Page 1

R-romdee


ใ น โ ม ง ย า ม ที่ พ ว ก เ ร า ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ค ว า ม ก ลั ว ค ว า ม กั ง ว ล ซึ่งเป็นการตอบสนองโดยธรรมชาติของมนุษย์ ทีต่ ่างก็ต้องการปกป้องตัวเอง จากโรคใหม่ที่เราไม่รู้ 'แต่ความกลัวเป็นสิ่งที่ทาร้ายเราได้มากกว่าไวรัส'

แพร่ระบาดความรู้สึกทางลบไปทุกช่องทาง รวดเร็วเกินควบคุม ผู้จัดทาสื่ออารมณ์ดี จึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ส่งต่อความรู้สึก 💟 "ขอบคุณและให้กำลังใจ" 💟 ไปยังผู้ที่เป็นทัพหน้าทุกท่านที่ทางานหนัก ทีมบุคลากรทางการแพทย์ กองควบคุมโรค หมอ พยาบาล เภสัช นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่กาลังคิดค้นยารักษาหรือวัคซีน นักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ พวกเราจะพยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุด เพื่อตัวเอง เพื่อสังคมและคนรอบข้าง

ภาพ:ประภาส ชลศรานนท์


ด้วยรักและกำลังใจ

“สุขภำพจิตในภำวะวิกฤตไวรัสโคโรนำ” ในสถานการณ์ ที่ เ ราต้อ งเผชิญ การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา ที่ ปัจจุบันยั งไม่มีย า รักษา ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและเครียดนั้น ซึ่งจะขออ้างอิง บทความวิธีการปรับตัว ในการ ดาเนินชีวิตอยู่ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนาของกรมสุขภาพจิต เพื่อเราจะได้อยู่อย่างตระหนักและ ไม่ตระหนก ซึ่งการตระหนกทาให้เราขาดสติ ทาอะไรไม่ถูก แต่ถ้าตระหนักเราก็จะมีสติส ามารถ จัดการตัวเองในการเฝ้าระวังป้องกันตัวเองและแนะนาผู้อื่นได้ ดังนี้

I am คือตัวเรา พิจารณาโดยสติว่า

www. stocksnap.io

เราเองเป็นคนแข็งแรงดีห รื อ ไม่ เราเป็นคน เสี่ ย งหรื อ ไม่ เช่ น ชรา ป่ ว ยมี โ รคเรื้ อ รั ง เป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันต่าหรือไม่ เราทางานที่มี กิจวัตรประจาวันที่มีความเสี่ยงกับโรคหรือไม่ เราสามารถหาความรู้เกี่ยวกับโรคได้หรือไม่ เรามีคนที่คอยช่วยเหลือเราหรือไม่

I have เ ร า มี อ ะ ไ ร อ ยู่ บ้ า ง เราอยู่ในประเทศที่มีการควบคุมโรคที่ดีมาก ประเทศหนึ่งในโลก เราเป็น ประเทศที่มีการ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ส า ม า ร ถ อ้ า ง อิ ง บ น ห ลั ก วิ ท ยาศาสตร์ เชื่ อ ถื อ ได้ จากกระทรวง สาธารณสุข เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ ควบคุ ม โรคระบาดของโรคที่ ค ล้ า ยคลึ งกัน เช่ น โรค SARs หรื อ MERs ซึ่ ง ประเทศเรา ผ่านเหตุการณ์นี้ด้วยหลักการควบคุมโรค ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

www. stocksnap.io


I can เราสามารถทาอะไรได้บ้าง เราเองต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นอนหลั บ ผั ก ผ่ อ นรั บ ประทานอาหารให้ ถู ก หลั ก โภชนาการ ออกก าลั ง กายสม่ าเสมอ “กิ น ร้ อ น ช้ อ นกลำง ล้ ำ งมื อ ” คื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ป ระจ า เราจะไม่ ไ ปในที่ แ ออั ด เสี่ยงโดยไม่จาเป็น แต่หากจาเป็นต้องไป ก็ต้องป้องกันตนเอง โดยใส่หน้ากากอนามัยแบบที่ กระทรวงสาธารณสุขแนะนาทุกครั้ง หากต้องไปที่สาธารณะควรล้างมือทุกครั้ง ถ้าท่านเป็นผู้มีความรู้เรื่องนี้แล้ว ก็แนะนาผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น และที่สาคัญต้องติดตาม ข่าวสารที่เชื่อถือได้จากทางราชการเสมอ แต่อย่าให้มากจนเกิดความเครียด ไม่สร้างหรือแชร์ ข่าวปลอม ช่วยกันแก้ไข ตัวเราและสังคมจะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้อีกครั้ง ที่มา: www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2279

www. stocksnap.io


สาระน่ารู้


แบบทดสอบทายใจ

เห็นอะไรในภาพอย่างแรกนะ? อ่านคาเฉลยหน้าต่อไปได้เลยค่ะ…


ต้นไม้ : สดใส กล้าหาญ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง ถ้ า เห็ น ต้ น ไม้ เ ป็ น อย่ า งแรกในภาพนี้ แสดงว่ า คุ ณ เป็ น คนที่ มี ค วามสดใส และชอบที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆกล้าหาญที่จะไปเจอสิ่งข้างหน้า ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง เพราะคุณมองว่า ในชีวิตของคนมันต้องมีความท้าทาย มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นได้ เด็กทารก : รักอิสระ หากคุณเห็นภาพเด็กทารกในภาพนี้ก่อนเป็นอันดับแรก แสดงว่าคุณเป็นคนที่รัก อิ ส ระ มี ค วามสุ ข ได้ ด้ ว ยตั ว เอง ใช้ ชี วิ ต อยู่ กั บ ตั ว เองได้ และไม่ ช อบให้ ใ ครเข้ า มา ยุ่งวุ่นวายในช่วงเวลาที่มีความสุขด้วย คู่รัก : ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดคนหนึ่ง หากคุณมองเห็นภาพคู่รักก่อนเป็นอันดับแรก บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่จริงจัง กับเรื่องความสัมพันธ์ คุ ณไม่ชอบการปาร์ตี้หรือสังสรรค์ใดๆ มากนัก และคุณมักจะ เป็นคนที่มีเพื่อนน้อยนะ แต่เป็นเพื่อนคุณ ภาพแหละเพราะพวกเขารักและไว้ใจคุณ และคุณทาให้รู้สึกได้ว่า คุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดคนหนึ่ง เวลามีปัญหาอะไรหากได้คุย กับคุณแล้วสบายใจสุดๆ

ที่มา goodlifeupdate.com


Health & Beauty วิธีรับมือฝุ่ นละออง PM2.5 ผ่านมาไม่ถึงปี หลายจังหวัดในประเทศไทย ก็ต้องกลับมาเผชิญกับ “ภัยฝุ่ น PM 2.5” ที่คมั แบ็คมาอีกหน จากสภาวะค่าฝุ่ นละออง PM2.5 ที่มีระดับเกินมาตรฐานจนทาให้ มีผลต่อ สุ ข ภาพของผู้ ที่ ต้ องเผชิ ญ กั บ ความหนาแน่ น ของฝุ่ นละอองที่ ฟุ้ ง กระจายอยู่ ใ นอากาศ เป็ น จ านวนมาก ไม่ว่า ทัง้ เด็ ก ผู้ใ หญ่ ผู้สูง วัย ที่ ยัง ต้ อ งท างาน ต้ อ งเดิ น ทางออกนอกบ้ าน ก็ต้องเผชิญกับสภาวะฝุ่ นที่มีความหนาแน่นในตอนเช้ าและตอนเย็น หากรับมือและดูแลตัวเอง ไม่ดีพอหรื อไม่เหมาะสม อาจเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ ในระยะยาว

วิ ธีรับมือ ฝุ่ นละออง PM 2.5  เตรี ยมหน้ ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันการเล็ดลอดของฝุ่ นละออง ก่อนออกจากบ้ าน ควรเช็คค่าปริ มาณฝุ่ นละอองทุกครัง้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อม 

เช็คคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)


ควรสวมเสื ้อแขนยาว เพื่อป้องปั นผิวหนังจากฝุ่ น โดยเฉพาะผิวเด็กและผู้ที่มีผิวบอบบาง ระคายเคืองได้ มากกว่าผู้ใหญ่ อาจเกิดผดผื่นและอาการคันตามร่างกายขึ ้นมาได้ ควรพกกระดาษเปี ยก เพื่อเช็ ดทาความสะอาด ก่อนรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่ นที่ติดตาม มือ หรื อผิวหนังเข้ าร่างกาย งดหรื อ หลี ก เลี่ ย งกิ จ กรรมกลางแจ้ ง ถ้ าหาก หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ จากัดเวลา สวมชุดและอุปกรณ์ ป้องกันให้ รัดกุม เดิ น ทางด้ ว ยรถโดยสารประจ าทางแบบปรั บ อากาศ เพื่ อ ช่ ว ยในการระบายความ หนาแน่นของฝุ่ น เพื่อไม่ให้ อยูก่ บั ฝุ่ นละอองที่หนาแน่นมากเป็ นเวลานานขณะเดินทาง ควรเช็ ค การหมุ น เวี ย นอากาศภายในที่ พั ก ตรวจตราไม่ ใ ห้ ฝุ่ นเล็ ด ลอดเข้ ามาในจ านวนที่ มากเกินไป และหมั่นทาความสะอาด การใช้ เครื่ อง ฟอกอากาศเป็ นอี ก หนึ่ ง ตั ว ช่ ว ยที่ ดี ส าหรั บ เด็ ก ๆ และทุกคนในครอบครัว 

บารุงร่างกายด้ วยอาหารที่มีแอนตี ้ออกซิแดนต์ เข่น วิตามินซีในผักผลไม้ (ส้ ม ฝรั่ง ผลไม้ ตระกูลเบอร์ รี่ บรอกโคลี ปวยเล้ ง คะน้ า กะหล่า) และโอเมก้ า (ปลาทะเล น ้ามันถัว่ เหลือง นา้ มันราข้ าว ถั่วเปลือกแข็ง นม ไข่) เพื่อช่วยให้ ร่างกายผลิตสารแอนตี ้ออกซิแดนต์ไว้ คอยต่อสู้กบั เชื ้อโรคต่างๆ ที่มาพร้ อมกับฝุ่ นละออง ที่มา: https://goodlifeupdate.comภาษาอังกฤษใครว่ ายาก ศัพท์ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฝุ่ น PM 2.5 ในช่ ว งที่อ ากาศบ้ านเรามีค วามหนาวเย็ นและไม่มีฝ นตกยาวนาน มัก จะประสบกับ ปั ญหาเรื่ องฝุ่ นที่มีปริ มาณสูง ทาให้ เกิดปั ญหากับสุขภาพ โดยเฉพาะในด้ านทางเดินหายใจ วันนี ้ลองมาดูคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่วา่ ด้ วยเรื่ องของ PM 2.5 กันค่ะ  PM 2.5 : ย่อมาจาก Particulate Matter ขนาด 2.5 ไมโครมิเตอร์ ซึ่งถือว่ามีขนาดเล็ก มากๆ จนสามารถเล็ดลอดเข้ าไปในเนื ้อเยื่อถุงลมในปอดได้  Dust : ฝุ่ น หรื อ ฝุ่ นละออง มัก ใช้ กับ ฝุ่ นขนาดใหญ่ ที่ ม องเห็ น ด้ ว ยตาเปล่ า ได้ เช่ น ฝุ่ นในบ้ าน ฝุ่ นจากการก่อสร้ าง  Particle : ฝุ่ นขนาดเล็กมาก ที่ไม่สามารถมองเห็นด้ วยตาเปล่า แต่ถ้ามีปริ มาณมากพอ ก็จะสามารถมองเห็นเมื่อแสงส่องกระทบ  Fog : หมอก เป็ นสภาพอากาศที่มีไอน ้าหรื อความชื ้นจากความหนาวเย็น  Smoke : ควัน มักใช้ กรณีควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ ควันจากฟื นไฟ  Smog : เป็ นคาผสมระหว่าง Fog กับ Smoke ใช้ เรี ยกสภาพอากาศที่มีทงควั ั ้ นและหมอก ผสมกันจนแยกไม่ออกเลยเรี ยกรวมๆ ว่า Smog  Fume : ควัน แตกต่างกับ Smoke ตรงที่ Fume มักใช้ กบั ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรื อ ไอระเหยจากแก๊ ส  Hazy : สลัว ขมุกขมัว หรื อสภาพอากาศที่มีหมอกหรื อควันปกคลุม  Air Humidity : ความชื ้นในอากาศ  Air Pollution : มลภาวะทางอากาศ


   

    

Climate Change : การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ Air Filtration : เครื่ องกรองอากาศ การกรองอากาศ Hygienic Mask : หน้ ากากอนามัย Inhale : สูดอากาศเข้ า หายใจเข้ า ต่างจากคาว่า Breathe ตรงที่ Breathe นัน้ เป็ นการ หายใจปกติ แต่ Inhale ระบุเจาะจงไปที่การสูดอากาศเข้ า ซึ่งมีคาที่มกั ใช้ ค่กู ัน เป็ นคา ตรงข้ ามคือ Exhale แปลว่า หายใจออก เป่ าลมออก Cough : ไอ Sneeze : จาม Sore throat : เจ็บคอ Skin rash : ผื่นแดงบนผิวหนัง Eye irritation/ Nose irritation : ระคาย เคืองตา ระคายเคืองจมูก คันจมูกคันตา

ตัวอย่างประโยค - You must keep the medical machine free from dust. (คุณต้ องเก็บรักษาเครื่ องมือแพทย์ให้ ปราศจากฝุ่ น) - Our city was covered with smog. (เมืองของเราปกคลุมไปทัว่ ด้ วยหมอกและควัน) - The very bad air we breathe is air-polluted from the factory chimneys. (อากาศแย่ ๆ ที่เราหายใจเข้ า เป็ นมลพิษทางอากาศที่ปล่อยมาจากปล่องโรงงาน) - Hygienic masks are popularly worn by the general public all year. (หน้ ากากอนามัยมีการสวมใส่อย่างแพร่หลายในที่สาธารณะตลอดทังปี ้ ) ที่มา: https://www.trueplookpanya.com


ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจสามารถตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละเตรี ย มเอกสาร ประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดด้านล่าง เอกสารดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา กาหนดการรับสมัครครั้งที่ 1 กาหนดการรับสมัครครั้งที่ 2 แบบคาขอทุนสาหรับนักศึกษาปัจจุบัน แบบคาขอทุนสาหรับนักศึกษาใหม่ น าส่ ง เอกสารที่ ฝ่ า ยทุ น การศึ ก ษา อาคาร D1 ชั้ น 1 ห้ อ ง 113 ตามกาหนดการในปฏิทินดาเนินงานทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 62 - 58) ครั้งที่ 2 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางศิริพร ตันหนิม ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187 Facebook search : ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


แนะนาหนังสือน่ าอ่ าน บริ การห้ องสมุดกาลังใจ เปิ ดทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น. ณ สานักงาน ให้ คาปรึ กษาและช่วยเหลือนักศึกษา อาคาร D1 ห้ อง 127 ใครสนใจหนังสือแนวจิ ตวิทยา คลายเครี ยด ให้ กาลังใจ สามารถแวะมาอ่าน หรื อหยิบยืมกันได้ คะ่

