Page 40

40 Státní politika zaměstnanosti

říjen 2012

POJISTIT NEPOJISTITELNÉ Exportní garanční a pojišťovací společnost tvoří jeden ze střípků mozaiky podpory českého exportu. Dost možná patří k těm nejméně viditelným a málo objeveným střípkům, přitom její funkce není o nic méně důležitá než v případě ostatních export a zaměstnanost podporujících institucí. Jako čtenáři Studenty služeb této pojišťovny určitě nevyužijete, váš budoucí zaměstnavatel ale možná ano. EGAP, jak se název této státní akciové společnosti zkracuje, je totiž úvěrová pojišťovna, která zjednodušeně řečeno distribuuje státní záruku za exportní financování. Pojišťuje tedy rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. „Pojišťujeme taková rizika, která běžné komerční pojišťovny nepojistí, a to z celé řady důvodů. Většinou jde o rizika dlouhodobá, trvají třeba i 10 let, jsou velmi vysoká, jde o úvěry a transakce v hodnotě miliard korun, a jsou velmi komplikovaná, třeba tím, že dlužník sídlí v zemi, kde ekonomické, politické a právní prostředí zavdává v uvozovkách podezření na vyšší míru rizika nezaplacení úvěru,“ vysvětlil nám působnost EGAP její ředitel odboru PR a komunikace Vlastimil Nesrsta. Tento velmi specifický záběr určuje i neobvyklou skladbu klientů pojišťovny. Většinu totiž tvoří banky, které pomocí úvěrů financují velké vývozní nebo investiční celky. Jen asi 20 % představují exportéři, kteří například požadují služby jako pojištění vývozního rizika nebo pojištění prospekce daného trhu. Mimochodem, mezi klienty patří i Česká exportní banka, kterou rovněž v rámci tohoto speciálu představujeme.

„Pojišťujeme taková rizika, která běžné komerční pojišťovny nepojistí.“ Podobně jako ona i EGAP myslí na práci se studenty, ve kterých vidí potenciální zaměstnance svých budoucích klientů. „My máme o studenty zájem nejenom proto, že bychom v nich viděli naše potenciální zaměstnance, ale vidíme v nich lidi, kteří v budoucnu budou například zastávat důležité pozice v průmyslu, službách, bankovnictví, úvěrovém pojištění a podobně. My chceme, aby o nás věděli, aby věděli, co děláme, a aby byli připraveni s námi spolupracovat,“ říká Nesrsta. Studenti tak chodí do EGAP na běžné praxe, aby se seznámili s tím, jak pojišťovna funguje v každodenním režimu. Členové představenstva společnosti rovněž přednášejí na Vysoké škole ekonomické v Praze a společně s touto školou pořádá EGAP také soutěž o nejlepší diplomovou práci.

„Chceme, aby o nás studenti věděli, aby věděli, co děláme, a aby byli připraveni s námi spolupracovat.“

O tom, jak EGAP v praxi funguje, si ale zaslouží něco vědět i nestážisté. Důležité pro činnost pojišťovny je to, že se musí při svém fungování řídit souborem pravidel OECD a EU. Tato pravidla zajišťují, že si vývozci z jednotlivých zemí nekonkurují rozsahem státní podpory, ale pouze svými vlastními výrobky či službami. Proto musí EGAP fungovat na základě principu samofinancování v dlouhodobém horizontu. „Stát by neměl dlouhodobě dotovat provoz pojišťovny, neboť v takovém případě by se jednalo o nedovolenou podporu. EGAP od samého počátku své existence, tedy od roku 1992, plně hradí veškeré provozní náklady, včetně výplat pojistných plnění poškozeným klientům, z výnosů z vlastní činnosti a funguje jako soběstačný subjekt,“ popisuje financování pojišťovny Nesrsta. Činnost EGAP je přitom podle průzkumu poradenské společnosti EEIP výrazně prospěšná pro českou ekonomiku. „Miliardová dotace do regulatorního kapitálu EGAP zajistí v průběhu 10 let kumulované čisté přínosy do veřejných rozpočtů (z daní a povinných odvodů podpořených vývozců a jimi zaměstnaných osob) přibližně 1,7 mld. Kč při průměrné roční nově vytvořené zaměstnanosti kolem 1 750 pracovních míst,“ uzavírá přínosy Nesrsta.

Luděk Vokáč

Studenta 27 Rijen 2012  
Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement