Page 1

đ&#x;“¸ by Ngo Minh Tuan https://pixabay.com/p-4036130
ด้วยรักและกำลังใจ

“กำรอยู่กบ ั ควำมเปลีย ่ นแปลงอย่ำงมีควำมสุข” หลายคนกลัวการเปลี่ ย นแปลง กลัวว่าเปลี่ ย นแล้ วจะไม่ ดี จะปรั บ ตัวไม่ไ ด้ กลั ว โน่ น กลั ว นี่ กลั ว สารพั ด แค่ ก าร เปลี่ ย นที่ บ างคนยั ง ไม่ ค่ อ ยอยากจะ Cr.www.nicetofit.com/คาคม เปลี่ยนเลยชินกับที่ไหนแล้ วก็ ไม่อยาก เวลา/ ย้ าย ซึ่งในความเป็ นจริ งชีวิตคนเราต้ อง เปลี่ ย นแปลงทุก วิ น าที เพราะในแต่ ล ะ ชัว่ โมงแต่ละนาที เซลล์ในร่ างกายตายไป และเกิดใหม่เป็ นล้ านเซลล์ เราจะห้ ามไม่ให้ แก่ ไม่ให้ โต หรื อห้ ามการเปลี่ยนแปลงครัง้ ยิ่งใหญ่อย่างความตายที่ไม่มีใครหนีพ้น ในเมื่อต้ องยอมรับอยู่แล้ ว ก็ส้ ยู อมรับอย่างมี ความสุขไปเลยดีกว่า วิธีที่ทาให้ เราอยู่กบั ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข เมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ หลายคนต่อต้ าน ไม่ยอมรับ กลัวโน่น บ่นนี่ ซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติเมื่อต้ องเจอสิ่งที่ไม่ค้ นุ ชิน แต่จะดีกว่า ไหม ถ้ าเปลี่ยนจากการบ่น การท้ อใจในโชคชะตา มาเป็ นการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ให้ ได้ อย่างรวดเร็ว วิธีนี ้จะช่วยให้ คณ ุ ปรับตัวได้ เร็ วขึ ้น เมื่อปรบตัวได้ ยอมรับความจริ ง ได้ ก็มีความสุขได้ คนเราจะให้ อยู่ๆ ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิ ดขึน้ ได้ ทันทีคงไม่ใช่เรื่ องง่าย และคงไม่มีใครทาได้ ด้วย เพราะขึ น้ ชื่ อว่าความ เปลี่ยนแปลงย่อมนามาซึ่งความไม่ค้ นุ เคย และนาไปสู่การค่อยๆปรับตัวเพื่อให้ ค้ นุ ชิน ดังนันจึ ้ งต้ องให้ เวลาตัวเองเพื่อเรี ยนรู้ ที่จะปรับตัวยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น


ต้ องให้ เวลา ระยะเวลาก็เป็ นสิ่งที่สาคัญ ถ้ าใช้ เวลาอยู่นานสองนานแต่ก็ยังปรับตัว ไม่ได้ เสียทีก็คงไม่ถูกต้ องนัก ตามหลักแล้ วคือต้ องพยายามเปลี่ยนตัวเอง ยอมรั บ ความจริ งและใช้ เวลาปรับตัวให้ เร็ วเพื่อจะได้ ไม่เป็ นทุกข์ให้ มาก จริ งอยู่ที่ต้องยอมรั บมันให้ ได้ ต้ องใช้ เวลาอยู่กับ มัน แต่ไม่จาเป็ นต้ องตลอดเวลา เมื่อมาถึงจุดหนึ่ ง การผ่อนคลายและปล่อยวางดูบ้าง ก็ทาให้ เราเผชิญหน้ ากับความเปลี่ยนแปลงได้ ดีขึ ้น เมื่ อ ยอมรั บ ความจริ ง แล้ ว ท าอย่ า งไรให้ เ ราอยู่ กับ ความ เปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีความสุข ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ าตรั สว่าเราควร ต้ องเจริ ญมรณานุสติอยู่บ่อยๆ การเจริ ญมรณานุสติคือการระลึกว่าชีวิตไม่ยงั่ ยืน ไม่มี อะไรแน่นอนแต่สิ่งแน่ นอน คือความตาย คนที่ไม่ระลึก ถึ ง ค ว า ม ต า ย เ ล ย เมื่อความตายใกล้ เข้ ามาก็ จะเกิ ดอาการกลัว แต่คนที่ เข้ าใจและเตรี ย มพร้ อมอยู่ แล้ วเมื่อถึงคราวตายมาถึง ก็ พ ร้ อ ม เ ผ ชิ ญ หน้ า ด้ ว ย ความไม่หวาดหวัน่ เพราะมีการเตรี ยมตัวตังหลั ้ กมาแล้ ว การนึกถึงความตายไม่ได้ ทาให้ เราท้ อ หดหู่หรื อเศร้ าหมอง แต่คนที่หมัน่ ระลึก นึกถึงความจริ งของชีวิตว่าความตายเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะทาให้ เราพร้ อมเผชิญ กับความเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้ วยความกล้ าหาญ ด้ วยสติ เพราะแม้ แต่ความจริ งที่ ยิ่งใหญ่อย่างความตายเรายังไม่กลัว ก็ไม่ร้ ู จะไปกลัวกับความเปลี่ยนแปลงทาไม… www.today.line.me/th/pc/article/เทคนิคอยูก่ บั ความเปลี่ยนแปลง


