Page 1

Duãan Kovaåeviñ

Svetlana Velmar-Jankoviñ

Ivo Andriñ

Slobodan Jovanoviñ

Nikola Paãiñ

Vida Ognjenoviñ

David Albahari

Radoslav Petkoviñ

Dragan Velikiñ

Ljubomir Simoviñ

Mihajlo Pantiñ

Vojislav Despotov

Mileta Prodanoviñ

Saãa Obradoviñ

Goran Milaãinoviñ

Nemanja Rotar

Srðan V. Teãin

Vlaho Bogiãiñ

MCMXCIII MMIX

Nenad Veliåkoviñ


MCMXCIII MMIX Tradicija postojiju kuñu

Deo tima na kraju XX veka

Izdavaåki i kulturoloãki projekat „Stubovi kulture“ pokrenut je 6. jula 1993. godine, prvobitno pod imenom „Vreme knjige“, dok pod sadaãnjim imenom naãa kuña radi od maja 1996. Za ãesnaest godina postojanja pokazali smo da se i u najteæim vremenima mogu osmisliti vreme knjige i stvoriti trajne vrednosti koje su stubovi jedne nacionalne kulture. Poåivajuñi na vrañanju tradiciji privatne svojine i graœanskih vrednosti, izdavaåka koncepcija „Stubova kulture“ predstavlja poduhvat planiranog „stvaranja tradicije“. „Stubovi kulture“ su za ãesnaest godina postojanja okupili veñinu vodeñih srpskih pisaca. „Stubovi kulture“ su profilisani kao izdavaå savremene srpske knjiæevnosti, izdavaå reprezentativnih savremenih svetskih pisaca, klasiånih dela svetske knjiæevnosti, edicija domañe istoriografije, politiåke teorije i istorije ideja, izdavaå monografija i izdavaå kljuånih domañih ekonomskih autora. Za ãesnaest godina rada „Stubovi kulture“ su objavili preko 600 naslova u tiraæu veñem od 750.000 primeraka. Te knjige su obeleæile noviju srpsku knjiæevnost i kulturu. Objavljujuñi ozbiljne knjige za ozbiljne åitaoce, ispunili smo obeñanje da se åitaoci moraju poãtovati. Knjige ove izdavaåke kuñe dobile su preko sto knjiæevnih nagrada, meœu kojima su pet NIN-ovih nagrada za roman godine, åetiri Vitalove nagrade za najbolju knjigu godine, dve Andriñeve nagrade za najbolju knjigu priåa, itd. U srediãte izdavaãtva vratili smo dve institucije: pisce koji stvaraju knjige i åitaoce u åijim rukama knjige zadobijaju smisao. Pokazali smo da u Srbiji postoje odliåni pisci i da postoji joã viãe odliånih åitalaca. Povezali smo takve pisce i takve åitaoce u istinsku kulturnu zajednicu. I tako smo ispunili obeñanje da ljudi razliåitih generacija, sa politiåkim i poetiåkim razlikama mogu da se okupe oko zajedniåkog posla promene standarda i kvaliteta jedne profesije i jednog druãtva. Pokazali smo da je knjiæevnost najbolji proizvod Srbije. Naãi autori su oni koji stvaraju takav proizvod. Osnovani kao izdavaå savremene srpske knjiæevnosti, „Stubovi kulture“ postali su kljuåni promoter srpske knjiæevnosti u svetu. Autori „Stubova kulture“ bili su tokom poslednjih ãesnaest godina gotovo jedini srpski pisci koji su kontinuirano prevoœeni na vodeñe svetske jezike. „Stubovi kulture“, pri tome, saraœuju sa najveñim izdavaåima u evropskim i vanevropskim sredinama. U poslednjih ãesnaest godina objavljeno je viãe od 100 knjiga autora „Stubova kulture“ na 26 jezika u preko 30 zemalja. Iz knjiga autora „Stubova kulture“ proistekli su i mnogobrojni pozoriãni i filmski projekti. Sve to ne bismo mogli sami, bez pisaca koje smo okupili i bez åitalaca kojima se obrañamo. Sa njima smo na istom poslu. Zbog toga sa svojim autorima nekoliko puta tokom godine obiœemo Srbiju susreñuñi se sa åitaocima. I tako ispunjavamo obeñanje da ñemo stalno povezivati ljude koji poãtuju svoju proãlost, hoñe da razumeju sadaãnjost i proveravaju liånu odgovornost za sopstvenu buduñnost. Zato smo svih ãesnaest godina dosledno ostvarivali profil koji je unapred, pri osnivanju, pored misije i cilja kuñe, definisao P. Markoviñ, a D. Ãeviñ pretvorio u tehniåke i dizajnerske standarde. Tako je od jedinstvene koncepcije, za ãesnaest godina „stvorena tradicija“ pri åemu je svako od pojedinaca u brojnom kreativnom timu dao svoj liåni doprinos. Osnivaå P. Markoviñ je 2001. predao upravljaåka prava menadæmentu kuñe. Poãtovani åitaoåe, rezultat naãeg zajedniåkog rada svih ovih godina je da moæemo s ponosom da konstatujemo: TRADICIJA POSTOJI. ÅITANJE JE PRIVATNA STVAR. A IME JE ZNAK. Direktori: Predrag Markoviñ Milan Pajeviñ PRVIH Vesna Teãiñ

16

GODINA

Jedan potpis: osnivanje Stubova, 800 knjiga, 260 zakona, dræavni simboli, Ustav Srbije

Urednici: Predrag Markoviñ Gojko Boæoviñ Tanja Rosiñ Mileta Prodanoviñ Ivan Radosavljeviñ

Dizajneri: Duãan Ãeviñ Nenad Bañanoviñ Operativni urednik: Aleksandra Raãiñ Gradiãtanska 15, Beograd tel: 011 2403-122; 2404-687; fax: 2422-276 e-mail: redakcija@stubovi.co.rs

Na koricama: 1. V. Aleksandrov pokazuje pobedniåki dres 2. I. Radosavljeviñ u baãti Stubova sa prepunim ãeãirom


Ljubomir Simoviñ

Goran Milaãinoviñ

Planeta Dunav

Trougao, kvadrat

poezija 88 STR, ÑIRILICA CENA: 490 din. KLUB ÅITALACA: 319 din.

Nova knjiga poezije vodeñeg srpskog pesnika. Stihovi koji nas lucidno propituju ãta smo bili, i kroz prizmu neoåekivanih metafora suoåavaju sa onim ãto ne zasluæujemo da budemo. Zavrãna knjiga pesniåke trilogije, posle zbirki Ljuska od jajeta i Taåka, kroz simoviñevsku mreæu pitanja i odgovora, prosejava arhetipske teme ljudske prirode: odnos lovca i lovine, åoveka i Boga, vrednosti i pijace, malog i velikog, prolaznog i trajnog; i na upeåatljiv naåin povezuje slike neolitske kulture Vinåe sa trgovima i pijacama metropole, moral primitivnog sa moralom civilizovanog åoveka, zakone prirode sa ljudskim zakonima. Tako se, kroz zadivljujuñi paradoks, pred åitaocem u vremenu otvara åudesni prostor planete Dunav.

roman 256 STR, LATINICA CENA: 730 din. KLUB ÅITALACA: 475 din.

Vrhunsko ostvarenje pisca u naponu autorske snage i nadahnuña. Ovo je roman o odrastanju u Beogradu tokom osamdesetih godina XX veka, o panku, stripovima i osvajanju slobode, o intelektualcima u ratu i emigraciji, o neobiånim ljubavnim geometrijama, o sliånostima i razlikama izmeðu ludila i „normalnosti“. O iskustvu i meri i ljubavnoj ostvarenosti i æivotnom smirenju, uz mnogo hladnog piva na osunåanoj atinskoj terasi. Generacijska priåa åije gorko-slatko razreãenje krije pomirenost sa trajnom nerazreãenoãñu „velikih pitanja“ identiteta, ljubavi i ukorenjenosti, i rezignirano-veseli pristanak na trajni trud njihovog razreãavanja. Junaci Gorana Milaãinoviña nas na ubedljiv naåin prisiljavaju da ostanemo u prostoru i dilemama, u trouglovima i kvadratima lavirinta kojim veñ poslednjih dvadeset godina lutamo – sve viãe kao njegovi dobrovoljni stanari, sve manje kao zatoåenici.

Ðorðe Bubalo

Antal Serb

Pisana reå u srpskom srednjem veku

Putnik i meseåina

istoriografija 335 STR, ÑIRILICA CENA: 930 din. KLUB ÅITALACA: 605 din.

Originalna, temeljna i zanimljiva istoriografska studija o koriãñenju pisanih dokumenata u svakodnevnom æivotu Srba u srednjem veku. Na koji naåin se pismenost ispoljavala i koristila u domañinstvu, u trgovini, administrativnom opãtenju izmeðu pojedinaca i institucija? Koje su dokumente srednjovekovni Srbi åuvali, i na koji naåin? Ko je, mimo manastirskih centara, meðu Srbima pisao, ãta je pisao i u kojim prilikama? To su pitanja na koja odgovara Ðorðe Bubalo u knjizi pisanoj nadasve struåno i nauåno, ali pitkim, razumljivim i elegantnim stilom u kojem ñe åitalac dodatno uæivati.

roman preveo Arpad Vicko 256 STR, LATINICA CENA: 810 din. KLUB ÅITALACA: 527 din.

Svadbeno putovanje zapoåeto u Veneciji postaje koãmar onog trenutka kad mladoæenja uðe u pogreãan voz. Sluåajni rastanak pretvoriñe se u dugo bekstvo od malograðanske idile koju za glavnog junaka reæiraju supruga i porodica. Utvare iz boemske proãlosti defiluju pred åitaocem: meðu njima su incestuozni blizanci, zamonaãeni Jevrejin i podmukli bonvivan. Senoviti i tajanstveni gradovi Umbrije i Toskane dodaju ovoj srednjoevropskoj melodrami o sazrevanju nijanse gotske fantastike i satire. Putnik i meseåina je boemska rapsodija o Evropi u godinama uspona faãizma, ironiåna i nostalgiåna. Preveden na engleski, nemaåki, ãpanski, francuski, italijanski i poljski, a samo na nemaåkom imao je za kratko vreme deset izdanja.

3


Slobodan Vladuãiñ

Forward roman 330 STR, LATINICA CENA: 890 din. KLUB ÅITALACA: 579 din. Ko sve strada kada se ukrste fudbal i zloåin, rijaliti ãou i detektivska potraga? A ãta sve moæe da se desi u Rumuniji kad si mrtav? Prvi dribling krimiñ u srpskoj knjiæevnosti! Iz pera Slobodana Vladuãiña i duãe elektronske kulture. U toboganskom slalomu, u ritmu zloåina i ADSLa, jureñi u susret snovima i otpacima medijski predozirane civilizacije, Slobodan Vladuãiñ komanduje: Forward! Ovaj tehno-krimiñ u kojem teret reãavanja zloåina pada na ultimativnu saznajnu istancu – TV ekipu, balansira nesigurnim i promenljivim identitetima, razotkriva tajnu agendu novog globalizma i garantuje urnebesno dobru zabavu.

Saãa Obradoviñ

Drugi drugi svijet roman 120 STR, ÑIRILICA CENA: 490 din. KLUB ÅITALACA: 319 din. Roman o jednom zloåinu i jednoj ljubavi u vrtlogu rata u Bosni, o kajanju i ispaãtanju. Ispripovedan iz perspektive negativnog junaka, Jovana Juriãiña, sa virtuoznom uverljivoãñu i knjiæevnom veãtinom koje åitaocu omoguñavaju da se toliko uæivi u roman da olako zaboravi da åita delo fikcije. Potresno, dirljivo i podsticajno ãtivo, dinamiåan i uzbudljiv roman koji se åita u dahu. Knjiga koju je autor godinama dræao u fijoci, prljava tajna koja se konaåno mora skinuti sa savesti. Saãa Obradoviñ kojeg znamo kao raskoãnog pripovedaåa, ovde se otkriva kao virtuoz u liãavanju, ogoljavanju priåe, odbijajuñi lakoñu oproãtaja, osude ili moralne pridike. Åitalac je osuðen da se bez distance i pripreme suoåi sa priåom antijunaka.

Nagrada „Borislav Pekiñ“

Andrija Matiñ

Ãaht

roman 160 STR, LATINICA CENA: 720 din. KLUB ÅITALACA: 468 din.

Drugi roman Andrije Matiña je nemilosrdno prodorna antiutopija srpskog druãtva u bliskoj buduñnosti, zasnovanoj na premisama nacionalistiåkog izolacionizma, ksenofobije i demagogije. Tragiåki naboj ovog romana ima intenzitet koji se retko sreñe u naãoj savremenoj prozi. Perfektno uobliåena narativna linija, koja glavnog junaka sunovrañuje u bezdan politiåkog, istorijskog i liånog poraza, åini ovaj roman ãtivom koje se åita sa grozniåavim uzbuðenjem. Tekst ovog romana uobliåen je strogim, uzdræanim, hladnim i preciznim jezikom, koji stvara kontrast pripovednoj materiji i predstavljenom literarnom svetu.

Borivoje Adaãeviñ

Åovek iz kuñe na bregu

roman 121 STR, LATINICA CENA: 510 din. KLUB ÅITALACA: 332 din.

Prvi roman Borivoja Adaãeviña oæivljava na srpskoj proznoj sceni iskustvo literature kao jeziåkog artefakta, kao umetnosti gustog reåeniånog tkanja koje se lepotom i individualnoãñu zvuka i ritma, izvanrednom poetskom slikovitoãñu i znaåenjima koja grade tok pripovesti, nameñe åitaoåevoj maãti kao majstorski uobliåen literarni univerzum. Priåu o pristupu umetnosti, i odustajanju od nje, o ljubavnom gubitku kao iskustvu koje zahteva interpretativnu posveñenost da bi se otvorilo kao emotivno intenzivna faza koja je sastavni, pa i nuæni deo procesa sazrevanja, Adaãeviñ pripoveda lirizovanim, artistiåkim narativnim glasom koji åitanje ove knjige åini uzbudljivim i iznenaðujuñe lepim åitalaåkim susretom. Ovaj roman svrstava se u sam vrh naãe savremene proze, gde za sebe nalazi osobeno, usamljeno, a tim vaænije i istaknutije mesto. Nagrada „Borislav Pekiñ“

4


David Albahari

Dragan Velikiñ

Nema pesma

Beograd i druge priåe

izabrane priåe 244 STR, LATINICA CENA: 750 din. KLUB ÅITALACA: 488 din.

Neprevaziðeni majstor kratke forme u naãoj savremenoj prozi, David Albahari zbirkom priåa Nema pesma åitaocima nudi na jednom mestu, izmeðu korica, samu suãtinu i niz vrhunskih ostvarenja svog proznog umeña. Pouzdani brevijar Albaharijeve prozne umetnosti u poslednjih tridesetak godina. Nema pesma otvara novi ciklus pripovedaåkih kolekcija naãih vodeñih pisaca. Napravljen petnaest godina posle Izabranih priåa, ovaj izbor nas suoåava sa åinjenicom da je D. Albahari, koji je u istom periodu obeleæio srpsku knjiæevnost kratkim romanima, ispisao i neke od svojih najboljih pripovedaåkih stranica i objavio gotovo isti broj priåa kao i u prvih petnaest godina stvaralaãtva kada ga je kritika i publika prevashodno prepoznavala kao majstora kratke forme. Zato se Nema pesma doæivljava kao kruna celokupnog pripovedaåkog opusa D. Albaharija åiji je jedan deo bio „skriven“ u senci romanesknih uspeha.

Dunja Radosavljeviñ

Paprat

roman 149 STR, LATINICA CENA:520 din. KLUB ÅITALACA: 338 din.

Novi, joã izazovniji, smeliji i soåniji roman provokativne i æestoke mlade spisateljice koja ne ãtedi ni sebe, ni svoje likove, ni Tebe, åitaoåe! Autentiåan narativni glas koji je formirala u prethodnom romanu autorka åuva i prenosi u novi, nastavljajuñi priåu o emocionalnim lomovima, porodiånim traumama, iskustvima odrastanja i njihovom delovanju u zrelom dobu, o pokuãajima nalaæenja emocionalnog ispunjenja i telesnog zadovoljenja, sve to u prepoznatljivom, visoko individualizovanom okruæenju danaãnjeg Beograda i njegovih æitelja.

izabrane i nove priåe 212 STR, LATINICA CENA: 710 din. KLUB ÅITALACA: 462 din.

Viãestruko ostvaren kao romansijer i traæen kao esejista, Dragan Velikiñ je ostao skoro potpuno nepoznat savremenoj åitalaåkoj publici kao pripovedaå. Beograd i druge priåe su zato ne samo rezultat kritiåkog izbora iz Pogreãnog pokreta i Staklene baãte (knjiga kojima je Velikiñ zapoåeo knjiæevnu karijeru) veñ i ukupan presek pripovedaåkog opusa koji je åesto nastajao na margini ili izvan srediãta paænje naãe javnosti. Naslovna priåa „Beograd“ i poslednji pripovedaåki fragment „Vozovi“ åine okvir u kojem se iz senke, sa doslednim manirizmom, åitaocu iznova predstavljaju u novom svetlu situacije, razdoblja, toponimi i junaci koji su obeleæili svet Velikiñevih romana.

Mileta Prodanoviñ

Hermelin

izabrane i nove priåe 244 STR, LATINICA CENA: 750 din. KLUB ÅITALACA: 488 din.

Treña knjiga u novom ciklusu elitne biblioteke „Izbor“ saæima raznovrsno iskustvo verovatno najimaginativnijeg srpskog pripovedaåa danas, omoguñavajuñi åitaocu zadivljujuñu avanturu „po slikama i etiketama“ koliko i kroz „nebesku operu“ vrhunske proze. Od najboljih priåa iz Prodanoviñevih ranih zbirki, preko pripovednih vrhunaca njegovog zrelog i nagradama ovenåanog perioda, do novih pripovedaka pisanih specijalno za ovo izdanje, Hermelin donosi promiãljen, åitalaåki atraktivan i temeljno saåinjen izbor iz kratkih proznih formi ovog izuzetno maãtovitog prozaiste i rasnog pripovedaåa, åije kratke priåe, rame uz rame sa njegovim romanima, stoje u samom vrhu savremene srpske knjiæevnosti.

5


Zorica Bajin Ðukanoviñ

Ljiljana Dugaliñ

Said, kralj suncobrana

Crteæ na dlanu

priåe 180 STR, LATINICA CENA: 530 din. KLUB ÅITALACA: 345 din.

Godinama iãåekivana, nova zbirka priåa Zorice Bajin Ðukanoviñ govori o lepoti i mladosti kao izvorima nadahnuña, o ljubavnim razotkrivanjima i goråini razoåaranja, o umetnosti i stvaranju kao antipodima bolnih ponora veãtaåkih rajeva i konaånog tragizma. Knjiga zrele smirenosti poimanja, koju ñete voleti i iznova åitati. Zorica Bajin Ðukanoviñ nenametljivo u svet priåa uspeva da transponuje iskustva modernih prozaista i sopstveno bogato iskustvo i imaginativnu slikovnost fotografa, kao i lirizam i ekspresivnost pesniåkog iskustva.

Nova zbirka priåa proãlogodiãnje dobitnice Andriñeve nagrade. Crteæ na dlanu je zbirka koja donosi istanåane, izvanredno senzibilne prikaze kompleksnosti porodiånih emocija; ovo je knjiga ispunjena toplinom i razumevanjem za bliænjeg, kao i prodornom misaonim dubinom koja ne biva nimalo zamagljena patosom saoseñajnosti i precizne empatije. Kao retko koju u naãoj savremenoj prozi, ovu knjigu karakteriãu razumevanje deåje perspektive i doæivljaja sveta; nalik deåjem crteæu, i Crteæ na dlanu pored junaka uvek sadræi i lik deteta koje crta. Knjiga koja oåarava åitaoca svojom nepretencioznoãñu i emocionalnom dubinom.

Nemanja Mitroviñ

Duãan Kovaåeviñ

Rim ili mir

Meda peva bluz

priåe 156 STR, LATINICA CENA: 530 din. KLUB ÅITALACA: 345 din.

Nova zbirka pripovedaka majstora postmoderne lirske proze. U igri pravih i laænih, alternativnih i dubokih znaåenja, Mitroviñ preobraæava mitske i istorijske reference, meãajuñi ih sa temama i liånostima iz srpske knjiæevne istorije, da bi stvorio prozno tkanje karakteristiåne elegancije, lepote i duhovitosti. Nova generacija åitalaca ñe ovom zbirkom steñi novog omiljenog pisca, a osvedoåeni poãtovaoci Mitroviñevog, prividno nevelikog, opusa ovde otkrivaju do sada nepoznate osobine njegovog pripovedanja: ironiånu „grubost“ u svoðenju na istu ravan etimoloãkog i aksioloãkog sloja mitova i arhetipova koje u sebi veñ nosimo, ali ne kao znanje nego kao predrasudu.

6

priåe 92 STR, ÑIRILICA CENA: 450 din. KLUB ÅITALACA: 293 din.

roman 305 STR, ÑIRILICA CENA: 870 din. KLUB ÅITALACA: 566 din.

Posle izdanja na engleskom, Bruin Sings the Blues, roman Duãana Kovaåeviña vrañamo u „ozbiljne korice“ i u originalu. Kao i u prvom romanu Bila jednom jedna zemlja, Duãan Kovaåeviñ i u Medi uspeva da oåuva briljantnu duhovitost replika, burleskne situacione obrte, fantazmagoriåne slike „stvarnosti“, toliko karakteristiåne za njegove drame i filmove. Filmiånost priåe o medvedu koji govori vodi nas u avanturu stalnog poreðenja stvarnosti cirkusa i cirkusa stvarnosti kroz koje prolaze Kovaåeviñevi junaci. Meda peva bluz je roman kojim kroz kovaåeviñevski obojen i raskoãan svet maãte provejava goråina naãe uzaludnosti da razumemo i pojednostavimo smisao potrage za „normalnim“.


Ljubodrag Dimiñ

Patrik Modiano

Srbi, Jugoslavija i Srbija I deo Srbi i Jugoslavija

U kafeu izgubljene mladosti roman prevela Mirjana Ouaknine 168 STR, LATINICA CENA: 650 din. KLUB ÅITALACA: 423 din.

preraðeno i dopunjeno izdanje istoriografija 260 STR, ÑIRILICA CENA: 710 din. KLUB ÅITALACA: 462 din.

Nastala kao istorijski esej, studija Ljubodraga Dimiña detaljno raslojava odnose srpske nacije, njenih graðana i elite, prema dræavnim iskustvima i tvorevinama: Srbiji i Jugoslaviji. Dok prvi deo daje sumarni pregled ovih odnosa, åuvajuñi osobenost „pogleda sa kraja XX veka“, drugi deo sa detaljnom struånom aparaturom fokusira temu Srba u Hrvatskoj 1945-1990. (izlazi iz ãtampe 15. marta 2010.), a treñi deo (planiran za 6. juni 2010.) opet sumarni pogled na istoriju nastanka, promena, strukture i specifiånosti poloæaja srpske dræave od perioda osamostaljenja do turbulencija u okviru predratnih i poratnih Jugoslavija, zavrãno sa Epilogom, „pogledom sa poåetka XXI veka“, koji sumira prelazak iz dræavnog provizorijuma SRJ i Dræavne zajednice Srbije i Crne Gore u samostalnost.

Tajanstvena mlada æena koja u svom okruæenju izaziva fascinaciju, privatni detektiv koji traga moæda upravo za njom, ljubavnici koji se sreñu i razilaze na ukrãtenim stazama svojih lutanja po noñnom Parizu, beg od ljubavi u brak i beg iz braka radi predavanja ljubavi, trenuci u kojima postaje jasno da je vreme mladosti ostalo nepovratno iza nas, to su elementi novog Modijanoovog romana, utopljeni u jeziåki gustu i muzikalnu pripovedaåku atmosferu po kojoj je ovaj autor prepoznatljiv i voljen.

IZLA ZI 1 5. I 201 0.

IZLAZI 1. DECEMBRA

David Albahari

David Albahari

David Albahari

Pijavice

Mamac

Brat

roman 196 STR, LATINICA CENA: 610 din. KLUB ÅITALACA: 397 din. TRINAESTO IZDANJE

roman 200 STR, LATINICA CENA: 640 din. KLUB ÅITALACA: 416 din. DRUGO IZDANJE

Devet izdanja u Srbiji, osam svetskih izdanja.

Albahari se joã jednom pokazuje kao autor åija poetika nikada ne miruje. Zadræavajuñi osnovne crte modela pripovedanja kakav je koristio u prethodnom romanu, autor istraæuje ponore æuðene porodiåne bliskosti i nepremostive tesnace razdvojenosti, deleñi priåu na dva dela, pripovedajuñi „u dve brzine“.

roman 250 STR, LATINICA CENA: 730 din. KLUB ÅITALACA: 475 din. PETO IZDANJE

Uzbudljiva priåa o dogaœaju s kraja devedesetih koji je promenio sudbinu glavnog junaka, mala povest jevrejske zajednice u Zemunu i Srbiji, priåa o kabalistiåkom eksperimentu, povest o paranoji koja postaje stvarnost i o stvarnosti koja postaje paranoja.

NIN-ova nagrada za roman godine Nagrada Narodne biblioteke Srbije za najåitaniju knjigu godine Nagrada “Balkanika”

7


Svetlana Velmar-Jankoviñ

Oåarane naoåare

knjiga za decu 240 STR, ÑIRILICA CENA: 910 din. KLUB ÅITALACA: 592 din. TREÑE IZDANJE

Prvorazredno delo modernog klasika srpske knjiæevnosti. Knjiga za decu i omladinu. Sedam uzbudljivih priåa o sedam vremena beogradske istorije, od Vinåe i Kelta, preko Rimljana i Slovena, do vremena Despota Stefana Lazareviña, Karaðorða i Kneza Mihaila. Izuzetno napisana i bogato ilustrovana knjiga.

Svetlana Velmar-Jankoviñ

Oæiljak

roman 266 STR, ÑIRILICA CENA: 650 din. KLUB ÅITALACA: 423 din. TREÑE IZDANJE

Novo, znaåajno preraœeno izdanje prvog romana Svetlane Velmar-Jankoviñ. Roman o svetu devojåice posle bombardovanja, kao i o oæiljku koji obeleæava poniæene i odbaåene. Nagrada „Stefan Mitrov Ljubiãa“

Svetlana Velmar-Jankoviñ

Svetlana Velmar-Jankoviñ

Knjiga za Marka

Lagum

priåe 148 STR, ÑIRILICA TVRDI POVEZ CENA: 740 din. KLUB ÅITALACA: 481 din. BROÃIRANI POVEZ CENA: 540 din. KLUB ÅITALACA: 351 din. DVANAESTO IZDANJE

Sedam priåa o srpkim srednjovekovnim vladarima kada su bili deca. Nagrada „Neven“ Nagrada „Politikinog zabavnika“ Obavezna lektira

Svetlana Velmar-Jankoviñ

Nigdina

roman 220 STR, ÑIRILICA CENA: 730 din. KLUB ÅITALACA: 475 din. SEDMO IZDANJE

Napisan iz ugla beogradske profesorke i njenog brata psihijatra u Americi, roman govori o bombardovanju Jugoslavije 1999, o agoniji 90-tih i poluvekovnom periodu koji prethodi tom trenutku tame. Vrhunsko knjiæevno delo o dogaœajima iz naãeg æivota. „Ramonda Serbica“

roman 282 STR, ÑIRILICA CENA: 590 din. KLUB ÅITALACA: 384 din. ÃESTO IZDANJE

Roman o propasti graœanskog sveta na kraju II svetskog rata, o nadolasku tame koja uniãtava svaku ureœenost, potresna priåa o Beogradu u jednom istorijskom åasu. Roman za koji je u francuskoj kritici napisano da nastaje jednom u pola veka. Nagrada „6. april“

