Page 1

R-romdee

สื่ออารมณ์ดี เดือนพฤศจิกายน 2562 ฉบับที่ 100

จัดทำ�โดย สำ�นักงานให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา Living and Learning Support Center 0-5391-6167 ถึง 9 0-5391-6666 l Student-support@mfu.ac.th facebook.com/LLSCMFU


ชวนคุย สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกคน เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนซึ่ง เป็นช่วงท้ายปีกันแล้ว เวลาช่างผ่านไปเร็วมาก.....อย่างไร ก็ตามชีวิตก็คงต้อง Move on กันต่อไป แสงแดดอบอุ่ น ในยามเช้ า และอบอ้ า วในช่ ว งบ่ า ยก็ ทำ � ให้ เ ราสั ม ผั ส ได้ ถึ ง ความแปรปรวนของสภาพอากาศ เพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สื่ออารมณ์ดีออนไลน์ฉบับนี้สำ�นักงานให้คำ�ปรึกษาฯ สรรหาข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพกายใจ มาฝาก ได้แก่ 16 คำ�พูดที่ ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยซึมเศร้า , บทความให้กำ�ลังใจ ในหัวข้อที่เป็นกระแสอย่างมากคือ “การรับมือ Cyber Bullying”, เคล็ดลับสุขภาพ “กิน อะไรแล้วอารมณ์ดี”, แบบทดสอบทายใจ “ทายนิสัยจาก คำ�ถาม 1 ข้อ” นอกจากนี้ยังมีข่าวทุนการศึกษาและหนังสือ แนะนำ�ประจำ�เดือนพฤศจิกายน ติดตามได้ ในเล่มค่ะ “ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณ”

ด้วยรัก l คณะผู้จัดทำ�สื่ออารมณ์ดี l สำ�นักงานให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 2


ผู้จัดทำ�สื่ออารมณ์ดี สำ�นักงานให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา (D1 127) 0-5391-6666, 0-5391-6167-9 e-mail : Student-support@mfu.ac.th facebook.com/LLSCMFU ID Line : Student-support ที่ปรึกษา อาจารย์ศุภวัลย์ คำ�วัง (หัวหน้าสำ�นักงาน) ผู้จัดทำ� พี่เหมียว พี่ดาว พี่เว พี่เมล์ น้องสาลี่ ปิยะพร เสือเฒ่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชามัลติมีเดียฯ

3


�������������������������������� � � � ��� � � �� � � ����������

ด้วยรักและกำ�ลังใจ : การรับมือ “Cyber Bullying” กลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ที่อันตรายต่อชีวิต โลกออนไลน์ในปัจจุบัน นับว่าเป็นจักรวาลหนึ่งที่เราไม่สามารถหาจุด สิ้นสุดได้ เพราะความรู้ การแลกเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งสังคมต่างๆ ก็มีการ ดำ�เนินผ่านโลกออนไลน์ทั้งสิ้น มีการพูดคุยกล่าวถึงคนทั้งในทางดีและไม่ ดี เมื่อมีใครคนหนึ่งที่โดนสังคมออนไลน์เหล่านั้นมองว่าเป็นตัวประหลาด หรือลดทอนคุณค่าในตัวคนๆนั้น โดยการกลั่นแกล้งขึ้นมา เราเรียกว่า “Cyber Bullying” และหากเราเป็นคนหนึ่งคนที่คิดว่าตัวเองกำ�ลังโดน กระทำ�แบบนี้แล้วล่ะก็ เรามีวิธีการป้องกันและจัดการอย่างไร...... ไม่เก บ็ เอามาค ดิ คนเด ยี ว การคุ ก คามทางจิ ต ใจหากเรา เก็บเอามาคิดคนเดียวก้อาจจะส่งผล เสียต่อสภาพจิตใจของเราและทำ�ให้เกิด เป็นโรคซึมเศร้าได้ ทางที่ดีหากมีเรื่องที่ทำ�ให้เราทุกข์ใจ เราควรหาเพือ่ นคุยเพือ่ ระบายและปรับ ทุกข์หาทางออกไปพร้อมเราจะดีกว่า

9


�������������������������������� � � � ��� � � �� � � ����������

สื่อสารข้อมูลที่เป็นไปในเชิงบวกหรือ เป็นกลางอยู่เสมอ ความเกลียดต่างๆย่อมเกิดมาจาก การกระทำ� ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายหรือ ทางคำ�พูด ดังนั้นเราจึงควรระวังในการ แสดงออกเหล่านี้ให้เป็นไปในทิศทางบวก หรือเป็นกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ผิดใจกันแล้ว ก่อให้เกิดเป็น “Cyber Bullying” ย้อน กลับมาทำ�ร้ายเราทีหลัง

