__MAIN_TEXT__

Page 1

สืออารมณ์ดี R-ROMDEE ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ฉบับที 112

HELLO DECEMBER 2020

สํา นั ก งานให้ คํา ปรึก ษาและช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษา Living and Learning Support Center 0-5391-6167 ถึ ง 9 และ 0-5391-6666 Student-support@mfu.ac.th facebook.com/LLSCMFu


สํานักงานให้คําปรึกษาฯ ชวนคุย " ที ไ ห น มี ค ว า ม ท ร ง จํา ที นั น มี ค ว า ม คิ ด ถึ ง "

ส วั ส ดี เ ดื อ น สุ ด ท้ า ย ข อ ง ป 2 5 6 3 เ ป น ป ที พ ว ก เ ร า ผ่ า น อ ะ ไ ร ด้ ว ย กั น ม า ม า ก ม า ย จ ริ ง ๆ ป ร บ มื อ ใ ห้ ตั ว เ อ ง ดั ง ๆ เ ล ย ค่ ะ พู ด ถึ ง วั น เ ว ล า ที ผ่ า น ไ ป มี ค รั ง ห นึ ง เ ค ย คุ ย กั บ น้ อ ง ๆ ว่ า เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร นั ก ศึ ก ษ า แ ท บ ทุ ก ค น มั ก จ ะ บ อ ก ว่ า " คิ ด ถึ ง ชี วิ ต ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ง เ ล ย " ห า ก ล อ ง นึ ก ย้ อ น ไ ป ก็ ยั ง ค ง จ ด จํา ช่ ว ง เ ว ล า นั น ไ ด้ เ ส ม อ นึ ก ที ไ ร ก็ มี แ ต่ ร อ ย ยิ ม แ ล ะ ค ว า ม ท ร ง จํา ที ดี “ ไ ม่ มี ส ถ า น ที ไ ห น . . ที จ ะ ร ว ม ค น วั ย เ ดี ย ว กั น ไ ด้ ม า ก ข น า ด นี ไ ม่ มี ที ไ ห น . . . . . . ที เ ร า จ ะ พ บ ป ะ ผู้ ค น ห น้ า ต า ส ด ใ ส เ ป ย ม ไ ป ด้ ว ย พ ลั ง แ ห่ ง ค ว า ม ห วั ง ช่ ว ง วั ย แ ห่ ง ก า ร ต า ม ห า ค ว า ม ฝ น ม า อ ยู่ ร ว ม กั น ไ ด้ ม า ก ข น า ด นี ” ห า ก จ ะ เ ป รี ย บ ว่ า เ มื อ เ ริ ม ต้ น เ ข้ า ม า เ รี ย น ที นี พ ว ก เ ร า เ ห มื อ น พ ก ส มุ ด เ ป ล่ า ม า ค น ล ะ เ ล่ ม แ ต่ ล ะ วั น เ ร า ขี ด เ ขี ย น แ ต่ ง แ ต้ ม สิ ง ใ ด ล ง ไ ป พ อ เ ว ล า ผ่ า น ล่ ว ง เ ล ย ไ ป เ ป น วั น เ ป น เ ดื อ น เ ป น ป ส มุ ด ที เ ขี ย น สิ ง ต่ า ง ๆ ล ง ไ ป นั น สั ก วั น จ ะ ก ล า ย เ ป น ห นั ง สื อ เ ล่ ม ห นึ ง นั น คื อ . . . . ค ว า ม ท ร ง จํา ข อ ง เ ร า จึ ง อ ย า ก จ ะ ช ว น นั ก ศึ ก ษ า ม อ ง เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ข อ ง ช่ ว ง เ ว ล า ที เ ร า มี ที เ ร า ไ ด้ พ บ กั น เ พื อ วั น ห นึ ง “ พ ว ก เ ร า จ ะ ก ล า ย เ ป น ส่ ว น ห นึ ง ค ว า ม ท ร ง จํา ใ ห้ แ ก่ กั น ”