แบบทดสอบทายใจ ทายนิสัยจากสิ่งแรกที่เห็นทักษะทีจ่ ำเป็ นในศตวรรษที่ 21


ที่มา http://www.okmd.or.thข่าวดีสาหรับนิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ชันปี ้ ที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี ) หรื อ ชันปี ้ ที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี ) หรื อ ชันปี ้ ที่ 4 (หลักสูตร 6 ปี ) *** ในสาขาและมหาวิทยาลัยที่กาหนด *** เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง มูลค่าทุนละกว่า 30,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัด พร้ อมได้ เข้ ารับการฝึ กงาน กับบริ ษัทชันน ้ าในเครื อ อีกทังได้ ้ เข้ าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นาระดับโลก และเรี ยนภาษาอังกฤษฟรี !!! สามารถสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ แล้ ว ตังแต่ ้ วนั จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ FB : CP Scholarship Line ID: C.P.Scholarship (http://nav.cx/9mgbeKK) หรื อ หน่วยงานกิจการนิสิต นักศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัย Link สมัครทุนอุดมศึกษา : https://forms.gle/ouAtNKsK9TAxWPhP7 สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ ฝ่ ายทุนการศึกษา https://www.facebook.com/MFUSCS/
ภาษาอังกฤษใครว่ ายาก แคปชั่นภาษาอังกฤษรั บหน้ าฝนให้ คูลกว่ าใคร เข้ าหน้ าฝนแล้ ว ใครที่กาลังมองหา caption เด็ดๆ โดนๆ ในแบบภาษาอังกฤษไว้ ต้ อนรับฤดูแห่งความชุ่มฉ่า เรารวบรวมมาให้ แล้ ว อย่าลืมเรี ยนรู้คาศัพท์จากแคปชัน่ แล้ วลองเลือกเอาไปใช้ เก๋ๆ กันดูนะคะ  “Life is a series of ups and downs. And the sunshine follows the rain.” ชีวิตมีขึ ้นก็ย่อมมีลงเป็ นอย่างนี ้เรื่ อยมา, เหมือนเช่นมีแดดออกหลังฝนหยุดตก  “It takes both rain and sunshine to make a rainbow.” มันต้ องมีทงสายฝนและแสงแดดเพื ั้ ่อที่จะสร้ างสายรุ้งได้  “Everybody wants happiness, nobody wants pain. But you can’t have rainbow without a little rain.” ทุกคนย่อมอยากมีแต่ความสุข และไม่มีใครอยากเจ็บปวดทังนั ้ น้ แต่คณ ุ จะไม่ได้ เจอสายรุ้ ง หากไม่ยอมให้ มีฝนตกก่อนบ้ าง  “When it rains, look for rainbows. When it’s dark, look for stars.” เมื่อฝนตกให้ มองหาสายรุ้ ง เมื่อใดที่มืดมิดให้ มองหาดวงดาว  “When others try to rain on your dreams, carry an umbrella and dream on!” เมื่อมีใครพยายามทาฝนตกใส่ความฝั นของคุณ ให้ กางร่ มไว้ แล้ วฝั นต่อไป!


 “Storms make trees take deeper roots.” พายุทาให้ ต้นไม้ ต้องหยัง่ รากลึกมากยิ่งขึ ้น  “Let the rain wash away all the pain of yesterday.” ปล่อยให้ สายฝนช่วยชาระล้ างความเจ็บปวดของวันวาน

 “Life is not about waiting for the storm to pass, but learning to dance in the rain.” ชีวิตไม่ใช่การเฝ้ารอให้ พายุผ่านพ้ นไป แต่คือการเรี ยนรู้ ที่จะเต้ นราในสายฝน  “It’s okay to cry, the sky does it too.” ถ้ าจะร้ องไห้ ก็ร้องไปเลย ขนาดท้ องฟ้ายังร่ าไห้ เหมือนกัน  After the rain, the grass will always grow. เมื่อสายฝนได้ ผ่านพ้ นไป ต้ นไม้ ใบหญ้ าก็ย่อมเจริ ญเติบโต ที่มา: https://www.trueplookpanya.com
❤️
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.