ย้อนกลับมาพิจารณาตัวเอง ความคิดหรือการกระทำ�ของ คนอื่น เราไม่สามารถจะกำ�หนดหรือ บังคับไม่ให้เค้าทำ�ได้ หากเกิดการกลั่น แกล้ง ในอันดับแรกเราควรมองย้อน กลับมาพิจารณาตัวเองก่อนว่าได้แสดง พฤติกรรมโพสต์หรือแชร์อะไรที่ไม่เหมาะ สม หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือไม่ หากเห็นว่าตัวเองผิด ก็จะได้ปรับปรุง ไม่พูดจาว่าร้ายหรือโพสต์รูปและคลิป ตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีกว่าเดิม ที่ทำ�ให้คนอื่นเสียหาย ได้ หากเราโดนสังคมในโลกโซเซียลกลั่น แกล้งแล้ว ควรจะนิ่งเฉยไม่ควรตอบโต้ต่อ เก็บหลักฐานการโดนกลั่นแกล้ง เพราะจะยิ่งทำ�ให้อีกฝ่ายชอบใจและยิ่งบาน หากคิดว่าโดนกลั่นแกล้งจนทำ�ให้ ปลายไปกว่าเดิม ทางที่ดีคือทำ�จิตใจของ เราได้รับผลกระทบทางจิตใจและชีวิต เราให้สงบเข้าไว้และไม่ควรให้ค่าของคำ�พูด ประจำ�วันก็รวบรวมหลักฐานของคนที่ คนเหล่านั้น โพสต์ แชร์ กลั่นแกล้งเราทั้งหมดเอาไว้ มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ เรื่องร้ายๆที่เกิดในโซเซียลเมื่อมี กระแสสักพักเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่ที่เป็นกระแส มากลบเรื่องเดิม เราควรมองโลกในแง่ดี เข้าไว้ว่าสิ่งที่เข้ามาคือบทเรียนในชีวิตอย่าง หนึ่ง เป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อทดสอบสภาพจิตใจ ของเรา และหากว่าเราผ่านมันไปได้ เราก็จะ ยิ่งแข่งแกร่งยิ่งกว่าเดิม

แล้วทำ�การแจ้งความ โดยสามารถฟ้อง ร้องทางกฎหมายในเรื่องของการถูกใส่ ความและการหมิ่นประมาทได้

ที่มา: https://today.line.me/th/pc/article 10


��������������������

16 คำ�พูดต้องห้ามใช้

กับผู้ป่วย “โรคซึมเศร้า” “โรคซึมเศร้า” เป็นโรคทางจิตเวชที่ต้องได้ รับการดูแลรักษา ซึ่งกลไกของโรคไม่ได้มาจาก การที่คนๆ นั้นอ่อนแอ หรือเกิดจากการแกล้งทำ� แต่เป็นเพราะตัวโรคที่ทำ�ให้คนที่เคยแข็งแรงกลาย เป็นคนที่มีความติดด้านลบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรง ไม่มีพลังงานในชีวิต รู้สึกแย่กับ ตนเอง ขาดความมั่นใจไม่กล้าตัดสินใจไม่มีสมาธิ หลงลืมง่าย โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า จะมีความอ่อน ไหวต่อคำ�พูด คำ�บางคำ�ฟังแล้วมีกำ�ลังใจ แต่อีก หลายๆ คำ�สามารถทิ่มแทงจิตใจได้ หากใครที่มี เพื่อน หรือคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคนี้ ควร พยายามที่จะเข้าใจคนเหล่านั้นให้มากขึ้น เพราะ พวกเขาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลการฟื้นฟู จิตใจ ไม่ให้รู้สึกเศร้า หม่นหมอง หงุดหงิด หรือ กังวลใจ แต่ถ้าหากไม่ได้รับการรักษา อาการก็จะ เริ่มรุนแรงขึ้น จนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถึงขั้นพยายาม ฆ่าตัวตายขึ้นมาก็เป็นได้

