__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

R-ROMDEE

สื ออารมณ์ดี ฉบับที 109 เดือนกันยายน 2563

โดยสํ านักงานให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึ กษา LIVING AND LEARNING SUPPORT CENTER 0-5391-6167 ถึง 9 และ 0-5391-6666 STUDENT-SUPPORT@MFU.AC.TH FACEBOOK.COM/LLSCMFU


ชวนคุย

สวัสดีค่ะทุกคน เปดเทอมแล้วเปนอย่างไรกันบ้าง..ปรับตัวกันได้รย ึ ง ั น๊า... พีๆ สํานักงานให้คําปรึกษาฯ ขอส่งกําลังใจให้นอ ้ งๆ ทุกคนนะคะ

พวกเราเชือเสมอว่า "กําลังใจ... คือพลังงานทีสามารถส่งต่อถึงกันได้" ขณะทีเรามอบ...ความรูส ้ ก ึ ดีๆ ส่งไป พวกเราก็ ได้รบ ั ....พลังดีๆ นันกลับมาด้วย เคยมีคนกล่าวไว้วา่ โลกใบนีนอกจากคนเก่ง คนทีประสบความสําเร็จ ทีมีมากมายจนเกินพอแล้ว "โลกยังต้องการความรัก กําลังใจ และสันติ" ด้วยเช่นกัน ขอบคุณทีให้พวกเราได้ดแ ู ลค่ะ พีๆ สํานักงานให้คําปรึกษาฯ ผูจ ้ ด ั ทําสืออารมณ์ดี


ด้วยรักและกําลังใจ ความสุ ข ไม่ ใ ช่สิ งที จะต้ อ ง"มี " แต่ คื อ สิ งที จะต้ อ ง "รู้ สึ ก " ความสุขเปนเหมือนของลําค่าที ใครๆก็อยากได้ บางคนได้มาง่ายๆใน ขณะทีบางคนก็รูส ้ ึกว่าไข้วคว้ามาได้ยากเหลือเกิน เพราะแต่ละคนนันมีสิงที ทําให้ตัวเองมีความสุขไม่เหมือนกัน เราเลยต้องเข้าใจว่าความสุขของคนเรา ไม่เท่ากัน เราอาจมีความสุขกับสิงหนึง แต่คนอืนอาจมีความสุขกับอีกสิง หนึง และเมือเวลาผ่านไปเราก็เปลียนไปด้วย เห็นได้ชัดว่าคนเราจะมีความสุข แท้ได้ต้องมีปจจัยอืนด้วย เช่น รูส ้ ึกพอใจในชีวิต ไม่อิจฉาริษยา รักคนอืน พร้อมจะปรับเปลียนและมีจิตใจทีเข้มแข็ง ให้เรามาดูว่าทําไมเรืองเหล่านีจึง สําคัญ เราลองมาค้นหาวิธีทีทําให้เรามีความสุขแบบทีไม่ต้องเหนือย ไม่ต้องวิง ตามหาอะไรบางอย่างทีไม่ใช่ความสุขของเรา แต่มาโฟกัสกับความสุขทีเรา รูส ้ ึกและรับรูไ้ ด้จริง

ก่อนอืนต้ องรู้วา่ คนเราแต่ ละคนไม่เหมือนกัน การทีจะตัดสินว่าใครมีความสุขหรือไม่นัน ขึนอยู่กับการนิยามของคนนัน ว่าความสุขของเขาคืออะไร สําหรับบางคนความสุขคือความไร้กังวล บางคน มองว่าความสุขคือการมีสุขภาพทีดี ฉะนันอย่าไปวัดความสุขของตัวเองกับ ใคร

ความสุขมาจากอามรณ์ ความรูส ้ ก ึ และการปฏิบต ั ิตัว คนเราเมือจะรูส ้ ก ึ มีความสุขได้ นอกจากความรูส ้ ก ึ ทีอยากจะมีความสุขแค่ นันยังไม่พอ ต้องปฏิบต ั ิตัวเพือให้บรรลุความรูส ้ ก ึ นันๆด้วย เช่น อยากมีสข ุ ภาพ ดี ต้องหมันดูแลสุขภาพร่างกาย ก็จะทําให้รส ู้ ก ึ แข็งแรงและความสุขก็จะตามมา


ที มาของความสุขไม่จาํ เปนจะต้ องมีความหมายหรือคุณค่า ผลการศึ กษาหนึงระบุ ออกมาว่า ความสุขนันมาจากการเปนผู้รบ ั มากกว่าการเปนผู้ให้ นักวิทยาศาสตร์ทีศึ กษาเรืองความสุขหลายคนไม่เห็น ด้วยกับผลวิจัยนี ทีแยกเรืองคุณค่าหรือความหมายของการกระทําออก จากความสุขทีได้รบ ั การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและคุณค่า เกียวข้องกับ การเปนผู้ให้มากกว่าผู้รบ ั นํามาซึงความวิตกกังวลและเครียดในระดับสูง มากกว่า ทําให้ความสุขทีควรจะได้ลดลง

ยอมรับในสิงทีเราเปนอยูใ่ นตอนนี แล้วเริมเปลียนแปลงไปในทางทีดี ขึน เมือเรารูจ้ ก ั รักตัวเองเราจะเริมเปลียนแปลงพฤติกรรม คนรักตัวเองจะมี สติ รูว้ า่ กินอาหารอะไรทีจะทําให้รา่ งกายสุขภาพดี รูว้ า่ สุบบุหรีไม่ดก ี ็ต้องหักห้าม ใจและหยุดสุบ

พอใจและขอบคุณต่อสิงทีเรามี คือ การสร้างความสุขชันเยียม การสร้างนิสย ั ให้รส ู้ ก ึ ขอบคุณต่อทุกสิงทีเราได้รบ ั ในทุกวัน เปนวิธก ี าร ง่ายๆโดยมีงานวิจย ั ทียืนยันว่า การเขียนบันทึกประจําวันเพือแสดงความรูส ้ ก ึ ขอบคุณต่อสิงต่างๆ รอบตัวทําให้เกิดอารมณ์ความรูส ้ ก ึ ในทางบวกได้เปน อย่างดี แต่ไม่ควรบีบคันตนเองเพือสร้างความรูส ้ ก ึ ดังกล่าวขึนบ่อยครังเกินไป เพราะจะทําให้เกิดอาการฝนและชาชินได้แต่ควรทําเปนประจําเพียง 3 ครังต่อ สัปดาห์


อยากมีความสุขต้ องรู้จักให้อภัยผู้อืนและให้อภัยตนเอง ถ้ามีใครทําไม่ดีกับเรา ทําสิงทีเราไม่ชอบ เราอาจจะโกรธเกลียดคนๆนันที มีส่วนทําให้ชีวิตเราแย่ลง แต่เราจะไม่ได้อะไรจากการโทษคนอืน นอกจาก ความคิดในแง่ลบทีเกิดขึน ดังนันแทนทีเราจะเกลียด ขุ่นเคือง ไม่พอใจ เรา ลองเปลียนไปให้อภัยคนทีทําไม่ดีกับเรา แล้วเราจะปล่อยวางความคิดในแง่ ลบได้ ทําให้เรามีเวลาไปคิดและทําสิงทีสําคัญกับเราจริงๆ แล้วก็อย่าลืมให้ อภัยตัวเองด้วย

ี ต สุดท้ ายแล้วไม่วา่ จะสุขหรือทุกข์ชว ิ ก็ต้องดําเนินต่ อไป ตราบเท่ าที โลกยังหมุนอยู่ การรู้จักปรับตั วไม่วา่ จะทางกายหรือทางใจคือสิงที ทําให้เรา อยู่รอดได้ ในวันที โลกไม่ได้ มอบแต่ ความสุขให้เราตลอดเวลา สิงสําคัญคือ มีความสุขกับสิงที ตั วเองเปนและรู้สึกเท่ าที มี เพราะสิงนันคือสิงที อยู่กับเรา จริงๆ ดี กว่าไปวิงไล่ตามความสุขในแบบที คนอืนมอง แม้คนอืนจะมองว่า เรา ว่าไม่น่ามีความสุข แต่ เรา "รู้สึก" ว่าเราสุข แค่นันก็พอแล้ว เพราะความ สุขไม่ใช่สิงที ต้ องมี แต่ เปนสิงที ต้ องรู้สึกได้ เอง....

ทีมา :https://goodlifeupdate.com/lifestyle/knowledge-work-inspiration/130096.html


แนะแนว แนะนํา รับสมัครนักศึกษาเพือรับทุนการศึกษามูลนิธิ 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร์ ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเพือรับทุนการศึกษา มูลนิธิ 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจําปการศึกษา 2563 โดยมีวต ั ถุประสงค์เพือ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นก ั ศึกษาทีมีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตังใจศึกษาและ ประหยัด อดออม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ให้มโี อกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับ ปริญญาตรีทีมหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง โดยมีรายละเอียดต่อไปนี คุณสมบัติผข ู้ อรับทุนการศึกษา เปนนักศึกษา มฟล. และเปนผูท ้ ีมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา เปนผูท ้ ีมีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตังใจศึกษาและประหยัด อดออม มีผลการเรียนเฉลียสะสม (GPAX) ไม่ตํากว่า 2.50 ก่อนส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ในขณะทีขอพิจารณาให้ได้รบ ั ทุนจะต้องไม่อยูร่ ะหว่างการรับทุนการศึกษาอืน (ยกเว้นทุนกู้ยม ื เพือการศึกษา)

> จํานวนเงินทุนการศึกษา ทุนการศึกษาละ 25,000 บาท จํานวน 10 ทุน กําหนดการรับสมัคร นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ที ฝายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ตังแต่บด ั นี จนถึงวันที 15 กันยายน 2563 สอบถามเพิมเติมได้ที ฝายทุนการศึกษา โทร. 053 916186 เอกสารสําหรับดาวน์โหลด : ใบสมัครขอรับทุน

>


แ บ บ ท ด ส อ บ บ อ ก พ ร ส ว ร ร ค์ ข อ ง คุ ณ จ ง เ ลื อ ก ภ า พ ที รู้ สึ ก ว่ า ดึ ง ดู ด ที สุ ด 1 ภ า พ

แ บ บ A : พ ร ส ว ร ร ค์ ที ซ่ อ น อ ยู่ ข อ ง คุ ณ คื อ ค ว า ม ห ยั ง รู้ คุ ณ เ ป น ค น อ่ อ น ไ ห ว แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ไ ด้ ง่ า ย มั ก แ ก้ ป ญ ห า ซั บ ซ้ อ น ไ ด้ ใ น แ ว บ เ ดี ย ว โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ข้ อ มู ล อ ะ ไ ร ม า ก ม า ย ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ป น เ รื อ ง ง่ า ย สํา ห รั บ คุ ณ มี สั ญ ช า ต ญ า ณ ก า ร ห ยั ง รู ้ ที เ ฉี ย บ ค ม คุ ณ จ ะ รู ้ ชั ด ว่ า อ ะ ไ ร คื อ ห น ท า ง ที ใ ช่ แ ล ะ คุ ณ ก็ เ ป น ผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ไ ม่ ใ ช่ น้ อ ย

แ บ บ B : พ ร ส ว ร ร ค์ ที ซ่ อ น อ ยู่ ข อ ง คุ ณ คื อ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ผู้ ค น พ ร ส ว ร ร ค์ ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง คุ ณ คื อ ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ก า ร เ ข้ า ใ จ ผู้ ค น คุ ณ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร สื อ ส า ร ที ดี ม า ก ส า ม า ร ถ เ ชื อ ม ผู้ ค น ที แ ต ก ต่ า ง เ ข้ า ด้ ว ย กั น ค ว า ม สุ ขุ ม ข อ ง คุ ณ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ทุ ก สิ ง ทุ ก อ ย่ า ง เ ป น ไ ป อ ย่ า ง ร า บ รื น ค น อื น จ ะ รู ้ สึ ก ดี แ ล ะ อ ย า ก จ ะ พู ด คุ ย ไ ด้ รั บ กํา ลั ง ใ จ จ า ก คุ ณ แ บ บ C : พ ร ส ว ร ร ค์ ที ซ่ อ น อ ยู่ ข อ ง คุ ณ คื อ ไ ห ว พ ริ บ คุ ณ เ ป น นั ก สื อ ส า ร ที ยิ ง ใ ห ญ่ คุ ณ มี วิ ธี พู ด ที ดี จ ริ ง ๆ ไ ม่ เ ค ย จ น ห น ท า ง กั บ ก า ร ต้ อ ง อ ธิ บ า ย สิ ง ต่ า ง ๆ ห รื อ ค ว า ม รู ้ สึ ก ข อ ง คุ ณ ค น อื น พ บ ว่ า มั น ง่ า ย ที จ ะ เ ข้ า ใ จ ห รื อ เ ห็ น ใ จ คุ ณ ไ ม่ ว่ า ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ะ เ ป น ยั ง ไ ง ก็ ต า ม เ ว ล า ที คุ ณ มี ค ว า ม สุ ข ทุ ก ค น ก็ มี ค ว า ม สุ ข ไ ป ด้ ว ย เ มื อ คุ ณ ทุ ก ข์ ทุ ก ค น ก็ พ ร้ อ ม ทุ ก ข์ ไ ป กั บ คุ ณ


แ บ บ D : พ ร ส ว ร ร ค์ ที ซ่ อ น อ ยู่ ข อ ง คุ ณ คื อ จิ น ต น า ก า ร คุ ณ เ ป น ผู้ ร อ บ รู ้ มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย จิ น ต น า ก า ร ค ว า ม คิ ด ใ ห ม่ ๆ แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ไ อ เ ดี ย ข อ ง คุ ณ อ า จ จ ะ เ ป ลี ย น โ ล ก ก็ ไ ด้ ห า ก คุ ณ ล ง มื อ ส ร้ า ง มั น ขึ น ม า ต ร า บ ใ ด ที คุ ณ ไ ม่ ห ยุ ด ทํา ต า ม ฝ น คุ ณ ก็ จ ะ ไ ป ถึ ง ฝ ง ฝ น นั น ไ ด้

แ บ บ E : พ ร ส ว ร ร ค์ ที ซ่ อ น อ ยู่ ข อ ง คุ ณ คื อ พ ลั ง ดึ ง ดู ด คุ ณ มี พ ลั ง ที จ ะ โ น้ ม น้ า ว จิ ต ใ จ ค น แ ล ะ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ผู้ อื น มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที จ ะ เ ป ลี ย น แ ป ล ง สิ ง ต่ า ง ๆ ไ ด้ ศั ก ย ภ า พ ค ว า ม เ ป น ผู้ นํา ข อ ง คุ ณ ซ่ อ น อ ยู่ ต ร ง นั น ต ร า บ ที คุ ณ ไ ม่ ใ ช้ มั น ผิ ด วิ ธี ร ะ มั ด ร ะ วั ง ไ ว้ เ ส ม อ ว่ า คุ ณ มี พ ลั ง แ ล ะ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ผู้ อื น ม า ก ก ว่ า ที คุ ณ คิ ด