ด้วยรักและกําลังใจ "โรคเกลี ย ดชัง ตั ว เอง" บทความโดย

นพ. วิทยา นาควัชร

่ เชือไหมว่ามีคนที "เกลียดชังตัวเอง" โดยทีเขาไม่รูต ้ ัวและ คนอืนๆไม่ทันคิด ผมใช้คําว่า “เกลียดชังตัวเอง” เพือลงนํา หนักให้ชัด เพราะคนพวกนีไม่ใช่เพียงแต่ “ไม่รก ั ตัวเอง” เท่านัน แต่เขาเกลียดและชังตัวเองอย่างลึกซึงด้วย ความรูส ้ ก ึ เกลียดชังตัวเองนี ฝงรากลึกและลงไปสูร่ ะดับ จิตใต้สาํ นึก และโผล่ให้เปนนิสย ั หรือบุคลิกภาพโดยมองเห็นได้ ชัดเจน

ลักษณะของคนทีเปนโรคเกลียดชังตัวเอง ได้แก่ 1. โกรธง่าย ขีโมโห มักแสดงความก้าวร้าวหรือทําร้ายคนอืนได้ ง่ายๆ เปนเพราะเขาเกลียดชังตัวเอง จึงทําให้ไม่เห็นความสําคัญ ของตัวเอง ไม่คิดจะทําตัวเองให้นา่ รัก เวลาโกรธเขาจะปล่อย อารมณ์และแรงขับของความก้าวร้าวให้แสดงออกได้เต็มที โดย ไม่มส ี ติหรือคุณธรรมคอยยับยัง


ระแวง ขีหึง และขีอิจฉา เปนเพราะคิดว่าตัวเองไม่มค ี ่าและ ความคิดทีคิดบ่อยๆ ว่าตัวเองไม่มค ี ่าพอนีแหละทีทําให้เขา “เกลียดชังตัวเอง” มากขึน จึงระแวง ขีหึง ขีอิจฉาคนอืน 2.

พู ดหยาบคาย กริยาหยาบกระด้าง เมือคิดว่าตัวเองไม่มค ี ่า จึงปล่อยให้ลักษณะของสันดานดิบ หยาบคาย หยาบกระด้าง แสดงออกมาได้ตามสบาย 3.

มีปมด้อย เมือคิดถึงปมด้อยก็จะรังเกียจและเกลียดตัวเอง ทุกครังไป ถ้ามีใครพู ดกระทบปมด้อยโดยตังใจหรือไม่ตังใจก็จะ สะเทือนใจหรือโกรธอย่าง รุนแรง 4.

คุยโอ้อวด พฤติกรรมยกตน ทังทีมีดจ ี ริง หรือไม่มด ี ี แต่คย ุ มากไป ไม่เคยรับความจริงของตนเอง เพราะไม่เคยรักหรือ พอใจตัวเองได้ 5.

พู ดถึงแต่ตัวเอง น้อยใจตัวเอง ทําตัวน่าเบือ คนทีพู ดถึงตัว เองในแง่ไม่ดบ ี อ ่ ยๆ มักรักตัวเองไม่ลงหรอก เพราะเชือว่าตัว เองไม่ดด ี ง ั ทีบ่นซําๆ ไปแล้ว 6.


คิดถึงแต่ตัวเองว่าถูกเอาเปรียบ คนพวกนีมักเอาตัวเองเปน ศูนย์กลางของความอยากได้เปรียบ อยากเปน “ผูร้ บ ั ” หรือ “ได้ เปรียบ” ตลอดเวลา ถ้าจะต้องเสียเปรียบหรือเสียรูค ้ นบ้างก็ทน ไม่ได้ ด้วยความคิดว่าตัวเองถูกเอาเปรียบตลอดนี ทําให้ไม่รก ั คนอืน ไม่ภม ู ใิ จตัวเอง จะเกลียดตัวเองว่า ทําไม…โง่จง ั หรือ…ไม่ น่าเสียรูค ้ นอืนเลยนะ 7.

โรคเกลียดชังตัวเองนี พบได้มากขึนในสังคมทุกวัน หลาย คนมีความทุกข์มาก มีผท ู้ ก ุ ข์มาปรึกษาหลายราย ทังทีมาเอง หรือพ่อแม่และคู่สมรสแนะนําให้มาหา

ไม่มใี ครรักตัวเรา…เท่าตัวเราเองหรอก เราจึงควรเรียนรูท ้ ีจะ “รัก” ตัวเองให้ได้ตามความเปนจริง จะได้ไม่ต้องมา “เกลียดชัง” ตัวเอง จนมีความทุกข์และมีพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว ลองๆ สํารวจรอบๆ ตัวท่านเองซิวา่ ขณะนีมีคนทีเกลียดชังตัว เองอยูร่ อบตัวสักกีคน…อาจจะรวมตัวท่านเองด้วย ก็ได้

แหล่งทีมา: www.thaipsychiatry.wordpress.com/2010/05/12


NEW YEAR RESOLUTION คื อ คํา ป ณิ ธ า น ก า ร ว า ง เ ป า ห ม า ย ก า ร สั ญ ญ า กั บ ตั ว เ อ ง ว่ า เ ร า จ ะ ทํา อ ะ ไ ร เ พื อ พั ฒ น า ตั ว เ อ ง ใ น ป ห น้ า แ ล ะ พ ย า ย า ม ทํา มั น ใ ห้ สํา เ ร็ จ ก่ อ น สิ น ป

ม า ดู ตั ว อ ย่ า ง ไ อ เ ดี ย ฮิ ต ข อ ง N E W Y E A R R E S O L U T I O N กั น ดี ก ว่ า จ ะ ไ ด้ มี ไ อ เ ดี ย ไ ว้ ป รั บ ใ ช้ กั บ ตั ว เ อ ง 1 . เ ป า ห ม า ย เ รื อ ง สุ ข ภ า พ อ อ ก กํา ลั ง ก า ย ง ด ดื ม เ ค รื อ ง ดื ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ เ ลิ ก บุ ห รี ท า น ผั ก ผ ล ไ ม้ ดื ม นํา เ ป ล่ า ม า ก ก ว่ า เ ดิ ม 2 . เ ป า ห ม า ย เ รื อ ง อ า ชี พ ส ร้ า ง ง า น ใ ห้ ดี ขึ น ล ะ เ อี ย ด กั บ ง า น ใ ห้ ม า ก ขึ น คั ด เ ลื อ ก ง า น ที ทํา ใ ห้ เ ร า แ ส ด ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ อ ก ม า ไ ด้ เ ต็ ม ที ใ ส่ ใ จ กั บ สิ ง ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ โ อ ก า ส ใ น ก า ร ทํา ง า น นั น


3 . เ ป า ห ม า ย เ รื อ ง ก า ร เ งิ น จั ด ร ะ เ บี ย บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย จ ด บั ญ ชี ร า ย รั บ ร า ย จ่ า ย ตั ง เ ป า ห ม า ย ก า ร ใ ช้ เ งิ น ล ง ทุ น เ พื อ ค ว า ม รู ้ 4 . เ ป า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้ เ พิ ม กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ ท า ง ค ว า ม รู ้ ใ ห้ ตั ว เ อ ง สั ก 1 - 2 อ ย่ า ง เ ช่ น ก า ร เ รี ย น ภ า ษ า เ รี ย น ด น ต รี 5 . เ ป า ห ม า ย เ รื อ ง ค ร อ บ ค รั ว เ พิ ม เ ว ล า ใ ห้ ค ร อ บ ค รั ว ม า ก ขึ น นั ด ท า น ข้ า ว เ ดื อ น ล ะ ค รั ง ห รื อ อ า ทิ ต ย์ ล ะ ค รั ง อ อ ก ไ ป เ ที ย ว ทั ง ค ร อ บ ค รั ว สั ก ท ริ ป ห นึ ง ข อ ใ ห้ คุ ณ ล อ ง ตั ง N E W Y E A R ’ S R E S O L U T I O N สํา ห รั บ ป นี แ ล ะ ดู สิ ว่ า คุ ณ จ ะ ส า ม า ร ถ ทํา ไ ด้ สํา เ ร็ จ ภ า ย ใ น สิ น ป ไ ห ม ท้ า ท า ย ดี น ะ ล อ ง ดู กั น


ทายนิสย ั จากของทีสะสม


ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก 10 Slang ยอดฮิ ต ไม่รู้ไ ม่ไ ด้ แ ล้ ว ห่า งหายจากการฝกภาษาอั ง กฤษจากศั พ ท์ Slang มาหลายฉบั บ แล้ ว วัน นี ขอแนะนํา ด้ ว ย 10 Salng ยอดฮิ ต ดี ก ว่า เอาไว้ไ ปเลื อ กใช้คู ล ๆ กั น นะ

Freebie หมายถึ ง ของฟรี ที ทุ ก คนชอบนั นเอง Ex.

Those cookies are freebie, go grab one! (

คุ ก กี พวกนั นฟรีน ะ ไปหยิ บ อั น นึ ง สิ )

Shades หมายถึ ง แว่น กั น แดด ( ต้ อ งเติ ม Ex.

s

เสมอนะคะ )

Can you help me find my shades? (

เธอช่ว ยฉั น หาแว่น กั น แดดหน่ อ ยได้ ไ หม )

Wrap up หมายถึ ง การสรุ ป เพื อปดกิ จ กรรม เช่น คลาสเรีย น การประชุ ม Ex.

We run out of time, let’s wrap up in next five minutes. (

เรากํา ลั ง จะหมดเวลาแล้ ว รีบ มาสรุ ป กั น ให้เ สร็จ ภายในห้า นาที นี เถอะ )

Flick หมายถึ ง ภาพยนตร์ Ex.

(movie)

Do you want to see the new flick this Saturday? (

เธออยากไปดู ห นั ง เข้ า ใหม่ วัน เสาร์นี ไหม )

Chick ใช้เ รีย กผู้ ห ญิ ง ที อายุ ไ ม่ ม าก Ex.

That chick is so gorgeous. (

ผู้ ห ญิ ง คนนั นแจ่ ม แฮะ )


I’m in/ I’m down/ I’m game. ทั งสามประโยคนี มี ค วามหมายเหมื อ นกั น คื อ การตกลงร่ว มทํา กิ จ กรรม อะไรบางอย่ า งกั บ กลุ่ ม เพื อนๆ Ex.

I’m in for badminton. (

ฉั น ไปเล่ น แบตมิ น ตั น ด้ ว ย )

Something sucked. เปนคํา ค่ อ นข้ า งไม่ สุ ภ าพ คื อ การอธิบ ายว่า อะไรบางอย่ า งมั น ห่ว ย ไม่ ดี Ex.

That movie sucked! (

หนั ง นั นห่ว ยมาก )

Laid back / Chill เที ย บกั บ ภาษาไทยได้ ง่ า ยๆ เลยคื อ ชิว ๆ นั นเอง Ex.

= relax/ calm

This trip was very laid back. (

ทริป นี มั น ชิว สุ ด ๆ )

I feel you. ใช้ต อบคู่ ส นทนาได้ เวลาที เราฟงแล้ ว เข้ า ใจสิ งที เขาพู ด เข้ า ใจความรู ส ้ ึ ก และสถานการณ์ ที เขาต้ อ งเจอ Ex. Mary: My boss sucked! ( นายฉั น ห่ ว ยมาก ๆ ) John:

I feel you. I’ve worked with her before. (

ฉั น เข้ า ใจนาย เคยทํา งานกั บ เธอมาก่ อ น )

Same here. ใช้ต อบคู่ ส นทนาได้ เ ช่น กั น ว่า เราเห็น ด้ ว ย หรือ Ex.

= agree

Mary:

I’m hungry already. Let’s go for lunch.

John:

ฉั น หิว แล้ ว ละ ไปกิ น ข้ า วเที ยงกั น ) Same here. ( เหมื อ นกั น ) (

ที มา :

https://www.trueplookpanya.com


HEALTH

&

BEAUTY

เช็ก " ความหวาน " ตั ว เอง ก่ อ นใกล้ โ รค

อยากรู ไ้ หม ว่า ตั ว เองให้ติ ด หวานอยู่ ห รือ เปล่ า ? ลองมาทํา แบบทดสอบง่ า ยๆ กั น ดี ก ว่า สํา รวจตั ว เองว่า เปนคนติ ด หวานมากเกิ น ไปหรือ ไม่ แล้ ว ลองปรับ ลดหวาน เพื อสุ ข ภาพที ดี เพราะการบริโ ภคนําตาลในปริม าณที มากเกิ น ไป เปนหนึ งในปจจั ย ที ก่ อ ให้ เกิ ด ปญหาทางสุ ข ภาพ เช่น ฟนผุ ภาวะนําหนั ก เกิ น โรคอ้ ว น โรคกระดู ก และข้ อ โรคหัว ใจ และหลอดเลื อ ด โรคเบาหวาน เปนต้ น คุ ณ ติ ด หวานหรือ ไม่? มาเช็ก กั น เลย ☑ ต้ อ งกิ น นําหวานหรือ นําป นทุ ก วัน แถมบางวัน เพิ มวิป ครีม เพิ มนําเชือมอี ก ☑ กิ น ก๋ ว ยเตี ยวเปนต้ อ งใส่ นาตาลหลายๆ ํ ช้อ น จนนําแทบจะเปนนําเชือม ☑ รู ส ้ ึ ก อยากกิ น ของหวานๆ ตลอดเวลา จนต้ อ งมี ข นมหรือ ลู ก อมติ ด โต๊ ะ เสมอ ☑ เห็น ร้า นเค้ ก ร้า นไอศกรีม ร้า นขนมหวานเปนต้ อ งแวะเดิ น โฉบเข้ า ไปทุ ก ครัง ☑ วัน ไหนไม่ ไ ด้ กิ น ของหวานจะหงุ ด หงิ ด กระสั บ กระส่ า ยเปนพิ เ ศษ ☑ รู ส ้ ึ ก ฟนมากทุ ก ครังเมื อได้ ลิ มรสหวาน ☑ เมื อรู ส ้ ึ ก แย่ จ ะมองหาของหวานกิ น แก้ เ ครีย ต ☑ ชอบกิ น ของหวานเปนอาหารจานหลั ก ส่ ว นของคาวกิ น แค่ พ ออิ ม ☑ ถึ ง จะกิ น ข้ า วอิ มแล้ ว แต่ ก็ พ ร้อ มเสมอสํา หรับ ของหวานจานใหญ่ ☑ กิ น ขนมหวานชินเดี ย วไม่ เ คยพอ ต้ อ งจั ด เต็ ม ตลอด

เช็ก ผลลั พ ธ์ ตรงเกิ น 8 ข้ อ : คุ ณ กํา ลั ง เสพติ ด ความหวานอย่ า งหนั ก แล้ ว ลดการกิ น หวาน ให้น้ อ ยลงเพื อสุ ข ภาพที ดี ข องตั ว คุ ณ โดยด่ ว น ! ตรงเกิ น 6 ข้ อ : คุ ณ เสพติ ด ความหวานมากเหมื อ นกั น นะ รีบ ปรับ การกิ น หวานให้น้ อ ยลง ก่ อ นที จะเสพติ ด หนั ก กว่า นี ดี ก ว่า ตรงเกิ น 4 ข้ อ : อย่ า เพิ งชะล่ า ใจไป ! คุ ณ ก็ เ สพติ ด ความหวานเหมื อ นกั น แต่ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง


จะทํา อย่ า งไรดี . .. ติ ด นําตาลเสี ย แล้ ว ลดการเติ ม นําตาลลงในอาหาร เครืองดื ม หรือ ขนมต่ า งๆ ไม่ ค วรแก้ ป ญหาด้ ว ยการหัก ดิ บ เพราะสุ ด ท้ า ยร่า งกาย จะทนไม่ ไ หว และกลั บ ไปกิ น นําตาลปริม าณที มากกว่า เดิ ม ควรเริมจากค่ อ ยๆ กิ น นําตาลน้ อ ยลง พอร่า งกายเริมชิน ก็ เ ปลี ยนเปนกิ น หวานน้ อ ยแบบพอดี แ ทน ดื มนําเปล่ า เปนหลั ก พยายามอย่ า ให้ร า่ งกายขาดนํา เพราะหากร่า งกายขาดนํา จะทํา ให้รู ส ้ ึ ก หิว และเพิ ม ความอยากความหวานมากขึ น เลื อ กรับ ประทานอาหารที มี ใ ยอาหารสู ง เช่น ผั ก ข้ า วกล้ อ ง ผลไม้ ร สชาติ ไ ม่ ห วาน ใยอาหารจะช่ว ยลดความอยากความหวาน และช่ว ยควบคุ ม ระดั บ นําตาลในเลื อ ด ลดการซืออาหาร เครืองดื ม หรือ ขนมหวาน มาติ ด บ้ า นเปนประจํา จดบั น ทึ ก อาหารที กิ น เข้ า ไปเพื อที จะได้ เ ห็น รู ป แบบของอาหารที เรากิ น ในแต่ ล ะวัน การจดบั น ทึ ก การกิ น นี จะช่ว ยให้เ ห็น ว่า เรามี พ ฤติ ก รรมการกิ น อย่ า งไร และช่ว ยให้ เราปรับ เปลี ยนพฤติ ก รรมของเราได้ ง่ า ยขึ นโดยลดข้ อ อ้ า งต่ า งๆ ได้ ในแต่ ล ะมื ออาหารควรมี อ าหารให้ห ลากหลาย โดยมี ทั งข้ า ว ไขมั น และโปรตี น จะช่ว ยให้ร ะดั บ นําตาลคงที และทํา ให้รู ส ้ ึ ก อิ มได้ น านกว่า หากิ จ กรรมอย่ า งอื นทํา เมื อรู ส ้ ึ ก อยากกิ น ของหวานๆ เช่น ออกกํา ลั ง กาย ทํา ความสะอาดบ้ า น เพราะความรู ส ้ ึ ก อยากของหวานจะอยู่ ป ระมาณ

20-30

นาที

หากทํา กิ จ กรรมอย่ า งอื นก็ อ าจช่ว ยให้ค วามอยากความหวานลดลง

ที มา :

https://www.thaihealth.or.th


NEW YEAR RESOLUTION

คื อ คํา ป ณิ ธ า น ก า ร ว า ง เ ป า ห ม า ย ก า ร สั ญ ญ า กั บ ตั ว เ อ ง ว่ า เ ร า จ ะ ทํา อ ะ ไ ร เ พื อ พั ฒ น า ตั ว เ อ ง ใ น ป ห น้ า แ ล ะ พ ย า ย า ม ทํา มั น ใ ห้ สํา เ ร็ จ ก่ อ น สิ น ป ม า ดู ตั ว อ ย่ า ง ไ อ เ ดี ย ฮิ ต ข อ ง N E W Y E A R R E S O L U T I O N กั น ดี ก ว่ า จ ะ ไ ด้ มี ไ อ เ ดี ย ไ ว้ ป รั บ ใ ช้ กั บ ตั ว เ อ ง

1 . เ ป า ห ม า ย เ รื อ ง สุ ข ภ า พ

อ อ ก กํา ลั ง ก า ย ง ด ดื ม เ ค รื อ ง ดื ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ เ ลิ ก บุ ห รี ท า น ผั ก ผ ล ไ ม้ ดื ม นํา เ ป ล่ า ม า ก ก ว่ า เ ดิ ม

2 . เ ป า ห ม า ย เ รื อ ง อ า ชี พ

ส ร้ า ง ง า น ใ ห้ ดี ขึ น ล ะ เ อี ย ด กั บ ง า น ใ ห้ ม า ก ขึ น คั ด เ ลื อ ก ง า น ที ทํา ใ ห้ เ ร า แ ส ด ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ อ ก ม า ไ ด้ เ ต็ ม ที ใ ส่ ใ จ กั บ สิ ง ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ โ อ ก า ส ใ น ก า ร ทํา ง า น นั น


3 . เ ป า ห ม า ย เ รื อ ง ก า ร เ งิ น

จั ด ร ะ เ บี ย บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย จ ด บั ญ ชี ร า ย รั บ ร า ย จ่ า ย ตั ง เ ป า ห ม า ย ก า ร ใ ช้ เ งิ น ล ง ทุ น เ พื อ ค ว า ม รู ้

4 . เ ป า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้

เ พิ ม กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ ท า ง ค ว า ม รู ้ ใ ห้ ตั ว เ อ ง สั ก 1 - 2 อ ย่ า ง เ ช่ น ก า ร เ รี ย น ภ า ษ า เ รี ย น ด น ต รี

5 . เ ป า ห ม า ย เ รื อ ง ค ร อ บ ค รั ว

เ พิ ม เ ว ล า ใ ห้ ค ร อ บ ค รั ว ม า ก ขึ น นั ด ท า น ข้ า ว เ ดื อ น ล ะ ค รั ง ห รื อ อ า ทิ ต ย์ ล ะ ค รั ง อ อ ก ไ ป เ ที ย ว ทั ง ค ร อ บ ค รั ว สั ก ท ริ ป ห นึ ง

ข อ ใ ห้ คุ ณ ล อ ง ตั ง N E W Y E A R ’ S R E S O L U T I O N สํา ห รั บ ป นี แ ล ะ ดู สิ ว่ า คุ ณ จ ะ ส า ม า ร ถ ทํา ไ ด้ สํา เ ร็ จ ภ า ย ใ น สิ น ป ไ ห ม ท้ า ท า ย ดี น ะ ล อ ง ดู กั น


แ น ะ นํา ห นั ง สื อ น่ า อ่ า น บริก ารยื ม - คื น หนั ง สื อ แนวจิ ต วิท ยา ให้กํา ลั ง ใจ ห้อ งสมุ ด กํา ลั ง ใจ สํา นั ก งานให้คํา ปรึก ษาฯ อาคาร วัน จั น ทร์- ศุ ก ร์ เวลา 08.00-16.30 น .

D1

ห้อ ง

127

I Decided to Live as Myself

ผู้ เ ขี ย น : Kim Suhyun สํา นั ก พิ ม พ์ : แจ่ ม ใส หมวด : จิ ต วิท ยา การมองดู ชีวิต ของคนอื นแล้ ว นํา มาเปรีย บเที ย บ กั บ ชีวิต ของตั ว เอง เปนวิธีที ง่ า ยที สุ ด ที จะทํา ให้เ รา เปนทุ ก ข์ ดั ง นั น จงอย่ า เปนผู้ ช มในชีวิต ของคนอื น เพราะสํา หรับ เราแล้ ว ชีวิต ของเราสํา คั ญ กว่า ชีวิต ของพวกเขา ที สรุ ป มาให้ดู เ พี ย งรู ป ภาพไม่ กี รู ป ...

to every me who I remember

ผู้ เ ขี ย น : Twoego สํา นั ก พิ ม พ์ : แจ่ ม ใส หมวด : จิ ต วิท ยา

แค่ เ รามี ชีวิต อยู่ บ นโลกนี ก็ มี คุ ณ ค่ า มากพอแล้ ว ”

มี ชีวิต อยู่ ใ นแบบของฉั น มี ชีวิต อยู่ ใ นแบบของเธอ มี ชีวิต อยู่ ใ นแบบของเรา เหตุ ผ ลเพี ย งเท่ า นี ก็ เ พี ย งพอต่ อ การมี ชีวิต อยู่ แ ล้ ว ...


Profile for student-support MFU

สื่ออารมณ์ดี R-romdee ฉบับเดือนธันวาคม 2563  

สื่ออารมณ์ดี R-romdee ฉบับเดือนธันวาคม 2563  

Advertisement