Page 1

R-romdee


คงต้องยอมรับว่าเป็นการเริ่มต้นปี 2020 ที่หนักหน่วงมาก สาหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 โรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ที่กาลังระบาด ส่งผลให้ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ พลอยจะย่าแย่ตามสภาพแวดล้อมไปด้วย ทางเราก็ขอเป็นกาลังใจ ให้ทุกคน และอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ นอกจากสุขภาพกายแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลไม่น้อยไปกว่าคือ สุขภาพใจค่ะ การเลือกรับสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หลีกเลี่ยงข่าวปลอม ที่สร้างความวิตกกังวลจนเกินเหตุ อันเป็นตัวการทาลายสุขภาพจิต ของเรานะคะ

ด้วยความห่วงใย จากคณะผู้จัดทาสื่ออารมณ์ดี : สานักงานให้คาปรึกษาและ ช่วยเหลือนักศึกษา


แบบทดสอบทายใจ

เลือกประตูบานที่ใช่ บ่งบอกว่าคุณเหมาะจะมีแฟนแบบไหน? เลือกประตูบานที่คุณอยากเปิดมากที่สุด แล้วไปดูคาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะ บานที่1 บานที่ 2

บานที่ 3

บานที่ 4

บานที่ 5


ถ้าคุณเลือกประตูบานที่ 1 คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในสายตาของเพศตรงข้าม มักเป็นที่รักของคนที่ได้ อยู่ใกล้ๆ มีความสามารถ เป็นคนที่เก่งรอบด้าน แถมยังชอบเทคแคร์คนอื่นๆ มีความโรแมนติกสูง คนที่เหมาะจะมาเป็นคนรักของคุณ ต้องเป็นคนมีสไตล์ เป็นตัวของตัวเอง มีความคิดที่ไม่เหมือนใคร จึงจะคุยถูกคอ และเข้ากับคุณ ได้ดี ถ้าเจอเขาคนนั้นแล้วก็คบกันต่อไปได้ยาวๆ เลยค่ะ ถ้าคุณเลือกประตูบานที่ 2 คุ ณ เป็ น คนมั่ น ใจในตั ว เอง รู้ ว่ า ตั ว เองมี ดี ห รื อ มี เ สน่ ห์ต รงไหน และ มักจะใช้มันได้อย่างถูกที่ถูกเวลา และถูกใจคนอื่นๆ อยู่เสมอ คุณปรับตัวเก่ง เข้ า กั บ คนอื่ น ๆ ได้ ง่ า ย ไม่ ว่ า จะเด็ ก หรื อ ผู้ ใ หญ่ ถ้าได้อยู่ใกล้ มีหวังต้องหลงรักคุณ คนที่เหมาะสมกับคุณ ต้องเป็นคนที่มีนิสัยคล้ายๆกั น เป็นคนที่มีเสน่ห์พอจะ ทาให้คุณตกหลุม รั กได้ และอาจจะต้ อ งเหนื่ อยหน่ อ ย เพราะคุณมีตัวเลือกเยอะ ถ้าคุณเลือกประตูบานที่ 3 คุณมีความคิดและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เป็นคนจริง ทาอะไร ท าจริ ง เด็ ด เดี่ ย ว แน่ ว แน่ แ ละมั่ น คง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ องที่ ท าให้ คุ ณ ดู มี เ สน่ ห์ แตกต่างจากคนอื่น คนที่จะเหมาะสมกั บ คนแบบคุ ณ ต้องเป็นคนฉลาด ทั น เกมและต้ อ งใจเย็ น เพราะลึ ก ๆแล้ ว คุ ณ ไม่ ค่ อ ยเปิ ด ใจให้ ใ ครง่ า ยๆ ค่อนข้างระแวงที่จะเริ่ มต้นความสัมพันธ์กับใคร ทาให้ความสัมพันธ์พัฒนา ไปอย่างช้าๆ ค่อยๆ คุยค่อยๆ ดูกันไป ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าใครทน ไม่พอรอไม่ไหว ก็จะโบกมือลาคุณไปเอง


ถ้าคุณเลือกประตูบานที่ 4 คนที่เลือกเปิดประตูบานนี้ เป็นคนใจเย็น อ่อนน้อมถ่อมตน จริงใจ มี ม ารยาท แต่ เ มื่ อ ถึ ง เวลาต้ อ งจริ ง จั ง ก็ จ ะท าเต็ ม ที่ มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจสุ ด ความสามารถ มั ก มองเห็ น รายละเอี ย ดเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ที่ ค นอื่ น ไม่ เ ห็ น มักเป็นที่รักที่เมตตาของคนที่อายุมากกว่า คู่ที่เหมาะสมและจะอยู่กันได้ยืด ก็ควรเป็นคนอายุมากกว่า เพราะจะดูแลปกป้องคนหัวอ่อนอย่างคุณได้ ถ้าคุณเลือกประตูบานที่ 5 อย่าแปลกใจถ้าใครๆ จะมองว่าคุณเป็นคนโลกสวย มองโลกในแง่ดี ต่อให้ต้องเจอกับช่วงเวลาที่เลวร้าย คุณก็จะไม่จมอยู่กับมันนาน ไม่ใช่คนคิด เล็กคิดน้อย สามารถก้าวผ่านไปได้อ ย่างรวดเร็ว เสน่ห์ข องคุณคือความ อารมณ์ ดี และมี ไ หวพริ บ คนที่ จ ะเข้ า กั บ คุ ณ ได้ ค วรเป็ น คนที่ มี ทั ศ นคติ คล้ายๆกัน เป็นคนขี้แกล้ง ชอบกระเซ้าเย้าแหย่ ชอบเรื่องสนุกๆ ทาให้ความ รักของคุณเป็ นความรัก ที่มีสีสัน ไม่จืดชืดน่าเบื่อ เป็นคู่รักที่ใครๆ ก็อิจฉา มั ก มี ค นรั ก เป็ น คนมี อ ารมณ์ ศิ ล ปิ น เช่ น นักร้อง นักเขียน นักดนตรี เป็นต้น

ที่มา www.gangbeauty.com


ด้วยรักและกำลังใจ

“กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในจิตใจ” น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรง ทาร้ายตนเองและ ผู้ อื่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น สั ง ค ม ปั จ จุ บั น โดยเฉพาะในเด็ ก และวั ย รุ่ น มาจาก ก า ร ข า ด ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ท า ง ใ จ Cr. pixabay.com/th ขาดความสามารถในการจั ด การกั บ ปั ญ หาและวิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ไม่สามารถลุกขึ้นจากปัญหาได้ในเวลาอันรวดเร็ว ความเข้มแข็งทางใจ ไม่สามารถสร้างได้เพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องเกิดขึ้นจากการปลูกฝังตั้งแต่ เด็ก พ่อแม่จึงมีส่วนสาคั ญยิ่ง ที่ จะทาให้ความเข้ ม แข็ ง ทางใจของเด็ ก เกิดขึ้นได้ แนวทำงสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงใจ ได้แก่

1. สอนให้รู้สึกดีกับตัวเอง ด้วยการ ให้ เ ขาหมั่ น ดู แ ลร่ า งกายและจิ ต ใจ ให้สดชื่น แข็งแรงอยู่เสมอ สนับสนุน ให้เขาค้นหาความถนัดและบ่มเพาะ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ที่ น่ า ภาคภู มิ ใ จ ฝึ ก ให้ ม องโลกในแง่ ดี อธิ บ ายสิ่ ง Cr.pixabay.com/th/photos ต่างๆ ในทางที่สร้างกาลังใจ ยอมรับ ข้อดีข้อเสียของตัวเอง ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นให้รู้สึกด้อย และชมเชยลูกเวลา ที่เขาทาความดี เป็นต้น


2. สอนให้จัดกำรชีวิตได้ เพื่อให้เขายอมรับกับสภาพความเป็นจริงของชีวิต สอนให้ เ ขารู้ จั ก และรั บ รู้ อ ารมณ์ ตั ว เอง ยอมรั บ อารมณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า เป็ น ธรรมชาติ ทั้งดีใจ โกรธ เสียใจ ผิดหวัง เมื่อยอมรับได้ การจัดการอารมณ์ ก็ จ ะเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมมากขึ้ น เช่น โกรธได้ แต่ไม่อาละวาด ไม่ หงุดหงิดรุนแรง ตลอดจนฝึกเขาให้ ทาอะไรด้วยตัวเอง ไม่ต้องช่วยเขา ทุกเรื่อง ลองให้เขาคิดแก้ปัญหาเอง Cr.pixabay.com/th/photos ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ให้รู้จัก รอ คอยเป็น รู้จักผิดหวังบ้าง เป็นต้น 3. สร้ำงสำยสัมพันธ์เกื้อหนุนให้กับลูก สร้างบรรยากาศครอบครัวให้อบอุ่น และปลอดภัย พ่อแม่มีความสัมพันธ์อันดี ไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งทางคาพูดและ ทางกาย สื่อสารดีต่อกัน ลดการบ่นตาหนิ เป็นต้น 4. สอนให้ มี จุ ด หมำยในชี วิ ต และลงมื อ ท าเพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมาย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะช่ ว ยท าให้ ชี วิ ต มี ค วามหมาย มี คุ ณ ค่ า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เบื้องต้นอาจสอนให้ลูกรู้จักบริหารเวลาแบบ ง่ายๆ รู้ว่าอะไรสาคัญ คิดถึงปัญหาที่จะตามมา คิดถึ งเป้าหมายที่ต้องการ ฝึกตั้งเป้าหมายเล็กๆ ที่พอไปถึงได้ก่อน เพื่อจะได้รู้สึกดี มีกาลังใจที่จะทาต่อ เป็นต้น หากต้องการให้ลูกมีแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างไร พ่อแม่ก็ต้องเริ่ ม เป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น

ที่มา: www.thaihealth.or.th/Content


เทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้เราประหยัดเวลาอ่าน reading ใครที่ เ รี ย นมหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ไม่ ว่ า จะในไทยหรื อ ต่ า งประเทศ ปริญญาตรีหรือเอก ก็จะรู้ว่าจะมีอะไรที่ต้องอ่านเยอะมาก ทั้ง textbooks ทั้งบทความ journal บางวิชาก็จะให้ list มาเลย ว่า แต่ละอาทิตย์ต้องอ่านอะไรบ้าง ก่อนอ่านอะไรก็ตาม ให้เขียน ไว้หน้าแรกว่า “เป้าหมายของการ อ่านอันนี้คืออะไร”พออ่านจบแล้วก็ ตอบคาถามที่เราเขียนไว้ ไม่น่าเชื่อว่าทาแค่นี้แล้วจะได้ผลมาก ประหยัดเวลาได้เยอะ แถมยังเข้าใจ ดีกว่าอ่านไปทีละประโยคแบบเดิมอีกด้วย วิ ธี นี้ ไ ด้ ผ ลก็ เ พราะสมองคนเรานั้ น จะมองหาสิ่ ง ที่ fresh in mind คือ สิ่งที่เราเพิ่งคิดถึง เช่น เคยเป็นไหมคะ เวลาที่เราตัดสินใจจะ ซื้อของ อาจจะเป็นรถ เสื้อผ้า กระเป๋า พอเราตั้งใจว่าอยากซื้อรุ่นนี้นะ มองไปทางไหนก็จะเห็นรุ่นนั้นเต็มไปหมด ซึ่งจริง ๆ แล้วของมันอาจจะ ไม่ได้มีจานวนเพิ่ มขึ้ น แต่เราไม่เคยเห็น เอง เพราะสมองเราจะ filter ข้อมูลที่เราคิดว่า irrelevant คือ ไม่เกี่ยวกับเราออกไป


เช่นเดียวกับเวลาที่เราเรียนคาศัพท์ใหม่ พอเจอครั้งนึง กลายเป็นว่าหลัง จากนั้นเจออีกประจา เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเราอ่านแล้วจะข้ามไป เพราะ สมองเราคิดว่าไม่เกี่ยว ดังนั้น เวลาเราอ่านแล้วเราได้เตือนสมองเราไว้ว่าเราจะอ่านเพื่อ จุดประสงค์นี้นะ สมองเราก็จะมุ่งไปที่การทาให้ได้ตามนั้น ตัวอย่างคาถาม What is your purpose of reading this chapter/article? What do you hope to get? ถ้าเป็นการอ่านก่อนเข้าเรียน ก็อาจจะเป็น To get an overview of the topic. To be able to follow along in class. To participate in discussions. ถ้าหลังเรียน ก็อาจจะเป็น To review important points covered in class. To prepare for exams. ถ้าเป็นการอ่านเพื่อเขียนงานวิจัย To get a background of [Topic]. To explore existing literature about [topic]. To shape my research questions


ยิ่งเขียนให้ specific เท่าไรยิ่งดี ถ้ารู้เนื้อหาอยู่แล้ว เขียนเป็นคาถาม เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยยิ่งดีใหญ่ เช่น What is the definition of a zone of proximal development? What are some of the arguments against the Electoral College? What are consumer behavioral patterns on Christmas shopping? ลองวิธีนี้ดูนะคะ ได้ผลอย่างไรมาแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะคะ

ที่มา www.kru-mon.com


เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน Fulbright ระดับปริญญาโทและเอก ประจาปี 2021

โครงการ 2021 Fulbright Thai Graduate Scholarship (TGS) มอบทุนเรียนต่อระดับ ปริญญาโทและเอกสาหรับชาวไทย จานวน 7 ทุน คุณสมบัติผู้สมัคร: อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง: Announcement Online Application Guideline Recommendation Form (PDF) Recommendation Form (Word) Frequently Asked Questions วิธีการสมัคร: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทุนได้ที่ http://application.fulbrightthai.org/ ปิดรับสมัคร: 22 เมษายน 2563 ข้อมูลเพิ่มเติม: www.fulbrightthai.org ที่มา https://www.scholarship.in.th/


ภาษาอังกฤษใครว่ ายาก ประโยคภาษาอังกฤษ สาหรั บแสดงความยินดีเมื่อสาเร็จการศึกษา วันนีจ้ ะมาแนะนาประโยคเด็ด ๆ ที่เอาไปใช้ แสดงความยิ นดีกับเพื่ อน พี่ หรื อน้ อง ใครที่ ก าลัง จะเตรี ยมตัวไปแสดงความยิ น ดีกับ บัณฑิ ต ในงานรั บ ปริ ญญา สามารถน า ประโยคเหล่านี ้ไปใช้ เขียนลงการ์ ด หรื อ พิมพ์สง่ ให้ ทาง Line, Facebook ก็ Cool ดีนะ

 CONGRATS! ยินดีด้วยนะ!  Happy Graduation Day! สุขสันต์วนั สาเร็จการศึกษานะจ๊ ะ  Congratulations and BRAVO! ยินดีด้วยนะ เธอสุดยอดเลย!  This calls for celebrating! Congratulations! อย่างนี ้มันต้ องฉลอง ยินดีด้วยนะ  Congratulations! Today is truly your day. ยินดีด้วยด้ วยนะ วันนี ้เป็ นวันของเธออย่างแท้ จริ ง  Congratulations! You did it! ยินดีด้วยนะ เธอทาสาเร็จแล้ ว!


 Success is yours! Congratulations, new graduate! ความสาเร็จเป็ นของเธอแล้ ว ขอแสดงความยินดีกบั บัณฑิตใหม่ด้วยนะ  Congratulations on your well-deserved success. ขอแสดงความยินดีด้วยในความสาเร็จที่เธอสมควรได้ รับอย่างยิ่ง  Congratulations on your success and best wishes for your next adventure! ขอแสดงความยินดี และขออวยพรให้ กบั การผจญภัยในครัง้ ต่อไปด้ วยนะ  Congratulations today and best wishes for all your tomorrows. ขอแสดงความยินดีในวันนี ้ และขออวยพรให้ โชคดีในวันต่อๆ ไปด้ วยจ๊ ะ คาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับงานรับปริ ญญา  Rehearsal -> การฝึ กซ้ อม Ex. We only had three times of rehearsal. (พวกเรามีเวลาซ้ อมแค่ 3 ครัง้ เท่านัน) ้  Commencement ceremony -> พิธีรับปริ ญญา Ex. The commencement ceremony will be held on February 14th. (พิธีรับปริ ญญากาหนดจัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์)  Graduation gown -> ชุดครุย Ex. He looks bright as a new penny in graduation gown. (เขาดูสง่างามราศีจบั ราวกับเหรี ยญใหม่ในชุดครุยรับปริ ญญา) ที่มา: www.trueplookpanya.com


Health & Beauty โรคอุบัตใิ หม่ ไวรัสโคโรน่ า 2019 ช่ ว งนี ค้ งได้ ยิ น ข่ า วเกี่ ย วกับ เชื อ้ ไวรั ส โคโรน่ า สายพัน ธุ์ ใ หม่ 2019 ที่ เ ริ่ ม มี ก ารติ ด ต่ อ ระหว่างมนุษย์ได้ จนทาให้ เกิดความวิตกกังวลเรื่ องความปลอดภัย วันนีม้ าทาความรู้ จักกับ เชื ้อไวรัสโคโรน่า โรคติดเชื ้อระบบทางเดินหายใจที่ควรรู้ เพื่อเตรี ยมรับมือกันดีกว่า

โรคปอดอักเสบ (pneumonia) ส่วนใหญ่ เกิ ดจากการติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ ทัง้ การติดเชือ้ ไวรั ส แบคทีเรี ย และเชือ้ รา ทาให้ เกิดการอักเสบของถุงลมปอด และเนือ้ เยื่อ โดยรอบ โดยไวรัสโคโรน่าที่เคยระบาดในมนุษย์ มีทงั ้ หมด 6 สายพันธุ์ สาหรั บไวรัสโคโรน่ า สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็ นสายพันธุ์ที่ 7


ที่มา: https://goodlifeupdate.com / กรมควบคุมโรค


แนะนาหนังสือน่ าอ่ าน ยิ น ดี ต้ อ นรั บ สู่ก ารเปิ ดเทอมค่ ะ น้ อ งๆ หวัง ว่ า ทุก คนคงได้ ใ ช้ เ วลาพัก ผ่ อ นกัน อย่างเต็มที่ ชาร์ ตแบตร่ างกายและใจให้ พร้ อมเรี ยนกันใน เทอม 2/2562 นีน้ ะคะ วันนีเ้ ราก็มี หนัง สื อ ดี ๆ มาแนะน าเช่น เคย มาหาอ่า นกัน ได้ ที่ ห้ อ งสมุด ก าลังใจ เปิ ด ทุก วัน จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. ณ สานักงานให้ คาปรึกษาฯ อาคาร D1 ห้ อง 127 ค่ะ

คู่มือเพิ่มความสุขจากชัน้ เรียนฮาร์ วาร์ ด ผู้เขียน: Ph.D Tal Ben-Shahar สานักพิมพ์ : วีเลิร์น หมวด: จิตวิทยา "52 แบบฝึ กหัด" ที่จะช่วยให้ คณ ุ มีความสุขมากขึ ้นทุกๆวัน เติมพลังให้ แม้ ในวันที่ เหนื่อยล้ าและท้ อแท้ มากที่สดุ จากผลการวิจยั นับพันตลอดหลายสิบปี ที่ผ่านมา จากหลักสูตรที่ได้ รับความนิยม ที่ สุด ในประวัติ ศ าสตร์ ข องฮาร์ ว าร์ ด จากวิ ช าที่ มี นัก ศึ ก ษาระดับ หัว กะทิ แ ย่ ง กัน ลงเรี ย น กว่า 1,400 คน สรุ ปย่อในรู ปของแบบฝึ กหัดง่ายๆ 52 ข้ อ ที่คุณสามารถนาไปปรับใช้ ได้ ทนั ที ทังที ้ ่บ้านและที่ทางาน สมุดบันทึกเล่มนี ้เป็ นเหมือนไดอารี่ หรื อสมุดแบบฝึ กหัดที่คณ ุ สามารถใช้ เป็ นเครื่ อง นาทางหรื อเพื่อนคู่คิด เพื่อนาแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวกมาปรั บใช้ ในชีวิตประจาวัน แล้ วคุณจะพบว่า ความสุขรายล้ อมอยูร่ อบตัว เพียงแต่คณ ุ ยังมองไม่เห็นมันเท่านันเอง ้


เคล็ดลับจาแม่ น เลิกซะทีกับการหลงๆ ลืมๆ ผู้เขียน: Kimitoshi Miyaguchi สานักพิมพ์ : พราว หมวด: จิตวิทยา “เคล็ดลับจาแม่น เลิกซะที กับการหลงๆ ลืมๆ” จะพาผู้อา่ นไปพบกับเทคนิคการจา ที่ไม่น่าจะทาได้ จริ ง จดจาเนื ้อหา 100 หน้ าได้ ในคืนเดียว ใช้ เวลา 24 ชัว่ โมง ให้ เกิดประโยชน์ ได้ เ ต็ ม ที่ ท างานที่ ไ ม่ ถ นัด ได้ อ ย่ า งราบรื่ น รู้ วิ ธี คัด เลื อ กเอาเฉพาะข้ อ มูล ที่ จ าเป็ น ออกมา จากข้ อมูลมหาศาล หนังสือเล่มนี ไ้ ม่ได้ เป็ นแค่ หนังสือแนะนาเทคนิ คการเรี ยน แต่เป็ นหนังสือที่จะ เปลี่ยนชีวิตคุณให้ ดีขึ ้น เพียงแค่คณ ุ ใช้ ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีเป้าหมาย ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา จิตใจให้ ดีขึ ้น และฝึ กฝนปฏิบตั ิจเกิดเป็ นกิจวัตร คุณอาจคิดว่า "เทคนิคการจาที่ว่า ไม่น่าจะทา ได้ จริ ง" "เทคนิคแบบนี ้คงใช้ ได้ กับคนที่มีพรสวรรค์ หรื อมีความสามารถพิเศษเท่านัน้ ไม่น่าใช้ ได้ ผลกับตัวเอง" อย่าปล่อยให้ ความคิดเหล่านี ้ กลายเป็ นโซ่ลา่ มตัวคุณเอาไว้ หนัง สื อ เล่ ม นี เ้ ต็ ม เปี่ ย มไปด้ ว ยเทคนิ ค เสริ ม สร้ างสติ ปั ญ ญาต่ า งๆ มากมาย เพียงแค่คณ ุ หยิบขึ ้นมาอ่าน ก็นบั ว่าคุ้มค่ามากแล้ ว เรามาเรี ยนรู้ไปพร้ อมๆ กัน
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.