Page 1

aktivitets

KOGEBOGEN

studenterrüdet ved københavns universitet


I Studenterrådets efterårskampagne 2011 sætter vi fokus på Et universitet for alle.

Det er bl.a. et Universitet hvor undervisningsformerne er varierede, interaktive og følger med tiden, hvor vi som studerende introduceres til det at studere og være en del af universitetet, og hvor alle – uanset alder, etnicitet eller diverse former for præferencer, kan være en del af studiemiljøet – fagligt og socialt.

De lokale problemstillinger og ideer til aktiviteter der kan skabe synlighed og i bedste fald være med til at ændre universitetet i retning af Et universitet for alle, er udarbejdet på Studenterrådets kampagneseminar for alle studerende afholdt d. 29. september. Vi håber idekataloget kan være med til at inspirere i arbejdet for Et universitet for alle!

De overordnede politiske målsætninger er udarbejdet på baggrund af et indledende kampagneseminar og temapunkter om kampagnen på Studenterrådets bestyrelsesmøder.

udgivet af studenterrådet

2

fiolstræde 10 - 1171 kbh k


INDHOLD politiske målsætninger 4-8

overskuelig studenterservice 16-19

Øg kvote 2-optaget og eksperimenter med alternative optagelsesformer! 4 Øget studieintroduktion! 5 Overskuelig studenterservice 6 Udvikl undervisningsformerne! 7 Studiemiljø for alle 7-8

støttekampagne 16 lav en app 17 flashmob 18 lav en film 19

alternative optagelsesformer 9-11 ol for studieoptag 9 flere kvote 2 studerende 10 forsøgsordninger 11

øget studieintroduktion 12-15 studiestartsstrategier 12 åbent hus på instituttet 13 optimering af læsegrupper 14 introdag til valgfag 15

UDVIKL UNDERVISNINGSFORMERNE 20-23 underviserpris 20 gensidig evaluering 21 idékatalog 22 vidensdeling 23

studiemiljø for alle 24-27 lokale studiemiljøpuljer 24 Arrangér kulturcafe 25 studiemiljø på kandidaten 26 kulinarisk aften 25


Politiske målsætninger for Studenterrådets efterårskampagne 2011

Et universitet for alle Studenterrådet skal i efterårssemestret 2011 udføre en kampagne med fokus på at Københavns Universitet skal være et universitet med plads til alle typer af studerende. I dag er der meget stor forskel på de studerendes forudsætninger når de optages på Københavns Universitet. Samtidig er lovgivningen i Danmark blevet således at man som ung presses igennem uddannelsessystemet hurtigere, og det er blevet sværere at søge ind på kvote 2 eller vente til et par år efter gymnasiet med at søge ind på universitetet. Herved bliver studenterbefolkningen yngre og yngre, og universitetet udfordres som aldrig før i forhold til at fastholde deres studerende.

’Et universitet for alle’ sætter fokus på at alle skal have reel mulighed for at gennemføre en universitetsuddannelse med de forskelligartede forudsætninger de har. Kampagnen stiller således centrale krav til KU´s ledelse og sigter samtidig mod forankring på de enkelte fag og fakulteter gennem lokale aktiviteter. Politiske målsætninger for kampagnen Studenterrådet vil arbejde for følgende politiske målsætninger i kampagnen: 4

Øg kvote 2-optaget og eksperimenter med alternative optagelsesformer! Undersøgelser på andre universiteter har vist, at man sænker frafaldet og forbedrer studiekvaliteten, hvis man også optager studerende ad andre veje end den nuværende kvote 1. De enkelte uddannelsesinstitutioner har mulighed for at lave alternativt optag. For at få flere erfaringer hermed skal KU lave forsøg med alternative optagelsesformer på 5 studier i 2012. Universitetet kan søge ministeriet om lov til at optage mere end 10 procent via kvote 2. Det sker allerede på enkelte uddannelser, men denne mulighed skal åbnes op så andelen af kvote 2 fastsættes i de faglige miljøer i de enkelte studienævn. For at sikre at beslutningen træffes på et oplyst grundlag skal universitetet samle de erfaringer og formelle undersøgelser, der er om kvote-2.

politiske målsætninger


Øget studieintroduktion! Yngre studerende stiller sammen med større optag fra alle samfundslag store krav til en grundig studieintroduktion. Derfor er det vigtigt at vi som studerende bliver introduceret til den selvstændige læring og det akademiske miljø på universitetet samt at de krav og udfordringer universitetet stiller til os som nye studerende bliver gjort tydelige. Vi skal have redskaber til at håndtere den nye situation, når vi starter på universitetet. Københavns Universitet skal sikre, at alle studerende i løbet af det første studieår introduceres til følgende redskaber og emner:

Det vigtigt at faglige og sociale elementer i studieintroduktionen kædes sammen, således at de studerende fra starten bliver en del af studiemiljøet og det sociale fællesskab på deres studie. Studieintroduktionen skal prioriteres og tilføres flere ressourcer, bl.a. til uddannelse af tutorer. De ældre studerende der vælger at bruge tid på at introducere nye studerende til det sociale og faglige miljø på deres fag skal ses som en ressource. Samtidig skal der stilles krav til introforløbet, således at alle typer af nye studerende kan deltage og få hjælp til studierne gennem hele det første studieår.

