Page 1

Høringssvar ang. studienævnsstruktur Studenterrådet sætter pris på, at den kommende studienævnsstruktur kan præges via denne høring. Det sætter os i stand til at indgå i et konstruktivt samarbejde om at finde den eller de optimale strukturer. Processen ville dog forbedres væsentligt ved at inddrage såvel STUD som VIP i det fremadrettede analysearbejde, hvor der pt. er lagt op til at dette kun skal forestås af en dekan og en specialkonsulent. Vi vil derfor gerne tilbyde at indstille et antal studerende til den fremadrettede proces, alle med stort kendskab til de nuværende strukturer på tværs af universitetet og som derfor ville kunne bidrage konstruktivt. Vi vil desuden opfordre til, at VIP-gruppen får samme mulighed. Dette svar ligger i forlængelse af Studenterrådets høringssvar vedr. den faglige udviklingsproces ’Studenterrådets ambitioner for AU’ http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/DFU/studraad.pdf

1) Hvordan kan studienævnenes arbejde i højere grad komme til at understøtte fleksibilitet og samarbejde? Vi anser ikke den nuværende struktur for at være begrænsende for fleksibilitet og samarbejde. Der er dog eksempler på at uddannelsesstrategiske overvejelser fremkommer i et lukket forum uden formaliseret VIP og STUD indflydelse, eksemplificeret ved studielederkredsen på HUM. Disse overvejelser kunne med fordel placeres i et formelt forum, hvor man på NAT benytter fakultetsstudienævn til dette og omvendt har nedsat fagspecifikke uddannelsesudvalg, der dog ikke er formaliseret. Vi mener at rammerne for en kommende studienævnsstruktur skal kunne understøtte forskelligheden på de fire nye hovedområder, samtidig med, at der alle steder oprettes formelle organer, der sikrer medindflydelse på såvel uddannelsesstrategi som den nære faglige udvikling. 2) Hvordan adskiller det sig fra de nuværende arbejdsopgaver i studienævnene – udover de lov og vedtægtsbestemte (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132450 og http://www.au.dk/om/administration/index/0styrelseadministration/01/au2/#k10)? Der findes i dag to formelle strukturer på AU; indenfor de nuværende hovedområder findes der, med enkelte undtagelser, enten institutstudienævn eller fakultetsstudienævn (delt mellem bachelor og kandidat). Studenterrådet foreslår at man sammentænker de to modeller, således at der oprettes organer på såvel fag- som fakultetsniveau. Hvilket niveau, der er formaliseret som studienævn, er mindre væsentligt, så længe begge niveauer er formelle. Det væsentligste er, at fordelingen af arbejdsopgaver foregår i tæt samarbejde mellem fag- og fakultets niveau, samt at VIP og STUD repræsentation formaliseres ved en vedtægtsændring og evt. en dispensation fra universitetsloven. Arbejdsopgaverne adskiller sig fordi tværfaglighed, udvikling af nye uddannelser og strategiske overvejelser medtages i en formaliseret struktur. Arbejdsopgaverne fordeles


mellem de to niveauer, hvorfor samarbejde bliver nødvendigt. 3) Hvilken opgaveportefølje vil samlet set være den mest hensigtsmæssige for studienævnene i den kommende struktur? Det er vigtigt at fagnære spørgsmål ligger på det fagnære niveau, mens strategiske og tværfaglige spørgsmål behandles på fakultetsniveauet. Fordelingen af arbejdsopgaver bør defineres internt på hovedområderne. Denne fordeling vil ligeledes have en afgørende betydning for om der skal oprettes såvel bachelor som kandidat fakultetsstudienævn. 4)

Hvordan kan de studerendes og medarbejdernes engagement i egne uddannelser sikres?

Engagement i egne uddannelser og undervisning sikres ved reel og synlig indflydelse. Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at det er muligt at få ekstra SU-klip, hvis studenterrepræsentation har et omfang der er studietidsforlængende. 5) Hvilke rammer skal der være om studienævnenes arbejde i den kommende struktur – gerne suppleret med konkrete eksempler? Rammerne skal være så rummelige, at de enkelte hovedområder ikke bliver tvunget ned i samme struktur. Der skal være rum til hovedområdernes forskellighed, hvorfor de selv skal have indflydelse på strukturen. Rammerne skal desuden sikre VIP og STUD indflydelse, hvorfor de bør sikre at de nye organer har en ligelig fordeling og rigeligt antal af VIP og STUD. Rammerne skal desuden sikre faglig repræsentation, der hvor de fagnære spørgsmål behandles. 6) Ideer til, hvordan der kan sikres en bedre sammenhæng mellem studienævnenes arbejde og de uddannelsesstrategiske diskussioner i det kommende Forum for AU Studier. Studenterrådet er glade for at der oprettes et Forum for AU Studies, såfremt dette ikke bliver tandløst. Vi ser frem til at der igen kommer fokus på uddannelse på øverste ledelsesniveau, samt tværfaglighed på tværs af de nye hovedområder. Det er derfor ønskeligt, at forummet bliver handlekraftigt. Det vil man eksempelvis sikre ved et vist personsammenfald mellem personer i fakultetsorganerne, fx formand (VIP) og næstformand (STUD), derudover prodekaner for uddannelse og dekanen med ansvar for uddannelse. Yderligere bør der suppleres med STUD, så der sikres en ligelig repræsentation. Arbejdsopgaverne bør dels være af strategisk karakter, dels formidling af best practise og vidensdeling. Derudover bør forummet fungere som initiativtager og tovholder for tiltag omkring tværfaglighed på tværs af hovedområderne.

Høringssvar ang studienævnsstruktur oktober 2010  

Vi mener at rammerne for en kommende studienævnsstruktur skal kunne understøtte forskelligheden på de fire nye hovedområder, samtidig med, a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you