Page 1

วารสารฉบับ เดือนธันวาคม 2560 ฉบับที่ 81

สานักงานให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา Living and Learning Support Center


ผูจ้ ดั ทาวารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนธันวาคม 2560

ที่ปรึกษา อาจารย์ศภุ วัลย์ คาวัง (หัวหน้าสานักงาน) ผู้จัดทา พีเ่ หมียว พีด่ าว พีเ่ ว พีเ่ มล์


สวัสดีผู้อ่านในเดือนสุดท้ายของปีแล้ว นะคะ เดือนที่เราจะได้ท บทวน สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่ านมา เรื่องที่น่าประทับใจ เรื่องที่น่าจดจา เพื่ อ วางแผนตั้ ง เป้ า หมายชี วิ ต ในปี ต่ อ ไป หรื อ ที่ เ ราเรี ย กว่ า New Year’s Resolution ค่ ะ คื อ การสั ญ ญากั บ ตั ว เองว่ า ปี ห น้ า เราอยากจะพั ฒ นาหรื อ เปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรบ้าง วันนี้พี่จึงอยากจะชวนทุกคนลองตั้ง New Year’s Resolution ของตัวเอง อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถทาได้จริงหรือมีโอกาสทาได้สูง เช่น ฉันจะเริ่ม ออกกาลังกายเหมือนพี่ตูน หรือปีนฉี้ ันจะอ่านหนังสือให้จบ 5 เล่มขึ้นไป ฯลฯ การที่ เ ราเริ่ ม ต้ น ปี ด้ ว ยการตั้ ง เป้ า หมายเล็ ก ๆ ก็ เ ป็ น การท้ า ทายตั ว เองดี เหมือนกันนะคะ ส่วนหลายคนที่ต้องห่างบ้าน ห่างครอบครัว เพราะภาระหน้าที่นาพาให้ เราต้ อ งจากบ้ า นมาไกล อาจท าให้ รู้ สึ ก เหนื่ อ ย ท้ อ ไปบ้ า ง ว่ า กั น ว่ า วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะเรี ย กพลั งให้ ก ลั บ มาได้ อ ย่ า งมาก นั่น ก็ คือ “การพาตัว เองไปอยู่ใ นที่ที่มี คนเห็ น คุ ณ ค่ า ของเรา” และบ้ า นก็ อ าจจะเป็ น ค าตอบของหลายๆ คนเนาะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ


ด้วยรักและกำลังใจ

ับความฝั ัน” “ความจริงก น ล้วนต่างก น้ อ ยคนนั ก ที่ จ ะเดิ น ไปข้ า งหน้ า เผชิ ญ ความจริ ง พร้ อ มกั บ ท าความฝั น ให้สาเร็จไปด้ว ยในตัว เพราะในโลกแห่ง ความเป็ น จริ ง ความจริ ง กั บ ความฝั น อาจอยู่คนละขั้วกัน ไม่สามารถไปด้วยกัน www. writer.dek-d.com ได้ ซึ่ง เราต้อ งยอมรับ และเลือ กระหว่า ง ความจริ ง กั บ ความฝั น ….คนเราจะมั ว ฝั น บนโลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง ไปตลอดไม่ ไ ด้ เราต้องยอมรับว่าอะไรกันแน่คือความจริง อย่าลืมว่าความฝันเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตเรา แต่ความจริง คือปัจจุบันที่เราต้องเผชิญ บางทีเราต้องเปลี่ยนเส้นทางแห่งความฝันให้ มันอยู่ในโลกแห่งความจริง อย่าพยายามที่จะเอาความฝันที่เรารู้ว่าทาไม่ได้ มาปะปนใน โลกแห่งความเป็นจริง เพราะสุดท้ายความฝัน ก็เป็นได้แค่ฝัน ไม่อาจใช้ ได้บนโลกแห่งความ จริ ง ใครที่ ฝั น แล้ ว สามารถท าความฝั น ได้ ถื อ ว่ า โชคดี ม าก แต่ ถ้ า ใครท าตามฝั น ไม่ ไ ด้ ก็เปลี่ยนฝันใหม่ที่สามารถเข้ากับความจริงนะ www.usuniform-asia.com เพราะจะดีกว่าฝันไป โดยสุดท้ายไม่ได้อะไรเลย คนเราสามารถฝันอยากเป็นอะไร ทาอะไรก็ได้ แต่คุณต้องรู้ด้วยว่าอะไรคือความ จริง อะไรคือความฝันอย่าให้ปนกัน อย่าหลอกตัวเอง จงไล่ตามความฝันที่ความจริงเรา ทาได้ แล้วเราจะมีความสุขกับฝันที่เป็นจริง ที่มา: www. life.rangforever.com/experience/


กิจกรรมทีน่ ่าสนใจประจาเดือน ธันวาคม 2560 ศ.1-พ.8 การเบิกทุนการศึกษาประจาเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้อง 113 อาคาร D1 จ.4-พ.8 ชาระเงินล่วงหน้าการจองหอพักนักศึกษา ณ สานักงานหอพัก (F6) จ.4-ศ.15 ตรวจรับแบบยืนยันการกู้ กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้อง 112 อาคาร D1

อ.19-พฤ.21 โครงการตามรอยพระราชบิดาอาสาพัฒนาพืน้ ทีห่ า่ งไกล ครั้งที่ 7 ณ บ้านห้วยขมนอก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

www.govivigo.com/ By LannaPhoto


อารมณ์ดี ฉ ธันวาคม 60  
อารมณ์ดี ฉ ธันวาคม 60  
Advertisement