Studieteknikker Vejledning og rådgivningstilbud Litteratursøgning Introduktion til intranet og kursusdatabaser Introduktion til det faglige, sociale og politi ske studentermiljø

Det skal være studienævnets opgave at vurdere hvordan introduktionen sker bedst på de enkelte uddannelser.

politiske målsætninger

5


Overskuelig studenterservice! 1 KU forventer, at vi som studerende kan træffe mange selvstændige valg. Det kræver en lettilgængelig studenterservice og en grundig vejledning og derfor skal der afsættes tilstrækkelige midler til at forbedre og styrke alle aspekter af studenterservice.

Studenterservice er mange steder delt i mindre enheder, der tager sig af forskellige problemer. Det er vigtigt at denne inddeling er overskuelig for de studerende samt at man let kan blive henvist til den enhed, man har behov for at tale med om sit problem. Alle fakulteter eller campusområder skal derfor have mindst én enhed der kan fungere som ’First Stop Shop’, hvor de studerende kan henvende sig med alle deres spørgsmål og derefter henvises til den enhed, hvor de kan hente hjælp til lige netop den problemstilling, de står med. Dette vil forhindre at de studerende får forkert og forvirrende Med studenterservice mener vi de situationer, hvor vi som studerende har kontaktflader

vejledning, og samtidig lette personalets arbejde i de enkelte enheder, da der vil værre færre studerende der henvender sig de forkerte steder. På længere sigt bør alle enhederne af studenterservice have et fuldt overblik, således at de studerende, uanset hvor de henvender sig, vil få hjælp efter maksimalt én henvisning.

Derudover skal universitetets internetformidling styrkes. KUs hjemmeside skal ligesom hver enkelt fakultetshjemmeside have en samlet oversigtsside over de forskellige dele af studenterservice på det pågældende fakultet. En samlet oversigt på fakultetsniveau er særlig vigtig på de flerfaglige fakulteter, hvor de studerende har et behov for tydeligt at kunne se om de skal søge vejledning på fakultetets, instituttets eller fagets hjemmesider.

Også den personlige studievejledning skal opprioriteres og åbningstiderne udvides, således at en studerende altid kan få vejledning og støtte, når hun eller han står overfor udfordringer på sit studie.

med universitetet, som ikke er kontakt i form af undervisning.

6

politiske målsætninger


Studievejledningen skal have fokus på den enkeltes udfordringer og det skal være muligt at tale om studieskift eller få hjælp til at planlægge udsættelse af fag, hvis dette er nødvendigt for, at den studerende kan fortsætte med at studere. Det er derfor vigtigt at der ikke lægges bånd på studievejlederne.

Ligeledes skal de studerende som kommer i faglige eller personlige vanskeligheder have bedre adgang til og information om hjælp. Tilbud som Studenterrådgivningen der bl.a. tilbyder psykologisk vejledning skal sigte efter at nå ud til flere studerende, bl.a. ved at disse tilbud er fysisk tilstede på fakulteterne.

Udvikl undervisningsformerne!

God undervisning er en forudsætning for gode uddannelser. Desværre oplever vi som studerende mange steder på universitetet en undervisning der ikke er fulgt med tiden. Undervisningen og dens form skal tilpasses de studerendes læringssituation, og KU skal have fokus på udviklingen af

politiske målsætninger

undervisningsformer. Det skal ske ved at tilknytte hovedområdespecifikke pædagogiske centre til fakulteterne, der løbende udbyder kurser, giver underviserne feedback på deres undervisning og understøtter dem i at udvikle deres kurser. Samtidig skal KU sætte fokus på undervisningen ved årligt at afholde en pædagogisk dag, hvor undervisere og studerende fra hele KU kan mødes og diskutere undervisningsformer. For at KU følger med udviklingen indenfor den pædagogiske og didaktiske forskning skal universitetet samtidig afsætte penge til udvikling af e-læring og interaktiv undervisning.

Studiemiljø for alle!

De faglige og sociale studieelementer på KU hverken må eller kan ses hver for sig. Et godt socialt samvær på fagene skaber et stærkt sammenhold blandt de studerende, og øger tilknytningen til de enkelte fag samt til universitetet som helhed. Gennem deltagelse i studenterpolitiske- og sociale aktiviteter får de studerende endvidere mulighed

7


for at udvikle sig både fagligt og personligt ved at diskutere fagrelevante emner og udveksle erfaringer med hinanden. Et godt studiemiljø er således en vigtig forudsætning for at styrke fagligheden på universitetet og minimere frafaldet. Studiemiljøet og de studentersociale og -politiske aktiviteter skal derfor styrkes. Det er en forudsætning for et godt studiemiljø at de nødvendige fysiske rammer er til stede.

køn, alder, etnicitet, religion, handicap, seksuel orientering og politisk overbevisning.

