Page 1


ชวนคุย หลายครัง้ ที่พี่ๆ ได้ รับฟั งสิ่งที่นกั ศึกษากังวล รู้สกึ ท้ อแท้ สิ ้นหวังกับการเรี ยนเป็ น ภาษาอังกฤษ บางคนโทษว่าตัวเองไม่เก่ง ไม่ถนัดภาษา พื ้นฐานไม่ดี พี่จึงอยากเล่าเรื่ องของ ศิษย์เก่าคนหนึ่ง เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจให้ ทกุ คนมีแรงสู้ตอ่ ไปนะคะ 1. ก๋ ง แซ่ เฮ้ อ เป็ นเด็กกาพร้ าชาวม้ ง ฐานะยากจน ยากจนแบบที่วา่ ต้ องกินดินเพื่อประทังชีวิต 2. ใช้ คะแนนวิชาภาษาบาลี-สันสกฤตที่บวชเรี ยนมา ยื่นสอบเข้ าสานักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ณ ขณะนันทั ้ กษะภาษาอังกฤษที่ก๋งมี คือ เขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองได้ เท่ านัน้ 3. ก๋ ง ไม่ มี เ งิ น แต่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากฝ่ าย ทุน การศึ ก ษา ท างานแลกคู ป องอาหารกลางวัน สิ่งนี ้เองทาให้ ก๋งอยู่รอดได้ 4. ปี แรกของการเรี ยน ก๋งท้ อมากที่ต้องเรี ยนในสาขา ที่ตวั เองมีต้นทุนความรู้ เป็ นศูนย์ จนวันหนึ่งก๋งได้ รับ คาแนะนาจากอธิ การบดีผ้ ูก่อตัง้ ว่า “เธอต้ องอ่ าน หนังสืออย่ างน้ อยวันละ 4 ชั่วโมง” 5. ก๋งทาตามคาแนะนา ใช้ เวลาอยู่ห้องสมุด 3-4 ชัว่ โมงต่อวัน เพื่อฝึ กภาษาอังกฤษด้ วยตัวเอง 6. ปั จจุบันก๋ง ทางานต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการบริ ษั ท Scholastic (Thailand) และกาลัง จะไป ศึกษาต่ อ MBA ที่รัฐมิชแิ กน สหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมนี ้ l ด้ วยรักและกาลังใจ จากผู้จดั ทาสื่ออารมณ์ดี l สานักงานให้ คาปรึกษาฯ ภาพ:เพจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

ด้ วยรักและกำลังใจ “5 วิธีกำรสร้ ำงกำลังใจให้ ตัวเอง ปรั บแนวคิดแล้ วก้ ำวต่ อไป” รู้ สึกหมดแรง ท้ อแท้ เบื่องานและเรื่ องรอบตัวอยู่ใช่ไหม ได้ เวลาปรับทัศ นคติ ลุกขึ ้นมา สร้ างกาลังใจให้ ตวั เองดีกว่า บางคนอาจรู้สกึ เหน็ดเหนื่อยหรื อท้ อแท้ กั บ เรื่ อ งบางเรื่ อ ง ไม่ ว่ า จะเรื่ อ งงาน เรื่ อ ง ครอบครั ว หรื อ เรื่ องส่วนตัวอะไรก็แล้ วแต่ มี หลายวิธีที่จะทาให้ ตวั เองคลายเครี ยดลงบ้ าง แล้ วก็ มีวิธีที่จะสร้ างกาลังใจให้ ตัวเองได้ ก้าว เดินต่อไปได้ ดังคาแนะนาดีๆ ที่ Woman+ หยิบมาบอกกันค่ะ

Cr.stocksnap.io/photo/OSYDUN9TKJ

นึกถึงตัวเองอยู่เสมอ ไม่ได้ หมายความว่าให้ นึกถึงแต่ตวั เอง เพียงแค่จะทาอะไร ก็ให้ นึกถึงตัวเองว่ามันจะเกิด ผลดีหรื อผลเสียกับตัวเองอย่างไรบ้ างไม่ว่าเราจะท้ อแท้ ขาดกาลังใจแค่ไหน ก็ต้องพยายาม อดทนเพื่อที่จะก้ าวผ่านอุปสรรคนั ้นไปให้ ได้ เรายังมีเรื่ องดีดีอีกเยอะ ถ้ าคิดซะแต่ว่า ตัวเราเองนั ้น ไม่มีอะไร ทาอะไรก็ไม่ได้ ทาอะไรก็ไม่ดี มันคือการบัน่ ทอน ตัวเองอย่างไม่น่าให้ อภัย ให้ ภูมิในใจสิ่งที่เรามีอยู่ อย่ามองเพียงว่าเราไม่มีเหมือนคนอื่น ให้ มองกลับมาว่า เรายังมีดีกว่าใครอีกหลายคน เพิ่มความคิดทางบวกให้ ตวั เอง


คนดีที่อยู่ข้างกายเรา

Cr.stocksnap.io/photo/6ZYX4YY4IR

อย่าคิดว่าเราเหมือนยืนอยู่คนเดียวบน โลกใบนี ้ เรายังมีพ่อ – แม่มีครอบครัว มี เพื่ อ นฝูง อาจจะไม่ ม ากเหมื อ นคนอื่ น เพี ย งแค่ มีเ พื่ อ นที่ จ ริ ง ใจ มีค รอบครั วที่ เข้ าใจ แค่นี ้ก็เพียงพอแล้ ว

ลองทบทวนเรื่ องดีที่ผ่านมา ปั จจุบนั นี ้เราอาจจะกาลังท้ อแท้ หรื อหมดหวัง เพียงลองมองย้ อนไปถึงวันเวลาที่ผ่านมา ดูรูปครัง้ ที่เราเคยมีความสุข ดูรูปครัง้ ที่เราเคยก้ าวผ่านปั ญหาต่างๆ มาได้ เพื่อกระตุ้นให้ เรามี กาลังใจทาวันนี ้ให้ ดีขึ ้น ให้ เรารู้สกึ ดีขึ ้นเมื่อเรามีอดีตที่สดใส และจะต้ องทาอนาคตให้ สดใสให้ ได้ เช่นกัน ฝึ กสมาธิและศึกษาธรรมะ สุดท้ าย...เพียงเราลองฝึ กสมาธิ ให้ จิตใจ เราไม่ฟ้งุ ซ่าน ให้ จิตใจเราสงบ ลองใช้ หลักธรรม ต่างๆ มาเป็ นเครื่ องมือสอนจิตใจเรา จะทาให้ เรา มีส ติ ปัญ ญาที่ จ ะไตร่ ต รองปั ญ หาและวิธี แ ก้ ไ ข สร้ างกาลังใจของตัวเองขึ ้นมาได้

Cr.stocksnap.io/photo/LJB9IHYKU9

ที่มา: www .health.kapook.com/view108503.html


แบบทดสอบทายใจ ทายนิสัยจากการเป็ นลูก


ที่มา sistacafe.com


Health & Beauty วิถีกนิ ดีจาก 5 ชนชาติ สุขภาพดีเริ่ มต้ นที่การกิน และแม้ ว่าข้ อจากัดในการเลือกกินของแต่ละประเทศจะแตกต่าง แต่เราเชื่อว่า ‘วิถี’ การกินดี เป็ นเรื่ องที่คนเราควรศึกษา เรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนกันได้ ไม่ว่าจะเป็ น ชนชาติไหนหรื ออาศัยอยู่ตาแหน่งใดในโลก เลยอยากชวนมาเปิ ดหูเปิ ดตาด้ วยการถอดรหัสเรื่ อง การกินจาก 5 ประเทศที่ขึ ้นชื่อเรื่ องอาหารดี แล้ วดูว่ามีวิธีคิด วิธีเลือก และวิธีกินแบบไหนที่ปรับใช้ กับโต๊ ะอาหารบ้ านเราได้ บ้าง 1. กินครบหมู่ แบบคนญี่ปุ่น งานวิจัยหนึ่งได้ บอกไว้ ว่า อาหารญี่ ปุ่นแต่ละมื ้อนัน้ อุดมด้ วย คาร์ โบไฮเดรต ผัก และผลไม้ ในสัดส่วนที่พอๆ กับโปรตีนจาก ปลาและเนื ้อ นัน่ เท่ากับว่าในหนึ่งมื ้อแบบตามธรรมเนียมญี่ปนุ่ นัน้ จะมี ส ารอาหารครบ 5 หมู่เ สมอ โดยไม่ ต้ อ งรอสโลแกน ‘ผักครึ่งนึง อย่างอื่นครึ่งนึง’ มากระตุ้นแบบบ้ านเราเลย 2. กินของใกล้ ตัว แบบชาวนอร์ ดกิ หัวใจของอาหารแบบนอร์ ดิก อยู่ที่การเลือกกินของจากวัตถุดิบพื ้นถิ่นที่ทั ้งสดและมีประโยชน์มาก แล้ วในตัวมันเอง อย่างปลาและผักท้ องถิ่นสีสนั สดใสก็อุดมด้ วยเบต้ าแคโรทีนและสารต้ านอนุมลู อิสระ ส่วนขนมปั งก็อดุ มด้ วยใยอาหาร ถ้ ามองในภาพรวม อาหาร นอร์ ดิ ก มีปริ มาณของนา้ ตาลที่ต่า เต็ มไปด้ วยผัก และผลไม้ สด การไม่ได้ กินอาหารแปรรู ปหรื อเนือ้ สัตว์ ใหญ่มากนักก็ลดความ เสี่ยงต่อโรคร้ ายนัน่ เอง


