Page 1

R-romdee สื่ออารมณดี เดือนธันวาคม 2562 ฉบับที่ 101

Cr. Photo by MFU Freshers Boy & Girl

จัดทําโดยสํานักงานใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษา Living and Learning Support Center 0-5391-6167 ถึง 9 0-5391-6666 l Student-support@mfu.ac.th lfacebook.com/LLSCMFU


ชวนคุย สวั ส ดี ค่ ะ คุ ณ ผู้ อ่ า นทุ ก คน พบกั น ในเดื อ นสุ ด ท้ า ยของปี กั น แล้ ว ถือเป็ นเดือนแห่งการทบทวนตัวเองว่า ตลอดทัง้ ปี 2019 นัน้ มีเรื่องราวอะไรบ้าง ที่เราผ่านพ้นมา ทัง้ เรื่องที่น่ายินดี หรือบางเรื่องที่แสนหนักหน่ วง เชื่อแน่ ว่าทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ล้วนมีคา่ มีความหมาย และให้บทเรียนทีด่ กี บั ชีวติ เรา สื่ออารมณ์ ดีออนไลน์ ฉบับนี้ สานักงานให้คาปรึกษาฯ สรรหาข้อมูลที่เป็ น ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพกายใจมาฝากค่ะ ได้แก่ อาการ“เครียดหลบใน”สังเกต อย่างไรว่าเป็ น เคล็ดลับสุขภาพ “ท่าแก้โรคสมาร์ทโฟนซินโดรม” และเรือ่ งน่ารูอ้ ่นื ๆ ติดตามได้ในเล่มค่ะ สิ่ ง ที่ อ ยากฝากไว้ คื อ พวกเรามี ค วามเชื่ อ อย่ า งหนึ่ ง ว่ า ในทุ ก ๆ วัน หากเริม่ ต้นดี ปิ ดท้ายดี วันใหม่กจ็ ะมีแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามานะคะ “ขอให้วนั นี้ เป็ นวันที่ดีของคุณ”

ด้วยรัก l คณะผูจ้ ดั ทาสือ่ อารมณ์ดี สานักงานให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา


แบบทดสอบทายใจ นิยามความรั กของเจ้ าหญิงดิสนีย์ที่มา https://sistacafe.com/
''เครียดหลบใน'' วัดอาการ15 แบบ ความเครี ยดเป็ นอาการที่บางครั ง้ มาแบบเงียบๆ แต่เวลามันจู่โจมขึน้ มา อาจทาให้ ป่วยหนักได้ ลองตรวจสอบ 15 อาการเบื ้องต้ นที่อาจบ่งชี ้ว่าคุณเครี ยด มากเกินไป เพื่อหาทางแก้ ไขทันเวลา โดยอาการสะท้ อนภาวะเครี ยดสูงมีดงั นี ้ 1.น ้าหนักเพิ่ม โดยเฉพาะตรงท้ อง ไม่ใช่สะโพก ไม่ใช่แขน แต่เป็ นที่ท้อง ถ้ าคุณ พุงใหญ่ขึ ้นให้ สงสัยเรื่ องความเครี ยดของตัวเอง 2.หน้ าอ้ วนหรื อหน้ าแดง หรื อเป็ น ทังสองอย่ ้ าง 3.อารมณ์แปรปรวน 4.วิตกกังวลเพิ่มมากขึน้ ฮอร์ โมน คอร์ ติ ซ อลคื อ สารพิ ษ ส าหรั บ สมองของคุณ ร่ า งกายต้ อ งการ ความสมดุล เมื่อมีฮอร์ โมนคอร์ ติซอลมากจึงเกิดอารมณ์แปรปรวนและวิตกกังวล 5.อาการเหนื่อยล้ า หมดพลัง 6.ปั สสาวะบ่อยขึน้ ถ้ ามีอาการนี ใ้ ห้ นึกถึงความเครี ย ดจากปริ มาณนา้ ตาลใน เลือด เพราะสัมพันธ์กบั ความเครี ยด


7.ประจาเดือนมาไม่ปกติหรื อมีบุตรยาก โดยเฉพาะการมีบตุ รยากมีจานวนที่เพิ่ม มากขึน้ คุณหมอประสบความสาเร็ จในกรณีคนไข้ มีบุตรยากด้ วยการดูแลการ สนองตอบร่างกายต่อความเครี ยด 8.ติดเชื ้อง่าย 9.ความดันโลหิตสูง 10.เป็ นสิว หรื อปั ญหาทางผิวหนัง 11.กระดูกพรุ น ในกระดูกมีแคลเซีย ม และแร่ ธาตุอื่นๆ ถ้ าคุณเป็ นโรคกระดูกพรุ นแสดงว่าร่ างกายดึงแร่ ธาตุไปทางาน อย่างอืน่ ทาให้ กระดูกพรุน 12.อาการปวดเมื่อยกล้ ามเนื ้อ 13.ความรู้ สึ ก ทางเพศเปลี่ ย นแปลงไป เป็ นปั ญ หาใหญ่ ส าหรั บ หลายคน โดยเฉพาะการเสื่อมสมรรถภาพในเพศ 14.กระหายน ้าบ่อย อาการนี ้ก็อาจเกิดได้ ร่วมกับเบาหวานหรื อน ้าตาลในเลือดสูง เพราะสองระบบทางานร่วมกัน 15.นอนไม่หลับ เกิดจากการทางานของ ตั บ และถุ ง น า้ ดี ที่ ผิ ด ปกติ หรื อกรณี ฮอร์ โมนคอร์ ติซอลหลัง่ ช่วงกลางดึกทาให้ เรานอนไม่หลับ ที่มา www.dailynews.co.th


Health & Beauty ท่ าแก้ ชีวิตติดโซเชียล จากเดิมที่ออฟฟิ ศซินโดรมได้ กลายมาเป็ นโรคฮิตของคนเมือง แต่ปัจจุบนั มีโรคใหม่ แซงหน้ าได้ แก่ สมาร์ ทโฟนซินโดรม ซึ่งเป็ นผลพวงของการใช้ งานสมาร์ ทโฟนติด ต่อ กัน เป็ นเวลานาน ความน่ากลัวของโรคนีค้ ือสามารถเกิดขึน้ ได้ กับทุกคนที่มีโทรศัพท์ มือถื อ ไม่ว่าจะเด็กเล็ก วัยรุ่น คนทางาน หรื อแม้ แต่สงู วัย

คนส่วนใหญ่ มักไม่ค่อยรู้ ว่าอาการเจ็บ ปวด หน่วง ชา บริ เวณคอ หลัง แขน หรื อ แม้ แต่นิ ้วมือ เกิดจากพฤติกรรมการใช้ มือถือที่ไม่ยอมวาง จนทาให้ กล้ ามเนื ้อคอ บ่า ไหล่ ตึ ง เกร็ ง เพราะต้ อ งแบกรั บ น า้ หนัก ของศี ร ษะที่ โ น้ มมาด้ า นหน้ าจากการก้ มดู มื อ ถื อ หรื อไหล่ง้ ุม แขนชา เจ็บข้ อมือจี๊ ด ๆ จากการถื อโทรศัพท์ อยู่ใ นท่าคงค้ างเป็ นเวลานาน อีกทัง้ ยังปวดบริ เวณโคนนิ ว้ โป้งเพราะเป็ นกล้ ามเนื อ้ ส่วนที่ถูกใช้ งานซา้ ๆ จากการแชท วิธีแก้ ได้ แก่ ใช้ งานมือถื อให้ น้อยลงและบริ หารร่ างกายด้ วยท่าต่อไปนี ้ ทาวันละ 2 ครั ง้ ระหว่างวันและก่อนนอน จะได้ ไม่ต้องเสียเงินแพงๆ ให้ กบั การทากายภาพบาบัด


 ปรับท่าทางใหม่ด้วยการยกมือถือขึ ้นมาให้ สูงระดับเดียวกับสายตา วิธีนีจ้ ะทาให้ ไ ม่ ต้ องก้ มหน้ าแบกรั บ น า้ หนั ก ของศี ร ษะ ทีส่ ง่ ผลต่อคอและหลัง  หาผ้ าขนหนูพืน้ เล็กมารองรอบคอ นั่งหลัง ตรง สองมือจับที่ปลายผ้ า ค่อยๆ เงยศีรษะ ไปด้ านหลัง ออกแรงดึง ผ้ าสร้ างแรงต้ า น ค้ างไว้ 5 วินาที กลับสูท่ ่าเริ่ มต้ น ทา 20 ครัง้  ยื น ชิ ด ก าแพงจนรู้ สึ ก ว่ า ไหล่ ทั ง้ สองข้ างและหลั ง ศี ร ษะแนบก าแพงมากที่ สุ ด ตั ้ง แ ข น ขึ ้น 90 อ ง ศ า เ ง ย ห น้ า ขึ ้น ร ะ ดั บ ส า ย ต า จ า ก นั ้น ใ ห้ เ ลื่ อ น มื อ ทัง้ สองข้ างขึน้ จนสุด (หลัง มือ สัมผัส กาแพงตลอด) หรื อ สูงระดับ ที่ท าได้ กลับ สู่ ท่าเริ่ มต้ น ทาซ ้า 20 ครัง้  นัง่ บนเก้ าอี ้ หาหมอนหรื อตุ๊กตาขนาดพอเหมาะสอดไว้ บริ เวณหลัง สองมือประสาน ไว้ หลั ง ศี ร ษะ เงยศี ร ษะและเอนตั ว ไปด้ านหลั ง จนรู้ สึ ก ว่ า ช่ ว งอกเปิ ดออก หลังได้ ยืด ทา 20 ครัง้ ถึ ง แม้ ว่ า เจ้ าโทรศัพ ท์ ส มาร์ ท โฟนจะส่ ง ผลเสี ย ทัง้ ต่ อ ทางสุ ข ภาพร่ า งกายและ สุขภาพจิต แต่เราก็คงปฏิเสธที่จะเลิกใช้ มนั ไม่ได้ ดังนัน้ เราควรจะใช้ เท่าที่จาเป็ นจะดีที่สดุ ใช้ โซเชียลเล่นมือถือให้ พอเหมาะ ทากิจกรรมอย่างอื่นทดแทนบ้ าง อยู่กบั คนรอบข้ างบ้ าง ให้ ร่างกายและจิตใจได้ พกั ผ่อน ที่มา: https://www.thaihealth.or.th
แนะนาหนังสือน่ าอ่ าน เผลอแป๊ บเดี ย วก็ จ ะสิ น้ ปี อี ก แล้ ว แถมเป็ นเดื อ นแห่ ง การสอบไฟนอลด้ วย ขอส่ ง ก าลัง ใจในการเตรี ย มตัว สอบให้ น้ อ งๆ ทุก คนน้ า ตัง้ ใจกัน ให้ เ ต็ ม ที่ น ะคะ หลัง จาก สอบไฟนอลเสร็ จค่อยพักชาร์ ตแบตให้ ร่างกายและจิตใจกันเนอะ ^^ ใครที่ไม่มีแพลนไปไหน ก็ แ วะมาอ่ า นหนัง สื อ แนวจิ ต วิ ท ยาจากห้ อ งสมุด ก าลัง ใจได้ ต ลอด เปิ ด ทุก วัน จัน ทร์ - ศุก ร์ เวลา 8.00-16.00 น. อาคาร D1 ห้ อง 127 ค่ะ

เลิกเป็ นคนดี แล้ วจะมีความสุข ผู้เขียน: Tokio Godo สานักพิมพ์ : อมรินทร์ How To หมวด: จิตวิทยา ทุก คนต้ อ งการเป็ น ที่ ชื่ น ชอบและได้ รั บ การยอมรั บ กัน ทัง้ นัน้ แต่บ างคนก็ แคร์ สายตาคนอื่ น มากไปจนไม่เ ป็ น ตัว ของตัว เอง สุด ท้ า ยก็ ก ดดัน และเป็ น ทุก ข์ หนัง สื อ เล่ม นี ้ จะช่วยให้ คณ ุ กล้ าเป็ นตัวเองมากขึ ้น และแคร์ สายตาคนอื่นน้ อยลง เช่น เลิกกลัวการถูกเกลียด เลิกเปลี่ยนตัวเองให้ เข้ ากับคนอื่น และเลิกเกรงใจจนเกินเหตุ เป็ นต้ น เมื่อกล้ ายืนหยัด “ความคิด ” ของตัวเอง กล้ าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ทาไม่ได้ และสิ่ ง ที่ ท าไม่ไ หว เราก็ จ ะไม่ต้ อ งเสแสร้ ง ไม่อึด อัด และไม่ถูก คนอื่ น เอาเปรี ย บอี ก ต่อไป เลิกเป็ นตัวเองที่คนอื่นชอบ หันมาเป็ นตัวเองที่อยากเป็ น แล้ วจะใช้ ชีวิตได้ อย่างสบายใจมากขึ ้น


วิทยาศาสตร์ แห่ งความสุข ผู้เขียน: Jonathan Haidt สานักพิมพ์ : Salt หมวด: จิตวิทยา คาถามที่มนุษย์ถามตัวเองมาทุกยุคทุกสมัยก็คือ “ความสุขมาจากไหนและต้ องทา อย่างไร เราถึงจะมีความสุข?” โจนาทาน เฮดต์ นักจิตวิทยาสังคม ผู้ศึกษาระบบศีลธรรมมายาวนาน พยายาม ตอบคาถามทังสองข้ ้ อด้ วยหนังสือเล่มนี ้ หนังสือเล่มนีพ้ าเราท่องไประหว่างสรรพสิ่งระหว่าง ภูมิปัญญาโบราณ ตังแต่ ้ ขงจือ พระพุทธเจ้ า พระเยซู กับ การค้ นพบของวิทยาศาสตร์ ยคุ ใหม่ ระหว่างการทางานของจิตอันลา้ ลึกและการทางานของสมองผ่านระบบประสาท ระหว่าง โลกตะวันออกและโลกตะวันตกที่มีทงความเหมื ั้ อนและแตกต่าง ระหว่างปรัชญา ศาสนา และ ระบบศีลธรรม และกระทัง่ อนุรักษนิยมกับเสรี นิยม ความสุขไม่ได้ อยู่ที่ใดที่หนึ่ง ฝั่ งใดฝั่ งหนึ่ง หรื อฟากใดฟากหนึ่ง แต่หนังสือเล่มนี ้ บอกเราว่า เราจะค้ นหาความสุขได้ ก็ในพื ้นที่เวิ ้งว้ าง ระหว่างฟากฝั่งเหล่านัน้ ความสุขอาจไม่ใช่ เรื่ องซับซ้ อน แต่การจะเข้ าใจความสุขได้ อย่างถ่องแท้ เป็ นเรื่ องซับซ้ อน แต่นนั่ จะทาให้ เรารู้ ว่า ความสุขคืออะไร และเราต้ องทาอย่างไร ถึงจะมีความสุข


The 2020 Franco-Thai Scholarship Program is open now!


The Franco–Thai Scholarship Program aims to support Thai students under the age of 35 who intend to study in French universities or Higher Education Institutions, at Master's degree or PhD level. This call for applications is open to all fields of studies. Launch of the 2020 Franco-Thai Scholarship Program: October 2019 Preparation workshops by Campus France: late November 2019 Deadline for online submission: February 19th, 2020 Interview of the shortlisted candidates: March 2020 Publication of the first list of recipients: May 2020 Departure to France: Early September 2020 Scholarship laureates will be contacted individually. Final result will be published online on the Franco-Thai Scholarship Program website by July 2020. Committee’s deliberations are beyond dispute. For more information please contact: French-Upper Mekong Sub-region Academic Cooperation Centre, MFU Email: french-gms@mfu.ac.th Tel: 0-5391-6845Cr.www.stocksnap.io/photoMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.