For at de studerende frit kan benytte sig af de sociale tilbud, er det ligeledes en forudsætning at synligheden af de studentersociale og -politiske aktiviteter øges. Fakulteterne skal derfor sikre at de studerende har let adgang til at orientere sig om forskellige aktiviteter på deres studie.

Alle campusområder skal derfor have ordentlige studiepladser og fællesområder samt lokaler til både afholdelse af arrangementer og til at drive de frivillige foreninger.

KU afsætte flere overordnede midler til studiemiljøet og det skal være lettere at søge økonomisk støtte fra bl.a. fakultetspuljer og studiemiljøpuljen. Der skal være et åbent og inkluderende studiemiljø på alle studier. Det er vigtigt at de studerende føler at de kan være en del af fællesskabet uanset 8

politiske målsætninger


ol for studieoptag Problemstilling Adgangskravene til langt hovedparten af KUs uddannelser inkluderer et karaktergennemsnit af varierende størrelse. Det betyder at mange studerende hver år bliver afvist fordi de har fået mindre gode karakterer i fag, der ofte er irrelevante for studiet, også selvom de har udmærket sig i alle de relevante fag, eller af andre grunde er kvalificerede til den ønskede uddannelse.

Tidsforbrug: En dag antal aktive: Fakultetsrådet el. flere fagråd - min. 10

før aktiviteten

Sørg for at skaffe aktive i god tid. Tag højde for at der sandsynligvis vil være et frafald. Planlæg hvilke discipliner der skal konkurrere i, alt efter hvilke(t) studie(r) der sættes fokus på. Skaf de nødvendige rekvisitter.

Lav evt. løbesedler eller plakater.

alternative optagelsesformer

! h g r a a u u u O under aktiviteten

Olympiske Optag skal illustrere irrelevante parametre som studerende bliver målt på, når de søger bestemte uddannelser. Det kan være 100 m. løb for samf’ere, der skal have 10 i idræt for at få et gennemsnit til at læse psykologi.

efter aktiviteten

Oprydning og evaluering. Det kan være en god idé at afslutte aktiviteten med at lave noget socialt for de aktive, hvor man takker dem for deres deltagelse.

Man kan evt. løbe mens man læser en bog. Det kan også være kemi eller matematik for at læse litteraturvidenskab. Retstavning for matematikere/medicinere o.l.

9


flere kvote 2 studerende Problemstilling For få optagne på kvote 2 => universitetet mister kvalificerede ansøgere.

Tidsforbrug: 5-10 timer antal aktive: 1-2

før aktiviteten

Find succesfuld kvote 2 studerende og få vedkommende med på ideen. Hav konklusioner fra PHD afhandling om kvoteoptagne fra Syddansk Universitet ved hånden (brug google). Kontakt journalist (Studenterrådet kan hjælpe med kontakt). Kreér en bruttoliste over relevante politiske aktører og beslutningstagere i øvrigt, dels til journalisten og til evt. eget brug. Konfrontér evt. selv politikere eller beslutningstagere.

10

under aktiviteten

Få universitetsavisen eller andet medie til at bringe historie om den succesfulde kvote 2 studerende, så det kan afføde en reaktion hos politikere og øvrige beslutningstagere.

efter aktiviteten

Hold øje med om eventuelle løfter på området bliver fulgt op af politikerne. Prøv også...En parole kunne være: Kvote 2 – lige så god! Eller: Kvote 2 – rigtig god!

alternative optagelsesformer


forsøgsordninger Problemstilling

e t n a ner v e Rel same ek

Adgangskravene til langt hovedparten af KUs uddannelser inkluderer et karaktergennemsnit af varierende størrelse. Det betyder at mange studerende hvert år bliver afvist fordi de har fået mindre gode karakterer i fag, der ofte er helt irrelevante for studiet, også selvom de har udmærket sig i alle de relevante fag, eller af andre grunde er kvalificerede til den ønskede uddannelse.

Tidsforbrug: Længere arbejdsperiode.

før aktiviteten

Hold et forberedende møde i fagrådet, hvor I fastlægger jeres holdning til alternative optagelsesformer og udarbejder konkrete forslag til en relevant forsøgsordning for jeres studie. Det kan for eksempel være optagelsesprøver.

Tag stilling til hvor mange pladser det skal dreje sig om og hvordan man følger forsøget.

alternative optagelsesformer

under aktiviteten

Når I har udarbejdet et forslag til en forsøgsordning, er det vigtigt også at overveje hvordan den skal præsenteres i studienævnet. Find gode argumenter på forhånd og pres på for at studienævnet ansøger om en forsøgsordning for alternativt optag på det pågældende studie.

efter aktiviteten

Hvis der afprøves en ny optagelsesform, er det vigtigt at der er en løbende og grundig evaluering. Følg op på at der konkluderes officielt på forsøget, og at resultaterne bliver delt.

11


studiestartsstraegier Problemstilling Flere fakulteter vil spare hele eller store dele af studieintroduktionstilskuddet væk. Derudover er studieintroduktionen mangelfuld mange steder.

Tidsforbrug: Længere arbejdsperiode.