แ บ บ F : พ ร ส ว ร ร ค์ ที ซ่ อ น อ ยู่ ข อ ง คุ ณ คื อ พ ลั ง ป ฏิ วั ติ คุ ณ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ฏิ วั ติ ร ะ บ บ ต่ า ง ๆ แ ล ะ แ ม้ ว่ า มั น จ ะ ดู ไ ม่ ใ ช่ เ รื อ ง ใ ห ญ่ โ ต แ ต่ มั น ก็ อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ค รั ง ใ ห ญ่ ค น แ บ บ คุ ณ เ ส มื อ น ตั ว เ ร่ ง ป ฏิ ก ริ ย า ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ คุ ณ มั ก อ ยู่ เ บื อ ง ห ลั ง โ ด ย ไ ม่ มี ใ ค ร ทั น สั ง เ ก ต

ที ม า s i n g h a m a g a z i n e . c o m


ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก 5 สํา นวนภาษาอั ง กฤษ 'Big' เรืองยิ งใหญ่ ที น่ า สนใจ วัน นี เรามี สาํ นวนภาษาอั ง กฤษเกี ยวกั บ คํา ว่า Big ที น่ า สนใจมาแนะนํา กั น ค่ ะ 'Big' คํา ศั พ ท์ ง่ า ยๆ ที เราเรีย นกั น มาตั งแต่ เ ด็ ก ๆ เมื อนํา มาใช้ ใ นสํา นวน ความหมายก็ ข ยาย หลากหลายออกไป จะมี สาํ นวนอะไรน่ า สนใจบ้ า ง มาดู กั น เลย

To be a big deal สํา นวนนี มี ค วามหมายว่า สิ งที สํา คั ญ อย่ า งมาก หรือ เรืองใหญ่ Ex.

Getting this opportunity is a big deal for us. (

การได้ ร บ ั โอกาสนี เปนเรืองใหญ่ ม ากสํา หรับ พวกเรา )

To be the big cheese เปนสํา นวนที ใช้ใ นสถานการณ์ ที ไม่ เ ปนทางการ สํา นวนนี มี ค วามหมายว่า บุ ค คลที เปนคนสํา คั ญ หรือ เปนผู้ ที มี อิ ท ธิพ ลโดยเฉพาะผู้ ที มี อิ ท ธิพ ลในพื นที ที หนึ งหรือ ในบริษั ท คํา ว่า Big cheese มั ก ใช้ก ล่ า วถึ ง ผู้ จั ด การบริษั ท หรือ หัว หน้ า งาน Ex.

John is the big cheese in this company. (

จอห์น เปนคนสํา คั ญ มากในบริษั ท แห่ง นี )


ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก

To be a big fish in a small pond ประโยคนี หากแปลตรงตั ว จะแปลว่า เปนปลาใหญ่ ใ นบ่ อ นําขนาดเล็ ก ในสํา นวนนี จะแปลได้ ว่า เปนบุ ค คลที ประสบความสํา เร็จ หรือ คนที มี อํา นาจ ในกลุ่ ม เล็ ก ๆ กลุ่ ม หนึ งเนื องมาจากไม่ ค่ อ ยมี ก ารแข่ ง ขั น สู ง มากนั ก Ex.

In this office, Marry was a big fish in a small pond. (

ในสํา นั ก งานนี แมรีเปนผู้ ที มี อิ ท ธิพ ลอย่ า งมาก )

To be big hearted สํา นวนนี ใช้ใ นการบรรยายเกี ยวกั บ บุ ค คล มี ค วามหมายว่า เปนคนที ใจกว้า ง ใจดี มี ค วามเมตตากรุ ณ า Ex.

My mother is a big hearted person. (

แม่ ข องฉั น เปนคนที ใจกว้า งมาก )

Play in the big leagues สํา นวนนี มาจากการแข่ ง ขั น กี ฬ า หมายถึ ง บางสิ งหรือ เหตุ ก ารณ์ ที มี ความสํา คั ญ มาก สํา นวนนี มั ก ใช้ใ นงานธุ ร กิ จ เมื อใครบางคนอยู่ ใ นตํา แหน่ ง งานที สํา คั ญ หรือ เริมทํา งานใดงานหนึ งที มี ก ารแข่ ง ขั น กั น และมี แ นวโน้ ม ที จะ ประสบความสํา เร็จ Ex.