Svetlana Velmar-Jankoviñ

Dorñol

priåe TVRDI POVEZ 220 STR, ÑIRILICA CENA: 920 din. KLUB ÅITALACA: 598 din. BROÃIRANI POVEZ CENA: 780 din. KLUB ÅITALACA: 507 din. TREÑE IZDANJE

Knjiga kojom je Svetlana Velmar-Jankoviñ opåinila naãe åitaoce prenoseñi „dobri duh Dorñola“ u obrazac pomoñu kojeg u naznakama i kroz sivilo stvarnosti uspevamo da uðemo u raskoã proãlosti. Andriñeva nagrada

8


Radoslav Petkoviñ

Savrãeno señanje na smrt

Roman 530 STR, LATINICA CENA: 1440 din. KLUB ÅITALACA: 936 din. TREÑE IZDANJE

Vizantijski ezoteriåni triler sa granice vere, sna i magije, grandiozna priåa o poslednjim godinama Vizantije, koja prati lanac dogaðaja u kojem uåestvuje i koji otelotvoruje grupa izuzetno upeåatljivih likova koji ñe trajno ostati nastanjeni kako u åitaoåevom intimnom, misaonom i imaginativnom svetu, tako i u naãoj savremenoj kulturi. Nagrada „Bora Stankoviñ“

Vida Ognjenoviñ

Preljubnici

Roman 189 STR., LATINICA CENA: 730 din. KLUB ÅITALACA: 475 din. SEDMO IZDANJE

Vrhunski napisana knjiga o autentiånoj drami jedne æene, savremene Beograðanke, åiji se æivot menja kada se suoåava sa saznanjem koje nije lako izdræati. Priåa kazana sa neuporedivom snagom i sa retkim majstorstvom. Nagrada Narodne biblioteke Srbije za najåitaniju knjigu godine

Radoslav Petkoviñ

O Mikelanðelu govoreñi

Eseji 224 STR, LATINICA CENA: 540 DIN. KLUB ÅITALACA: 351 DRUGO IZDANJE

DIN.

Veliki trenutak savremenog srpskog eseja. Uzbudljiva priåa i prodorno miãljenje. Provokativno i zanimljivo kazivanje o Pragu i o Andriñu, o mostovima i zdanjima, o ideologiji i stvarnosti, o sumnji i veri, o znanju i predrasudama, o istoriji i mreæi interpretacija, o politici i umetnosti, o stvarnim i izmiãljenim tradicijama.

Vida Ognjenoviñ

Dragan Velikiñ

Ruski prozor

Roman 303 STR, LATINICA CENA: 720 din. KLUB ÅITALACA: 468 din. ÅETRNAESTO IZDANJE

NIN-ova nagrada za najbolji roman godine Nagrada „Meãa Selimoviñ” za najbolju knjigu godine Srednjeevropska nagrada za knjiæevnost

Vida Ognjenoviñ

Mileva Ajnãtajn

Mileva Einstein

Knjiga koja na upeåatljiv naåin razlaæe izreku „iza svakog uspeãnog muãkarca stoji uspeãna æena“ i pretvara je u dramu „iza svakog uspeãnog muãkarca stoje dve æene“ – jedna koja taj uspeh stvara i druga koja moæe da ga podnese.

Duboka ljudska i porodiåna drama o Milevi Ajnãtajn, æeni koja je preãla naporan put ruãenja predrasuda o æenama u XIX i XX veku, i o naãoj nesposobnosti da prihvatimo autentiåni znaåaj æene sa ovih prostora bez „afere“ o muãkarcu.

drama 224 STR, LATINICA CENA: 540 din. KLUB ÅITALACA: 351 din. TREÑE IZDANJE

play 236 STR, LATINICA CENA: 720 din. KLUB ÅITALACA: 468 din. TREÑE IZDANJE

9


Ivan Ivanji

Åedomir Antiñ

Slobodan Jovanoviñ

roman 242 STR, LATINICA CENA: 700 din. KLUB ÅITALACA: 455 din. DRUGO IZDANJE

Kratka istorija Srbije 1804-2004.

Kulturni obrazac

Staljinova sablja je napet, uzbudljiv i zarazan triler koji se åita znojavih dlanova do åetiri ujutru. Tajnovit i podsticajan pripovedni tok povezuje sablju koju je Staljin poklonio marãalu Titu, priåu o Teslinim zracima smrti, koja u novom kontekstu zadobija neoåekivanu ozbiljnost i preteñu teæinu koja privlaåi paænju tajnih sluæbi ãirom sveta.

Saæeto tumaåenje srpske istorije od poåetka Prvog srpskog ustanka do naãih dana. Slojevita slika srpske istorije kroz upeåatljivu priåu o dogaðajima koji su obeleæili istoriju Srbije u poslednja dva veka. Istorija kao zanosna priåa, priåa kao pouzdana istorija.

Staljinova sablja

Mirjana Mitroviñ

Sveto stado

priåe 180 STR, ÑIRILICA CENA: 620 din. KLUB ÅITALACA: 403 din. DRUGO IZDANJE

Vrhunska proza o Srbiji iz doba Nemanjiña, sa junacima iz ove dinastije i pretedentima na presto. Svet åudoviãnih biña prelomljen kroz prizmu åudesnog jezika.

10

Istoriografija 232 STR, ÑIRILICA CENA: 610 DIN KLUB ÅITALACA: 397 DRUGO IZDANJE

DIN.

PRIREDIO GOJKO BOÆOVIÑ Istoriografija 160 STR, ÑIRILICA CENA: 450 DIN KLUB ÅITALACA: 293 DIN. DRUGO IZDANJE

U osnovi ove knjige nalazi se Jedan prilog za prouåavanje srpskog nacionalnog karaktera. O idejama koje su obeleæile srpsko druãtvo i istoriju u poslednja dva veka. Kratka istorija ideja u koje smo verovali i predstava koje o sebi imamo.

Mihail Bulgakov

Laslo Vegel

Kobna jaja/Pseñe srce

Judita i druge drame

Dva vrhunska katastrofiåna i duhovita dela u kojima se majstor Bulgakov lako i urnebesno ruga socijalistiåkom poverenju u nauku i ideji da ñe åovek i laboratorija ukrotiti prirodu.

Åetiri vaæna modela moderne evropske drame u jednoj knjizi otkrivaju srpskom åitaocu jednog od naãih najznaåajnijih autora koji nam je kao dramski pisac ostao nedovoljno poznat.

novele 280 STR, LATINICA CENA: 640 din. KLUB ÅITALACA: 416 din. DRUGO IZDANJE

drame preveo Arpad Vicko 264 STR, LATINICA CENA: 540 din. KLUB ÅITALACA: 351 din. DRUGO IZDANJE


Mihajlo Pantiñ

Ovoga puta o bolu Priåe

240 STR., LATINICA CENA: 700 din. KLUB ÅITALACA: 455 din.

Mihajlo Pantiñ

Sve priåe I-IV 314/301/434/250 STR., LATINICA TVRDI POVEZ CENA: 600/600/800/800 din.