Herunder en arbejdsdag eller et møde i fagrådet til at udarbejde et forslag til studiestartsstrategi samt forhandlinger i studienævn eller akademisk råd. Der skal også afsættes tid til en efterfølgende evaluering med de nye studerende.

Antal aktive: De valgte repræsentanter

i Akademisk Råd eller Studienævnet samt fagrådet.

Bevar en god studieintroduktion 12

øget studieintroduktion


før aktiviteten Hold et møde i fagrådet hvor i vedtager jeres bud på en studiestartsstrategi på jeres fag eller fakultet.

En studiestartsstrategi kan for eksempel forpligte studienævnet til at sikre, at alle studerende i løbet af det første studieår introduceres til følgende redskaber og emner: • Studieteknikker

• Vejledning og rådgivningstilbud • Litteratursøgning

• Introduktion til intranet og kursusdatabaser

• Introduktion til det faglige, sociale og politiske studentermiljø

Derudover kan studiestartsstrategien sætte fokus på at rusturene ikke skal afvikles, men derimod opprioriteres, således at de danner grobund for et ordentligt studiemiljø de studerende imellem, samt indeholde faglige elementer af en ordentlig kvalitet og relevans. Yderligere kan studiestartsstrategien indeholde en forpligtelse for tutorerne, til at bevare kontakten med de nye studerende hele det første år af studiet og ikke kun i studieforløbet.

øget studieintroduktion

Et forslag til studiestartsstrategi skal naturligvis tage udgangspunkt i de enkelte studier.

Når I har udarbejdet et forslag til studiestartsstrategi, er det vigtigt også at overveje hvordan den skal præsenteres for studienævnet. Find gode argumenter på forhånd

under aktiviteten

Tag problemstillingen op i Akademisk Råd eller Studienævnet og præsenter jeres forslag. Vær forberedt på at det kan være nødvendigt at lave ændringer.

efter aktiviteten

Sørg for at følge op på at studiestartsstrategien bliver fulgt op.

Evaluer studiestarten med de nye studerende, således at studiestartsstrategierne løbende kan udvikles og forbedres. Prøv også/Andre har med succes….

Man kan også tage nogle mere løse overvejelser op i Studienævnet og derefter i samarbejde med VIP’erne udarbejde en fælles studiestartsstrategi.

13


Problemstilling Mangel på introduktion til fagmiljø, forskere og undervisning på den enkelte uddannelse som kan fjerne skodderne imellem undervisning og forskning og imellem mellem studerende og forskere.

Tidsforbrug: ca. 30 timer antal aktive: Minimum 2-3 ansvarlige

før aktiviteten

Sælg idéen til institutlederen. – Vælg en studerende med lobbykompetencer og gode kontakter til undervisere/forskere. Start eventuelt med at lobbyere for idéen overfor undervisere/forskere som I mener nemmest kan overtales til at være med. Planlæg dagen i detaljer. Find oplægsholdere. Søg penge hos jeres institut fakultet el. i relevant fagforening. Opreklamer arrangementet blandt studerende og oplægsholdere.

14

Åb en th us !

åbent hus på instituttet

under aktiviteten

Åbent hus på instituttet er en dag hvor; - Studerende og forskere kan møde hinanden. - Studerende kan skabe sig overblik over forskere, og forskningsemner på deres institut, eller søge mere specifik information om, hvad der rører sig på et bestemt forskningsområde på insti tuttet. - Forskere har mulighed for at fortælle om deres forskning og om projekter på en bestemt afdeling.

efter aktiviteten

Evaluér eventuelt dagen med et spørgeskema.

Prøv også...Lav et lignende arrangement hvor alle studentersociale foreninger på dit fag eller fakultet er repræsenteret, så studerende kan få overblik over studiemiljøet, det sociale liv og hvor de kan engagere sig!

øget studieintroduktion


introdag til valgfag Problemstilling På de fleste at KU’s uddannelser udbydes der en række valgfag, så de studerende har mulighed for at specialisere sig og fordybe sig. Men det kan være problemfyldt at få overblik over de forskellige fag og de skriftlige fagbeskrivelser er til tider korte og upræcise. De studerende kan derfor opleve at måtte vælge i blinde.

Tidsforbrug: 6-8 timers messe på selve dagen og forberedelse.

Antal aktive: Repræsentanter for alle

valgfagene, enten undervisere eller ældre studerende. 1-4 arrangører

før aktiviteten

Find en dato for introduktionsdagen og book lokale i god til. Tag kontakt til undervisere og ældre studerende i forskellige fag og inviter dem til at repræsentere fagene på dagen. Invitér i god tid. Lav eventuelt nogle flotte, formelle invitationer, eller brug frokost som lokkemad. Inviter de studerende til dagen. Hæng f.eks. plakater op på campus. Lav sedler til alle boderne og evt. kort, der fortæller hvilket fag, der præsenteres hvor.

øget studieintroduktion

Vælg ikke fag i blinde under aktiviteten

Dagen afholdes som en messe, hvor hvert fag har en mindre bod.

