สื่ออารมณ์ดี R-romdee ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565

Page 1

สื่ อ อ า ร ม ณ์ ดี ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 123

R-romdee งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา student-support@mfu.ac.th facebook.com/MFUCounseling

welcome to campus.

ต้นพะยอม M-square


ช ว น คุ ย

welcome to campus. สวัสดีผู้อ่านและขอต้อนรับน้องๆ ชาวมฟล.ทุกคน ได้กลับเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกันแล้ว หลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์กันมานาน หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิม "แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป" ตามมาตรฐานความปลอดภัยวิถีใหม่ เว้นระยะห่าง สวมแมส ล้างมือบ่อยๆ หมั่นสังเกตตัวเอง ชีวิตนักศึกษาของพวกเรากำลังจะกลับมา ได้เรียนเเบบพบหน้า ชดเชยช่วงเวลาที่ขาดหายไป พวกเราทีมงานให้คำปรึกษาฯ ส่วนพัฒนานักศึกษา ขอเป็นกำลังใจและจะคอยอยู่เคียงข้างน้องๆ เสมอนะคะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ"

"

ผู้จัดทำสื่ออารมณ์ดี งานให้คำปรึกษาฯ ส่วนพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ( อ . แพนด้า ) ทีมงาน : พี่ตุ้ม พี่เหมียว พี่ดาว พี่เว พี่เมล์ 0-5391-6167 ถึง 9 และ 0-5391-6666 Student-support@mfu.ac.th facebook.com/MFUCounseling


แ น ะ นำ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น How to

การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย


เ ค ล็ ด ไ ม่ ลั บ


แบบทดสอบทายใจ


แบบทดสอบทายใจ

รู ป ศิ ล ปิ น / ด า ร า ไ อ ด อ ล นั ก ร้ อ ง ห รื อ นั ก แ ส ด ง แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า คุ ณ เ ป็ น ค น ที่ มี แ ร ง บั น ด า ล ใ จ เ ป็ น ค น เ ปิ ด เ ผ ย จ ริ ง ใ จ แ ล ะ มั ก ช อ บ ฝั น ก ล า ง วั น รู ป ตั ว เ อ ง คุ ณ เ ป็ น ค น มี ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ตั ว เ อ ง สู ง เ ป็ น ค น ชิ ค ๆ มี ส ไ ต ล์ เ ป็ น ข อ ง ตั ว เ อ ง ช อ บ แ ฟ ชั่ น รั ก ใ น ก า ร แ ต่ ง ตั ว แ ล ะ ไ ม่ ค่ อ ย แ ค ร์ สื่ อ ห รื อ ค อ ย ม า นั่ ง ใ ส่ ใ จ กั บ ส า ย ต า ห รื อ คำ พู ด ข อ ง ค น อื่ น เ ท่ า ไ ห ร่ รู ป ค น รั ก / ค ร อ บ ค รั ว คุ ณ เ ป็ น ค น ที่ ใ ห้ ค ว า ม สำ คั ญ กั บ ค ว า ม รั ก แ ล ะ ใ ส่ ใ จ ใ น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ อ ยู่ เ ส ม อ เ รื่ อ ง โ ร แ ม น ติ ก อ บ อุ่ น จิ ต ใ จ ดี มี ม า เ ป็ น ที่ ห นึ่ ง เ ล ย ล่ ะ รู ป ธ ร ร ม ช า ติ คุ ณ ช อ บ ค ว า ม ส ง บ ผ่ อ น ค ล า ย แ ล ะ คุ ณ เ ป็ น ค น ที่ ห ล ง ใ ห ล ใ น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ มี แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง น อ ก จ า ก นี้ ยั ง แ ส ด ง ถึ ง อุ ด ม ก า ร ณ์ แ ล ะ บ า ง สิ่ ง ที่ เ ร า อ ย า ก จ ะ ทำ ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ภ า พ คำ ค ม คุ ณ เ ป็ น ค น ที่ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ อ ยู่ เ ส ม อ แ ล ะ เ ป็ น ค น ช อ บ ว า ง แ ผ น ทำ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง ชั ด เ จ น มี ค ว า ม ข ยั น แ ล ะ มุ่ ง มั่ น ทุ ก ค รั้ ง ที่ เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม คุ ณ ก็ จ ะ รู้ สึ ก ดี แ ล ะ มี พ ลั ง ใ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น ด้ ว ย รู ป สั ต ว์ เ ลี้ ย ง คุ ณ เ ป็ น ค น ที่ มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ มี จิ น ต น า ก า ร สู ง แ ล ะ เ ป็ น ค น ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น ใ ค ร ๆ อ า จ ม อ ง ว่ า คุ ณ ติ ส ต์ แ ต ก เ ข้ า ถึ ง อ ย า ก แ ต่ ถ้ า ไ ด้ ล อ ง ม า ทำ ค ว า ม รู้ จั ก แ ล้ ว จ ะ ห ล ง เ ส น่ ห์ ใ น ค ว า ม น่ า รั ก ไ ม่ เ ห มื อ น ใ ค ร ข อ ง คุ ณ แ น่ น อ น


แ น ะ แ น ว แ น ะ นำ


แ น ะ นำ ห นั ง สื อ น่ า อ่ า น

Honjok

ผู้เขียน :

ความสุขจากการอยู่กับตัวเอง Francie Healey, Crystal Tai

สำนักพิมพ์ :

Amarin HOW-TO

หมวด : จิตวิทยา

การมีความสุขที่ได้เลือกวิถีชีวิตของตนเองและ ใช้ช่วงเวลาที่อยู่คนเดียว เพื่อครุ่นคิดถึงคุณค่า และค้นพบความต้องการที่แท้จริง จงดื่ มด่ำไปกับ ช่วงเวลาแห่งการอยู่คนเดียว และอิ่มอกอิ่มใจ อย่างลึกซึ้ง เมื่อได้ลงทุนกับจิตวิญญาณตัวเอง

กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องขอบคุณหัวใจของเธอนะ ผู้เขียน :

Lee Chae

สำนักพิมพ์ :

springsbook

หมวด : จิตวิทยา ถ้ามีเพียงแค่วันที่ดีและมีเพียงเรื่องที่ดี ทำไมเรา ถึงต้องบอกว่าชีวิตเหน็ดเหนื่ อยด้วยเล่า บางครั้ง ต้องเปียกฝนและบางครั้งอาจต้องปะทะแรงลม การร้องให้และการหัวเราะนั่นแหละคือชีวิตของเรา ค่อยๆ ก้าวเดินไปทีละก้าว อย่าล้มเลิก อย่าเร่งรีบ แล้ววันหนึ่ง สิ่งดีๆ จะวิ่งเข้ามาหาเราเอง ...


ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก วันหยุดในภาษาอังกฤษใช้ต่างกันอย่างไร ?

เคยเจอคำเหล่านี้กันบ้างมั้ย ไม่ว่าจะเป็น

Vacation

หรือ

Day off

Holiday, Weekend,

หลายคนคงรู้ว่าแปลว่า วันหยุด แต่ว่าแต่ละคำนั้น

ใช้แตกต่างกันอย่างไร และมีความหมายที่ลึกซึ้งแค่ไหนที่เรามองข้ามกันไป หรือไม่ วันนี้ลองมาศึกษาวันหยุดในภาษาอังกฤษกันเถอะ

Holiday แปลว่า วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเป็นวันหยุดที่เกี่ยวกับ ศาสนา งานพิธี หรือประเพณี ซึ่งได้มีการกำหนด วันหยุดไว้แน่นอนแล้ว (holiday มาจากคำว่า holy + day ซึ่งในอดีต วันหยุดทางศาสนานั้น จะเป็นวันหยุดจากการทำงาน ) เช่น

- After all that hard work, you deserve a holiday. (

หลังจากการทำงานอย่างหนัก เธอสมควรได้รับวันหยุด )

- Give me a call when you get back from holiday. (

โทรมาหาฉันด้วยนะ หลังจากที่เธอกลับจากพักผ่อนวันหยุด )

Weekend แปลว่า วันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งก็คือวันหยุดที่เป็นวันเสาร์- อาทิตย์ นั่นเอง เช่น

- We were just chatting about what we did last weekend. (

พวกเราเพิ่งจะเม้าท์กันเรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา )

- They usually go windsurfing at weekends. (

พวกเขามักจะไปเล่นเซิร์ฟในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นประจำ )


Vacation แปลว่า วันหยุดพักผ่อนยาวๆ โดยเป็นการหยุดที่ออกจากบ้านไปยังสถานที่ ท่องเที่ยว เพื่อการพักผ่อน ไปเที่ยวไกลๆ ได้ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า เวลาว่าง การปิดภาคเรียน การลา การหยุดงาน เป็นต้น เช่น

- We’re taking a vacation in June. (

พวกเราจะหยุดพักผ่อนยาวในช่วงเดือนมิถุนายน )

- She always returns from vacation with a few souvenirs. (

เธอมักจะมีของฝากมาด้วยเสมอ หลังกลับจากวันหยุดพักผ่อน )

- He injured himself on the last day of his vacation. (

เขาได้รับบาดเจ็บในวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดพักผ่อน )

Day off แปลว่า วันหยุดงาน วันที่ไม่ต้องทำงาน ประมาณว่าเราหยุดงานเอง ไม่ได้เป็นวันหยุดที่ใครประกาศ หรือจะเรียกว่าเป็นวันหยุดงานของแต่ละคนก็ได้ เช่น

- Tomorrow is my day off. (

พรุ่งนี้เป็นวันหยุดของฉัน )

- Why don’t you take the day off? (

ทำไมเธอไม่หยุดงานบ้างล่ะ ?)