U knjizi priåa Ovoga puta o bolu Mihajlo Pantiñ otvara novu KLUB ÅITALACA: znaåajnu temu svog 390/390/520/520 din. pripovedaåkog opusa bol kao jedini neprekidan oseñaj u ljudskom æivotu. U srpskom jeziku imenica bol je i æenskog i muãkog roda, i Mihajlo Pantiñ kreñe upravo od te jeziåke sveobuhvatnosti bola, podjednako preispitujuñi i muãku i æensku perspektivu.

Velimir Ñurgus Kazimir

Zmajevi i druge nemani Ezoterija

324 STR., ÑIRILICA CENA: 810 din. KLUB ÅITALACA: 527 din.

Osmiãljena kao imaginarna sistematizacija stvorova koji åine æivi svet Treñeg Carstva, ova bogato ilustrovana Monstra fabulosa, zahvaljujuñi åudesnoj erudiciji, znatiæelji i otmenoj duhovitosti autora, stvara za åitaoca raskoãan alibi za uzbudljivo nesnalaæenje u lavirintu mitova, religija, predrasuda i preparirane stvarnosti.

Sneæana Rankoviñ

Nemanja Rotar

Bonapartin reånik

Dnevnik ljudoædera

212 STR., LATINICA CENA: 630 din. KLUB ÅITALACA: 410 din.

Roman 164 STR, LATINICA CENA: 610 DIN. KLUB ÅITALACA: 397

Pojmovnik

Jedinstvena i uzbudljiva knjiga o Napoleonu kakvog niste znali. Åovek za koga je Fihte tvrdio da je „tiranin koji je prisilio na slobodu” pojavljuje se u knjizi Sneæane Rankoviñ kao uzbudljiva misterija koju svaki åitalac otkriva kroz sopstvenu avanturu ukrãtanja bogatih istorijskih priåa o oruæju, ruæama, ljubavi, dvorovima, intrigama, ratu, skandalima, atentatima i izgnanstvu.

DIN

Nemanja Rotar

Netrpeljivost

Roman 296 STR, LATINICA CENA: 560 DIN. KLUB ÅITALACA: 364 DIN. Nagrada “Borislav Pekiñ”

Ivan Ivanji

Kuhinja mog prijatelja

Priåe 164 STR, LATINICA CENA: 450 DIN. KLUB ÅITALACA: 293

Petar Ðuriñ

Åovek od pepela

Roman 156 STR, LATINICA Dnevnik izgnane duãe CENA: 660 DIN. DIN. Pripovest KLUB ÅITALACA: 429 DIN. Gastronomska verzija 100 STR, LATINICA Potresan roman o istojugoslovenske i srpske CENA: 400 DIN. istorije druge polovi- KLUB ÅITALACA: 260 DIN. riji patnje i o senkama istorije. Glasom pisca i ne XX veka. Knjiga o glasom svedoka, Ivanji hrani i istoriji, o kuhi- Jovica Añin njama velike politike. Proåitano u tvojim govori o logoru Buhenvald i o nesvakidaoåima ãnjem dogaðaju koji ñe Poslednji åovek Priåe se odigrati 50 godina i njegova æena 180 STR., LATINICA posle osloboðenja loRoman MEKI POVEZ gora. 150 STR, CENA: 540 din. LATINICA KLUB ÅITALACA: 351 din. Balerina i rat CENA: 450 DIN. TVRDI POVEZ, OVITAK Roman KLUB ÅITALACA: 293 DIN. CENA: 640 din. KLUB ÅITALACA: 416 din. 260 STR, LATINICA CENA: 500 DIN. KLUB ÅITALACA: 325 DIN. Vitalova nagrada Jovica Añin

Ivan Ivanji

Dioklecijan Roman

330

STR, LATINICA CENA: 730 DIN. KLUB ÅITALACA: 475 DIN.

Ivan Ivanji

Konstantin

Veselin Markoviñ

Izranjanje Roman

380

STR, LATINICA CENA: 780 DIN. KLUB ÅITALACA: 507 DIN.

360 STR, LATINICA CENA: 870 DIN. KLUB ÅITALACA: 566 ÃESTO IZDANJE.

Ivan Ivanji

Veselin Markoviñ

Julijan

Priåe 220 STR, LATINICA CENA: 590 DIN. KLUB ÅITALACA: 384 DRUGO IZDANJE.

roman

roman

320

STR, LATINICA CENA: 720 DIN. KLUB ÅITALACA: 468 DIN.

DIN.

Preimuñstva kruga DIN.

11


Saãa Obradoviñ

Vrt ljubavi

Roman 196 STR, LATINICA CENA: 730 DIN. KLUB ÅITALACA: 475

Vida Ognjenoviñ

Drame I-III

270+176+220 STR, LATINICA CENA: 630+630+630 DIN. KLUB ÅITALACA: 410+410+410

DIN.

U prvoj knjizi nalaze se komadi Maj nejm iz Mitar, Kako zasmejati gospodara, Je li bilo Kneæeve veåere i Devojka modre kose. Drugu knjige åine tri drame iz mediteranskog ciklusa: Kanjoã Macedonoviñ, Trus i trepet i Jegorov put. U treñoj knjizi nalaze se drame Mefisto i Mileva Ajnãtajn, kao i drama Viza ‚ o bekstvu mladih ljudi iz Srbije devedesetih. Nagrada “Stefan Mitrov Ljubiãa” Nagrada “Todor Manojloviñ“ Nagrada “Ramonda Serbica“

Duãan Kovaåeviñ

Duãan Kovaåeviñ

Bruin Sings the Blues

Bila jednom jedna zemlja

Roman 280 STR,

PREVEO NA ENGLESKI TIMOTHY BYFORD CENA: 1150 DIN. KLUB ÅITALACA: 748 DIN.

Izdanje romana Meda peva bluz na engleskom jeziku u prevodu Timotija Bajforda. Rat i bombardovanje kao cirkus i karneval. Iskoãeni pogled na savremene ratove, pri åemu se æivotinje pokazuju humanije i razumnije od ljudi.

12

Roman 372 STR, ÑIRILICA CENA: 870 DIN. KLUB ÅITALACA: 566 TREÑE IZDANJE.

Sreten Ugriåiñ Vlaho Bogiãiñ

Nekrolog za M.

Roman 280 STR, LATINICA DIN. CENA: 710 DIN. KLUB ÅITALACA: 462 DIN. Virtuozno napisan, toplo ironiåni i Prvi roman poznatog zabavni roman koji esejiste, leksikografa i kroz paralelne priåe majstora knjiæevnih povezuje dve epohe. veãtina Vlaha Bogiãiña Posloviåno pravilo donosi åitaocu susret „svaka æena, pre ili sa proznim tkanjem kasnije, shvati za izuzetne melodikoga se udala“ oznosti i ritmike, prepokreñe duhovitu a finjene forme i zatasudbinsku spiralu jnog humora, maãavantura, preljuba i tovitosti i referencikrhkih pravila jalnog bogatstva druãtvenih moñi. karakteristiånih za Nagrada „Borislav najviãe domete umetniåkog oblikovanja. Pekiñ”

Uvod u astronomiju Eseji 200 STR, ÑIRILICA CENA: 540 DIN. KLUB ÅITALACA: 351

DIN.

Sreten Ugriåiñ

Veåeras u Emausu Izabrane priåe 220 STR, LATINICA CENA: 410 DIN. KLUB ÅITALACA: 267

DIN.

Sreten Ugriåiñ

Bog jezika i druge priåe

Priåe 228 STR, ÑIRILICA CENA: 530 DIN KLUB ÅITALACA: 345

DIN.

Duãan Kovaåeviñ Odabrane drame I-IV

220+208+238+210 STR, ÑIRILICA CENA: 860+860+860+860 DIN. KLUB ÅITALACA: 559+559+559+559

DIN.

Najbolji pisac koji se u srpskoj dramskoj knjiæevnosti pojavio posle Sterije i Nuãiña predstavljen je u ove åetiri knjige sa ãesnaest drama koje su prevedene na petnaest jezika i igrane u preko sto Roman o ljudima koji profesionalnih pozoriãta u Evropi i Americi. U æive u podrumu, prevareni da Drugi svetski åetvrtoj knjizi drama nalaze se dve piãåeve drame rat nije zavrãen, a kada sa kraja 90-tih (Kontejner sa pet zvezdica i Doktor izaœu napolje, dospeñe ãuster), nova drama o zaboravljanju (Ponoñna usred ovovremenog ju- poãta), kao i nova verzija drame iz 70-tih (Zvezdana praãina) u kojoj se javlja nova tema ovoga goslovenskog rata. Iz pisca: porodiåna drama sa braånim åetvorougovog romana o podlom.Ispisujuñi drame u kojima pozoriãte potkazuje rumskoj karti Evrope proistekao je Kusturiåin æivot, pisac nas neprestano pita gde je granica izmeœu stvarnosti i iluzije. film Underground. DIN.

Duãan Kovaåeviñ

Generalna proba samoubistva Drama 158 STR., ÑIRILICA CENA: 560 din. KLUB ÅITALACA: 364 din.

Duãan Kovaåeviñ

Balkanski zmajevi Drame

168 STR., ÑIRILICA CENA: 640 din. KLUB ÅITALACA: 416 din.

Obavezna lektira


Ljubomir Simoviñ

Åitanje slika

Eseji 148 STR, ÑIRILICA CENA: 720 DIN. KLUB ÅITALACA: 468

Ljubomir Simoviñ DIN.

Ekskluzivna knjiga velikog pesnika i esejiste o najznaåajnijim srpskim slikarima i vajarima XX veka. U izvrsno napisanim esejima Simoviñ pripoveda o slikama Ãerbana, Åelebonoviña, Samuroviña, Bate Mihailoviña, Srbinoviña, Reljiña i Otaãeviña, o skulpturama Olge Jevriñ, Mitriña i Vidiña. Veliki izbor reprezentativnih kolornih reprodukcija.

Pesme. Knjiga prva Pesme. Knjiga druga

Ljubomir Simoviñ

Boj na Kosovu

Ljubomir Simoviñ

290+330 STR, ÑIRILICA CENA: 1710 DIN. KLUB ÅITALACA: 1112 DIN.

Drama 150 STR, ÑIRILICA CENA: 520 DIN. KLUB ÅITALACA: 338

Kanonsko izdanje pesniåkog opusa jednog od najvaænijih pesnika u istoriji srpske poezije. Definitivne verzije svih dosadaãnjih Simoviñevih pesama. Pesnik je izmenio neke od svojih najpoznatijih pesama, a pojedinaåne knjige pesama dobile su novu, dosledno sprovedenu tematsku organizaciju. Ovakav postupak promene i rekapitulacije sopstvenog knjiæevnog opusa nije uobiåajen u novijoj istoriji srpske knjiæevnosti. Sva buduña izdanja Simoviñevih pesama i pesniåkih knjiga polaziñe od ovog izdanja kao konaånog i kanonskog.

Druga verzija Simoviñeve drame o Boju na Kosovu. Piãuñi novu verziju, Simoviñ stvara veliku nacionalnu istorijsku dramu u kojoj je veñinu kljuånih uloga poverio obiånim ljudima iz naroda suoåenim sa sa sudbinskim trenutkom svog postojanja.

Drame

430 STR, ÑIRILICA CENA: 790 DIN. DIN. KLUB ÅITALACA: 514

DIN.

Knjiga u kojoj se nalaze drame Hasanaginica, Åudo u ‘Ãarganu’ i Putujuñe pozoriãte Ãopaloviñ. Drame koje su obeleæile srpske i evropske pozoriãne scene poslednjih decenija. Nagrada “Stefan Mitrov Ljubiãa”

Radoslav Petkoviñ

Vizantijski internet Esej

300 STR., LATINICA CENA: 780 din. KLUB ÅITALACA: 507 din.

Provokativna, eruditski bogata, oblikovana iskoãenim pogledima i neoåekivanim perspektivama, ova knjiga Radoslava Petkoviña donosi nam originalno i inventivno razumevanje vizantijskog nasleða koje nikad nismo u punoj meri prihvatili. Upoznajte Istoåno Rimsko Carstvo o kakvom vam nisu govorili! Nagrada „Ramonda Serbica“

Radoslav Petkoviñ– Åovek kojije æiveo u snovima

168 str, LATINICA, CENA: 520 DIN. (MEKI POVEZ); 590 din. (TVRDI POVEZ); KLUB ÅITALACA: 338 DIN. / 384 DIN. Priåe jednog od naãih vodeñih proznih pisaca o prvim vremenima hriãñanstva, o teoloãkim dijalozima u savremenosti, o trenucima u kojima åovek svojoj sudbini mora da kaæe „da” ili „ne”. Priåe

Vitalova nagrada za knjigu godine Radoslav Petkoviñ – Izveãtaj o kugi

Priåe 160 STR, LATINICA, CENA: 610 DIN. KLUB ÅITALACA: 397 DIN. Andriñeva nagrada

Radoslav Petkoviñ – Senke

na zidu

200 STR, LATINICA, CENA: 560 DIN. KLUB ÅITALACA: 364 DIN. PETO IZDANJE. Roman o istoriji nemog filma, organizaciji Crna ruka i ubistvu Aleksandra Obrenoviña. Roman

Radoslav Petkoviñ – Put

u Dvigrad

180 STR, ÑIRILICA, CENA: 440 DIN. KLUB ÅITALACA: 286 DIN. DRUGO IZDANJE. Nagrada “Miloã Crnjanski” Roman

Radoslav Petkoviñ

Radoslav Petkoviñ – Sudbina

Roman 414

i komentari

STR, LATINICA, CENA: KLUB ÅITALACA: 598 DIN.

920 din.

NIN-ova nagrada Nagrada “Meãa Selimoviñ” “Borbina” nagrada za roman godine

13


David Albahari

Luidvig

Roman 164 STR, LATINICA CENA: 710 DIN. KLUB ÅITALACA: 462 DRUGO IZDANJE.