Ældre studerende og evt. undervisere står ved boderne og præsenterer fagene. På bordet kan der være plads til de undervisningsmaterialer, der bliver benyttet til det pågældende fags undervisning. De studerende der skal til at vælge valgfag bevæger sig rundt til de relevante boder.

efter aktiviteten Oprydning og evaluering

Prøv også...Arrangementet kan også afholdes i en foredragssal, hvor hvert fag bliver præsenteret mundtligt. Arrangementet er en god mulighed for at reklamere for fagrådet, så sørg for at byde velkommen og vær synlige på dagen.

15


støttekampagne studenterorienteret administration

problemstilling 1) 2)

Studerende får for sent svar på om de er kommet på de kurser de har tilmeldt sig, fordi administrationen visse steder er presset eller blot har uhensigtsmæssige deadlines. Relationen mellem studerende og administrativt personale kunne være bedre!

Aktiviteten består i, at fagrådet sammen med andre studerende sætter fokus på en positiv relation ved at bære Støtte T-shirts med påskriften ”Vi elsker vores administration” eller lignende.

før aktiviteten

Søg om penge til T-shirts til kampagnen. Få nogle Studerende til at være med til at designe T-shirts og være med på ideen om at bære dem på bestemte dage på instituttet/administrationsgangen. – Gerne studerende som er ansatte, eller på anden måde har en stærk (fysisk) tilknytning til instituttet, således at kampagnen bliver synlig for det administrative personale.

16

under aktiviteten

Kampagnens hovedformål er fornuftige deadlines i den lokale administration som foretager eksamenstilmeldinger mv. Kampagnens delmål er at skabe et godt forhold studerende og administration (TAPere) imellem. Kampagnen skal derfor handle om en bedre relation mellem studerende og administration, ved at vise de ansatte at vi som studerende anerkender deres arbejde som vigtigt for at universitetet kan fungere.

e t t a s s an t r i e h t-s il d t

efter aktiviteten

For at udbrede kampagnen kan tilføjes 1000 klistermærker med lignende design, som kan deles ud til en bredere skare af studerende. Evt. kunne en variant have teksten: ” Har du smilet til din TAPer (teknisk administrativt personale) i dag?” Prøv også...Samtidig kan man arbejde for hensynet til de studerende i administrationens arbejde i studienævnet.

overskuelig studenterservice 16


Find vej med uni-app over samtlige lokaler på KU

Problemstilling Det kan være svært at finde vej på hele KU som studerende og f.eks. finde sit forelæsningslokale.

antal aktive: 2-5 seje dataloger

rer ø m m a g o r p e j Se før aktiviteten

Lav kort (google map) over samtlige lokaler på KU

under aktiviteten Programmér APP til web, Iphone, android etc.

efter aktiviteten

Spred kendskabet til den mundtligt, igennem ku.dk, KUnet, studenterraadet.ku.dk og facebook. Prøv også... Pres på gennem råd og nævn og for at KU finansierer projektet og sørger for programmeringen.

overskuelig studenterservice

17


Tilgængelig vejledning problemstilling

Ga aa b!

For korte åbnings- og telefontider. Generelt for lang svar tid på mails hos administrationen og studievejledningen. Aktiviteten er en Flash mob med evigt ventende studerende, ”Støvede” studerende står, sidder, gaber og venter med spørgsmål og papirer på at få hjælp i vejledningen/administrationen.

Ga aa ab !

lav en flashmob

Tidsforbrug Forberedelse af skilte, papirer etc. En halv time/time til udførelse.

antal aktive 2-4 studerende til planlægning, ti til eventen.

før aktiviteten

Lav skilte med ugedage, spørgsmålstegn og telefoner i stort format i pap. Spørg nogle medstuderende, om de har lyst til at være med til at udføre flash-mobben (event hvor ”gadebilledet” brydes ved at alle pludselig gør noget (uventet) på samme tid). Hvis I opreklamerer bredt, så sørg for ikke at afsløre eventen, men lad sive, at der kommer til at ske noget ”i spisepausen ved lokale xx mandag den…”

18

under aktiviteten

Lav eventen tæt på de pågældende lokaler, så studerende og ansatte som har deres gang på/ved kontorerne opdager eventen, men uden at være til gene. En studerende kommer hvert femte minut forbi med et skilt hvor der står ”mandag”, ”tirsdag” osv., imens sidder de studerende med telefoner, spørgsmål og deres papirer de skal aflevere/have hjælp til at udfylde.

efter aktiviteten

Få det lokale studenterblad/den lokale blogger til at skrive et indlæg om flashmobben og baggrunden herfor.