- He has taken a day off from his busy schedule. (

เขาจะหาเวลาหยุดพักสักวันจากตารางงานที่แน่นของเขา )

ที่มา :

https://www.shorteng.com


HEALTH

&

BEAUTY

4 ท่านอนแก้ปวดหลัง นอนถูกท่าดีกว่าที่คิด

โดยทั่วไปแล้ว ท่านอนจะทำให้มีการบิดตัว งอตัว และอยู่ในท่าอื่ นๆ

ที่อาจสร้างแรงกดทบในบริเวณกระดูกสันหลังหรือข้อต่อบริเวณต่างๆ รวมถึง อาจทำให้เกิดภาวะเอ็นกล้ามเนื้ อหลังอักเสบได้ นอกจากนี้ อาการปวดหลัง

อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการนอนหลับ ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวขณะนอนหลับ ทำให้นอนหลับได้ยากขึ้นหรืออาจตื่ นขึ้นกลางดึก

หากใครกำลังมีปัญหาปวดหลัง นอกจากการรับประทานยาหรือ

การทำกายภาพบำบัดแล้ว การเลือกท่านอนแก้ปวดหลังที่เหมาะสมกับอาการ

และร่างกายของแต่ละคนจะช่วยให้นอนได้เต็มอิ่มมากขึ้น ผู้ที่มีอาการปวดหลัง อาจลองปรับท่านอนที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้

ท่านอนตะแคงและใช้เข่าหนีบหมอน ท่านี้จะช่วยให้กระดูกสันหลัง สะโพกและกระดูก อุ้งเชิงกรานอยู่ในระนาบที่เหมาะสม โดยจะ เป็นการนอนตะแคงให้ไหล่และด้านข้างลำตัว ด้านใดด้านหนึ่งแนบชิดไปบนฟูก จากนั้นให้ใช้ หมอนวางสอดไว้บริเวณเข่าระหว่างขาทั้ง

2

ข้าง

งอเข่าขึ้นเล็กน้อยและหนีบไว้ หากมีช่องว่าง บริเวณเอวกับฟูก ให้สอดหมอนเล็กๆ ไว้ ทั้งนี้ ควรสลับนอนตะแคงทั้งสองข้าง เพื่อป้องกัน การเกิดความไม่สมดุลกันของกล้ามเนื้ อหรือ การเกิดภาวะกระดูกสันหลังคดได้


ท่านอนตะแคงแบบทารก ท่านี้จะช่วยเปิดช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลัง เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่ อน ทับเส้นประสาท โดยเป็นการนอนหงายและพลิกตัว เปลี่ยนไปนอนท่าตะแคงอย่างช้าๆ ต่อมาให้งอเข่า ขึ้นก่อนจะค่อยๆ โค้งลำตัวเข้าหาเข่า สลับนอน ตะแคงทั้ง

2

ข้าง

ท่านอนหงาย ท่านี้จะลดแรงกดทับในบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะ กระดูกสันหลัง อีกทั้งยังช่วยจัดให้กระดูกสันหลัง และอวัยวะภายในอยู่ในระนาบตำแหน่งที่เหมาะสม เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังเคลื่ อน เริ่มต้นด้วยการนอนราบหลังแนบเตียง วางหัว บนหมอน วางหมอนไว้ใต้เข่า และปล่อยหลังตาม สบาย ทั้งนี้ สามารถใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กม้วนและ วางไว้ที่หลังเพิ่มได้เช่นกัน

ท่านอนคว่ำ ท่านี้จะช่วยลดอาการตึง เหมาะสำหรับผู้ที่ ไม่สามารถนอนท่าอื่ นได้ โดยจะเป็นการนอนคว่ำ วางหมอนไว้ระหว่างบริเวณท้องช่วงล่างและอุ้ง เชิงกราน หากการใช้หมอนรองหัวนอนท่านี้ทำให้ รู้สึกตึงบริเวณหลัง สามารถนอนราบโดยไม่ใช้ หมอนได้เช่นกัน ที่มา :

https://www.pobpad.com


Sometimes it's very hard to move on, but once you move on, you'll realize it was the best decision you've ever made.

บางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะก้าวเดินต่อไป แต่ถ้าเริ่มก้าวเมื่อใด คุณจะพบว่า มันคือการตัดสินใจที่ดีที่สุด"

"

ต้นพะยอม - ประดู่แดง ตึก M-square