__MAIN_TEXT__

Page 1

สื อ อ า ร ม ณ์ ดี R-ROMDEE

ฉ บั บ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 3 ฉ บั บ ที 1 1 1

เ ริ ม ต้ น ใ ช้ เ ว ล า ทุ ก วั น ด้ ว ย ค ว า ม สุ ข

สํา นั ก ง า น ใ ห้ คํา ป รึ ก ษ า แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก ศึ ก ษ า LIVING AND LEARNING SUPPORT CENTER 0 - 5 3 9 1 - 6 1 6 7 ถึ ง 9 แ ล ะ 0 - 5 3 9 1 - 6 6 6 6 STUDENT-SUPPORT@MFU.AC.TH FACEBOOK.COM/LLSCMFU


ชวนคุย สวัสดีคุณผู้อ่านสืออารมณ์ดีทุกคนค่ะ ได้ยินหลายคนบ่นว่า.. นีก็เข้าสู่เดือนที 11 ของปกันแล้ว ยังไม่มีเรืองดีๆ เข้ามาบ้างเลย พอคิดตาม ก็อาจจะจริง.. ถ้าเราเลือกมองเฉพาะภาพใหญ่ ทีมักจะเห็นแต่เรืองร้ายๆ รายวัน จินตนาการแง่ลบ ส่งผลอย่างมากต่ออารมณ์และจิตใจนะคะ ทังเศร้าใจและหดหู่ไปทังวัน แต่อย่าลืมว่า โลกนีมีเรืองราวอีกมากมายเกิดขึน เราเลือกได้นะคะ

"ความสุข เปนการเลือก"

ถ้าต้องการเริมต้นวันด้วยความสุข เราจงเลือกรับเรืองดีๆ แม้เพียงเล็กน้อย จิตใจเราก็จะเบิกบานไปทังวันแล้วล่ะค่ะ

วันนีอากาศดี ขอตัวไปหากาแฟอร่อยๆ สักแก้วก่อนนะ ด้วยรักและกําลังใจ ทีมงานสืออารมณ์ดี อ.ศุภวัลย์ พีเหมียว พีดาว พีเว พีเม สํานักงานให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา


แบบ ท ดส อบ .. .ท า ยใ จ พร ะ อา ทิ ต ย์ ที ชอ บ...บ อกนิ สั ย จง เลื อ ก ภ า พพ ร ะ อาทิ ต ย์ ที ช อ บ เ ปนภ าพแ รก เ ลื อ ก ไ ด้ แ ล้ ว ไ ปอ่ า นคํา เ ฉล ย ได้ เ ล ยค่ ะ

หมายเลข 1 คุ ณ เปนคนไม่ ย่ อ ท้ อต่ ออุ ปสรรค เข้ า กั บคนอื นได้ ง่ าย มี เ พื อนที ดี ค อยซั พ พอร์ ต คุ ณ แต่ ถึ งอย่ า งนั นก็ ใช่ ว่ า คุ ณ จะชอบอยู่ ท่ ามกลางผู้ ค นมากมายหรอกนะ เพราะคุ ณ ชอบที จะอยู่ กั บตั วเอง หมายเลข 2 คุ ณ ชั ด เจนเรื องพื นที ส่ ว นตั ว เปนคนที ชอบ เว้ น ระยะอย่ า งเหมาะสม โลกส่ ว นตั วสู ง แต่ ก็ ไม่ ไ ด้ ถึ งกั บ ปลี กวิ เ วกจากคนอื นตลอดเวลา นิ สั ย ของคุ ณ เปนคนที เรี ย บง่ าย ใจดี แ ละซื อสั ต ย์ หมายเลข 3 คุ ณ เปนคนฉลาด มี ค วามกล้ าหาญ ซื อสั ต ย์ โปร่ ง ใส มี จิ ต ใจที กว้ า งขวาง ไม่ ค ดโกงผู้ อื น คุ ณ มี ลั กษณะ ที เปนผู้ นาํ


พร ะ อา ทิ ต ย์ ที ชอ บ...บ อกนิ สั ย

หมายเลข 4 คุ ณ เปนคนที มี พ ลั งงานมากมาย มั ก จะอยู่ ไ ม่ นิ ง ชอบเผชิ ญ กั บความท้ าทายและสิ งใหม่ ๆ อยู่ เ สมอ ชอบใช้ ชี วิ ต ให้ เ ต็ มที มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ ออกมาไม่ ห ยุ ดหย่ อ น หมายเลข 5 คุ ณ เปนคนฉลาด แต่ คนอื นมั ก ไม่ รู ้ เพราะคุ ณ ไม่ ค่ อยแชร์ สิ งที คุ ณ คิ ดกั บคนอื นๆ สั ก เท่ าไร คุ ณ รั ก ที จะช่ ว ยเหลื อคนที ต้ องการ ความช่ ว ยเหลื อ คนอื นๆ มองว่ า คุ ณ เปนแรงบั น ดาลใจในการใช้ ชี วิ ต

หมายเลข 6 คุ ณ เปนคนสนุ ก สนาน ไม่ เ ครี ย ด หากเจออุ ปสรรค ไม่ ว่ า ยากแค่ ไหน คุ ณ มองว่ า เปนการเรี ย นรู ้ สิ งใหม่ ๆ และในสายตา คนอื นๆ มองว่ า คุ ณ เปนผู้ นาํ และน่ า เชื อถื อ หมายเลข 7 คุ ณ เปนคนแอคที ฟ ขยั น เปนเจ้ า แม่ โ ปรเจกต์ มี เ ปาหมายมากมายเต็ มไปหมด จนบางครั งเยอะเกิ นไป คุ ณ ต้ องเลื อกสั ก อย่ า งเพื อทํา ให้ จ ริ ง จั ง เพราะคุ ณ ไม่ ส ามารถ ทํา ทุ ก อย่ า งที คิ ดในเวลาเดี ย วกั นทั งหมดให้ สาํ เร็ จ ได้ หมายเลข 8 คุ ณ เปนคนที มี ค วามอดทนสู ง สุ ด ๆ มี ค วามคิ ดความอ่ าน เปนผู้ ใ หญ่ ก่ อนที คุ ณ จะทํา อะไรสั ก อย่ า งคุ ณ จะคิ ดว่ า ต้ องทํา ยั ง ไงไม่ ใ ห้ ผิ ด พลาด และสํา หรั บ คุ ณ เหตุ ผ ลมาก่ อนความรู ้ สึ ก ถึ งแม้ ค วามรั ก จะ สํา คั ญแค่ ไหน แต่ เหตุ ผ ลมาก่ อนเสมอ

WWW.CAMPUS-STAR.COM


ด้วยรักและกําลังใจ "ให้ กํา ลั ง ใจตั ว เอง ยามท้ อ แท้ สิ นหวัง " เคยไหมทีเวลาเจอะเจอปญหา แล้วรูส ้ ึกตือตันไม่อยากสู้ต่อ ไม่อยากทําอะไรกับมันแล้ว บางคนถึงกับหนีปญหา หรือไม่ก็ ทิงปญหาให้เปนภาระของคนอืน ถ้าใครกําลังรูส ้ ึกเบือจนไม่อยากสู้ต่อ เหนือยหน่ายไม่อยาก เผชิญหน้ากับปญหา แสดงว่าคุณกําลัง “ขาดกําลังใจ”

กําลังใจคือ “พลังทีเกิดจากการคิดว่าตัวเองดีและมีความดี พลังชนิดนีจะใช้ต่อสูอ ้ ุ ปสรรคของชีวต ิ ทําให้มองเห็นว่า อุ ปสรรคนันเปนเรืองเล็กน้อย สามารถสูไ้ ด้ และถึงยังสูไ้ ม่ได้ ก็ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ” ข้อดีของ “กําลังใจ” คือทําให้เกิดแรงฮึด ทําให้คณ ุ ลุกขึนสูก ้ ับ ทุกอุ ปสรรคปญหา ด้วยการมีความหวังลึก ๆ ว่าจะประสบชัยชนะ ในท้ายทีสุด ซึงนักจิตวิทยาได้แนะนํา “การฝกสร้างกําลังใจอย่าง ง่าย ๆ” ดังต่อไปนี


HEALTH

&

BEAUTY

5 เสี ย งดนตรี ที ช่ว ยลดปวดหั ว ไมเกรนได้

การใช้ด นตรีเ พื อบํา บั ด อาการทางร่า งกายและจิ ต ใจนั น ถื อ เปนธรรมชาติ บํา บั ด อี ก แขนงหนึ งที ได้ ร บ ั ความนิ ย มและได้ ผ ลลั พ ธ์ที ดี ม าก เพราะการได้ ป ล่ อ ยใจ ให้ล อยไปกั บ เสี ย งเพลงจะช่ว ยให้ส มองได้ พั ก ผ่ อ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ งกั บ คนที เปน โรคไมเกรน การศึ ก ษาทางวิท ยาศาสตร์ห ลายชินพบว่า การฟงดนตรีจ ะช่ว ยลดการ ปวดหัว ไมเกรนได้ และนี คื อ ดนตรีที ช่ว ยบํา บั ด และเยี ย วยาร่า งกายลดปวดไมเกรนได้

ดนตรี ที ช่ว ยผ่ อ นคลายต่ า งๆ (Relaxing) เมื อมี อ าการปวดหัว ไมเกรน การได้ ฟ งเพลงที ผ่ อ นคลาย มี ด นตรีไ พเราะ จั ง หวะช้า ๆ จะช่ว ย ทํา ให้รู ส ้ ึ ก สงบ อาการปวดหัว ไมเกรนก็ จ ะลดลง

เสี ย งคลื นบํา บั ด (Binaural Beat Technology) เสี ย งคลื นบํา บั ด เปนอี ก เสี ย งหนึ งที ผู้ ป วยไมเกรน ชอบเปดเมื อพวกเขามี อ าการปวดหัว และนอกจาก เสี ย งคลื นจะใช้ใ นการบํา บั ด ไมเกรนแล้ ว ยั ง ใช้ใ น การบํา บั ด โรคที เกี ยวข้ อ งกั บ ความคิ ด และจิ ต ใจ อี ก หลายโรค เช่น โรคซึม เศร้า โดยเสี ย งคลื นบํา บั ด จะเปนเสี ย งสองเสี ย งที คล้ า ยๆ กั น แต่ มี ค วามถี ที แตกต่ า งกั น เพื อช่ว ยทํา ให้ส มองและร่า งกายได้ ร บ ั การผ่ อ นคลายและพั ก ผ่ อ นอย่ า งเต็ ม ที


HEALTH

&

BEAUTY

เสี ย ง Dubstep and Heavy Metal เพลงนี อาจจะแตกต่ า งจากเพลงที แนะนํา ข้ า งต้ น เพราะเปนเพลงที มี จั ง หวะหนั ก แน่ น และรุ น แรง แต่ ผู้ ป วยไมเกรนบางกลุ่ ม กลั บ พบ ว่า เพลงเหล่ า นี จะช่ว ยทํา ให้ลื ม อาการปวดหัว ไมเกรนไปได้ อ ย่ า งคาดไม่ ถึ ง

ASMR เปนเสี ย งที ออกมาจากการตอบสนอง ของลมหรือ การสั ม ผั ส ซึงเสี ย งเหล่ า นี จะทํา ให้ผู้ ฟงมี ค วามสุ ข กั บ เสี ย งที อ่ อ นโยน ไม่ ว่า จะ เปนการพู ด เบาๆ ถู แ ปรง แตะสิ งของ หรือ เกา อย่ า งเบาๆ วนไปวนมา จะช่ว ยทํา ให้ผู้ ป วย ไมเกรนเคลิ บ เคลิ ม ผ่ อ นคลายและสงบ ASMR

เสี ย งรบกวนที ไพเราะน่ า ฟง (White Noise) เสี ย งรบกวนเหล่ า นี ส่ ว นใหญ่ จ ะเปนเสี ย ง ธรรมชาติ เสี ย งนํา เสี ย งลม เสี ย งฝน หรือ เสี ย งคลื นกระทบฝ ง เสี ย งเหล่ า นี ก็ ช่ว ยทํา ให้ คนฟงเกิ ด ความสงบ เพลิ ด เพลิ น และดื มดําไป กั บ เสี ย งอั น ผ่ อ นคลายตามธรรมชาติ นอกจาก จะช่ว ยลดการปวดหัว ไมเกรนแล้ ว ยั ง ช่ว ยลด ความเครีย ดและช่ว ยให้น อนหลั บ ได้ ง่ า ยอี ก ด้ ว ย ที มา :

https://cities.trueid.net


ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก คํา เชือมในภาษาอั ง กฤษ (Connectors) ที พบและใช้บ่ อ ย

คํา เชือม ) คื อ คํา ที ใช้เ ชือมประโยคเข้ า ด้ ว ยกั น เช่น ที เรา คุ้ น เคยกั น ดี อ ย่ า ง and ( และ ), but ( แต่ ) , or ( หรือ ) แต่ น อกจากทั งสามคํา นี แล้ ว ยั ง มี คํา เชือมอื นๆ ที พบและใช้บ่ อ ยอี ก มากมาย มี อ ะไรบ้ า ง เราได้ นํา มาแนะนํา กั น โดยแบ่ ง ประเภทได้ ดั ง นี Connectors (

And type ใช้เ ชือมข้ อ ความที สอดคล้ อ งกั น คล้ อ ยตามกั น หรือ เปนไปในทางเดี ย วกั น ได้ แ ก่ and ( และ ) / both…and… ( ทั ง ... และ ...) / as well as ( เช่น เดี ย วกั บ ) and also ( และยั ง ... ด้ ว ย ) / besides ( นอกจากนี ) not only…but also… ( ไม่ เ พี ย งแต่ . .. แต่ ยั ง ... อี ก ด้ ว ย ) Ex.

Pim can speak both English and Japanese. (

Ex.

พิ ม สามารถพู ด ได้ ทั งภาษาอั ง กฤษและภาษาญี ปุ น )

She is not only beautiful but also intelligent. (

เธอไม่ เ พี ย งแต่ ส วยเท่ า นั นแต่ ยั ง ฉลาดอี ก ด้ ว ย )

Or type ใช้เ ชือมข้ อ ความที มี ค วามหมายให้เ ลื อ ก ได้ แ ก่ or ( หรือ ) / either…..or… (..... หรือ ..... ก็ ไ ด้ ) neither….nor… ( ไม่ ทั ง … และ ....) / otherwise ( มิ ฉ ะนั น ) Ex.

You can use either a pen or a pencil. (

Ex.

คุ ณ จะใช้ป ากกาหรือ ดิ น สอก็ ไ ด้ )

Hurry up, otherwise you will be late for lunch. (

เร็ว ๆ เข้ า มิ ฉ ะนั นคุ ณ ไปกิ น ข้ า วกลางวัน ช้า นะ )


ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก

But type ใช้เ ชือมข้ อ ความที มี ค วามหมายตรงข้ า มกั น หรือ ขั ด แย้ ง กั น ได้ แ ก่ but ( แต่ ) / however ( อย่ า งไรก็ ต าม ) still ( แต่ ก็ ยั ง ) / yet ( แต่ , ยั ง ) Ex.

She is poor, but she is happy. (

Ex.

ถึ ง เธอจะจนแต่ เ ธอก็ มี ค วามสุ ข )

I like listening to music; however, I don't like going to concerts. (

ฉั น ชอบฟงเพลง อย่ า งไรก็ ต าม ฉั น ไม่ ช อบไปคอนเสิ ร ต ์ )

ข้ อ สั ง เกต หน้ า but จะมี comma (,) คั น หรือ ไม่ มี ก็ ไ ด้ แต่ ถ้ า ใช้ yet , still, เชือมประโยค จะต้ อ งใช้ comma หรือ semicolon (;) คั นเสมอ

however

So type ใช้เ ชือมข้ อ ความที เปนเหตุ เ ปนผลกั น ได้ แ ก่ so ( ดั ง นั น ) / because ( เพราะว่า ) therefore ( ดั ง นั น ) / Since ( เพราะว่ า ) Ex.

She didn't study, therefore she couldn't pass the exam. (

Ex.

เธอไม่ ตั งใจเรีย น ดั ง นั นจึ ง สอบไม่ ผ่ า น )

Since she was ill, she didn’t come. (

เพราะเธอไม่ ส บาย เธอเลยไม่ ม า )

ข้ อ สั ง เกต

ในที นี เปนคํา เชือม ใช้ใ นความหมายว่า เพราะว่า แต่ ถ้ า ใช้ใ นเรือง Present Perfect Tense "Since" จะหมายถึ ง ตั งแต่ "Since"

ที มา :

https://www.trueplookpanya.com


แ น ะ นํา ห นั ง สื อ น่ า อ่ า น บริก ารยื ม - คื น หนั ง สื อ แนวจิ ต วิท ยา ให้กํา ลั ง ใจ ห้อ งสมุ ด กํา ลั ง ใจ สํา นั ก งานให้คํา ปรึก ษาฯ อาคาร วัน จั น ทร์- ศุ ก ร์ เวลา 08.00-16.30 น .

D1

ห้อ ง

127

ชีวิต ดี ขึ นทุ ก ด้ า นด้ ว ยการช่า งแม่ ง ผู้ เ ขี ย น : Sarah Knight สํา นั ก พิ ม พ์ : Bingo หมวด : จิ ต วิท ยา

เคล็ ด ลั บ ทางจิ ต วิท ยาอั น โด่ ง ดั ง จากอเมริก า ที จะดึ ง ดู ด ความสุ ข และความก้ า วหน้ า เข้ า มาในชีวิต พร้อ มปลดปล่ อ ยคุ ณ จากสิ งที ไม่ ช อบ คนที ไม่ ใ ช่ และภาระที คุ ณ ไม่ เ ต็ ม ใจทํา !

ก็ แ ค่ ป ล่ อ ยมั น ไป ผู้ เ ขี ย น : Seong Yong Cho สํา นั ก พิ ม พ์ : springbooks หมวด : จิ ต วิท ยา

ความเรีย งปลอบประโลมจิ ต ใจด้ ว ยข้ อ ความ ที ใครก็ ต่ า งอยากได้ ยิ น ในยามที ชีวิต พบเจอกั บ ความหม่ น หมอง ต่ อ ให้ล้ ม ลงก็ ไ ม่ เ ปนไร ขอแค่ อ ย่ า ล่ ม สลายก็ พ อ ...


หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส


ทุนการศึกษายอดฮิตสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 1.Fulbright Scholarships ทุน Fulbright เปนทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐแลกเปลียนกับ 155 ประเทศ ทัวโลก ในแต่ละปนักเรียนทุน Fulbright ประมาณ 1,800 คนทีมีระดับผลการเรียน ยอดเยียมจะได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา โดยที ทุน Fulbright ครอบคลุมทุกค่าใช้จา่ ยตังแต่ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าตัว เครืองบิน ค่าใช้จา่ ยรายเดือน และประกันสุขภาพ

2. Chevening Scholarships ทุน Chevening เปนทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษ ในทุกๆ ปนักศึกษากว่า 1,000 คนจาก 130 ประเทศทัว โลกจะได้รบ ั โอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที ประเทศอังกฤษ ทุน Chevening ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จา่ ยรายเดือน รวมถึงค่าเดินทางไปกลับยังประเทศ อังกฤษอีกด้วย

3. Endeavour Awards Endeavour Awards เปนทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียซึงมอบให้กับ นักศึกษาหรือประชาชนจากแถบเอเชีย - แปซิฟค ตะวันออกกลาง ประเทศแถบ แคริบเบียน ยุโรปและอเมริกาเพือเรียนต่อ ทําวิจย ั และพัฒนาสายอาชีพของตัว เองในออสเตรเลีย ทุนนีครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จา่ ยรายเดือน ค่าเดินทางและ ประกันสุขภาพ

4. DAAD Scholarships ทุน DAAD เปนทุนการศึกษาจากรัฐบาลเยอรมันทีมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ ทังในระดับปริญญาตรี โท และเอก จากทุกสาขาวิชา รวมไปถึงสาขาดนตรี, ศิลปะ และศิลปะการแสดง โดยทีทุนส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าใช้จา่ ยรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุ บต ั ิเหตุ หรือค่าใช้จา่ ยอืนๆ เปนจํานวนกว่า 70,000 ทุน

5. Swiss Government Scholarships ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มอบให้กับนักศึกษาจากหลายประเทศทัวโลก ทุนนีมอบให้กับนักเรียนทีต้องการศึกษาต่อและทํางานวิจย ั ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทังมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือสถาบันทีเปนทียอมรับเปนค่าใช้จา่ ยรายเดือนจํานวน1600 1920 CHF ในแต่ละปจะมีผส ู้ มัครทุนประมาณ 1,000 คน และมีเพียงประมาณ 200 คน เท่านันทีได้รบ ั ทุน

ทีมา www.hotcourses.in.th


ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563

พฤ.5

ประชุมนักศึกษาทุน ป 63 (ครังที 2) ณ ห้อง 301 อาคาร D1

ศ. 20

Christmas Pass The Love Forward : Jesus

ออนไลน์) ผ่าน เพจ MFU Christian Club

born to save (

พ. 25- อา.6 ธ.ค. ติวเสริมเพิมกําลังใจ (ออนไลน์) เพจติว


LIFE IS BEAUTIFUL.

Profile for student-support MFU

สื่ออารมณ์ดี R-romdee ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563  

สื่ออารมณ์ดี R-romdee ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563  

Advertisement