You need to work hard much better. You’re playing in the big leagues now. (

คุ ณ จํา เปนต้ อ งทํา งานหนั ก มากกว่า นี ตอนนี คุ ณ กํา ลั ง อยู่ ใ นช่ว งเวลาที สํา คั ญ ในการทํา งาน ) ที มา :

https://www.trueplookpanya.com


HEALTH

&

BEAUTY

ชวนออกกํา ลั ง กาย แบบ New Normal

การแพร่ร ะบาดของโควิด -19 ส่ ง ผลให้พ ฤติ ก รรมของประชาชนเปลี ยนไป หนึ งในนั นคื อ เรืองการออกกํา ลั ง กาย หลายๆ อย่ า งมี ข้ อ จํา กั ด มากขึ น สถานที ออกกํา ลั ง กายกลายเปนจุ ด ที เสี ยงต่ อ การแพร่เ ชือและรับ เชือ ทํา ให้ห ลายคนต้ อ ง หัน มาออกกํา ลั ง กายแบบปลอดภั ย ลดการสั ม ผั ส ผู้ อื น เปลี ยนประเภทการออก กํา ลั ง กายที สามารถทํา ได้ ที บ้ า นและไม่ ต้ อ งใช้อุ ป กรณ์ ม ากนั ก มี กิ จ กรรมอะไรบ้ า ง ที เราสามารถออกกํา ลั ง กายด้ ว ยตั ว เองง่ า ยๆ แบบ

New Normal

ไปดู กั น !

เดิ น เร็ว แม้ ว่า จะมี พื นที จํา กั ด หลายคนก็ ส ามารถ ออกกํา ลั ง กายด้ ว ยการเดิ น หรือ วิงเหยาะๆ วนไปรอบบ้ า นได้

กระโดดเชือ ก ถื อ เปนอุ ป กรณ์ ที เล่ น ง่ า ย แม้ มี พื นที จํา กั ด ก็ ส ามารถเล่ น ได้ โดยถื อ เปนกิ จ กรรมที เรีย กเหงื อ และทํา ให้หัว ใจสู บ ฉี ด ได้ เ ปนอย่ า งดี


เต้ น แอโรบิ ก แค่ มี เ พลงที ชอบ หรือ เปดคอมพิ ว เตอร์ แล้ ว เลื อ ก คลิ ป แอโรบิ ก ที ชืนชอบ ก็ อ อกกํา ลั ง กายตามได้ แ ล้ ว

เล่ น โยคะ แน่ น อนว่า ถึ ง เเม้ จ ะมี พื นที จํา กั ด อย่ า งคอนโด ก็ สามารถเล่ น กิ จ กรรมประเภทนี ได้ และปจจุ บั น ก็ มี การสอนผ่ า นออนไลน์ ใ ห้เ ลื อ กตามที ชอบได้ ด้ ว ย

บอดี เวท เปนการออกกํา ลั ง กาย ที ไม่ ต้ อ งใช้อุ ป กรณ์ แ ต่ ใช้นาหนั ํ ก ตั ว เองเปนแรงต้ า น เพื อสร้า งความ แข็ ง แรงทั งกล้ า มเนื อ และหัว ใจด้ ว ยท่ า ต่ า งๆ

สร้า งกล้ า มเนื อ หากมี อุ ป กรณ์ ย กนําหนั ก อยู่ แ ล้ ว ก็ ส ามารถทํา ที บ้ า นได้ เ ลย แต่ ห ากไม่ มี ก็ ส ามารถดั ด แปลง โดยการใช้สิ งของใกล้ ตั ว อย่ า งเช่น ขวดนํา หรือ ถุ ง ทรายก็ ไ ด้ ที มา :

https://www.thaihealth.or.th


แ น ะ นํา ห นั ง สื อ น่ า อ่ า น บริก ารยื ม - คื น หนั ง สื อ แนวจิ ต วิท ยา ให้กํา ลั ง ใจ ห้อ งสมุ ด กํา ลั ง ใจ สํา นั ก งานให้คํา ปรึก ษาฯ อาคาร วัน จั น ทร์- ศุ ก ร์ เวลา 08.00-16.30 น .

