Page 1

 

Prezi HANDLEIDING


Inhoud 1

Inleiding

3

2

Accountaanmaken

3

3

Aandeslag

5

3.1

Inloggen

5

3.2

Eenprezimaken

7

3.3

MogelijkhedenvanPrezi

8

4

Meerinfo

13

4.1

Hulpnodig?

13

4.2

Vragenenopmerkingen

13

4.3

Trefwoordenlijst

13

4.4 

Lijstmetafbeeldingen

13

 
1 INLEIDING MetPrezikanjeonlineinteractievepresentatiesmaken.Diewordenvaakgebruiktom mensentelatenkennismakenmetnieuwigheden.Jekanjepresentatiesdelenmet anderenviadesite. Preziistegebruikenviadesite,maarisooktedownloadenomopjecomputerte gebruikenzonderinternet. HetuitzichtvandesitevanPreziverandertregelmatig.Menprobeertvoortdurend omdemogelijkhedenuittebreidenenteverbeteren,waardoordesiteerandersgaat uitzien.

2 ACCOUNTAANMAKEN STAP1 Gametdewebbrowsernaarwww.prezi.beofklikopdePreziͲfavorietinde GoogleChrome.

Figuur1Prezistartpagina

STAP2 

Inleiding

Klikop‘Getstarted’. Danklikjeopdegratisversie,hierisdat‘Continuewithpublic presentations’.

3 

Prezi


Figuur2Gratisversieselecteren

STAP3 VuljegegevensineneenwachtwoordnaarkeuzevoorjePreziͲaccount. Klikdaarnaopdeknop‘CreateyourfreePublicaccount’.

Figuur3Gratisaccountinstellen

STAP4

JePreziͲaccountisklaarvoorgebruik!

 Opgelet! Plaatsgeengevoeligeinformatieindepresentatiesdiejemaaktopeengratisaccount. Allepresentatiesdiejemaakt,zijnopenbaarenvoorhethelepubliekleesbaar! 

Accountaanmaken4 

Prezi
3 AANDESLAG 3.1

Inloggen

STAP1 

Gametdewebbrowsernaarwww.prezi.beofklikopdePreziͲfavorietin GoogleChrome. Klikopdeknop‘Login’.Figuur4StartpaginaPrezi

STAP2 VuljeeͲmailadresenwachtwoordin. Klikopdeknop‘Login’.

Figuur5InloggenbijPreziAandeslag5 

Prezi


STAP3 JebentingelogdenklaaromaandeslagtegaanmetPrezi.Figuur6DashboardvanPreziAandeslag6 

Prezi
3.2

EenPrezimaken

Zodrajeingelogdbent,klikjeop‘NewPrezi’omeennieuwepresentatietebeginnen maken.Figuur7NieuwePrezimaken

Eennieuwvensterzalopenen.  Jemoetkiezentusseneenpresentatieopbasisvaneentemplate(sjabloonmetvooraf ingesteldeopmaak)ofeenvollediglegePrezi(leeg,witdocument).  

Aandeslag

7 

Prezi
3.3

MogelijkhedenvanPrezi

1 2

3 4

6 5 

Figuur8HoofdvensterPrezimaken

1 2 3 4 5 6 

Preziweergeven Ongedaanmaken Herdoen Opslaan PadvandePrezi PreziͲbewerkingsvenster

Aandeslag

8 

Prezi
1 2 3 4Figuur9InvoegeninPrezi

1 2 3 4

Eenframeinvoegen Eenvormvanframetekenen Eenlijn/pijltekenen Fluostift

Aandeslag

9 

Prezi
1

2 3 4Figuur10InvoegeninPrezi

1 2 3 4

Afbeeldingen,symbolenendiagrammeninvoegen YoutubeͲvideoenachtergrondmuziektoevoegen Afbeeldingvanbestandinvoegen InvoegenvanuiteenPowerPointͲpresentatie

Aandeslag

10 

Prezi
1Figuur11Themaaanpassen

1

BestaandthemaopeenPrezitoepassen

Aandeslag

11 

Prezi
1 2Figuur12Prezidelenmetanderen

1 2 

Prezidelen,delenopFacebook PrezidownloadenalsPDFofPortablePerzi

Aandeslag12 

Prezi

OM Prezi handleiding  
OM Prezi handleiding  
Advertisement