Page 46

46 Společenská odpovědnost firem (CSR) CSR stojí na třech pilířích, na třech úrovních vztahů, v nichž se může projevit společenská odpovědnost podniku: CSR je postaveno na dobrém vztahu firmy k lidem, k přírodě a k zisku. Dobrý vztah k lidem si můžeme představit jako snahu společnosti vycházet vstříc zaměstnancům ve slaďování profesního a soukromého života (například nastavením klouzavé pracovní doby, možností home officů, přidělováním práce na zakázkách v blízkosti jejich bydliště). Zaměstnanci však nejsou jedinou skupinou, která přichází s firmou do kontaktu. Jde též o férové jednání se zákazníky. Zde se společnost může věnovat například odpovědné komunikaci. Jak uvádí Vodafone, žádné dodatky miniaturním písmem a pod čarou. Nebo se může zasazovat o informování zákazníků o tématech, se kterými by se nemuseli setkat, ale která jsou pro kvalitu jejich života klíčová. Zde můžeme uvést například kampaň firmy Bayer za podporu kojení. Firma, jež se hlásí ke konceptu CSR, dbá též o skvělé vztahy se subdodavateli, firemními partnery a ve všech vztazích jedná maximálně korektně. Odsuzuje korupci a nekalé obchodní praktiky. Jedná v dobrém slova smyslu nad zákonem uložené regule. V neposlední řadě se též zasazuje o rozvoj společnosti, v níž působí. Jako například společnost První Chodská může dbát o rozvoj dětí z dětských domovů a v rámci projektu Schody do života věnovat čas svých zaměstnanců vstupu mladých chlapců do profesního života a osobního života mimo dětský domov. Způsobů, jak pozitivně působit na osoby, které s firmou přicházejí do kontaktu, je nespočet. Klíčové je u všech výše zmíněných aktivit zapojování zaměstnanců. „CSR je postaveno na dobrém vztahu k lidem, k přírodě a k zisku.“ Druhým pilířem, z něhož se skládá společenská odpovědnost firem, je správný vztah k životnímu prostředí. Zde je třeba vypíchnout zejména snahu firem o efektivní nakládání se zdroji, které jsou využívány při výrobě, ale též o motivování zaměstnanců k efektivnímu využívání zdrojů (šetření vodou, energií). Třetím pilířem je odpovědný přístup ke generování zisku a k nakládání se ziskem. Společnosti, které se hlásí ke konceptu CSR, by měly své zisky generovat etickým způsobem a nakládat s majetkem firmy férově. Zisk by neměl být nahlížen jako finální cíl. Finálním cílem by mělo být jeho správné využívání k rozvoji společnosti i firmy, neboť cílem CSR je udržení konkurence-

říjen 2012

sdílet své know-how a vnášet přidanou hodnotu do akademické sféry. „Nejvíce pozornosti bylo věnováno problematice společnosti a lidských zdrojů.“ Kde zejména se s CSR setkáte? V rámci České republiky je koncept CSR etablován zvláště ve firmách zahraničních v ČR působících. Jejich programy v oblasti CSR vycházejí z prioritních os stanovených centrálami a bývají upravovány tak, aby odpovídaly lokálnímu kontextu. Pro firmy české je tato problematika aktuální, zejména pokud jsou firmami velkými a mají kapacity věnovat finance pro tvorbu pozice CSR manažera. V alternativním případě je takto formulovaná agenda předmětem agendy nejvyššího vedení společnosti. V rámci malých a středních firem je v současné době velký prostor pro rozvoj CSR praxe, respektive prostor pro pojmenovávání toho, co již firmy nevědomky praktikují a co spadá do CSR portfolia. „Být společensky odpovědnou firmou se vyplácí.“

schopné a silné společnosti v rámci harmonického prostředí. Přestože všechny tři pilíře CSR jsou stejně důležité, nejvíce pozornosti bylo věnováno problematice společnosti a lidských zdrojů. Proč? V současné době lze říci, že firmy si čím dál více uvědomují, že klíčový pro jejich zdravý růst je správný přístup k lidem. A to nejen k zaměstnancům, ale též k budoucím zaměstnancům. Dokládá to i vysoký zájem o projekty realizované Business Leaders Forem, jejichž cílem je propojování akademické a privátní sféry. Projekt Business Master Classes přivádí na akademickou půdu nejostřílenější osobnosti českého i zahraničního byznysu a zprostředkovává studentům poznatky, které ve skriptech nenaleznou. Projekt Stínování manažerů přinesl za uplynulých 20 let existence již více než tisíci studentům možnost sledovat práci vrcholového managementu a stát se na týden stínem ikon českého byznysu. Pro mnohé manažery byl zdrojem inspirace a přivedl do jejich cesty talentované studenty, kteří ve firmách trvale zakotvili. Projekt CSR Ambassadors umožňuje studentům přinést své poznatky a v rámci analýz šitých na míru konkrétním firmám vnášet nové CSR nápady tam, kde je o ně zájem. Business Leaders Forum je tak svědkem velkého zájmu zástupců byznysu

A na závěr ještě odpověď na otázku: Proč se CSR věnovat? Hlavní stimuly pro zavádění CSR jsou dvojí – poptávka po společensky odpovědném chování firem ze strany spotřebitelů a rozpoznání potenciálu CSR ze strany firmy. Být společensky odpovědnou firmou se vyplácí, ať se jedná o českou, zahraniční, malou či velkou společnost. Benefitů je řada: loajalita zaměstnanců, zákazníků, nulové pokuty za znečišťování životního prostředí, minimalizace nákladů v rámci využívání zdrojů, nulová rizika poškození reputace, skvělá image, která láká schopné lidi a silné partnery na trhu, a mnohé další. To, zda je, či není firma společensky odpovědná, závisí na jejích jednotlivých článcích (lidech), které ji tvoří. Vytvoření WeDoCare tak není utopií. Úspěšnost společností, které staví svůj byznys na etice, ohleduplnosti a férovosti, je evidentní, pozitivní skóre těchto firem v době doznívající krize je toho důkazem. Nyní je to na nás, zaměstnancích, manažerech, spotřebitelích. Tedy nám všem přeji na poli CSR: BON COURAGE!

Mgr. Iva Petříčková, MSc., M.A. Autorka je výkonnou ředitelkou Business Leaders Fora a absolventkou London School of Economics.

Studenta 27 Rijen 2012  
Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement