Page 22

ZD AR M A

Nový kariérní portál p

Významné Íeské ˉrmy hleda prohlédnÙte si Íást nabídky.

Práce Assistant for Sales Department

Database Specialist

Your scope will be to support one of the sales teams via timely and accurate maintaining of Customer Business Development (CBD – Sales) internal systems. Job includes daily collaboration with sales team in order to administrate system and keep data and reports up-to date.

Application specialist with responsibility for 2nd level support of the customer speciˉc application in telecomunication.

více nabwww.unijobs.cz

více nabwww.unijobs.cz

Manažer/ka projektu UNIjobs.cz » » » » »

Vedení abdalší rozvoj kariérního portálu UNIjobs.cz Tvorba abrealizace marketingových abPR kampaní Komunikace sbklienty ibžadateli obpráci Koordinace IT, obchodního abredakÍního týmu Prezentace projektu nabvećejnosti

více nabwww.unijobs.cz

Problem solving and coordination of technical incidents and inconsistencies that come up during testing and/or production.

Senior Oracle Developer For our long term project for an international bank related to compliance and trade surveillance we are looking for strong and experienced Oracle engineer who will be responsible for: » Design and development of high-volume Oracle-based data marts » Acquire data for further processing within Actimize platform by designing and implementing ETLs and unit tests » ...

více nabwww.unijobs.cz

Specialista technického nákupu

Specialista/ka risk managementu

Hledáme zkušeného kandidáta sbvelmi silným technickým povÙdomím, zkušenostmi ab znalostmi zb oblasti strojírenství pro spoleÍnost vbÌeských BudÙjovicích.

Ìinnosti spojené sbćízením operaÍních rizik:

» odpovÙdnost zabvedení aktivit zlepšování kvality dodávaných komponentę, technická podpora pći launchi nových výrobkę » podílet se nabpćípravÙ nové výrobní ćady

více nabwww.unijobs.cz

» schopnost identiˉkovat ab vyhodnotit závažnost rizik vb jednotlivých procesech vbrámci celé banky » následné prosazování nápravných opatćení vb pćíslušných útvarech banky » analýza dat, reporting » práce vbprojektových týmech

více nabwww.unijobs.cz

Operátor sekundárního okruhu

Product Manager

ZaÍátek kariéry operátora reaktoru je vebznamení vzdÙlávání. Vyšleme Vás nabcca 2 roky nabškolení jaderné pćípravy. Školení probíhá vbBrnÙ abje ukonÍeno státní zkouškou.

» sledování vývoje trhu ab oboru, identiˉkace nových pćíležitostí » deˉnice abrozvoj nových produktę » spolupráce nabtvorbÙ marketingové abobchodní strategie » pćíprava individuálních projektę » tvorba prodejních abobchodních materiálę

Skupina ÌEZ je jedním zbnejžádanÙjších zamÙstnavatelę vbÌeské republice. Svým zamÙstnancęm nabízí pćístup kbmoderním technologiím, podporu plnÙní pracovních povinností abzázemí úspÙšné ˉrmy.

více nabwww.unijobs.cz

více nabwww.unijobs.cz

Strojní inženýr vývojové kanceláće » pćíprava technické dokumentace abspeciˉkací kbjednotlivým modelęm, testování požadovaných charakteristik autorádia » zapracování funkÍních abdesignových zmÙn vbprębÙhu vývojové fáze » odhalování problémę spojených sbvýrobou prototypę » spolupráce sbdalšími vývojovými centry vbzahraniÍí » technická podpora zákazníkovi

více nabwww.unijobs.cz

Vývojáć EDI » » » » »

komunikace sbinterními klienty analýza požadavkę vývoj abimplementace EDI modulu integrace externích ćešení podpora uživatelę

více nabwww.unijobs.cz

Studenta 27 Rijen 2012  
Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement