Page 1

วารสารฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ฉบับที่ 82

The heart that loves is always young.

สานักงานให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา Living and Learning Support Center


ผูจ้ ดั ทาวารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ที่ปรึกษา อาจารย์ศภุ วัลย์ คาวัง (หัวหน้าสานักงาน) ผู้จัดทา พีเ่ หมียว พีด่ าว พีเ่ ว พีเ่ มล์


ชวนคุย… ต้นไม้... ผลัดใบเพื่อความอยู่รอด คนเรา...บางครั้งจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ตัวเองใหม่เพื่อสิ่งที่ดีกว่า "ทุกการเปลี่ยนแปลง... สานักงานให้คาปรึกษาฯ อยู่เคียงข้างทุกคนเสมอ"

: ต้นประดู่แดงหน้าตึก M- Square 29lJanl2018


´ŒÇÂÃÑ¡áÅСíÒÅѧã¨

¤ÇÒÁâÈ¡àÈÌÒà¡Ô´ÁÒ䴌¨Ò¡ËÅÒÂÊÒàËµØ Ê‹Ç¹ãË­‹áŌǨÐÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÊÙ­àÊÕ ¡Ò÷ÕèÍÐäÃæäÁ‹ä´Œ´Ñè§ã¨ ËÅÒ¤¹¨ÐËÂØ´¤Ô´àÃ×èͧ¹Ñé¹äÁ‹ä´ŒäÁ‹Ç‹Ò¨Ð·íÒÍÐäáçµÒÁÊÔ觹Ñé¹ ¨ÐǹàÇÕ¹ÍÂًã¹ËÑǵÅÍ´.... ¡ÒäÅÒ¤ÇÒÁâÈ¡àÈÃŒÒ 1. ÌͧäˌÍÍ¡ÁÒÍ‹Òà¡çºÁѹänj äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¼ÙŒË­Ô§ËÃ×ͼٌªÒ àÁ×èÍÃٌÊÖ¡àÈÌҡç ÊÒÁÒöÌͧäˌ䴌·Ñ駹Ñé¹ »Å´»Å‹ÍÂÍÒÃÁ³·Õè¤Ñ觤ŒÒ§ÍÍ¡ÁÒ ÂÔè§à¡çºÁѹänj ÁÕᵋ·íÒãˌÍÖ´ÍÑ´ 2. ËÒ·Ò§ÃкÒ¤ÇÒÁàÈÃŒÒ ¤ÇÒÁâ¡Ã¸ ËÃ×ͤÇÒÁÍÖ´ÍÑ´·ÕèÍÂً㹨Ե㨠ÁÕËÅÒ ¤¹·Õè¾ÍÃٌÊÖ¡âÈ¡àÈÌÒáŌǤÇÒÁàÈÌҹÑ鹨Рà»ÅÕè¹໚¹¤ÇÒÁâ¡Ã¸áÅÐÁվĵԡÃÃÁ Ãعáç ᵋÍ‹ÒÅ×Á¤Ô´¶Ö§¼ÅËÅѧ¡ÒáÃзíÒ ¹Ñé¹´ŒÇ ÊÔ觹Ñé¹ÍÒ¨¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ àÈÌÒãˌ·ÇÕ¤Ù³ÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ 3.ËÒ¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹æ ·íÒ ¡ÒÃËÒÍÐä÷íÒ໚¹ ¡Òê‹ÇÂãˌàÃÒÅ×ÁàÃ×èͧàÈÌҷÕèà¡Ô´¢Öé¹ä´Œ ¶ŒÒàÃÒàÃÔèÁµŒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËÁ‹ 䴌¾º»Ð ¡Ñº¼ÙŒ¤¹ãËÁ‹æ àÃҨж١´Ö§´Ù´ áÅж١àºÕè§ູ¤ÇÒÁÊíҤѭ ¨Ò¡à´ÔÁ·Õèà¤Â ¤Ô ´ ¶Ö §áµ‹ à Ã×è Í §à¡‹ Ò æ ·Ñé §ÇÑ ¹ ¡ç à ÃÔè Á ¨ÐÅ´¹Œ Í Âŧ ¨¹ÊØ ´ ·Œ Ò ÂàËÅ× Í à»š ¹ à¾Õ  §á¤‹ ¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ·Õèà¤Âà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í´Õµà·‹Ò¹Ñé¹


4. ÃкÒÂÊÔ§è ·ÕèÍÂÙ㋠¹ã¨ãˌ¤¹Í×¹è ¿˜§ ¡ÒÃ䴌»Å´»Å‹ÍÂàÃ×èͧÃÒÇ·ÕèÍÂًã¹ËÑÇ ÍÍ¡ÁÒãˌ¤¹Í×è¹ä´ŒÃѺÃٌ ¡ç¶×Í໚¹¡Òà ÃкÒ¤ÇÒÁàÈÌÒÍÕ¡·Ò§Ë¹Öè§ãˌàºÒ ºÒ§Å§ 5. ¾ÂÒÂÒÁÍÂÙ㋠ˌËҋ §¨Ò¡Ê¶Ò¹·ÕèʧÔè ¢Í§ËÃ×ͺؤ¤Å·Õè·Òí ãˌàÃÒ¤Ô´¶Ö§àÃ×èͧ àÈÃŒÒ â´Â੾ÒÐÊÔ觷Õè·íÒãˌàÃÒ¤Ô´¶Ö§â´ÂµÃ§Í‹ҧઋ¹ ÃÙ»¶‹Ò 6. Áͧ´Ù¤¹·Õèá‹¡Ç‹ÒàÃÒ àÁ×èÍäËË·ÕèàÃÒÃٌÊÖ¡àÊÕÂã¨áÅÐË´Ëً ãˌàÃÒÅͧÁͧÃͺµÑÇãˌ¶Õ趌ǹÍÕ¡¤ÃÑé§ áŌǨÐÃٌNjÒäÁ‹ãª‹àÃÒ¤¹à´ÕÂÇ·Õ赌ͧµ‹ÍÊٌáÅдÔé¹Ã¹ ÂѧÁÕ¤¹ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ¹ѡ·Õ赌ͧ ༪ԭ¡Ñº¤ÇÒÁ¼Ô´ËÇѧàÊÕÂ㨠7. ÍÂÙ㋠¹Ç§ÅŒÍÁ¢Í§¤¹·ÕËè Çѧ´Õ¡ÑºàÃÒ ¶ŒÒàÃÒÁÕ¤¹ã¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ ËÃ×ÍÇ‹Ò à¾×è͹ʹԷ·Õèänjã¨ä´Œã¹ª‹Ç§·ÕèàÃÒÃٌÊÖ¡àÈÃŒÒ ¡ç¤ÇèÐÍÂًã¡ÅŒæ ¡Ñº¤¹àËŋҹÑé¹änj ¡Òà 䴌·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁËÇÁ¡Ñº¤¹Í×è¹ ÍÒ¨ÊÌҧ àÊÕ§ËÑÇàÃÒÐãˌàÃÒ䴌ºŒÒ§ã¹ÂÒÁ·Õè㨠Á×´Á¹


8. ËÒË¹Ñ § Ê× Í ãˌ ¡í Ò ÅÑ § ã¨Í‹ Ò ¹ ¡ÒÃËÒË¹Ñ § Ê× Í ãˌ ¡í Ò ÅÑ § 㨠ËÃ× Í »ÃÑ ª ­ÒªÕ ÇÔ µ Á Ò Í‹ Ò ¹ µÑ Ç ÍÑ ¡ É Ã á Å Ð »Ã Ð â  ¤ à ¾Õ Â § äÁ‹ ¡Õè » ÃÐâ¤ã¹Ë¹Ñ § Ê× Í ÍÒ¨ÊÌ Ò §áç ºÑ ¹ ´ÒÅã¨áÅзí Ò ãˌ à ÃÒ¤ÅÒÂàÈÌ Ò ä´Œ Í‹ҧäÁ‹¹‹Òàª×èÍ 9. Í‹һŋÍÂãˌ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ã¹Í´Õµ ÁÒËÅÍ¡ËÅ͹àÃÒ ¨ÃÔ§ÍÂً·Õè¤ÇÒÁ ÊÙ­àÊÕÂáÅФÇÒÁàÈÌÒàÊÕÂ㨢ͧàÃÒã¹ Çѹ¹Õé ÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹à¾ÃÒФÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§µÑÇàÃÒàͧ ᵋÍÂÒ¡ãˌÁͧÊÔ觹Ñé¹à»š¹ àËÁ×͹º·àÃÕ¹㹪ÕÇÔµ 10. ¡ÒÃແ´ã¨ÃѺÊÔè§ãËÁ‹à¢ŒÒÁÒ㹪ÕÇÔµ ¤¹·ÕèÃٌÊÖ¡àÈÌÒàÊÕÂã¨ÁÒ¡¨Ð¨ÁÍÂً¡ÑºÍ´Õµ »´µÑÇäÁ‹¾º»Ð¡Ñº¼ÙŒ¤¹ ·íÒãˌºÒ§¤ÃÑé§ÊÙ­àÊÕÂâÍ¡ÒÊ·Õè¨ÐàÂÕÂÇÂÒÃÑ¡ÉÒá¼Å㨠ËÒÃٌäÁ‹Ç‹ÒÊÔè§ãËÁ‹àËŋҹÑé¹ÍÒ¨·íÒãˌ¤Ø³Å×Á¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ã¹Í´ÕµÍ‹ҧÊÔé¹àªÔ§àÅ ¡ç䴌 11. ¡ÒÃâ·ÉµÑ Ç àͧäÁ‹ ª‹ Ç Âãˌ Í ÐäÃ´Õ ¢Öé ¹ äÁ‹ Nj Ò ¤ÇÒÁàÊÕ Â ã¨¨Ðà¡Ô ´ ¢Öé ¹ ¨Ò¡ ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§µÑÇàÃÒ¨ÃÔ§ËÃ×Íà»Å‹Ò ᵋ¶ŒÒàÃÒÁÑÇᵋ¤Ô´â·ÉµÑÇàͧ¨Ð·íÒãˌ ¤ÇÒÁ¼Ô´¹Ñé¹ÊÌҧ¤ÇÒÁàÈÌҡѴ¡Ô¹ËÑÇ㨢ͧàÃÒä»äÁ‹Ãٌ¨Ñ¡¨ºÊÔé¹ 12. ÃѺÃÙäŒ ÇŒÇҋ ÇÔ¸¡Õ ÒÃÃѺÁ×͡Ѻ¤ÇÒÁàÈÃŒÒ·Õ´è ·Õ ÕèÊ´Ø ¡ç¤×Í ¡ÒÃãˌàÇÅҡѺÁѹ䴌 àÂÕÂÇÂÒºÒ´á¼Å㹨Ե㨴ŒÇµÑÇàͧ ᵋÃÐÂÐàÇÅҢͧᵋÅФ¹ÍÒ¨äÁ‹à·‹Ò¡Ñ¹ ᵋÊØ´·ŒÒÂáŌÇàÇÅҨзíÒãˌ¤ÇÒÁÃٌÊÖ¡àÊÕÂ㨠âÈ¡àÈÌÒàËŋҹÑé¹àºÒºÒ§Å§ ·ÕÁè Ò: ´Ñ´á»Å§¨Ò¡ www.lady108.com


แบบทดสอบ...ทายใจ

ทายนิสัย การใช้เงินจากกระเป๋าใบโปรด


ทีม่ า https://sistacafe .com


7 ท่าบริหารง่ายๆ ที่โต๊ะทางาน หลายคนน่าจะเคยประสบปัญหา ปวดแขน ปวดไหล่ ปวดคอ จากการนั่งทางานเป็นเวลานาน วันนี้เลยอยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาคลายกล้า มเนื้อ แก้ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรม ด้วย 7 ท่าง่ายๆ สามารถทาได้ที่โต๊ะทางานกันค่ะ ท่าที่ 1 บริหารแขนและข้อมือ เหยียดแขนออกไปข้างหน้า ประสานมือเข้าหากัน แล้วค่อยๆ ยกขึ้ น ไปข้ า งบนพร้ อ มเงยหน้ า มองตามมื อ ท าประมาณ 3-5 ครั้ ง ครั้ ง ละ 5 วิ น าที ท่ า นี้ จ ะช่ ว ยผ่ อ นคลายทั้ ง แขน ข้อมือ และคอไปพร้อมๆกัน ท่าที่ 2 บริหารแขน เหยี ย ดแขนทั้ ง สองข้ า งออกไปด้ า นข้ า ง ตั้ ง ฉากกั บ ล าตั ว ท าประมาณ 3-5 ครั้ ง ครั้ ง ละ 5 วิ น าที ท่ า บริ ห ารแขนนี้ จะช่ ว ยเวลาที่ เ ราต้ อ งห่ อ ไหล่ พิ ม พ์ ค อมนานๆ ก็ ค วรยื ด ผ่อนคลายกันบ้าง ท่าที่ 3 บริหารข้อมือ เหยียดแขนออกมาข้างหน้า แล้วคว่าข้อมือลง จากนั้นใช้มืออีก ข้ า งค่ อ ยๆ ดั น มื อ เข้ า หาล าตั ว ท าสลั บ ประมาณ 3-5 ครั้ ง ครั้ ง ละ 5 วิ น าที ลองบริ ห ารข้ อ มื อ บ้ า ง ให้ ข้ อ ต่ อ ลื่ น ไหล ช่วยให้ทางานได้ลื่นขึ้น และยังผ่อนคลายอีกด้วยค่ะ


ท่าที่ 4 บริหารคอ ใช้มือข้างขวา แตะที่หูข้างซ้าย และค่อยๆดันคอไปทางด้านขวา อย่ า งช้า ๆ ทาสลับกั น ประมาณ 3-5 ครั้ ง ครั้ งละ 5 วิ น าที โต๊ะทางานที่เรานั่งอยู่อาจยังไม่ได้สัดส่วนที่สบายพอ ทาให้การ ตั้งคอขณะทางานผิดรูปทรงและเกิดอาการเมื่อยล้าได้ ท่าที่ 5 บริหารสะบัก ตั้งศอกขวาขึ้น และพลิกข้อมือได้ทางซ้าย จากนั้นใช้แขนข้ า ง ซ้ายลอดใต้ศอกมา จากนั้นให้เอามือมาประกบกัน ทาสลับกัน ประมาณ 3-5 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที ท่านี้ช่วยแก้ปวดเมื่ อย บริเวณสะบัก จากการต้องทางานค้างท่าใดท่าหนึ่งนานๆค่ะ ท่าที่ 6 คลายกล้ามเนื้อแขนและคอ ใช้เขนขวาไขว้สลับกับแขนซ้าย แล้วหันคอไปฝั่งตรงข้ามกับแขน ที่ เ ร า เ ห ยี ย ด อ อ ก ไ ป ท า ส ลั บ กั น ป ร ะ ม า ณ 3-5 ค รั้ ง ครั้งละ 5 วินาที ท่าที่ 7 ยืดลาตัว ยกแขนขึ้นตั้งตรงชิดกับหู มืออีกข้างท้าวเอว จากนั้นค่อยๆเอียง ตั ว ไปด้ า นตรงข้ า มกั บ ที่ ชู แ ขนขึ้ น ท าสลั บ กั น ประมาณ 3-5 ครั้ ง ครั้ ง ละ 5 วิ น าที ส าหรั บ ท่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ เ รา ผ่อนคลายในส่วนเอวค่ะ ที่มา: https://www.mangozero.com


วิชาความสุขทีม่ สี อนแค่ในฮาร์วาร์ด ผู้เขียน: Tal Ben-Shahar,Ph.D. สานักพิมพ์: วีเลิร์น หมวด: จิตวิทยา คุ ณ เ คย เ ห็ น คนที่ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ อ ย่ า ง สู ง แ ต่ ไ ม่ มี ค ว า ม สุ ข ไ ห ม ? ต้ อ งบอกว่ า มี ม ากจนน่ า ประหลาดใจ หลายคนพยายามถี บ ตั ว เองให้ มี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น แต่กลับต้องแลกด้วยความสุขที่เลือนหายไป ไม่เว้นแม้แต่นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดในโลก จึงไม่แปลกที่เมื่อหลักสูตร "วิชาความสุข" เปิดสอนเป็นครั้งแรก จะมีนักศึกษาแห่กันมาเรียนอย่างล้นหลามมากถึง 1,400 คน พวกเขาเรียนอะไรกันบ้าง? เราจะประสบความสาเร็จไปพร้อมๆ กับมีความสุขได้อย่ างไร? หนังสือ"วิชาความสุขทีมี สอนแค่ในฮาร์วาร์ด" เล่มนี้ จะตอบคาถามเหล่านั้นอย่างหมดเปลือก พร้อมทั้งบอกเล่า เนื้อหาและแบบฝึกหัดที่สอนกันในชั้นเรียน รวมถึงเคล็ดลับต่างๆ อย่างละเอียดราวกับว่า ได้เข้าไปนั่งเรียนด้วยตัวเอง


ความสาเร็จอยูไ่ ม่ไกลแค่ใช้เวลาให้เป็น ผู้เขียน: มาโคโตะ อิโต สานักพิมพ์: คาร์เปเดียมเมอร์ หมวด: จิตวิทยา คนเรามีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากันทุกคน แต่ทาไมคนบางคนถึงประสบ ความสาเร็จในขณะที่บางคนก็ไปไม่ถึงฝัน มาโคโตะ อิโต ทนายความและผู้อานวยการ สถาบันกวดวิชาสาหรับผู้เตรียมสอบเนติ บัณฑิตบอกว่าเป็ นเพราะ "ความแตกต่างของ การใช้เวลา" คนที่ประสบความสาเร็จก็คือคนที่รู้จักใช้เวลา ทั้งสามารถทางานได้ต าม เป้าหมายแล้วก็มีความสุขด้วย หนังสือเล่มนี้จะสอนเทคนิคการใช้เวลาที่จะนาพาเราไปสู่ฝัน โดยไม่ละทิ้งความสุข เข็นเด็กขึน้ ภูเขา ตอน บาดแผลของวัยว้าวุ่น ผู้เขียน: พ.ญ. เบญจพร ตันตสูติ สานักพิมพ์: พราว หมวด: จิตวิทยา 20 บทความเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาวั ย รุ่ น ยุ ค นี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จาก การเลี้ ย งดู ข องพ่ อ แม่ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งคนในครอบครั ว ปั ญ หาระหว่ า งเพื่ อ น ถ้าพ่อแม่และผู้ใหญ่อ่าน ก็จะได้เข้าใจวัยรุ่นและเข้าใจตัวเอง ถ้าวัยรุ่นและคนทั่วไปได้อ่านก็ จะเข้าใจตัวเองและเข้าใจพ่อแม่มากขึ้น สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวต้องเกิดจากความ เข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกั น และสัมพันธภาพที่ดีนั้นจะเป็นเกราะคุ้มกันปัญหาต่างๆ ในช่วงวัยว้าวุ่นนี้


Ajinomoto Scholarship มอบทุนปริญญาโท เรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปนุ่ มูลค่าทุนการศึกษา: -ทุ น นั ก เรี ย นวิ จั ย ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : มู ล ค่ า ¥150,000/เดื อ น เป็ น เวลา 1 ปี (ประมาณ 43,000 บาท) -ทุ น หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : มู ล ค่ า ¥180,000/เดื อ น เป็นเวลา 2 ปี (ประมาณ 52,000 บาท) -การพิจารณา รับเข้าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา : ครอบคลุมค่าเล่าเรียน เต็มจานวน ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ป ริ ญ ญ า โ ท ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ University of Tokyo, Kyoto University, Nagoya University, Ochanomizu University, Waseda University และ Kagawa Nutrition University คุณสมบัติผู้สมัคร: -ถื อ สั ญ ชาติ จ ากหนึ่ ง ในประเทศที่ ก าหนด (Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Vietnam และ Russia)


-สาเร็ จการศึ ก ษา หรื อ คาดว่ า จะสาเร็ จการศึ กษาโดยมี ป ระวัติ ก ารศึ ก ษาที่ ดี (มีระยะเวลาการศึกษา 16 ปี หรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา) และต้องได้รับ คาแนะนาจากประธานมหาวิทยาลัย หรือที่ปรึกษาด้านการศึกษาของตน -ผู้สมัครจะต้องมีอายุต่ากว่า 35 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2019 -ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสามารถได้ รั บ การยอมรั บ ว่า เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นานาชาติ (นั ก ศึ ก ษาวิ จั ย ) หรื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (Master’s course) จากมหาวิ ท ยาลั ย และลงทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ นั ก ศึ ก ษา หลักสูตรปริญญาโท ในเดือนเมษายน 2019 หรือตุลาคม 2019 -มีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น -มีสุขภาพร่างกายและใจที่แข็งแรง มีแรงจูงใจในการเรียน -ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ วิธีการสมัคร: -Transcript ที่ออกโดยสถาบันการศึกษา -จดหมายรับรอง (Letters of Recommendation) -สาเนาเอกสารที่พิสูจน์ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัคร (เช่นผลการ สอบ JPLT, EJU และข้อสอบอื่นๆ ที่จัดโดยสถาบันฝึกอบรมของญี่ ปุ่น) หลักสูตรอาจมีให้ส่งผลคะแนน TOEFL และ GRE ปิดรับสมัคร: ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ajinomoto.com

ที่มา http://www.scholarship.in.th


กิจกรรมทีน่ า่ สนใจประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จ. 12 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า พฤ. 15 - ศ. 16 จิตอาสานักศึกษา มฟล.

ณ อาเภอเวียงแก่น จ. เชียงราย

จ. 19 - อ. 27 ติวเสริมเพิม่ กาลังใจ ณ อาคารเรียนรวม c2 และ c3 พฤหัสฯ 22 ดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย: ดนตรีสร้างสุข ณ อาคารศูนย์สารและสื่อการศึกษา

ลานกิจกรรม

ส. 24 แนะนาเทคนิควิธีการเรียน

ณ อาคาร E3 ห้อง 101


วารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 61  
วารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 61  
Advertisement