Prøv også... Gå sammen med de andre fagråd/studerende fra andre fag på fakultetet og udfør flashmobben med mange studerende.

overskuelig studenterservice


Vejledningslabyrinten lav en film om vejlednings/administrationslabyrinten

En spredt uoverskuelig studenterservice, hvor man ikke ved hvor man skal gå hen. ”Hvem-Ved-Hvad-Hvor?” Tidsforbrug: Film - ca. 10 timer i alt. Antal aktive: 2-3 personer. Kræver et par ansatte (eller nogen der ligner)

Ta ke on e! Cu t!

fil mk am er a

Problemstilling

r Instruktø

Tidsforbrug: Film - ca. 10 timer i alt. antal aktive: 2-3 personer. Kræver et

par ansatte (eller nogen der ligner)

før aktiviteten

Find lokaler til filmningen og sørg for at få godkendelse til brug fra de rette personer/det pågældende administrative personale. Sørg for at have adgang til lokaler aftalt med administrationen på dit studie eller fakultet. Skaf kamera og en person der kan filme og sammenklippe.

overskuelig studenterservice

under aktiviteten

Optag en film der viser en studerende bliver sendt rundt mellem forskellige instanser (fysisk fra sted til sted) og til sidst ender ved start, fordi ”Ingen-ved-hvem-der-ved-hvadhvor.”

efter aktiviteten

Fortæl dine studiekammerater om den fantastiske sjove video du har set på Youtube eller hørt om gennem fagrådets facebook-gruppe og udbred videoen gennem sociale medier.

Prøv også...En lignende film kunne laves

som illustration af behovet for et kursuskatalog som skaber overblik over relevante fag på tværs af fakulteter, da studerende som det er nu har svært ved at overskue udbuddet af kurser på hele universitetet.

19


den gode underviser problemstilling Manglende fokus på den gode underviser, og vigtigheden i at udvikle sin undervisning.

Trofæ

Tidsforbrug: 5 timer pr. uge. Planlægn-

ing og afholdelse løber over ca. 2 måneder, hvor der løbende vil være forskellige opgaver der skal løses.

antal aktive: minimum 2 – jo flere aktive jo flere hænder at dele opgaverne imellem

før aktiviteten

Lav en projektbeskrivelse. Formulér formålet med prisen, tidsplan for projektet, hvordan skal prisen opreklameres overfor de studerende og underviserne, hvad skal prisen hedde osv. Udarbejd en liste over de kriterier som underviserne skal bedømmes på. Opreklamér prisen overfor de studerende og opfordr dem til at nominere den underviser de synes fortjener prisen. Nedsæt et dommerpanel til at finde vinderen.

20

under aktiviteten

efter aktiviteten

Uddel prisen. Det kan både være ved et kort uformelt arrangement og ved en større reception.

Få evt. prismodtageren til at fortælle om sine tanker om god undervisning. Det kan både være ved en forelæsning eller til en artikel til nyhedsbrevet el.lign.

Inviter hele instituttet både studerende og undervisere til prisoverrækkelsen, og fortæl i forbindelse med invitationen hvorfor god undervisning er vigtig.

Sæt fokus på god undervisning ved at skrive en artikel til nyhedsbrevet på instituttet, hjemmesiden o.lign. hvor I fortæller om hvorfor vedkommende har modtaget prisen.

udvikl undervisningsformerne


gensidig evaluering For lidt gensidig evaluering studerende og underviser imellem. Studieordningerne sikrer ikke feedback. Der mangler løbende feedback på kurset, feedback på opgaver og eksamener. Hvad var godt og skidt? Skrevet ind i studieordningen.

Antal aktive: Dem man er i sit fagråd

før aktiviteten

Skaf argumenter hvorfor gensidig evaluPeriasiti aliquo for, ipsam re vent restionest ering er vigtig. Hold demporrum et debatmøde as omeum underut omnis mincten visningsformer jeres studie.Lobbyer for, at vero ex expliqupåiatureped que audam en eller flere personer på alle undervisningsvolupta tibere serum de id ut fuga. Et kurser, tager problematikken op.

magnatq uasinctur? Agnam ipiciendis dit elit es cum venim faceserovit, culluptum Det kan at skabe opmærksomhed og debat quiassimin poreicius, officimpor blandt studerende og undervisere omsimagni gensisquaepta volectatus. dig evaluering. Få ’debatskaberne’ til samtidig at nævne,ebisquam at fagrådetdolor arbejder påditaturiore sagen og Eligend sum gerne vil have opbakning gennem underskrifmoluptat. ter.

udvikl undervisningsformerne

sk ab

de ba t!

under aktiviteten

1) Delmål: ’Få debatskaberne’ hvert Periasiti aliquo ipsam re vent på restionest undervisningskursus til at hjælpe ut omnis mincten demporrum as eum fagrådet mediatureped at lave en que underskriftindvero ex expliqu audam samling for studerende såvel som volupta tibere serum de id ut fuga. Et undervisere: ” Skriv-under-på-at-du magnatq uasinctur? Agnam ipiciendis dit kan-se-nødvendigheden-i-feedback”. elit es cum venim faceserovit, culluptum quiassimin poreicius, officimpor simagni 2) Få skrevet ”god, grundig og gensidig squaepta volectatus. evaluering” ind i studieordningen. Eligend ebisquam dolor sum ditaturiore moluptat.

B bl lah ah b la h

hed! m o s k r æ Og opm

PROBLEMSTILLING

efter aktiviteten

Fortæl resten af dit studiereatvent fagrådet fik skabt Periasiti aliquo ipsam restionest debat om evalueringen af undervisningen ut omnis mincten demporrum as eumog/ eller fik ’gensidig evaluering’ vero exindskrevet expliqu iatureped que audamsom en del af studieordningen.

volupta tibere serum de id ut fuga. Et magnatq uasinctur? Agnam ipiciendis dit elit es cum venim faceserovit, culluptum quiassimin poreicius, officimpor simagni squaepta volectatus. Eligend ebisquam dolor sum ditaturiore moluptat.

21


inddragende undervisning lav et idékatalog over ’best practices’ ift. Undervisningsformer

PROBLEMSTILLING

fe f a k f a r Masse

Ikke nok variation og inddragelse i undervisningen

Tidsforbrug: 2 effektive timer! antal aktive: De aktive i fagrådet og Studenterrådet

før aktiviteten

Flere fagråd (og/eller fakultetsråd) bliver enige om, at de vil udforme et idékatalog om ’best practises’ ift. undervisningsformer.

Fagrådene (og/eller fakultetsrådene) og Studenterrådet snakker sammen om hvilken rolle og funktion de hver især har i processen.

Blok til

under aktiviteten

og l a t Ka

idee r

Fagrådene indsamler studerendes ideer til ’best practises’ med forskellige undervisningsformer, dvs. konkrete ideer eller gode oplevelser forskellige studerende har haft med specifik undervisning.

efter aktiviteten

Studenterrådet samler de studerendes ideer ind og samler det i et idékatalog til forskellige undervisningsformer. De studerende kan derefter bruge kataloget som støtte, når de evaluerer deres undervisningskurser mundtligt og skriftligt og fagrådet kan bruge det som grundlag for ændringer i undervisningsformerne i studienævnet. Prøv også...Fagrådet indfører en pædagogisk temadag på studiet, hvor man afprøver forskellige undervisningsformer.

22

udvikl undervisningsformerne


vidensdeling blandt studerende

PROBLEMSTILLING Viden bliver udnyttet for lidt mellem studerende på samme årgang og på tværs af årgange. Det er bl.a. en udfordring at vidensdele på tværs af undervisningshold

Vi de ns de lin g

Tidsforbrug: ca. 10-15 timer over en kortere eller længere selvdefineret periode antal aktive: 2-4 personer. Hvis man

er fire, deles op i to grupper, hvor to står for opreklamering og to for udvikling af system for vidensdeling

før aktiviteten

Udtænk et godt system/ en skabelon for notedeling og lav en kort manual, så alle har mulighed for at deltage. Systemet kan f.eks. være et elektronisk grupperum.

udvikl undervisningsformerne

under aktiviteten

Brug en stor del af de ressourcer I har til rådighed på at opreklamere den nye mulighed for vidensdeling, bl.a. vha. instituthjemmeside, det lokale studentermagasin, opreklameringer til forelæsninger på alle årgange og spred rygtet mundtligt, hver gang I snakker med jeres medstuderende.

efter aktiviteten

Sørg for selv at sætte gang i vidensdelingen ved at lægge noter opgaver og lignende ind i systemet. Følg eventuelt op på brugen af vidensdelingssystemet, ved at få andre studerende til at evaluere det. Prøv også...Videndelingen kunne også indeholde mulighed for debatindlæg om f.eks. gode bøger indenfor fagområdet, link til relevant hjemmesider mv.

23


lokale studiemiljøpuljer Problemstilling Mangel på lokale studiemiljøpuljer oprettet af institutter eller fakulteter, som studerende kan søge til studiemiljøprojekter, - arrangementer og forbedringer på hvert fakultet

antal aktive: De aktive i fag- og eller

fakultetsrådet

før aktiviteten

Før aktiviteten (forberedelsen): Vis at forbedringer af studiemiljøet er vigtige og nødvendige. Lav en præsentation af idéer til at forbedre studiemiljøet (brug eventuelt også idéer fra dette idékatalog). Præsentationen kan være udformet som en video, et power point oplæg, en liste eller andet. Lav en tilsvarende liste over allerede udførte studiemiljøtiltag som har forbedret studiemiljøet på jeres studie/fakultet.

24

studi pulje emiljø

under aktiviteten

Præsentér dekan, institutledere og andre relevante personer for idéen – husk at fortæl dem, at et godt studiemiljø forhindrer frafald ved at øge den sociale og faglige tilknytning til studiet. Idéen kan eventuelt introduceres gennem et møde med præsentation af konceptet for studienævn, ledelse og studerende (gerne de sociale foreninger).

efter aktiviteten

Hvis det er svært at få dekanen eller institutlederen til at indse vigtigheden af en lokal studiemiljøpulje, så lobbyer med argumentet om at andre fakulteter har sådanne puljer samt at rektoratet har besluttet at sætte fokus på studiemiljø i KUs nye strategi 2016.

studiemiljø for alle


arrangér en kulturcafe Problemstilling

før aktiviteten

Vælg temaet og formen på kulturcaféen.

Annoncér afholdelsen af kulturcaféen til forelæsninger, gennem sociale medier, på plakater og ved mundtlig overlevering.

studiemiljø for alle

Fi lm

Tidsforbrug: 3 timer antal aktive: 2 eller flere

af ten

De studerende føler sig ikke som en del af deres studiemiljø – bl.a. fordi mange aktiviteter inkluderer alkohol og fester i weekenden.