เราต่ างเป็ นแรงบันดาลใจให้ แก่ กัน ผู้เขียน: หนุ่มเมืองจันท์ สานักพิมพ์ : มติชน หมวด: จิตวิทยา คงไม่ เ ป็ น การกล่ า วจนเกิ น ไปว่ า เพราะแรงบัน ดาลใจจึ ง ท าให้ เ รามี ชี วิ ต อยู่ แรงบันดาลใจเหมือนไวรัส ส่งต่อได้ แตกตัวขยายได้ แพร่ไปเรื่ อยๆ และเติบโตได้ ต่างกันก็ตรงที่ แรงบัน ดาลใจไม่ ไ ด้ สร้ างโรคภัย เหมื อ นไวรั ส แต่ ก ลับ สร้ างรอยยิ ม้ และก าลัง ใจให้ ผ้ ูค น "หนุ่มเมืองจันทร์ " ได้ หยิบเอาเหตุการณ์หรื อผู้คนมาเล่าได้ สนุกและเฉียบขาดเหมือนเดิม ปรุงรส ด้ ว ยส านวนภาษา แต่ ยัง ไม่ ทิ ง้ แก่ น เรื่ อ งที่ น่ า สนใจ ท าให้ อ่ า นได้ ทัง้ "ความ" ได้ ทัง้ "รส" วิธีการเล่าเรื่ องแบบหยิกแกมหยอก ขยันเอาเกร็ ดเล็กๆ มาเล่าด้ วยสานวนเฉพาะตัว ทาให้ เรา อ่านไปได้ เรื่ อยๆ บางเรื่ องเศร้ า บางเรื่ องตรึ งใจ และบางเรื่ องก็ชวนหัวเราะก๊ ากออกมาดัง ๆ เรื่ องง่ายๆ อย่าง "แรงบันดาลใจ" นี่แหละ ที่มีเรื่ องเล่าไม่ร้ ูจบ


บาบัดเครียด ผู้เขียน: นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ สานักพิมพ์ : อมรินทร์ สุขภาพ หมวด: จิตวิทยา "ความเครี ยด" เป็ นอีกเรื่ องที่เป็ นธรรมดาของโลก เชื่อเหลือเกินว่าบนโลกใบนี ้ไม่ว่า ใครก็ ต้ อ งเคยสัม ผัส ความเครี ย ดมาแล้ ว ทัง้ นัน้ ไม่ ว่ า จะเครี ย ดทางตรง เครี ย ดทางอ้ อ ม หรื อเครี ยดแบบจายอม เครี ยดเรื่ องเรี ยน งาน เงิน ความรัก ครอบครัว แม้ แต่เรื่ องเล็กๆ บางคน ก็เก็บมาเครี ยดได้ หนังสือ บาบัดเครี ยด ซึ่งเขียนโดย คุณหมอประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ ได้ รวม เคล็ดลับเด็ด ดี โดน และเข้ าใจง่าย พิสูจน์ แล้ วว่าได้ ผลจริ ง ทุกข้ อ อย่าปล่อยให้ ความเครี ยด เกาะกุมจิ ตใจ ทาร้ ายสุขภาพ เพราะทุกปั ญหาเครี ยดมีคาตอบและทางออกเสมอ เนื อ้ หา ภายในเล่มกลัน่ กรองจากความรู้ และประสบการณ์กว่าสามสิบปี ในฐานะจิตแพทย์ เล่าถึงวิธี คลายเครี ยดระดับต่างๆ ไล่เรี ยงตัง้ แต่การออกกาลังกาย การเจริ ญสติ เปลี่ยนมุมในการดู ปั ญหา การแก้ ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ วิธีคิด และการใช้ ชีวิต เพราะท้ ายที่สดุ แล้ ววิธีคลาย เครี ยดที่ดีที่สดุ คือ "การแก้ ไขตัวเอง" เครี ยดได้ ก็หายได้ อย่าจมปลักอยูก่ บั ความเครี ยดเป็ นพอ


ขอบคุณข้อคิดจากเพจ New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง สังคมของคนที่มีจิตใจดีงาม เพื่อร่วมสร้างโลกที่สวยงาม

A community of good hearted people to shape a better world


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.