Page 1


Bang Yong Gook

ª×èÍ : ºÑ§Â§¡Ø¡ [Bang Yong Gook] à¡Ô´Çѹ·Õè : 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2533 [1990] ÊÕ»ÃШӵÑÇ : ÊÕá´§ ÊèǹÊÙ§ : 182 ૹµÔàÁµÃ ¹éÓ˹ѡ : 60 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ àÃÕ¹ÍÂÙè·Õè : KyungHee Cyber University §Ò¹Í´Ôàá : àºÊºÍÅ, ºÒÊࡵºÍÅ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ : à¢Õ¹à¾Å§


Kim Him Chan

ª×èÍ : ¤ÔÁÎÔÁªÑ¹ [Kim Him Chan] à¡Ô´Çѹ·Õè : 19 àÁÉÒ¹ 2533 [1990] ÊÕ»ÃШӵÑÇ : ªÁ¾Ù ÊèǹÊÙ§ : 180 ૹµÔàÁµÃ ¹éÓ˹ѡ : 69 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ


Yoo Young Jae

ª×èÍ : ÂÙÂͧᨠ[Yoo Young Jae] à¡Ô´Çѹ·Õè : 24 Á¡ÃÒ¤Á 2537 [1994] ÊÕ»ÃШӵÑÇ : àËÅ×ͧ ÊèǹÊÙ§ : 178 ૹµÔàÁµÃ ¹éÓ˹ѡ : 65 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ


Jeong Dae Hyun

ª×èÍ : ¨Ø§á´ÎÂ͹ [Jung Dae Hyun] à¡Ô´Çѹ·Õè : 28 ÁԶعÒ¹ 2536 [1993] ÊÕ»ÃШӵÑÇ : ¢ÒÇ ÊèǹÊÙ§ : 177 ૹµÔàÁµÃ ¹éÓ˹ѡ : 63 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ


Moon Jong Up

ª×èÍ : Áع¨§Íͺ [Moon Jong Up] à¡Ô´Çѹ·Õè : 6 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2538 [1995] ÊÕ»ÃШӵÑÇ : à¢ÕÂÇ ÊèǹÊÙ§ : 176 ૹµÔàÁµÃ ¹éÓ˹ѡ : 66 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ


Choi Jun Hong

Zelo

ª×èÍ : àªâÅè [Zelo] ËÃ×Í ªàǨعΧ à¡Ô´Çѹ·Õè : 15 µØÅÒ¤Á 2539 [1996] ÊÕ»ÃШӵÑÇ : ¿éÒ ÊèǹÊÙ§ : 182 ૹµÔàÁµÃ ¹éÓ˹ѡ : 63 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ


Thank For Watching

BAP  

BAP : Korean boy band

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you