D1

ห้อ ง

127

เพราะเรีย นรู จ ้ ึ ง เติ บ โต ผู้ เ ขี ย น : อนวัช ประดิ ษ ฐ์ ศิ ล ป สํา นั ก พิ ม พ์ : springbooks หมวด : จิ ต วิท ยา บทความที หยิ บ เรืองรอบตั ว มาเล่ า แต่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย แง่ คิ ด และแรงบั น ดาลใจ คํา คมที จะช่ว ยให้เ ราฉุ ก คิ ด และนํา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น ชีวิต   เชือเสี ย งหัว ใจของตั ว เองดู สั ก ที อาจมี อ ะไรดี ๆ รออยู่ ข้ า งหน้ า " "

พรุ ง ่ นี เราจะผ่ า นไปได้ เ สมอ ผู้ เ ขี ย น : เสี ย งที ไม่ ไ ด้ ยิ น สํา นั ก พิ ม พ์ : springbooks หมวด : จิ ต วิท ยา บทความและคํา คมที เน้ น ถึ ง การให้กํา ลั ง ใจ ความรัก ความฝน ความสั ม พั น ธ์. .. ในวัน ที มี ค วามสุ ข จนทํา ให้ยิ ม หรือ ต้ อ งร้อ งไห้กั บ เรืองที เจอ มั น จะเปนเพี ย งแค่ บ ทเรีย นบทหนึ ง ของชีวิต เท่ า นั น " "


ปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน 2563

พ.2

เปดโลกกิจกรรม (ออนไลน์)

พฤ. 3,10,17

Art for Relaxation (เพ้นท์)

พฤ. 10

พิธไี หว้ครูและรับเปนศิษย์

ศ.25

วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง


" เ มื่ อ ใ ด ก็ ต า ม ที่ คุ ณ รู สึ ก เ ค รี ย ด วิ ต ก กั ง ว ล โ ศ ก เ ศ ร า เ ค ว ง ค ว า ง ห รื อ เ ดี ย ว ด า ย จ ง อ ยู กั บ ป จ จุ บั น ข ณ ะ ใ ห รู ใ ห เ ห็ น ว า กํา ลั ง เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น กั บ ร า ง ก า ย ข อ ง คุ ณ กํา ลั ง เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น ร อ บ ก า ย คุ ณ รั บ รู ค ว า ม รู สึ ก ข อ ง คุ ณ แ ล ะ ข อ ใ ห รู ว า สิ่ ง เ ห ล า นี้ ก็ เ ป น เ พี ย ง ส ภ า ว ะ ชั่ ว ค ร า ว ใ น ไ ม ช า มั น จ ะ เ ป ด ท า ง ใ ห สิ่ ง ใ ห ม เ ข า ม า แ ท น " ว ะ บิ ซ ะ บิ แ ด่ ค ว า ม ไ ม่ ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ชี วิ ต Beth Kempton

Profile for student-support MFU

สื่ออารมณ์ดี R-romdee ฉบับเดือนกันยายน 2563  

รวบรวมข้อมูลสาระดีๆ คัดสรรมาจากแหล่งต่างๆ บทความให้กำลังใจ แบบทดสอบจิตวิทยา เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี

สื่ออารมณ์ดี R-romdee ฉบับเดือนกันยายน 2563  

รวบรวมข้อมูลสาระดีๆ คัดสรรมาจากแหล่งต่างๆ บทความให้กำลังใจ แบบทดสอบจิตวิทยา เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded