Page 1

R-romdeeแบบทดสอบทายใจ คนเรานันมี ้ บคุ ลิกภาพที่แตกต่างและมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ถือเป็ นการ สร้ างสีสนั ในสังคม กลุม่ สีที่คณ ุ ได้ เลือก จะบอกเราได้ ถึงบุคลิกภาพและความ แตกต่างของคุณยามที่อยู่ในสังคม

แบบ A คุณเป็ นสีสันในสังคม เพราะคุณเป็ นนักสังคม คุณเป็ นคนเปิ ดเผย ชอบพูดอะไรตรงไปตรงมา และ พูดอย่างหมดเปลือก ไม่ มีอะไรซ่อนไว้ คุณมีบคุ ลิกภาพที่ชดั เจน เป็ นที่ร้ ูกนั ดีว่าคุณเป็ นตัวของตัวเอง และจะ ไม่เสแสร้ งใดๆ ผู้คนชอบที่สามารถคุยกับคุณไปได้ เรื่ อยๆ คุณมีอะไรคุยกับพวกเขา


ได้ เสมอ คุณไม่ใช่คนเก็บตัว คุณแสดงทังด้ ้ านดี ด้ านเสียของตัวเองออกมา และโชค ดีที่มนั ไม่ได้ น่าเกลียดอะไร แบบ B คุณเป็ นสีสันในสังคม เพราะคุณเป็ นผู้กล้ า คุณเป็ นคนที่รักการผจญภัยอย่างแท้ จริ ง และคุณก็มักอยากจะลองอะไร ใหม่ๆ คุณมีความกลัวเหมือนกับคนอื่นน่ะแหละ แต่คณ ุ ก็มกั ฝ่ าฝื นเสียงเล็กๆในหัว ที่บอกให้ คุณหยุด คุณมีเป้าหมายเป็ นที่ตัง้ พร้ อมที่จะทุ่มสุดตัวสาหรั บทุก สิ่ง ทุก อย่าง แม้ แต่เรื่ องที่เ ห็นผลช้ า คุณชอบที่จะลุย และเกลี ยดที่จะพลาดโอกาสใดๆ เพราะสาหรับคุณแล้ ว การล้ มเหลวดีกว่าไม่ได้ ทาอะไรเลย แบบ C คุณเป็ นสีสันในสังคม เพราะคุณสง่ างาม คุณเป็ นคนมีไหวพริ บและรอบรู้ คุณอาจจะไม่ใช่คนที่เข้ าสังคมได้ ง่ายที่สุด แต่คณ ุ รู้ว่าจะพูดอะไรเมื่อจาเป็ น เหมือนมีรังสีแห่งความลึกลับล้ อมรอบตัวคุณ และ คุณก็ชอบที่ผ้ ูคนสงสัยในตัวคุณ คุณไม่เข้ าร่ วมหรื อเป็ นผู้ริเริ่ ม การสนทนาอย่ า ง จริ งๆจังๆ คุณแค่สอดแทรกบ้ างเมื่อถึงจังหวะของคุณที่จะแสดงความโดดเด่น คุณ ให้ ความสาคัญกับความประทับใจเมื่อแรกพบ และคุณก็มกั ทาให้ คนประทับใจและ อยากรู้จกั คุณมากขึ ้น แบบ D คุณเป็ นสีสันในสังคม เพราะคุณมองโลกสวยงาม คุณ มัก มองโลกในด้ า นดี แม้ ว่าโลกจะกาลัง มื ด มนและเศร้ าหมองขนาด ไหน คุณอาจจะไม่ได้ มีพื ้นฐานเดิมเป็ นคนมองโลกในแง่ดี แต่คณ ุ เชื่อว่าการคิดบวก


เป็ นส่วนสาคัญของความสุข คุณอาจจะหลักแหลมและสร้ างสรรค์ แต่ก็ยงั มองโลก ในแง่ความเป็ นจริ งด้ วย คุณรู้ ว่าอะไรที่จาเป็ นต้ องแก้ ไข และเพราะว่าคุณคิดบวก คุณจึงมีพละกาลังอย่างมากมาย ที่แก้ ไขปั ญหาทุกอย่างที่เกิดขึ ้นได้ แบบ E คุณเป็ นสีสันในสังคม เพราะคุณกลมกลืน คุณเป็ นคนที่เรี ยกได้ ว่าไปได้ เรื่ อยๆ และผู้คนก็ยังชอบคุณไม่ว่าจะเกิดอะไร ขึ ้น แม้ คณ ุ อาจจะชอบทาอะไรที่ประหลาดๆ สนุกสนาน หรื อ บ้ าๆบอๆ ก็ไม่มีใครว่า อะไร คุณชอบที่จะเสี่ยง แต่ก็ทาพลาดครัง้ ใหญ่ๆเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ คุณไม่กลัว เลยที่จะผิดพลาด และมันก็ได้ หล่อหลอมเป็ นบุคลิกภาพของคุณ ผู้คนชอบที่คุณ เป็ นคน 'ไม่เพอร์ เฟคที่น่ารัก' คุณมีความสุขในแบบของคุณ และคุณก็พอใจแบบนัน้ แบบ F คุณเป็ นสีสันในสังคม เพราะคุณน่ ารัก คุณเป็ นคนที่มีความสุขล้ อมรอบอย่างง่ายๆ คุณเป็ นคนร่ าเริ ง น่ารัก และมี เสน่ห์ คนอื่นๆ มองเห็นว่าคุณเป็ นคนที่ให้ เกียรติและยอมรับคนอื่นอย่างแท้ จริ ง และ คุณก็ยังเป็ นคนที่ไม่ชอบตัดสินใครอีกด้ วย คุณหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ า และการ ต่อสู้แย่งชิ ง พยายามประสานให้ ทุกคนไปกันได้ ด้วยดี ชีวิตเป็ นเรื่ องยาก คุณจึง พยายามช่วยให้ มนั ง่ายสาหรับคนอื่นๆ และยิ่งไปกว่านัน้ เพื่อให้ มนั ง่ายสาหรับตัว คุณด้ วย ที่มา : Solid Magazine


ด้ วยรั กและกำลังใจ

เส้ นทางชี วิ ต คนเรา เกิ ดมาต้ อ งมีเ ส้ น ทางเดิ น ใน ชี วิตเป็ นของตนเอง...ดัง นัน้ จะเห็ น ได้ ว่ า หนึ่ ง ชี วิ ต ที่ เ กิ ด มานั น้ มี เ ส้ นทางมากมายที่ เกิดขึ ้น.... หลายครัง้ ที่เราเดินทางมาถึงทางแยก ทางตรง ทางคดเคี ้ยว แม้ กระทัง่ ทางอ้ อม ที่จะต้ องเดินทางนานแสนนาน ไกลแสนไกล กว่าจะถึงยังปลายทางที่หวัง เราพร้ อมที่จะ อดทนเดินตามเส้ นทางของชีวิต มีหลายชีวิตที่เดินหลงทางไปและหาทางออกไม่เจอ เรา จึงต้ องใช้ ชีวิตอย่างไม่ประมาท เพราะการประมาทในชีวิตจะทาให้ เราเดินหลงทางได้ อย่าง ง่ายดาย ดั ง นั น้ หากรู้ ว่ า เดิ น มาถึงทางแยก แล้ ว ไม่ร้ ู จะ เดินไปซ้ ายหรื อขวา จงบอก กับตัวเองเถอะว่า ให้ หัวใจ นาทาง เพราะการที่เ ราให้ หัวใจนาทางเท่ากับว่า


เราจะยอมรับในสิ่งจะพบเจอในวันข้ างหน้ า เพราะหัวใจเป็ นของเรา แน่นอนว่าหัวใจ จะต้ องนาเราให้ พบกับความสุขที่แท้ จริ งอย่างแน่นอน หลายครั ง้ ที่ ชี วิ ต ฉั น มาถึ ง ทางตั น ทางแยกหรื อ แม้ กระทั่ ง ทางที่ มี ข วากหนาม ฉันใช้ หวั ใจทังสี ้ ่ห้องของฉัน นาทางชีวิตของฉันเสมอ เพราะฉันเชื่อว่า หัวใจคือเพื่อนและ ผู้นาที่ดีสดุ ของชีวิต และหวังว่าคนที่กาลังเดินหลงทาง ลองเอาหัวใจนาทางอย่างฉันดูแล้ ว คุณจะพบว่าเส้ นทางไหน คือเส้ นทางชีวิตที่ดีที่สดุ สาหรับคุณ Cr.www.stocksnap.io

ที่มา www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2250
Health & Beauty ชานมไข่ มุก ดีต่อใจ แต่ ไม่ ดีต่อพุง ชานมไข่ มุก เป็ น เมนูเ ครื่ อ งดื่ ม ยอดฮิ ต ที่ ใ ครหลายคนติ ด อกติ ด ใจจนต้ อ งกิ น ทุก วัน ด้ วยรสชาติหอมหวานของชานมผสมกับไข่มุกหนึบหนับเคีย้ วเพลิน ทาให้ หลายคนไม่อาจ หักห้ ามใจได้ แม้ จะรู้ ว่าอาจไม่ดีต่อสุขภาพนัก แต่ผ้ ทู ี่ชื่นชอบชานมไข่มกุ อาจต้ องชัง่ ใจสักนิด ก่ อ นคิ ด บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด นี เ้ ป็ น ประจ า แล้ ว มาดูกัน ว่ า ในชารสชาติ ห วานอร่ อ ยนั น้ แฝงไปด้ วยอะไรบ้ าง ?

การดื่มชาที่ไม่มีน ้าตาลอาจเป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ แม้ มีชาเป็ นส่วนประกอบ แต่ชานม ไข่มกุ มีทงน ั ้ ้าตาล น ้าเชื่อม ครี มเทียม นมข้ นหวาน และแป้งจากเม็ดไข่มกุ หรื อแม้ แต่บางครัง้ ผู้บริ โภคก็ยงั เพิ่มวิปครี มตบท้ ายไปด้ วย เมื่อเทียบกันแล้ วย่อมไม่ค้ มุ ค่ากับประโยชน์ที่ได้ จากชา และเครื่ องดื่มชนิดนี ้ยังไม่ใช่ตวั เลือกที่ดีนกั สาหรับคนที่กาลังลดน ้าหนักและควบคุมแป้งหรื อ น ้าตาล นอกจากนี ้ ใครที่ชื่นชอบชานมไข่มกุ จนขาดไม่ได้ ต้ องกินอยู่บ่อยๆ ควรคานึงถึงคุณค่า ทางโภชนาการที่ได้ ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย


มี คุณ ค่า ทางสารอาหารน้ อ ย การได้ รั บ น า้ ตาลจากชานมไข่ มุก อาจท าให้ ร่ างกายมี พลังงานเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว หากกินไข่มกุ มากเกินไปก็อาจทาให้ มีอาการท้ องผูกได้ มี แ คลอรี่ สู ง ชานมไข่ มุก 1 แก้ วที่ เ พิ่ ม นมสดและเม็ ด ไข่ มุก จะให้ พลัง งานมากถึ ง 335 แคลอรี่ โดย 1 ใน 3 เป็ นแคลอรี่ จากเม็ดไข่มกุ อีกทังอาจมี ้ น ้าตาลมากถึง 6 ช้ อนชา ผู้ที่มีน ้าหนักตัวเกินมาตรฐานหรื อเป็ นโรคเบาหวาน จึงควรกินชานมไข่มกุ นานๆ ครัง้ อาจมีวตั ถุเจือปนอาหาร นามาเป็ นส่วนผสมในชานมไข่มกุ เพื่อเพิ่มสีและรสสัมผัสแทน การใช้ น ้ามันปาล์มที่มีราคาแพงกว่า โดยมีงานวิจยั พบว่า สารปนเปื อ้ นอาจส่งผลให้ เกิด ภาวะมีบตุ รยากและมีการเจริ ญเติบโตที่ผิดปกติได้ อาจก่อให้ เกิดอาการแพ้ หรื อระบบย่อยผิดปกติ ขันตอนการผลิ ้ ตเม็ดไข่มกุ ที่ไม่เหมาะสม เช่น ปรุงไม่สกุ แช่น ้ามากเกินไป หรื อเก็บไว้ นานเกิน อาจทาให้ ผ้ บู ริ โภคท้ องอืด

กิ นชานมไข่มกุ ยังไงให้ดีต่อสุขภาพร่ างกายมากทีส่ ดุ ?     

ชานมไข่มกุ เป็ นเครื่ องดื่มที่ควรกินนานๆ ครัง้ สัง่ ชานมไข่มกุ แบบใส่น ้าตาลน้ อยหรื อไม่ใส่น ้าตาลเลยแทน ลดน ้าเชื่อมและสารเพิ่มความหวานอื่นๆ ควรเลือกร้ านที่ใช้ นมสดหรื อนมไขมันต่าแทนครี มเทียม อาจดื่มชาแบบไม่ใส่ไข่มกุ เพื่อลดปริ มาณแคลอรี่

แม้ อาจทาให้ ชานมไข่มกุ ไม่เป็ นชานมไข่มกุ เหมือนเดิมจากที่เคยบริ โภคก็ตาม แต่แบบนี ้ ก็ดีตอ่ สุขภาพทังกายและใจมากกว่ ้ าที่เคย ที่มา: https://www.pobpad.com


ภาษาอังกฤษใครว่ ายาก การใช้ Grill – Roast – Broil รู้จริง เรื่ อง ปิ ้ งๆ ย่ างๆ อาหารปิ ง้ ย่าง นับเป็ นหนึง่ ในเมนูในดวงใจของหลายๆ คน ในภาษาไทย มีคาว่า ปิ ง้ และ ย่าง ซึ่งเราก็ มักจะเรี ยกกันสลับไปมา เช่น ไก่ย่าง หมูย่าง หมูปิง้ แต่พอเป็ นกุ้ง เรี ยกกันว่า กุ้ง เผา มี ค าว่า เผา เพิ่ ม เข้ า มาอี ก ในภาษาไทยอาจจะเรี ย กสลับ ไปมาก็ เ ข้ า ใจกัน แต่ใ น ภาษาอั ง กฤษนั น้ เค้ าแยกกั น ชั ด เจนค่ ะ วั น นี ม้ าดู กั น ว่ า 3 ค านี ้ Grill – Roast – Broil ใช้ ตา่ งกันอย่างไร  Grill Grill คานี ้ เป็ นการทาอาหารให้ สุกด้ วยการใช้ ไฟ โดยตรง เป็ นการปิ ง้ บนเปลวไฟ หรื อบนเตาถ่านก็ ได้ แต่ มัก ต้ อ งมี ต ะแกรงหรื อ กระทะร้ อนรองไว้ แล้ วปิ ง้ กลับไปกลับมาจนสุก มักใช้ กับเนือ้ สัตว์ที่ แล่เป็ นชิ ้น เช่น ชิ ้นเนื ้อสเต็ก เนื ้อปลาอาหารทะเล หรื อพวกผักอย่างหัวหอม แครอท มะเขือเทศ หรื อ ขนมปั ง เนยแข็ง การปิ ง้ แบบ Grill มักมีบางส่วนที่ถกู เปลวไฟเผาจนไหม้ เกรี ยมเป็ นรอยตะแกรง อย่างชัดเจนคาว่า Grill โดยทัว่ ไปเป็ นคากริ ยา แต่ถ้าเป็ นคานาม หมายถึง ตะแกรงปิ ง้ Ex. - Grill the tomatoes until they turn brown. (ปิ ง้ มะเขือเทศจนกระทัง่ กลายเป็ นสีน ้าตาล) - I'll grill the bacon rather than fry it. (ฉันจะปิ ง้ เบค่อนแทนการทอด)


 Roast Roast เป็ นการย่างหรื ออบด้ วยความร้ อน แต่ไม่ สัมผัสเปลวไฟโดยตรง เป็ นย่างแบบค่อยๆ ร้ อน ค่อยๆ สุกช้ าๆ ใช้ เวลานานกว่า Grill ลักษณะของ Roast มักใช้ ในเตาอบ ใช้ กบั การย่างหรื ออบทังตั ้ ว หรื อเนื อ้ สั ต ว์ ชิ น้ ใหญ่ เพื่ อ รั ก ษารสชาติ แ ละ คงความชุ่มฉ่าของเนื ้อที่ย่างไว้ ภายใน เมื่อสุกแล้ ว ผิวภายนอกจะแค่เกรี ยมกลายเป็ นสีน ้าตาลเข้ มมีน ้ามันฉาบผิว ตัวอย่างการย่างแบบ Roast เช่น ไก่งวงทังตั ้ ว ไก่ยา่ งหรื อเป็ ดย่าง หรื อใช้ กบั มันฝรั่งก็ได้ เช่นกัน Ex. - Roast the meat in a hot oven for 30 minutes. (ย่างเนื ้อในเตาอบ เป็ นเวลา 30 นาที) - Just roast the chicken in the oven and baste it in oil and lemon. (แค่อบไก่ในเตาแล้ วทาด้ วยน ้ามันและน ้ามะนาว)  Broil Broil เป็ น การท าให้ สุก โดยใช้ ความร้ อนเช่ น กัน มีความใกล้ เคียงกับคาว่า Grill ใช้ สลับกันได้ นิยม ใช้ กับเนื อ้ ไก่ เนื อ้ ปลา เนื อ้ สเต๊ ก มีความต่างกัน เล็ ก น้ อยตรงที่ Grill ใช้ ความร้ อนจากด้ า นล่ า ง แต่ Broil ใช้ ความร้ อนจากด้ านบน Ex. - They have the best broiled chicken in town. (พวกเขามีไก่ยา่ งที่ดีที่สดุ ในเมือง) ที่มา: https://www.trueplookpanya.com


University of Auckland มอบทุนการศึกษาระดับป.ตรี -โท University of Auckland เปิ ดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้ าศึกษาต่อระดับปริ ญญา ตรี และปริ ญญาโท พร้ อมรับทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 300,000 บาท รวม 50 ทุน ใครที่สนใจเรี ยนต่อที่นิวซีแลนด์ห้ามพลาดทุนนี ้เด็ดขาด!!

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด $10,000 (ประมาณ 300,000 บาท) ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ณ University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ คุณสมบัติผ้ สู มัคร: ตรวจสอบคุณสมบัติผ้ สู มัคร คลิกที่นี่


วิธีการสมัคร: ลงทะเบียนเรี ยนได้ ที่ www.auckland.ac.nz หลังจากได้ รับการตอบรับเข้ าเรี ยนที่มหาวิทยาลัย ผู้สมัครจะได้ รับการพิจารณา ให้ ทนุ ในเวลาต่อมา ปิ ดรับสมัคร: - ภาคเรี ยนที่ 1 ปิ ดรับสมัครวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 - ภาคเรี ยนที่ 2 ปิ ดรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2563 ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.auckland.ac.nz ที่มา www.wegointer.com


แนะนำหนังสือน่ ำอ่ ำน นอกจากจะให้ มีบริ การให้ คาปรึ กษาในเรื่ องต่างๆ แล้ ว สานักงานฯ ของเรายัง มีบริ การยืม-คืนหนังสือ ห้ องสมุดกาลังใจด้ วยค่ะ ใครชอบอ่านหนังสือแนว How to เบาสมอง ให้ กาลังใจ สามารถมายืมได้ ที่ สานักงานให้ คาปรึกษาฯ D1 ห้ อง 127 ค่ะ

เลิกขีเ้ กียจซะที ผู้เขียน: ชเว มยองกี สำนักพิมพ์ : เชนจ์ พลัส หมวด: จิตวิทยำ ไขสารพัดปั ญหาที่ฉุดรัง้ ตัวคุณไม่ให้ พัฒนาไปไหน ไม่ว่าจะเป็ น จิตใจว้ าวุ่นอยู่ ตลอดเวลา ไม่มีสมาธิ ทาสิ่งใด สูญเสียความตังใจที ้ ่จะทาอะไรสักอย่างให้ สาเร็ จ ทาอะไรก็ ไม่ได้ ดังใจ ขี เ้ กี ยจโดยไม่ร้ ู สาเหตุ ไม่อยากทาเรื่ องเดิมซา้ ๆ จู่ๆ ก็ เกิ ดอาการหมดไฟขึน้ มา ไปจนถึงการบาลานซ์ชีวิตไม่เป็ น ซึง่ ปั ญหาทังหมดนี ้ ้ แก้ ไขได้ หนั ง สื อ เล่ ม นี จ้ ะชวนคุ ณ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ เ บื อ้ งลึ ก ที่ ท าให้ คุ ณ รู้ สึ ก ขี เ้ กี ย จ พร้ อมแนะน าเคล็ ด ลับ ที่ จ ะท าให้ คุณ สามารถสร้ างนิ สัย ที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อ กลายเป็ นคนขยัน ฟื น้ ฟูภาวะผู้นาของชีวิตตนเองกลับคืนมา เลิกขี ้เกียจ หยุดผัดวันประกันพรุ่ง แล้ วจะเป็ นนายชีวิตตัวเองที่ดีกว่าเดิม!


ซึมเศร้ ำ เล่ ำได้ ผู้เขียน: หลินอวี๋เหิง และ ไป๋หลิน สำนักพิมพ์ : INSPIRE หมวด: จิตวิทยำ หนังสือ ซึมเศร้ า เล่าได้ เล่มนี ้จะพาทุกคนร่วมเดินทางไปกับ “ฉัน” และเจ้ าแมวดา หางขดที่ ชื่ อ “ตั ว เศร้ าซึ ม ” ซึ่ ง เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องโรคซึ ม เศร้ า ที่ จ ะพาคุ ณ ไปรู้ จั ก และ ทาความเข้ าใจ “โรคซึมเศร้ า” ตังแต่ ้ อาการบอกเหตุ การประเมินเบื ้องต้ น หนทางการรักษา ไปจนถึงการรั บมือกับคนใกล้ ตัวที่เป็ นโรคนี ้ ด้ วยภาษาและภาพประกอบอ่านง่าย เป็ นมิตร พร้ อมคาแนะนาที่ปฏิบตั ิได้ จริ ง นี่คือหนังสือที่ทุกคนควรอ่าน ทังคนที ้ ่ป่วยด้ วยโรคซึมเศร้ า คนที่สงสัยว่าตัวเอง เป็ นซึมเศร้ า คนที่มีคนใกล้ ตวั เป็ นโรคซึมเศร้ า รวมทังคนที ้ ่อยากรู้ อยากเข้ าใจว่า ทาไมโรคนี ้ ถึงกลายเป็ นโรคของคนยุคดิจิทลั โดยแท้ เราอยากให้ มัน เป็ น ส่ว นหนึ่ง ในการทลายก าแพงความเชื่ อ ที่ ว่า โรคนี น้ ่ าอาย ไม่ควรให้ ใครรู้ และเราหวังใจเหลือเกินว่ามันจะทาให้ คนที่มองหรื อเข้ าใจโรคนี ้ผิดได้ เปิ ดตาและ เปิ ดใจมองโรคนีด้ ้ วยทัศนคติที่เปลี่ยนไป เมื่ออ่านจบเราจะได้ เข้ าใจว่า ซึมเศร้ า (เป็ นโรคที่) เล่าได้ และรับฟั งได้ แล้ วเราจะเข้ าใจและเห็นใจกันมากขึ ้น ทังคนที ้ ่ป่วยและคนที่อยูข่ ้ างๆ ผู้ป่วย ไม่วา่ จะเป็ นพ่อ แม่ ญาติ พี่ น้ อง และเพื่อน ซึง่ ล้ วนเป็ นคนที่เรารักทังนั ้ น้


หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส

มิติใหม่ของการพยากรณ์อากาศ


พฤ.12

- พิธีไหว้ ครูและรับเป็ นศิษย์ ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า C4 - พิธีติดเข็มสัญลักษณ์และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ลานเฉลิมพระ เกียรติ

ส. 21

- ชิงธงสานักวิชาและจุดเทียนส่องใจ สานสายใยแดงทอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

พ.25

- 21 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ณ ลานดาวMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.