Brætspil

under aktiviteten

Afhold kulturcaféer. Kulturcaféerne kan bl.a. være filmaftener, udflugter til museer, debat aftener, læseklubber, spilleaftener mv. Kulturcaféerne kan med fordel have et studierelevant tema, der varierer fra gang til gang.

Kulturcaféerne kan med fordel afholdes på hverdagsaftener, da dette appellerer til et andet publikum end weekendfesterne gør. Sørg for at lave ’caféstemning’ ved at sælge ikke alkoholiske drikkevarer og snacks.

efter aktiviteten

Find nogle flere som kan være med til at stå for kulturcaféen næste gang den afholdes, f.eks. ved at de fremmødte/interesserede selv kommer med forslag til form og indhold til arrangementet. Prøv også... Lav en afstemning via sociale medier om temaet for kulturcaféen og indholdet. Eks. hvilken film skal vises til filmaftenen eller hvilke artikler skal debatteres til debataftenen.

25


studiemiljø på kandidaten problemstilling 1) 2)

Sammenhold

For lidt studiemiljø på kandidaten. De studerende bliver ikke ”rystet sam men”, når de starter på kandidaten. Det kan være svært at vide hvad et fag på kandidaten reelt handler om, uden at høre om det i praksis, særligt hvis der er meget stor valgfrihed mellem fag, kan det være relevant med et arrangement, der sætter fokus på det faglige indhold på kandidaten.

Antal aktive: Fagrådet. Samarbejd med jeres fagråd/studieleder/institut/studievejledning.

før aktiviteten

Få studielederen og institutlederen med på vognen og søg penge af institut el. fakultet til arrangementet. Lobbyer for at få så mange undervisere så muligt til at komme og præsentere deres fag ved arrangementet og find studerende som har haft de forskellige fag til at komme og besvare spørgsmål. Inviter en underviser eller gæstefortaler til at komme og holde en forelæsning om et relevant emne for kandidatstuderende på faget.

26

under aktiviteten

Lav en introduktionsdag til kandidaten og kurserne på kandidaten, hvor de studerende kan møde hinanden og få mere at vide om valgmuligheder ift. fag. Start dagen med et par ’ryste sammen’ aktiviteter, hvor de studerende lærer hinanden at kende. Lav en fagmesse (Se: introdag til valgfag). Studievejledningen o.a. relevante kan også inviteres til at have en bod. Afslut dagen med et fælles oplæg af en underviser/gæstetaler, som kan inspirere de nye kandidatstuderende.

efter aktiviteten

Få de fremmødte studerende til at evaluere i et kort spørgeskema om arrangementet succes ift. den faglige og den sociale dimension.

Prøv også... 1) Sørg for at der er snacks og lidt at drikke imens man går rundt til arrangementet; og/eller 2) Inviter deltagerne til spisning efter ar rangementet, hvor de kan lære hinanden yderligere at kende.

studiemiljø for alle


kulinarisk aften problemstilling

Yu mm y

Udvekslingsstuderende bliver ikke integreret i det sociale og faglige studiemiljø.

Tidsforbrug: Afhængigt af hvor meget I gør ud af forskellige aktiviteter til arrangementet.

Antal aktive: Fag- eller fakultetsrådet

evt. i samarbejde med mentorer for udenlandske studerende (hvis ikke det findes på jeres studie, er det et godt sted at starte!)

før aktiviteten

Planlæg aftenen i fællesskab og ordn det praktiske som lokalebookning og ansøgning om penge til arrangementet. Inddrag udenlandske studerende i planlægningen hvor det giver mening. F.eks. ved planlægning af menuen og på dagen ved madlavning sammen med danske studerende. Inviter alle danske og udenlandske studerende på dit fag/årgang eller undervisningshold. Opreklamér arrangementet som et engelsksproget, kulturelt arrangement med god mad!

studiemiljø for alle

under aktiviteten

Socialt arrangement på engelsk med mad fra forskellige lande.

Sørg for at blande danske og udenlandske studerende under middagen. Dette kan f.eks. gøres ved at lave bordkort som fortæller om det er en dansk studerende eller en udvekslingsstuderende som skal sidde på pladserne, således at de fremmødte bliver blandet ved bordene.

efter aktiviteten

Udvid arrangementet med kulturelle indlæg i form af f.eks. oplæg eller musik fra forskellige lande. Prøv også...Sørg for at udvekslingsstuderende og danskere kommer til at snakke sammen. F.eks. I stedet for dansk studerende/ udenlandsk studerende bordkort kan I lave bordplan efter lege såsom ”find en dansk/ udenlandsk studerende som er lige så gammel som dig/ som læser det samme som dig/ som tager det samme fag som dig - og slå jer ned ved samme bord” mv.

27


Aktivitetskogebog til et Universitet for Alle  
Aktivitetskogebog til et Universitet for Alle  

Idéer til hvordan vi opnår "Et Universitet For Alle"

Advertisement