__MAIN_TEXT__

Page 1

สืออารมณ์ดี R-romdee ฉบั บ ที 110 เดื อ นตุ ล าคม 2563

Making time to read. สํา นั ก งานให้ คํา ปรึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อนั ก ศึ กษา LIVING AND LEARNING SUPPORT CENTER 0-5391-6167 ถึ ง 9 และ 0-5391-6666 STUDENT-SUPPORT@MFU. AC.TH FACEBOOK.COM/LLSCMFU


ด้วยรักและกําลังใจ "คาถาสํา หรั บ ปองกั น โรคคิ ด สั น โดย ท่ า นว.วชิร เมธี " ท่ามกลางวิกฤตไวรัสโควิด 19 มีผู้คนได้รบ ั ผลกระทบมากมาย แทบทุกสาขาอาชีพ บางคนทนความยากลําบากไม่ไหว จนคิดสัน อยากทําร้ายตัวเอง เพือหนีปญหาไปให้พ้นๆ ท่านเจ้าคุรพระเมธีว ชิโรดม หรือท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิดนักเขียน และนักเทศน์ชือ ดัง ได้ให้ข้อคิดเพือเปนกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไป ดังนี

ภาวนาคาถาปองกันการคิดสันว่า ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง โควิดก็เปนอนิจจัง หรือภาษาบาลีว่า "โควิต อนิตจัง"โควิด ก็เปนอนิจจัง มันเกิดขึนในเบืองต้น ดํารงอยู่ชัวคราวใน ท่ามกลางและเดียวมันก็ดับลงไปในทีสุด

บอกกับตัวเองว่า วิกฤตเกิดขึนมา ไม่ใช่เพือให้เรายอม จํานน แต่มน ั เกิดขึนมา เพือพัฒนาเราให้เข้มแข็งยิงกว่าเดิม เตือนตัวเองว่าเราไม่ได้เจอปญหาหนักหนาสาหัสอยูค ่ นเดียว ในโลก แต่แท้ทีจริงนัน ยังมีคนทีเจอปญหาเช่นเดียวกับเรา อีกมากมาย ในเมือคนอืนเขายังทนสูก ้ ันมาได้ ทําไมคนอย่าง เรา


ทําไมคนอย่างเราจะทนอยูแ ่ ละไม่ทนสูต ้ ่อไปให้ได้ล่ะ เขาก็คน เราก็คน หากเขาสู้ เราก็ต้องสูไ้ ด้เช่นเดียวกัน อย่าหมดศัทธาในความเมตตาการุณย์ของเพือนมนุษย์ เพราะ ไม่วา่ ชีวต ิ จะยากแค่ไหนก็ตามถึงอย่างไรโลกนีก็ยง ั มีคนที เปยมไปด้วยเมตตาธรรม อยูท ่ ก ุ หนทุกแห่ง คนทีเปยมไป ด้วยเมตตาธรรมอย่างนีแหละ คงจะไม่มใี คร ปล่อยให้เราต้อง ลําบากอย่างแน่นอน โดยเฉพาะสังคมไทย เราอยูก ่ ันมาด้วย การให้ วิกฤติแค่ไหน เราก็จะผ่านมาได้ เพราะเรายังให้กันอยู่ เพราะฉะนันวิกฤติคราวนีก็เช่นกัน เราคนไทยก็จะผ่านไปอย่าง แน่นอน

ยําอีกครังหนึงว่า ชีวต ิ เปนสิงลําค่า กว่าจะได้ชวี ต ิ มาก็แสนยาก ดังนัน ไม่วา่ จะทุกข์หนักหนาสาหัสแค่ไหนก็จงอย่าทําร้ายตัวเอง อย่าคิดสันตัดช่องน้อยแต่พอตัว เมือความทุกข์เกิดขึนมา จงให้กําลังใจตัวเอง" "

"วันนีอาจหนักหนา พรุง ่ นีแสนสาหัส แต่ถึงอย่างไร วันมะรืนจะต้องสวยงาม"

ทีมา : ทีมงานความสุขประเทศไทย


เทคนิ ค ลดกั ง วลก่ อ นสอบ หลายครังเรืองเล็กๆหากลงมือทําอย่างต่อเนือง ี ระโยชน์ต่อตัวเรามากกว่าทีคิด ก็มป ี ดความเครียด ความกังวลต่อไปนี เช่นเดียวกับวิธล 1. หายใจเข้าลึกๆ หลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆ โดยให้กลันหายใจหลังจากทีหายใจเข้าจนสุด ทิงไว้สก ั ครูแ ่ ล้วปล่อยลมช้าๆ หายใจอย่างปกติสก ั ครูแ ่ ล้วทําอีกครัง ให้ทําจนครบสามรอบ เท่านีความกังวลใจต่อการสอบก็จะลดลง

2. ให้เวลากับตัวเองบ้าง ออกไปเดินเล่น สูดอากาศบริสท ุ ธิ ดินเนอร์กับครอบครัว เล่นกับสัตว์เลียงหรือนังดืมชาชมธรรมชาติแบบสบายอารมณ์ สิงเหล่านีจะทําให้รส ู้ ก ึ ผ่อนคลายและพร้อมทีจะอ่านหนังสือได้อย่างเต็มที 3. ออกกําลังกาย การออกกําลังกายนอกจากจะเปนการใช้เวลาว่างให้เปนประโยชน์ และได้สข ุ ภาพทีแข็งแรงแล้ว สมองของเราก็จะได้ออกกําลังไปด้วย ทําให้พร้อมทีจะรับข้อมูลใหม่ๆเพือเตรียมสอบได้อย่างเต็มที


4. นอนพักผ่อน การนอนหลับเปนสิงสําคัญ ควรจะนอนหลับให้เพียงพอต่อวัน อย่าโหมอ่านหนังสือหนักเกินไป เพราะจะยิงทําให้อ่านหนังสือไม่เข้าหัว นอกจากนีการงีบพักระหว่างวันก็จะสามารถช่วยลดความความอ่อนล้า และเติมพลังให้กลับมาเหมือนเดิมได้อีกด้วย

5. จัดตารางในการเตรียมตัวสอบ การจัดตารางในช่วงก่อนสอบ จะเปนการกําหนดว่าเราควรจะต้องทําอะไรบ้าง ซึงถ้าหากเราทําได้ตามทีจัดไว้ในตาราง เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว ช่วยลดความกังวลลงได้มาก

ที มา MTHAI.COM


ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก ว้า ยตายแล้ ว ! รวมประโยคภาษาอั ง กฤษไว้พู ด แก้ เ ก้ อ ตอนทํา เรืองเปอๆ

หลายครังที เราซุ ่ม ซ่า มไม่ ไ ด้ ตั งใจต่ อ หน้ า คนอื น ไม่ รู จ ้ ะพู ด แก้ เ ก้ อ อย่ า งไรดี เพราะมั น เก้ ๆ กั ง ๆ ไปหมด วัน นี มี ชุ ด ประโยคภาษาอั ง กฤษมาให้ฝ ก ไว้พู ด แก้ เ ก้ อ ตอนทํา เรืองเปอๆ มาบอกกั น ค่ ะ ลองมาดู ว่า ในแต่ ล ะสถานการณ์ ค วรจะพู ด อย่ า งไรดี

ถ้ า เผลอทํา เสี ย งแปลกๆ โดยไม่ไ ด้ ตั งใจ ไม่ ว่า จะเปนเสี ย งเรอ เสี ย งผายลม เสี ย งจาม เสี ย งที เกิ ด จากความไม่ ตั งใจ หากเราเผลอทํา เสี ย งเหล่ า นี ไปแล้ ว ถ้ า อยู่ เ ฉยๆ ก็ อ าจจะเกิ ด สถานการณ์ ที เรีย กว่า awkward หรือ อึ ด อั ด เอาได้ เราสามารถพู ด แก้ เ ก้ อ ได้ ว่า - Excuse me. แปลว่ า ขอโทษค่ ะ

ถ้ า เผลอทํา ของตก หล่ น หรือ แตกโดยไม่ตั งใจ ถ้ า เกิ ด ของตกแล้ ว มี เ สี ย งดั ง ขึ นมา สํา หรับ อุ บั ติ เ หตุ เ ล็ ก ๆ

เราสามารถแก้ เ ก้ อ ได้ ว่า - Oops! / Whoops! เปนคํา อุ ท านค่ ะ - I’m so clumsy. แปลว่ า ฉั น นี ซุ ่ม ซ่า มจริง ๆ เลย - I can’t believe I did that. แปลว่ า ไม่ อ ยากจะเชื อเลยว่ า ฉั น จะทํา มั น ไปได้ กรณี ที เราทํา ของหก ต้ อ งมี ก ารล้ า งหรือ เช็ด ทํา ความสะอาดตามมา เราสามารถพู ด แก้ เ ก้ อ ได้ ว่า

- Let me get some napkins. / Let me get some paper towels.

แปลว่า ขอกระดาษหรือ ผ้ า ให้ฉั น หน่ อ ยได้ ไ หม ไว้ข อกระดาษหรือ ผ้ า มาเช็ด ค่ ะ กรณี ที ทํา ของของคนอื นพั ง เราสามารถพู ด ได้ ว่า - I would like to pay for it to be repaired.

แปลว่า ฉั น ขอจ่ า ยค่ า ซ่อ มเองค่ ะ


หากลื ม ชือใครสั ก คน กรณี ที เราลื ม ชือคนที เพิ งแนะนํา ตั ว ไป เราสามารถถามได้ ว่า - Sorry, what was your name again?

แปลว่า ขอโทษนะ บอกอี ก ครังได้ ไ หมว่า คุ ณ ชืออะไร ? กรณี ที รู จ ้ ั ก กั น มานานแล้ ว แต่ ส มองตั ด กระทั น หัน ลื ม ชือ เราสามารถถามได้ ว่า - I am so sorry, but I have forgotten your name.

แปลว่า ฉั น ขอโทษจริง ๆ นะคะ แต่ ฉั น ลื ม ชือคุ ณ ไปแล้ ว ล่ ะ - This is so embarrassing, but I can’t seem to remember your name.

แปลว่า น่ า อายจริง ๆ แต่ ฉั น เหมื อ นจะจํา ชือคุ ณ ไม่ ไ ด้ ค่ ะ

กรณี ไ ม่รู้สิ งที เปนหน้ า ที ของตั ว เองที จะต้ อ งรู้ ข้ อ นี จะเกิ ด ขึ นกั บ คนที เพิ งทํา งานใหม่ ถ้ า เราไม่ รู ใ้ นสิ งที เปนหน้ า ที ของเรา กรณี นี แนะนํา ให้พู ด ว่า

- Let me check my notes.

แปลว่า ให้ฉั น ไปเช็ค ก่ อ นนะคะ

- Let me get back to you on that.

แปลว่า ให้ฉั น ไปเช็ค แล้ ว ค่ อ ยกลั บ มาบอกคุ ณ นะ

กรณี ที ทํา ข้ อ ผิ ด พลาดที ค่ อ นข้ า งน่ า อาย เปนกรณี โ ดยรวมนะคะ ไม่ ว่า เราจะทํา ผิ ด พลาดเรืองใดก็ ต าม หลั ง จากที พู ด ขอโทษ (Sorry) แล้ ว เราสามารถพู ด แก้ เ ก้ อ ได้ ว่า - I can’t believe I did that. แปลว่ า ไม่ อ ยากจะเชื อเลยว่ า ฉั น จะทํา มั น ไปได้ - I don’t know what I was thinking.

แปลว่า ฉั น ไม่ รู ห ้ รอกว่า ฉั น คิ ด อะไรอยู่

ที มา :

https://www.dailyenglish.in.th


ุ ณ ค ง อ ข ิ ง ร จ ้ ท แ ี ท น ต ว ั ต ก อ บ ะ จ ็ น ห เ ี ท ก ร แ ิ สง ภาพแรกทีคุณเห็นคืออะไร

รูกญ ุ แจ คุณชอบค้นหาสิงใหม่ทีไม่เคยรูม ้ าก่อน ชอบเรียนรูส ้ งใหม่ ิ ๆ อยูเ่ สมอ หากคุณกําลังสนใจใครบางคนอยู่ ไม่ควรพลาดโอกาสทีจะเข้าไปคุยกับเขาคนนัน

ใบหน้าทีกําลังร้องไห้ คุณเปนคนใส่ใจความรูส ้ ก ึ และคุณยังต้องการเวลา ในการพักผ่อน เพือทําให้มจ ี ต ิ ใจทีสบาย

ใบหน้า คุณเปนคนชอบเข้าสังคม และยังชอบสนใจเรืองราวชีวต ิ ของผูอ ้ ืน คุณมักจะใส่ใจสิงทีเกิดตรงหน้ามากกว่ารายละเอียดของมัน

ปลา คุณเปนคนมีความสุขกับชีวต ิ และยังเชือเรืองโชคลาภกับอนาคต ทีมีความสุขของคุณ รายละเอียดเปนสิงทีสําคัญมากสําหรับคุณ


ุ ณ ค ง อ ข ิ ง ร จ ้ ท แ ี ท น ต ว ั ต ก อ บ ะ จ ็ น ห เ ี ท ก ร แ ิ สง ภาพแรกทีคุณเห็นคืออะไร

รูประตูทีเปดไว้ คุณพร้อมทีจะเปลียนแปลงและก้าวไปในทางทีดี พร้อมเผชิญหน้ากับอนาคตโดยไม่หวาดกลัว แถมยังรูส ้ ก ึ ตืนเต้นไปกับมัน คุณคือแรงบันดาลใจสําหรับผูอ ้ ืน

โน้ตเพลง การแสดงตัวตนแท้จริงของคุณออกมาเปนสิงทีสําคัญสําหรับคุณ เพราะคุณมีสงสํ ิ าคัญทีต้องแบ่งปนให้กับโลก แสดงมันออกมาและอย่ามองกลับหลัง

เสาโบราณ อาจจะเปนเรืองยากสําหรับการออกมาจากพืนทีของคุณ คุณจะพยายามอยูเ่ งียบๆ เพราะกลัวความคิดและมุมมองทีแตกต่างของตัวเอง จงแสดงมันออกมาเพราะคุณทําได้มากกว่าทีคุณคิด

ผูค ้ น คุณเปนคนมันใจในตัวเองรูว้ า่ ชีวต ิ ทีสมบูรณ์แบบคืออะไร และคุณพร้อมทีจะทําทุกอย่างเพือได้มน ั มา คุณเปนคนไม่คิดมาก และพร้อมช่วยเหลือผูอ ้ ืนเสมอ


5 คํา แนะนํา สํา หรั บ นั ก ศึ กษาจบใหม่ ควรเตรี ย มคํา ตอบอย่ า งไร ในการสั ม ภาษณ์ ง านครั งแรก ?

การสั ม ภาษณ์ ง านครั งแรกถื อ เปนสิ งที ท้ า ทาย โดยเฉพาะเด็ ก จบใหม่ ทั งยั ง ขาดประสบการณ์ ขาดความมั นใจ อี ก ทั งยั ง ไม่ รู ้ ว่ า บริ ษั ท จะถามคํา ถามแนวไหน แต่ ก็ ส ามารถเตรี ย มคํา ตอบ สร้ า งความมั นใจได้ ตามไปดู ทั ง คํา แนะนํา ด้ า นล่ า งกั น เลย

5

1 “ แนะนํา ตั ว เองให้ ฟ งหน่ อ ย ”

อาจเปนคํา ถามแรกๆ ที ต้ อ งเจอเลยก็ ว่ า ได้ เพราะฉะนั นอย่ า ลื ม ว่ า ต้ อ ง สร้ า งความประทั บ ใจแรกโดยการตอบให้ ร วบรั ด และได้ ใ จความ มี เ นื อหา ที ครอบคลุ ม ทั งทั ก ษะที ดี ที สุ ด ที คุ ณ และสิ งที คุ ณ สนใจในปจจุ บั น สามารถเตรี ย มคํา ตอบที เกี ยวข้ อ งกั บ ตํา แหน่ ง งานได้ เ ช่ น กั น

2 “ ทํา ไมถึ ง อยากทํา งานในตํา แหน่ ง นี ?”

