösningsförslag till elevernas uppgifter. Du får även tillgång till elevens digitala läromedel samt andra digitala resurser, till exempel förslag på provuppgifter och färdiga presentationer som du enkelt kan använda i dina genomgångar.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet samt den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. I lärarpaketet ingår digitala resurser, den tryckta lärarhandledningen samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 275:– Lärarpaket 1 025:–

Språket, människan och världen Avsedd för: Människans språk 1 – 2 Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08339-1 | 344 s | 275:– Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08742-9 | 1 025:–

39


DIGITALT LÄROMEDEL

EngelskaSpanska – basläromedel

LA PLAZA

NOELIA MARTEL, MARIA WICKELGREN M.FL. Höj dina elevers språkliga nivå genom ett rejält språkbad! La plaza erbjuder en stor variation genrer och författare samt ett stort antal hörövningar. Dessutom är allt inläst av skådespelare, så att dina elever genomgående får höra naturlig spanska. La plaza är baserad på den storsäljande spanska läromedelsserien Aula internacional.

LA PLAZA 3 OCH 4 La plaza är ett kommunikativt och uppgifts­ baserat läromedel som följer både GY 11 och Europarådets riktlinjer. Eleven aktiveras ge­ nom kända ämnen och övningar som väcker diskussion. Eleven ges stort utrymme att berätta om intressen, erfarenheter, levnads­ sätt och kulturella företeelser. I de inledande

kapitelmålen presenteras den avslutande portfoliouppgiften. Det hjälper eleven att fokusera på vad han eller hon behöver lära sig under arbetet med varje kapitel. Läro­ medlet ger det stöd som krävs vid självständigt arbete, vilket underlättar individualiseringen i heterogena klasser.

1

1

40

Varje kapitel har ett tydligt mål och mynnar ut i en större uppgift där eleven ska anpassa språket efter ”syfte, mottagare och situation” inom en viss genre.

Uppslag ur La plaza 3


ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre, tänker vi, om eleven kan använda både padda och penna.

ELEVBOK

Boken finns även i en digital version med textföljning, dvs. allt material i boken är inläst – texter, glosor och övningar. Här finns interaktiva övningar som tränar ordförråd, fraser, hörförståelse, stavning och gramma­ tik. Eleven får snabb återkoppling då facit och feedback bara är ett klick bort.

Elevbokens grundidé är att få eleverna att våga delta i diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer. Eleverna arbetar med ”mikrouppgifter” i par eller i grupp. Eleven slussas fram till den slutli­ ga portfoliouppgiften som kan vara att skriva en blogg om veckans händelser, en inbjudan via mejl, en arbetsansökan, en annons eller att göra en kortfilm etc. Eleverna tränar sig på så sätt att anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och situation.

Spanska

DIGITALT LÄROMEDEL

LÄRARPAKET I lärarpaketet, som är skrivet på spanska, får du rikligt med uppslag och idéer till hur du kan arbeta med boken. Här finns konkreta tips på studietek­ nik, lektionsplaneringar, en omfattande provbank, manus till hörövningarna i boken samt ytterligare hörövningar, videoklipp, arbetsblad m.m.

SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet samt den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 367:– Lärarpaket 969:–

La plaza 3

La plaza 4

Avsedd för: Spanska 3 (A2–B1)

Avsedd för: Spanska 4 (B1)

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-05867-2 | 256 s | 367:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-05866-5 | 348 s | 367:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-05857-3 | 305 s | 969:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-05865-8 | 394 s | 969:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-11397-5 | 122:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-11399-9 | 122:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-11398-2 | 3 069:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-11400-2 | 3 069:–

41


DIGITALT LÄROMEDEL

DEUTSCH – NA KLAR!

Tyska

HELENE LUNDQVIST, ANJA SCHÜSSLER NILSSON Deutsch – Na klar! möjliggör en lustfylld språkinlärning och ger en aktuell och modern bild av Tyskland. Texter, övningar och projekt väcker intresse och engagemang.

DEUTSCH – NA KLAR! 3 OCH 4 Deutsch – Na klar! är ett heltäckande lärome­ del för Tyska 3 och 4 som hjälper eleverna att fördjupa sina kunskaper i tyska och att öka sin språkliga säkerhet. Eleverna får träna på att formulera sig och samspela med andra i olika sammanhang och på så sätt utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Det flexibla läromedlet består av en textbok och en digital del med lättillgängliga, inter­ aktiva övningar och ger stöd för självständigt arbete både i skolan och hemma, särskilt för dem med läs- och skrivsvårigheter.

1

1

42

Deutsch – Na klar! baseras på texter, övningar och projekt som väcker elevens intresse och engagemang.

Uppslag ur Deutsch – Na klar! 3


ELEVPAKET Allt ingår. Det blir så mycket bättre, tänker vi, om eleven kan använda både padda och penna.

ELEVBOK

Boken finns även i en digital version med textföljning, dvs. allt material i boken är inläst – texter, glosor och övningar. Den tryckta bokens övningar återfinns här även i en interaktiv, självrättande version, jämte en stor mängd extra övningar av olika slag: bl.a. läsförståelseövningar, grammatikövningar, hörövningar m.m.

Här möter eleverna ungdomar som talar modern tyska och som funderar över, för dem, väsentliga ämnen och frågor. Eleverna inspireras till egna reflektioner och till att själva delta i samtal för att på så vis utveckla sin förmåga att kommunicera. Vardagliga ut­ tryck, ett funktionellt ordförråd och språkliga strukturer tränas i texter av olika slag.

LÄRARPAKET

Tyska

DIGITALT LÄROMEDEL

I lärarpaketet förklaras konceptet och de pedagogiska idéerna bakom läro­ medlet. Här finns tester till huvudtexterna med respektive övningar som kan användas av eleverna för självutvärdering eller av läraren som prov. Även till de grammatiska momenten finns ett omfattande testmaterial. Lärarpaketet innehåller manus till hörövningarna samt facit till bokens övningar. Här finns även samtliga digitala övningar i tryckt form. SMARTA PAKET SOM GER DIG MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet samt den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. I lärarpaketet ingår den tryckta lärarhandledningen, digitala resurser samt elevens digitala läromedel. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Elevpaket 367:– Lärarpaket 969:–

Deutsch – Na klar! 3

Deutsch – Na klar! 4

Avsedd för: Tyska 3

Avsedd för: Tyska 4

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-07677-5 | 332 s | 367:–

Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-09335-2 | 350 s | 367:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-09048-1 | 651 s | 969:–

Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-09336-9 | 605 s | 969:–

Audio-cd ISBN 978-91-44-09334-5 | 785:–

Audio-cd ISBN 978-91-44-09337-6 | 785:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10685-4 | 122:–

Elevlicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10686-1 | 122:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10688-5 | 3 077:–

Klasslicens – Digitalt ISBN 978-91-44-10687-8 | 3 077:–

43


Försäljningsvillkor Nedanstående är utdrag ur våra försäljnings­ villkor. Kontakta oss för fullständiga villkor. De angivna villkoren gäller för Studentlitte­ ratur Skola och lärarutbildnings sortiment. För universitets- och högskolelitteratur gäller delvis andra villkor.

BESTÄLLNINGAR Aktuellt sortiment finns att beställa på studentlitteratur.se

Frakten betalas alltid av köparen.

BETALNINGSVILLKOR F-priskunder handlar normalt mot faktura. Fakturor ska betalas inom 30 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta. Vi förbehåller oss rätten till kreditbegränsningar.

KÖP SOM PRIVATPERSON

Beställningar tas också emot på telefon 046-31 21 00 och via e-post kundservice@studentlitteratur.se

PRISER

Försäljningsvillkor

FRAKT

Som privatperson handlar du direkt på studentlitteratur.se och betalar då antingen med kort (Visa eller Mastercard) eller via faktura från Klarna.

De angivna priserna gäller fr.o.m. katalogens utgivningsdatum och tills vidare. Förlaget reserverar sig för prisändringar samt eventu­ ella tryckfel.

DIGITALA LÄROMEDEL

FÖRLAGSNETTOPRIS (F-PRIS)

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Förlagsnettopriset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt och frakt. F-priset utgör basen för rabattsätt­ ning och fakturering.

Studentlitteratur erbjuder personuppgifts­ biträdesavtal åt organisationer, såsom skolor, kommuner och förvaltningar, för vars räkning Studentlitteratur behandlar personuppgifter, exempelvis i samband med skolors använd­ ning av våra digitala läromedel. Vänd er till Studentlitteraturs kundservice för vidare frågor.

Leveranser till f-pris kan ske till skolor, bok­ handlare och andra av förlaget godkända återförsäljare, studieförbund, utbildningsfö­ retag samt, efter bedömning, andra utbild­ ningsanordnare som bedriver organiserad utbildning.

Alla våra digitala läromedel har en licenstid på antingen ett eller fyra år. Läs mer på studentlitteratur.se/faq

RABATTER ORDERVÄRDE 1 5 000 30 000 60 000 90 000 140 000 300 000

RABATT I %

– 4 999 – 29 999 – 59 999 – 89 999 – 139 999 – 299 999 – –

0 2 3 4 5 7 9

Stort tack till Awa, Beatrice, Brimrun, David, Ghodrat, Joseph, Josephine, Kamile, Liljan, Melker, Mika, Minna, Sara och Tyson samt till Glasbruksskolan för medverkan och lån av lokaler vid fotografering. 44


Kontakta oss

Det är vi som svarar om du ringer eller skickar e-post. Hör gärna av dig! Frågor om läromedel eller besök på din skola.

Peter Falkheden 046-31 22 93 peter.falkheden@studentlitteratur.se

Sara Sandberg 046-31 21 23 sara.sandberg@studentlitteratur.se

Jenny Roos 046-31 23 65 jenny.roos@studentlitteratur.se

Rickard Ahlberg 046-31 21 32 rickard.ahlberg@studentlitteratur.se

Christina Comstedt 046-31 21 33 christina.comstedt@studentlitteratur.se

Mia Gille 046-31 21 12 mia.gille@studentlitteratur.se

Frågor om beställningar, leveranser, avtal, digitala läromedel, webbshopen och liknande. Kundservice 046-31 21 00 kundservice@studentlitteratur.se


Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben

Studentlitteratur AB Box 141 221 00 Lund 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Kundservice 046-31 21 00 kundservice@studentlitteratur.se

10034

a t t i H d el e m o r ä l t t r ä d ig för

Läromedel Gy&Vux 2019 – Engelska & Moderna språk  
Läromedel Gy&Vux 2019 – Engelska & Moderna språk