Page 1

Arbejdsplan for rådsåret 2006-2007 som vedtaget 16.03.2006 Studenterrådet ved Aarhus Universitet skal virke til gavn for de ved universitetet immatrikulerede studerende, og varetager de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. Studenterrådet ved Aarhus Universitet er en interesseorganisation, som arbejder uafhængigt af partipolitiske og ideologiske interesser. Studenterrådet er en organisation, der er åben for alle studerende, og alle studerende er derfor velkomne til at deltage i rådets arbejde. Studenterrådets overordnede mål for rådsåret 2006-2007 er at blive mere synlige for studerende og samarbejdspartnere samt aktivere flere studerende i Studenterrådets arbejde. For at nå dette mål skal Studenterrådet arbejde med nedenstående politiske og organisatoriske mål samt tilbyde nedenstående arrangementer og serviceydelser. Studenterrådets arbejde i rådsåret skal tænkes ind i en samlet kommunikationsstrategi.

Politik Studenterrådet vil tilstræbe at udarbejde politikpapirer for samtlige politiske diskussioner, som udvalgene behandler i rådsåret. Derudover vil Studenterrådet løbende overveje det politiske arbejde og overveje alternative indflydelsesstrategier som fx kampagner. Studenterrådet vil løbende diskutere arbejdet i Fællesrådet og i de politiske udvalg samt rollefordelingen derimellem. Udvalget for uddannelse og forskning (UUF) I det kommende rådsår vil UUF som minimum behandle følgende emner:  Kvote 2  Fusionsdebat, herunder fusion med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (HIH)  Aarhus Universitets internationale profil  Eliteuniversitet  Studie- og erhvervsvejledning  Kvartersordning  Diskutere hvilket ministerium universiteterne skal høre ind under Udvalget for studieliv (USL) I det kommende rådsår vil USL som minimum behandle følgende emner:  SU  Studiejob  Undervisningsmiljø  Undersøgelse: Frafald og studiemiljø  Overdækket cykelparkering Udover de nævnte politiske emner skal Studenterrådet også håndtere øvrige problematikker, som er relevante for Studenterrådet og som opstår i løbet af året. Studenterrådet skal støtte fagrådene i deres politiske arbejde og kunne reagere i forhold til medier, institutioner, myndigheder og andre aktører.

Arrangementer og serviceydelser Studenterrådet vil arbejde for at udvikle og forbedre de arrangementer og serviceydelser, som Studenterrådet tilbyder studerende. Formål og relevans af alle ydelser skal løbende vurderes og Studenterrådet skal ved rådsårets udgang have udviklet flere tilbud. I det kommende rådsår skal Studenterrådet tilbyde følgende arrangementer og serviceydelser:  Kursusvirksomhed – øget profilering  Tværfaglig rustur  Rushåndbog/studiehåndbog  TV2 koncert  Studiestartsmesse  Semesterstartsfest i efteråret  Valgfest

S t u d e n t e r r å d e t N o r d r e R i n g g a d 8 0 0 0 Å r h u s C T l f : 8 9 4 2 5 4 6 s r @ s r . a u . d k / /

e

v e d 3

A a r h u s

U n i v e r s i t e t

4 / / F a x : 8 9 4 2 w w w . s r . a u . d k

5 4

7 4


  

E-bøger Delfinen Retshjælp

I det kommende rådsår skal Studenterrådet udvikle følgende arrangementer og serviceydelser:  Forårsfest  Foredrag i samarbejde med andre foreninger og lignende  Studiekalender  Arrangementer særligt rettet mod internationale studerende  Formidle studiejob  Studenterrådets 75 års jubilæum – historisk festskrift og fest (januar 2007)

Organisation Studenterrådet vil løbende styrke både den interne organisation samt samarbejdet med andre studenterorganisationer. Studenterrådet internt  Forbedre valgdeltagelse samt Studenterrådets stemmeandel + valgfest (håber at kunne gentage sidste års succes med valgfest..!)  Fokus på rekruttering i rådets arbejde  Oplysning til russere om Studenterrådets arbejde  Udarbejde ”studenterpolitisk velkomstpakke” for nye aktive  Fagråd  Bedre kontakt/opsøgende møder  Opkvalificeringskurser for alle aktive  Afholde Kollegialt Organ Seminar  Støtte fagråd i rekrutteringsarbejde  Afholde temadag/Studenterforsamling (fremtidens uddannelse)  Fagrådsfest for alle aktive 29.april  Oprettelse af elektronisk netværk med database over aktive samt diskussionsfora  Dokumentation til alle aktive – anbefalinger/diplomer til det gyldne CV  Gennemføre halvårlig budgetrevidering  Overveje og eventuelt gennemføre udflytning af kommercielle aktiviteter til fx et ApS Samarbejde med andre studenterorganisationer Danske Studerendes Fællesråd (DSF)  Deltagelse i alle de politiske udvalgs møder samt andre relevante møder  Udarbejde strategi for Studenterrådets politiske og organisatoriske indflydelse i DSF Andre studenterorganisationer  Fokus på samarbejde og øget kontakt med de øvrige studenterorganisationer i Århus, fx studenterpolitisk sammenslutning på Handelshøjskolen

2

Arbejdsplan som vedtaget 2006  

Arrangementer og serviceydelser Studenterrådet vil arbejde for at udvikle og forbedre de arrangementer og serviceydelser, som Studenterrådet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you