บริ ษั ท ต้ อ งการรู ้ ว่ า อะไรเปนแรงผลั ก ดั น ที ทํา ให้ คุ ณ อยากได้ ง านนี นอกเหนื อ จากเงิ น โปรดจํา ไว้ ว่ า อย่ า แสดงออกว่ า เราสนใจงาน เพี ย งเพื อหารายได้ แ ม้ มั น จะเปนความจริ ง ก็ ต าม คํา ตอบสํา หรั บ คํา ถามนี คื อ คุ ณ ต้ อ งอธิ บ ายถึ ง ประสบการณ์ หรื อ ความเปนเลิ ศ ของตั ว คุ ณ ที อยากนํา ไปใช้ เ พื อความก้ า วหน้ า จาก หน้ า ที การงานตํา แหน่ ง นี หรื อ เพื อทํา ตามเปาหมายของบริ ษั ท

3 “ ทํา ไมคุ ณ ถึ ง อยากทํา งานกั บ บริ ษั ท เรา ?”

วิ ธี ที ดี ที สุ ด สํา หรั บ คํา ตอบนี คื อ การเตรี ย มตั ว หาข้ อ มู ล เกี ยวกั บ บริ ษั ท ให้ ดี ทั งด้ า นข้ อ มู ล พื นฐาน วิ สั ย ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมการทํา งาน รวมถึ ง หน้ า ที ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ชอบในตํา แหน่ ง งานที สมั ค ร โดยคํา ตอบนั นไม่ จาํ เปนต้ อ งประจบมากเกิ น ไป แต่ ใ ห้ ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ในอุ ดมคติ ว่ า ทํา ไมบริ ษั ท ถึ ง เหมาะสมกั บ คุ ณ ว่ า มั น ทํา ให้ คุ ณ สามารถ พั ฒ นาตั ว เองไปได้ อ ย่ า งไร


4 “ ประสบการณ์ ก ารทํา งานที ยากที สุ ด ที คุ ณ เคยเจอและวิธี รั บ มื อ ”

ผู้ สั ม ภาษณ์ ต้ อ งการทราบว่ า คุ ณ มี วิ ธี ร ั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ที ยากลํา บาก อย่ า งไร โดยคํา ตอบของคุ ณ จํา เปนต้ อ งบอกให้ เ ห็ น ว่ า ปญหาอะไรที คุ ณ เคยเจอ และคุ ณ ใช้ ทั ก ษะอะไรในการเอาชนะสถานการณ์ นั นแสดงให้ ผู้ สั ม ภาษณ์ เ ห็ น ว่ า คุ ณ มี ส ติ แ ละกล้ า หาญพอที จะรั บ มื อ กั บ ความเครี ย ด และความกดดั น ได้ ดี

5 “ ทํา ไมเราถึ ง ต้ อ งจ้ า งคุ ณ ?”

นี อาจเปนคํา ถามที น่ า อึ ด อั ด ใจที สุ ด ในการสั ม ภาษณ์ ง านครั งแรก แต่ คํา ถามนี ถื อ เปนโอกาสที ดี ข องคุ ณ ที สามารถขายตั ว เอง และอธิ บ าย สั นๆ ว่ า ทั ก ษะและบุ ค ลิ ก ภาพของคุ ณ เหมาะสมกั บ ตํา แหน่ ง งานนั น อย่ า งไร เพราะฉะนั นคุ ณ ต้ อ งมั นใจในตั ว เองเข้ า ไว้ และชี แนะให้ ผู้ สั ม ภาษณ์ เห็ น ว่ า คุ ณ มี ป ระโยชน์ แ ละสามารถมี ส่ ว นร่ ว มกั บ บริ ษั ท จํา ไว้ อี ก อย่ า งว่ า ประโยคที ผู้ ส มั ค รทุ ก คนคิ ด จะตอบอย่ า ง เพราะฉั น ผมเปนคนตั งใจ ทํา งานอย่ า งหนั ก นั นควรหลี ก เลี ยง

/

สุ ด ท้ า ยแล้ ว ก่ อ นวั น สั ม ภาษณ์ ก็ อ ย่ า ลื ม พั ก ผ่ อ นให้ เ พี ย งพอ ไปถึ ง ที นั ด หมายก่ อ นเวลา พร้ อ มพกพาความมั นใจให้ เ ต็ ม เปยม อย่ า กดดั น และอย่ า ฝน พยายามแสดงออกถึ ง ความเปนตั ว ของตั ว เอง และนํา สิ งที เตรี ย มมาตอบคํา ถามให้ สุ ด ความสามารถไปเลย

WEGOINTER.COM


HEALTH

&

BEAUTY

5 ท่ า บริห าร ต้ า นอาการนิ วล็ อ ค

หลายคนที เล่ น โทรศั พ ท์ เ ปนประจํา คงเคยรู ส ้ ึ ก เจ็ บ ทรมานที บริเ วณนิ วมื อ กั น ไม่ ม ากก็ น้ อ ย ทั งนําหนั ก ของโทรศั พ ท์ การใช้ง านอย่ า งยาวนาน และสภาพร่า งกาย ล้ ว นเปนเหตุ ป จจั ย ที ทํา ให้เ กิ ด อาการนิ วล็ อ ค หรือ ที เรีย กกั น ว่า ‘ โรคนิ วล็ อ ค ’

โรคนี เกิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องนิ วมื อ ที ไม่ ส ามารถงอหรือ เหยี ย ดได้ อ ย่ า ง ปกติ อาจเปนนิ วเดี ย วหรือ หลายนิ ว โดยสาเหตุ เ กิ ด จากการเปลี ยนแปลงที ปลอกเอ็ น บริเ วณข้ อ โคนนิ วหนาขึ น เอ็ น บวม ทํา ให้ป ลอกรัด เอ็ น มากขึ นอาการมี ห ลายระยะ ในระยะแรกอาจเพี ย งแค่ ป วดตึ ง กดเจ็ บ บริเ วณข้ อ โคนนิ ว ระยะที 2 งอนิ วสะดุ ด นิ วติ ด เหยี ย ดไม่ อ อก ต้ อ งใช้วิธีง้ า งออก ระยะที 3 งอนิ วไม่ ไ ด้ หรือ งอได้ แล้ ว นิ วติ ด เหยี ย ดไม่ อ อกต้ อ งช่ว ยง้ า งออก จนไปถึ ง ระยะที

4

นิ วติ ด อยู่ น าน ข้ อ นิ วยึ ด ติ ด


ท่ า บริห ารมื อ เบื องต้ น จะมี ท่ า อะไรบ้ า ง ไปดู กั น เลย ท่ า ที 1 ยกที ล ะนิ ว เริมต้ น ด้ ว ยการวางฝามื อ บนโต๊ ะ หรือ บนพื นผิ ว เรีย บๆ แล้ ว ยกนิ วมื อ ขึ นที ล ะนิ ว โดยใช้เ เรงเท่ า ๆ กั น ค้ า งไว้ 2 – 3 วิน าที ทํา ทั งหมด 15 เซ็ต

ท่ า ที 2 ยื ด นิ วเปนรู ป ตั ว วี

เริมต้ น ด้ ว ยการทํา นิ วรู ป ตั ว วี หรือ กรรไกรในข้ า งที มี อ าการบาดเจ็ บ แล้ ว ใช้นิ วโปงและนิ วชีของมื อ อี ก ข้ า ง แยกนิ วรู ป ตั ว วี โดยใช้แ รงให้ยื ด ออกช้า ๆ ทํา ซํา 5 ครัง 3 เซ็ต

ท่ า ที 3 ทํา นิ วมือ เปนวงกลม วางนิ วที ได้ ร บ ั บาดเจ็ บ มาแตะกั บ นิ วโปง ให้เ ปนเปนรู ป วงกลม ( คล้ า ยท่ า โอเค ) ทํา ค้ า งไว้ป ระมาณ 5 วิน าที ทํา ซํา 10 ครัง

ท่ า ที 4 ออกกํา ลั ง กายด้ ว ยลู ก เทนนิ ส ท่ า นี อาจจะต้ อ งเตรีย มอุ ป กรณ์ สั ก เล็ ก น้ อ ย ได้ แ ก่ ลู ก เทนนิ ส หรือ ลู ก บอลขนาดเล็ ก ที ยื ด หยุ่ น ได้ ถื อ ลู ก เทนนิ ส ไว้ใ นฝามื อ แล้ ว บี บ ลู ก บอล ค้ า งไว้ป ระมาณ 5 วิน าที แล้ ว ปล่ อ ยออก   ทํา ทุ ก วัน ๆ ละ 5-10 ครัง

ท่ า ที 5 กํา มือ แบมือ แบบฝกหัด นี มี ข้ อ ดี ต รงที ช่ว ยฝกกํา ลั ง นิ วมื อ ทํา ให้ก ล้ า มเนื อผ่ อ นคลายมากขึ น วิธีก ารคื อ ให้กํา มื อ ค้ า งไว้ แล้ ว แบมื อ ค้ า งไว้ 1-2 วิน าที   ทํา ซํา 15 ครัง 3 เซ็ต

ที มา :

1-2

วิน าที

https://www.thaihealth.or.th


แ น ะ นํา ห นั ง สื อ น่ า อ่ า น บริก ารยื ม - คื น หนั ง สื อ แนวจิ ต วิท ยา ให้กํา ลั ง ใจ ห้อ งสมุ ด กํา ลั ง ใจ สํา นั ก งานให้คํา ปรึก ษาฯ อาคาร วัน จั น ทร์- ศุ ก ร์ เวลา 08.00-16.30 น .

D1

ห้อ ง

คนเก่ ง พั ก เปน ผู้ เ ขี ย น : Brad Stulberg, สํา นั ก พิ ม พ์ : Bingo หมวด : จิ ต วิท ยา

127

Steve Magness

อดี ต ที ปรึก ษาทํา เนี ย บขาว และ Stevee Stulberg โค้ ช นั ก กี ฬ าโอลิ ม ปก หัน ไปจั บ เข่ า คุ ย กั บ อั จ ฉริย ะจากทุ ก วงการทั วโลก ได้ ข้ อ สรุ ป มาว่า " สู ต รลั บ คนเก่ ง ไม่ ใ ช่แ ค่ ก ารฝกฝน แต่ อ ยู่ ที การพั ก ให้เ ปนต่ า งหาก " Brad Stulbrg

ถึ ง เวลากลั บ มาดู แ ลหัว ใจตั ว เอง ผู้ เ ขี ย น : Jin Young Park สํา นั ก พิ ม พ์ : springbooks หมวด : จิ ต วิท ยา มั น ก็ แ ค่ วัน แย่ ๆ อี ก วัน ที ผ่ า นไป เชือเถอะว่า วัน ที สดใสจะกลั บ มาอี ก ครัง วัน มี 24 ชัวโมง เราใช้เ วลาส่ ว นใหญ่ ไ ปกั บ อะไร อยู่ กั บ ใคร จํา ได้ มั ย ครังสุ ด ท้ า ย ที เราได้ ท บทวน ตั ว เองอย่ า งจริง ๆ จั ง ๆ นั นเมื อไหร่กั น ... 1


หั ว เ ร า ะ วั น ล ะ นิ ด . . ^ ^

คนที ทํา ใจได้ . .


กิจกรรมแนะนําเดือนนี


Profile for student-support MFU

สื่ออารมณ์ดี R-romdee ฉบับเดือนตุลาคม 2563  

รวบรวมข้อมูลสาระดีๆ คัดสรรมาจากแหล่งต่างๆ บทความให้กำลังใจ แบบทดสอบจิตวิทยา เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี

สื่ออารมณ์ดี R-romdee ฉบับเดือนตุลาคม 2563  

รวบรวมข้อมูลสาระดีๆ คัดสรรมาจากแหล่งต่างๆ บทความให้กำลังใจ แบบทดสอบจิตวิทยา เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี

Advertisement