3. กินถั่วกินเมล็ด แบบชาวแอฟริกาตะวันตก อาหารท้ องถิ่นยอดฮิตของชาวแอฟริ กาตะวันตกอย่างข้ าวผัด หรื อข้ าวหุงสีเหลืองที่เรี ยกว่า Jollof rice ที่กินกับสตูว์ถั่ว ปลา รมควัน และแยม นัน้ อุดมไปด้ วยส่วนประกอบที่ดีต่อร่ างกาย อย่ างธัญ พื ช เนื อ้ ไม่ติ ด มัน ผัก และผลไม้ ซึ่งมีใยอาหารและ โอเมก้ า 3 รวมทัง้ มี แ คลอรี่ ต่ า นัน้ ลดความเสี่ ย งต่ อ การเป็ น โรคหัวใจ และถือว่าเป็ นอาหารที่ดีกว่าอาหารแปรรูปหลายเท่า 4. กินไม่ เยอะ แบบคนฝรั่ งเศส ท าไมชนชาติที่กิ นชี ส ครั วซองต์ และเนื อ้ เป็ นชีวิตจิ ตใจอย่างฝรั่ งเศส ถึ งมีผ ลส ารวจออกมาว่า ประชาชนมีอัตราความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและความดันที่ ต่าได้ ค าตอบคื อเป็ นเพราะ ‘ปริ มาณ’ การกินที่จ๋มุ จิ๋มนั่นเอง ส่วนประกอบในจานอาหารใบโตของฝรั่งเศส นอกจากจะมากองตรงกลาง แบบไม่เยอะจนเกินไปแล้ ว ยังประกอบด้ วยผลไม้ ผัก ธัญพืช ถั่ว รวมทัง้ ยังเป็ น ไขมัน ดี ไม่ว่าจะเป็ น น า้ มัน มะกอกบริ สุท ธ์ ไขมันดีในปลา รวมทั ้งเนื ้อไม่ติดมันอีกด้ วย กินน้ อย แต่กินเน้ นๆ แบบนี ้แล้ วคนฝรั่งเศสจะไม่สขุ ภาพดีได้ ยงั ไง 5. กินดีผสมผสาน แบบคนเมดิเตอร์ เรเนียน ผลไม้ และผักสด ธัญพืชไม่ขดั สี ถัว่ หลากสี ปลา ผลิตภัณฑ์จาก นม และนา้ มันมะกอก นี่คือส่วนผสมมหัศจรรย์ที่ทาให้ อาหาร แบบเมดิเตอร์ เรเนียนได้ รับการขนานนามว่าเป็ นอาหารที่ดีที่สดุ ในโลก เพราะทั ้งลดการเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เบาหวาน รวมไปถึง โรคความจาเสื่อม ที่มา: https://www.thaihealth.or.th
ห้ ามพลาด!! ทุน ADB-JSP เรียนต่ อป.โท ณ University of Tokyo ประเทศญี่ปนุ่ ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศแถบเอเชีย (Asian Development Bank) แ จ ก ทุ น The Asian Development Bank/ Japan Scholarship Program (JSP) ซึ่ง เป็ น ทุน ศึก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโท ที่ University of Tokyo ประเทศ ญี่ปนุ่ มูลค่ าทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรี ยน ค่า ครองชี พ รายเดื อ น ค่ า เช่ า บ้ า น ค่าหนังสือและอุปกรณ์ การเรี ยน ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้ จ่ายสาหรับเดินทาง ระดับการศึกษา/สาขาวิชา ระดับปริ ญญาโท สาขาต่อไปนี ้ 1. The Division of Environmental Studies – Department of Natural Environmental Studies – Department of Ocean Technology, Policy, and Environment – Department of Environment Systems – Department of Human and Engineered Environmental Studies – Department of Socio-cultural Environmental Studies – Department of International Studies 2. Graduate Program in Sustainability Science


คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผ้ สู มัครทุน คลิกที่นี่ เอกสารที่ใช้ สมัคร – ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ – สาเนาทรานสคริ ปต์ – สาเนาวุฒิการศึกษา – Letters of recommendation 2 ฉบับ ปิ ดรับสมัคร 10 ธันวาคม 2562 ข้ อมูลเพิ่มเติม www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp

ที่มา www.wegointer.com


แนะนาหนังสือน่ าอ่ าน สวัสดีค่ะ ขอต้ อนรับเข้ าสู่เดือนแห่งการเปิ ดเทอมจ้ า ช่วงนี ้น้ องๆ ปี 1 ก็ได้ เข้ า มาใช้ ชีวิตในรั ว้ มหาวิทยาลัยกันแล้ ว เป็ นอย่างไรกันบ้ างคะ หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับ กิจกรรมที่ทางมหาวทิยาลัยจัดขึ ้นน้ า วันนี ้เรามีหนังสือดีๆ แนวจิตวิทยามาแนะนา เผื่อใคร ว่ า งจากกิ จ กรรมหรื อ เรี ย น IE ก็ แ วะมาอ่ า น มายื ม ได้ ที่ ห้ อ งสมุด ก าลัง ใจ ส านัก งาน ให้ คาปรึกษาฯ อาคาร D1 ห้ อง 127 ค่ะ

เป็ นคนที่ใช่ ที่ใครก็ร้ ูว่าคุณ ผู้เขียน: มลแมน สานักพิมพ์ : springbooks หมวด: จิตวิทยา

คุณเคยรู้ สึกไหมว่าทาไมแต่ละคนต่างแสดงออกไม่เหมือนกัน แม้ ว่าจะเป็ น เรื่ องเดียวกัน อาทิ เวลาพบเจอปั ญหา คนหนึ่งรู้ สกึ กังวลและพยายามหลีกเลี่ยง แต่อีกคน รู้ สึก ว่ า ปั ญ หาคื อ เรื่ อ งท้ า ทายและพร้ อมที่ จ ะแก้ ไ ข และสิ่ ง เหล่ า นี ส้ ามารถอธิ บ ายได้ ด้ วย "DISC" เป็ นทฤษฎีจาแนกคนออกเป็ น 4 กลุม่ โดยใช้ พฤติกรรมเป็ นตัวแบ่ง อธิบายถึง ความแตกต่างของผู้คนที่ได้ พบเจอ โดยแทนคนแต่ละแบบด้ วยตัวการ์ ตนู กระทิง อินทรี หนู และหมี ทาให้ เข้ าใจว่าทาไมแต่ละคนถึงไม่เหมือนกัน นอกจากการเข้ าใจคนอื่น DISC ยังช่วยให้ เข้ าใจตัวเองมากขึ ้นด้ วย โดยในเล่มนี ้จะเป็ นเนื ้อหาที่เน้ นการอยู่รวมกันกับผู้อื่น ซึง่ ต่างกับเล่มก่อนหน้ าที่เน้ นการทาความเข้ าใจตัวเองมากกว่า


จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยว ครบ 1,000 ครัง้ ผู้เขียน: หลิวถง สานักพิมพ์ : WE LEARN หมวด: จิตวิทยา

33 บทเรี ย นความโดดเดี่ย วจากหลิ ว ถง นัก เขี ย นที่ มีอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ต่อหนุ่มสาวชาวจีนทัง้ ประเทศ จากเด็กต่างจังหวัดที่มีฐ านะปานกลาง จากวัยรุ่ นที่ต้อง เข้ ามาใช้ ชีวิตในเมืองใหญ่ ตามลาพัง หลิวถงต้ องต่อสู้กับความโดดเดี่ยว ทาความรู้ จัก มักคุ้นกับมัน แล้ วใช้ มันเป็ นพลังผลักดันตัวเองไปสู่ความสาเร็ จ จนในที่สุดเขาสามารถ ยืนบนจุดสูงสุดของวงการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ และกลายเป็ นผู้นาทางความคิดของ หนุ่มสาวชาวจีนยุคใหม่ “เมื่อรู้ สกึ เปลี่ยวเหงา อ้ างว้ าง ไม่มีใคร รู้ ไว้ ว่าคุณกาลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สดุ ของชีวิต” ความโดดเดี่ยวมอบบทเรี ยนลา้ ค่า อะไรให้ เขาบ้ าง ทาไมคุณถึงควรขอบคุณ เมือ่ โดดเดี่ยวครบ 1,000 ครัง้ ค้ น พบค าตอบได้ ใ นหนั ง สื อ ที่ เ ปลี่ ย นชี วิ ต ชาวจี น มาแล้ ว กว่ า 10 ล้ า นคน บอกเล่าเรื่ องราว เหตุการณ์ และผู้คนที่คุณอาจไม่เคยรู้ จักหรื อพบเจอ แต่กลับดูค้ ุนเคย จนเหมือนเป็ นชีวิตของตัวเอง


กิจกรรมที่น่าสนใจประจาเดือน สิงหาคม 2562 พ.21 - พฤ.22 สัมภาษณ์ นักศึกษาทีข่ อรั บทุนมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ประจาปี การศึกษา 2562 (ครัง้ ที ่ 2) ณ ห้ อง 301 และห้ อง 306 อาคาร D1 อา. 25

ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ปี การศึกษา 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

จ.26

ประชุมนักศึกษาทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ ฟ้า หลวง ปี การศึกษา 2562 (ครั้ งที1่ ) ณ ห้ อง 301 อาคาร D1

ศ.30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ก้ ูยืมเงิน กยศ. ประจาปี การศึกษา 2562

ส. 31

กิจกรรมน้ องใหม่ ข้นึ ดอย ประจาปี การศึกษา 2562
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.