เริ่มจาก...ประโยคที่ไม่ ควรพูดกับผู้ป่ายโรคซึมเศร้า 1.มีคนที่แย่กว่าคุณเยอะ สิ่งที่คุณควรจะพูดแทนคำ�ว่ามี คนที่แย่กว่าคุณเยอะ ก็คือ “ฉัน ขอโทษที่ทำ�ร้ายคุณ ฉันจะช่วย คุณได้อย่างไร” มันน่าจะช่วย ให้พวกเขาได้ระบายความรู้สึก มากกว่า

2. พรุ่งนี้คุณจะรู้สึกดีขึ้น แม้คำ�พูดนี้อาจจะทำ�ให้หลายๆ คนรู้สึกดีขึ้น แต่สำ�หรับผู้ป่วย โรคซึมเศร้าแล้ว มันไม่ได้ทำ�ให้ พวกเขารู้สึกดีขึ้นเลย ในทาง กลับกันหากลองพูดว่า “คุณ วันนี้ เราได้รวบรวม 16 ประโยคที่ไม่ควรพูด ต้องใช้เวลาหนึ่งวันให้เต็มที่ และ กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่บางคนอาจคิดว่ามันจะ ช่วยรักษาพวกเขาได้ แต่จริงๆ แล้วมันกลับเป็น ฉันก็จะอยู่กับคุณจนกว่าจะ คำ�พูดที่ฟังใจแทงใจยิ่งกว่าเดิม และเน้นไปที่คำ�พูด ผ่านวันนั้นไป”

ซึ่งช่วยพวกเขาได้มากกว่า 4


��������������������

3. ชีวิตมันไม่ยุติธรรมเลย นี่เป็นอีกประโยคหนึ่งที่ไม่ควร พูดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็น อย่างมาก เพราะหากคุณ บอกว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรม เอาซะเลย นั่นอาจทำ�ให้พวก เขารู้สึกแย่กว่าเดิม ดังนั้น คุณอาจจะต้องพูดว่า “ฉัน ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ แต่เราสามารถที่จะผ่านมันไป ได้” 4.เพียงแค่คุณจัดการกับ มัน แม้อาจจะเป็นคำ�ธรรมดาๆ แต่คำ�พูดนี้อาจจะทำ�ลายพวก เขาให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ดีพอ ดังนั้นคุณอาจจะพูดว่า “คุณ ไม่จำ�เป็นต้องจัดการกับมัน เพียงคนเดียวหรอก ฉันอยู่ที่ นี่กับคุณแล้ว”

5. ชีวิตต้องดำ�เนินต่อไป การพูดคำ�ว่าชีวิตต้องดำ�เนิน ต่อไป อาจจะไม่ทำ�ให้พวกเขา สามารถจัดการกับปัญญาของ ตัวเองได้ แต่สิ่งที่คุณควรจะพูด แทนก็คือ “เวลาในชีวิตของคุณ เหลืออยู่มาก และฉันจะอยู่กับ 8. ออกไปหาความสุขใส่ตัว คุณ เพื่อช่วยให้คุณค้นพบสิ่ง กันเถอะ เหล่านั้น” การเป็นโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่ วันที่แย่ๆ เพียงวันเดียว แต่ 6.ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร คนเป็นโรคนี้จะรู้สึกว่าในทุกๆ ฉันก็มีความสุขเพียงแค่ครั้ง วันมันช่างเลวร้ายซะเหลือ เดียวเหมือนกัน เกิน ซึ่งสิ่งที่ควรพูดกับพวก มันอาจเป็นประโยคที่ทำ�ให้ เขาคือ “ฉันชอบใช้เวลาอยู่กับ หลายคนรู้สึกดี แต่นั่นไม่ใช่ คุณ และฉันยินดีที่จะเป็นไหล่ กับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ให้คุณได้พิง” เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะพูด แทนก็คือ “ฉันจินตนาการได้ 9.คุณกำ�ลังทำ�ให้ฉันตกต่ำ� ถึงสิ่งที่คุณผ่านมา และฉันก็จะ หากเลือกได้คงไม่มีใครอยาก พยายามที่จะเข้าใจมัน” ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เพราะ นอกจากจะทำ�ให้สุขภาพใจ 7.คุณเป็นคนเห็นแก่ตัว ย่ำ�แย่แล้ว บางคนก็รู้สึกว่า แน่นอนว่าคำ�ๆ นี้อาจจะไม่ ทำ�อะไรไม่เคยถูกเลยสักอย่าง เหมาะกับการเอาไปพูดกับคน สุดท้ายพวกเขาก็ต้องจมอยู่ ทั่วไป รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะซึม กับความกังวล และความเจ็บ เศร้าอย่างยิ่ง เพราะพวกเขา ปวดจากการพยายามที่จะ อาจจะไม่สามารถเลือกที่จะเป็น ช่วยเหลือคุณ แต่สิ่งที่ควรพูด เช่นนี้ได้ ดังนั้น สิ่งที่ควรพูดคือ กับคนเหล่านี้คือ “ฉันเกลียด “ฉันคิดถึงคุณ ฉันสามารถช่วย การเห็นคุณตกต่ำ�ลง มีอะไร อะไรได้บ้าง ที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหม” 5


��������������������

10.อะไรที่ทำ�ให้คุณรู้สึกเศร้า การถามว่าอะไรที่ทำ�ให้คุณรู้สึกเศร้า มันอาจจะเป็นคำ�พูด ที่ไม่เหมาะสักเท่าไหร่ แต่ถ้าหากเปลี่ยนเป็น “ฉันขอโทษ ฉัน ไม่รู้ว่าคุณกำ�ลังดิ้นรนกับมัน ฉันอยู่ตรงนี้แล้ว” 11. หยุดเสียใจได้แล้ว หยุดเสียใจได้แล้ว!! มันอาจจะเป็นคำ�พูดที่ทำ�ให้พวกเขารู้สึก เสียใจมากกว่าเดิมก็ได้นะ แต่สิ่งที่คุณควรจะพูดแทนคือ “ฉันเห็นว่าคุณกำ�ลังรับมือกับมัน และมันก็ทำ�ให้ฉันอารมณ์ เสีย ฉันจะทำ�อย่างไรดี” 12. คุณอาจจะต้องออกไปวิ่งบ้างนะ แม้ว่าการออกกำ�ลังกายอาจจะช่วยทำ�ให้วันที่แสนเลวร้าย ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดีขึ้น แต่เขาอาจจะไม่สามารถทำ�แบบ นั้นได้ทุกวัน ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะพูดแทนก็คือ “ฉันอยาก จะมีเพื่อนไปเดินด้วยสักหน่อย คุณอยากจะไปด้วยไหม”

6

13.คุณจะต้องออกจาก บ้านซะบ้าง การพยายามบอกให้คนที่ ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าออก จากบ้าน มันอาจจะไม่ใช่ทาง เลือกที่ดีสักเท่าไหร่ เพราะ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไร เลย แต่สิ่งที่คุณควรจะบอก กับพวกเขาก็คือ “ฉันไม่ชอบ ให้คุณทำ�อะไรเพียงลำ�พังเลย บางทีเราอาจจะออกไปที่ไหน สักแห่งด้วยกันดีไหม” 14.คนอื่นยังสามารถ จัดการชีวิตตัวเองได้ ทำ�ไม่ คุณทำ�ไม่ได้ละ!? คงไม่ที่ใครอยากจะป่วยเป็น โรคซึมเศร้าหรอกว่าไหม แต่ การบอกว่าคนอื่นยังสามารถ จัดการชีวิตตัวเองได้ ทำ�ไม่ คุณทำ�ไม่ได้ละ!? เป็นสิ่งที่ ไม่ควรพูดกับพวกเขาเลย เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนเป็น “ดูเหมือนว่าคุณจะมีช่วงเวลา ที่ยากลำ�บากนะ ฉันแค่อยาก ให้คุณรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้”


������������ ��� ��� � �� ���������������� � ������������������ ������������������������������

15. คุณต้องเข้มแข็ง คุณจะต้องไม่เป็นอะไร โรคซึมเศร้าจะทำ�ให้คุณรู้สึกอ่อนแอ และทำ�อะไรไม่ถูก ซึ่งถ้าหากใครที่มีคนใกล้ตัวป่วย เป็นโรคนี้ คุณเพียงแค่พูดว่า “ฉันเชื่อในตัวคุณนะ และฉันก็รู้ว่าคุณจะสามารถผ่านมัน ไปได้ ฉันจะอยู่ข้างคุณตลอดไป 16. สู้ๆ นะ ในทางจิตวิทยาเรียกว่า Ignorance เป็นการปล่อยให้ผู้ป่วยสู้ด้วยตนเองตามลำ�พัง ไม่รู้จะช่วยคนๆ นั้นอย่างไงดี คำ�ว่า สู้ๆ นะเป็นคำ�ล่าสุดที่ทาง Mahidol Channel ได้ ระบุไว้ว่าเป็นประโยคที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้อยากได้ยินหรอก เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะ

ประโยคที่ควรพูดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ถ้าอยากให้กำ�ลังใจ เลือก่ใช้ประโยคเหล่านี้จะดีกว่า

• • • • • • •

อีกไม่นานเธอก็จะดีขึ้น / อดทนไว้นะ ไม่มีใครตั้งใจให้เรื่องร้ายๆ มันเกิดหรอก ฉันรู้ดี ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะรู้สึกแย่สักแค่ไหน แต่ฉันยินดีจะทำ�ความเข้าใจเธอนะ พวกเราจะไม่ทิ้งเธอนะ เราจะอยู่ข้างๆ เธอ มากอดกันไหม / ออกไปเดินเล่นกันไหม เธอไม่ได้เป็นบ้า เธอก็แค่เศร้า ฉันรักเธอ แม้เธอจะเป็นยังไง ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323 และ 1677 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: buzzfeed / Mahidol Channel

7


11

ที่มา: https://today.line.me/th/pc/article

คุณจะเลือกทำ�อะไรเป็นอันดับแรก 1. ถ้าคุณเลือกปลอบเด็ก แสดงว่า สิ่งที่สำ�คัญในชีวิตของคุณที่สุด คือ ครอบครัว 2. ถ้าคุณเลือกไปเก็บผ้า แสดงว่า สิ่งที่สำ�คัญในชีวิตของคุณที่สุด คือ ความรัก และความสัมพันธ์ 3. ถ้าคุณเลือกไปปิดก๊อกน้ำ� แสดงว่า สิ่งที่สำ�คัญในชีวิตของคุณที่สุด คือ เงิน 4. ถ้าคุณเลือกไปเปิดประตู แสดงว่า สิ่งที่สำ�คัญในชีวิตของคุณที่สุด คือ เพื่อน 5. ถ้าคุณเลือกรับโทรศัพท์ แสดงว่า สิ่งที่สำ�คัญในชีวิตของคุณที่สุด คือ งาน 5. รับโทรศัพท์ 4. เปิดประตู (มีคนมาเคาะ) 3. ปิดก๊อกน้ำ� (น้ำ�ล้นจะท่วมห้องครัวอยู่แล้ว) 2. วิ่งออกไปเก็บผ้า (ฝนตก) 1. ปลอบเด็กที่กำ�ลังร้องไห้ ถ้ามี 5 เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน คุณจะตัดสินใจทำ�อะไรก่อน

ทายนิสัยจากคำ�ถาม 1 ข้อ แบบทดสอบทายใจ แบบทดสอบทายใจ


ที่มา http://ajinomotofoundation.or.th/


H e a lt h & Be au t y

Health & Beauty

อารมณ์เสีย กินอะไรให้อารมณ์ดีขึ้น? บางครั้งตอนโมโห หงุดหงิด หรืออารมณ์เสีย เคยรู้สึกอยากไปกิน อะไรเพื่อช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นบ้างไหม? รู้หรือไม่ว่า อาหารสามารถส่งผลต่อ อารมณ์และความรู้สึกได้จากการ หลั่งสารเคมีในสมอง หากอยากหาย หงุดหงิดและกลับมาอารมณ์ดีโดยเร็ว มาดูกันว่าอาหารประเภทใดบ้างที่กิน แล้วช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้

โปรตีน

โปรตี น มี ผ ลต่ อ สารโดปามี น และ นอร์อิพิเนฟรินที่อยู่ในสมอง เมื่อรับ ประทานอาหารที่ อุ ด มไปด้ ว ยโปรตี น เช่น เนื้อไก่ ไข่ นม โยเกิร์ต เต้าหู้ ถั่ว และปลาทะเล เป็นต้น จะทำ�ให้ปริมาณ ของโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรินเพิ่มสูง อาหารแบบไหนช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น? ขึ้น ซึ่งช่วยทำ�ให้อารมณ์ดี ไฟเบอร์ มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มระดับเซโร โทนินแล้ว ยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำ�ตาลเข้าสู่กระแสเลือดช้าลงอีกด้วย โดย พบไฟเบอร์มากในผักและผลไม้หลายชนิด เช่น แอปเปิ้ล ถั่ว ป๋วยเล้ง อะโวคาโด เป็นต้น 12ภาษาอังกฤษใครว่ ายาก

การรั บ มื อ

“Cyber Bullying” กลั ่ น แกล้ ง บนโลกออนไลน์ ที ่ อ ั น ตรายต่ อ ชี ว ิ ต


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.