David Albahari

Goran Milaãinoviñ

Gec i Majer

Heraklov greh

Roman DIN.

190 STR., LATINICA CENA: 610 din. KLUB ÅITALACA: 397 din. TREÑE IZDANJE.

David Albahari David Albahari

Roman 120 STR, LATINICA CENA: 610 DIN. KLUB ÅITALACA: 397

DIN.

180 STR., LATINICA CENA: 610 din. KLUB ÅITALACA: 397 din.

David Albahari

Sneæni åovek Roman

160 STR., LATINICA CENA: 630 din. KLUB ÅITALACA: 410 din. DRUGO IZDANJE.

Roman 240 STR, LATINICA, CENA: 720 DIN. KLUB ÅITALACA: 468 DRUGO IZDANJE.

DIN.

Maske Sofije de Montenj

Svetski putnik

Roman

Cink

Apsint

Goran Milašinoviñ

David Albahari

Mrak

Goran Milaãinoviñ

Roman 208 str, latinica CENA: 630 DIN KLUB ÅITALACA: 410 DRUGO IZDANJE.

Roman DIN.

Novi roman najprevoœenijeg savremenog srpskog pisca. Briljantno zaokruæenje Albaharijeve proze iz devedesetih. Izuzetan, autentiåno potresan roman napisan iz perspektive Kanaœanina koji susreñe emigrante sa dve strane zarañene Jugoslavije.

160 STR., LATINICA CENA: 640 din. KLUB ÅITALACA: 416 din.

Prefinjena storija o borbi za rodnu ravnopravnost i o osvajanju æenskih seksualnih sloboda, kao i o skupoj ceni koja se za to plañala krajem devetnaestog veka u Srbiji, baã kao i u Ãvajcarskoj. Muãka erotska fantazija par excellence, jednako ñe oåarati i æene, ako se usude da je kriãom proåitaju.

Roman 180 STR, LATINICA CENA: 680 DIN. KLUB ÅITALACA: 442 DIN. DRUGO IZDANJE. Roman o åoveku neuporedive sudbine i pomeãanih identiteta. Goran Milaãinoviñ

Posmatraå mora

Roman 152 STR, LATINICA CENA: 540 KLUB ÅITALACA: 351

DIN.

Dragan Velikiñ

Dosije Domaãevski Roman 186 STR, LATINICA CENA: 610 DIN. KLUB ÅITALACA: 397 DRUGO IZDANJE.

Dragan Velikiñ

Via Pula

Roman 164 STR, LATINICA CENA: 680 DIN. KLUB ÅITALACA: 442

DIN.

Dragan Velikiñ

Astrgan

Roman 256 STR, LATINICA CENA: 720 DIN. KLUB ÅITALACA: 468 DRUGO IZDANJE.

14

DIN.

Dragan Velikiñ

Sluåaj Bremen DIN.

Uzbudljiva priåa o Viktoru Domaãevskom, neostvarenom graditelju pulske luke koji je iãåezao u vrtlogu istorije, i o naãem savremeniku Adamu Vasiñu koji posle povratka u grad svog odrastanja shvata da je iãåezao iz sopstvenog señanja.

Roman 226 STR, LATINICA CENA: 590 DIN. KLUB ÅITALACA: 384 DRUGO IZDANJE.

DIN.

Izvrstan roman o åoveku koji je vozio tramvaj u pet velikih gradova, o potrazi za ocem nestalim u logoru nacistiåke Nemaåke, o tome da li åovek moæe da promeni sudbinu. Roman koji je objavljen u Nemaåkoj u 10.000 primeraka.

Dragan Velikiñ –

Stanje stvari

Dragan Velikiñ –

Danteov trg

Eseji, 184 STR, LATINICA CENA: 410 DIN. KLUB ÅITALACA: 267 DIN. Odliåne analize dogaœaja iz poslednjih godina. Roman, 288 STR, LATINICA CENA: 890 DIN. KLUB ÅITALACA: 579 DIN. DRUGO IZDANJE. Danteov trg predstavlja presudna raskrãña istoånoevropskog sveta od gradova i teritorija do politiåkih strasti i istorijskih sudbina.


Svetlana Velmar-Jankoviñ

Bezdno Roman

532 STR., ÑIRILICA, CENA: 1440 din. KLUB ÅITALACA: 936 din. DVANAESTO IZDANJE

Æezlo

NIN-ova nagrada Svetlana VelmarJankoviñ

Vostanije Roman

216 STR, ÑIRILICA CENA: 720 din. KLUB ÑITALACA: 468 din. ÃESTO IZDANJE

Svetlana Velmar-Jankoviñ

Drame 270 STR, ÑIRILICA CENA: 650 DIN. KLUB ÅITALACA: 423 din. DRUGO IZDANJE. Priåe sa srpskog dvora iz dva razliåita vremena. U Stefanu Deåanskom reå je o vladaru koji je ratovao i protiv oca, kralja Milutina, i protiv sina, cara Duãana, dok Knez Mihailo predstavlja nastavak Bezdna.

Dana Todoroviñ

Filip Åoloviñ

Tragiåna sudbina Morica Tota

U ðavoljoj koæi

Roman 160 STR, LATINICA CENA: 610 din. KLUB ÅITALACA

ÅITALACA:

416

DIN.

Mileta Prodanoviñ – Kolekcija

Roman 196 STR, LATINICA CENA: 630 DIN. KLUB

ÅITALACA:

410

DIN.

Mileta Prodanoviñ – Agnec

Priåe 228 STR, LATINICA TVRDI POVEZ: CENA: 760 DIN. KLUB ÅITALACA: 494 din. DRUGO IZDANJE. BROÃIRANI POVEZ: CENA: 710 DIN. KLUB ÅITALACA: 462 DIN. Vitalova nagrada za knjigu godine Mileta Prodanoviñ – Vrt

Roman

u Veneciji

224 STR., LATINICA, CENA: 810 din. KLUB ÅITALACA: 527 din. TREÑE IZDANJE

KLUB ÅITALACA:

410 din.

397 din.

Izuzetno uspelo Dana Todoroviñ preromaneskno ostduzima jedno origivarenje o krivici, nalno istraæivanje åiji odgovornosti i ljudje predmet conditio skoj sposobnosti za humana, „stanje ljud- zlo. Knjiga koja skosti“, skup iskusta- privlaåi veliku paænju va koja saåinjavaju kritike i publike, a ljudsko postojanje, svog autora svrstava ukljuåujuñi i odnos u red pisaca od kojih prema onostranom, se i u buduñnosti ili odnos onostranog oåekuju visoki umetprema nama. niåki dometi.

Mileta Prodanoviñ – Eliãa u zemlji svetih ãarana

Roman 230 STR, LATINICA CENA: 640 DIN. KLUB DRUGO IZDANJE.

roman 180 STR, ÑIRILICA CENA: 630 din.

Mileta Prodanoviñ

Ovo bi mogao biti Vaã sreñan dan

Predrag Koåoviñ

Spot

roman 196 STR, LATINICA CENA: 610 din. KLUB ÅITALACA:

397 din.

Roman o nepriliånim ljubavima iz susedstva, o ucenama, bekstvima i laæima, a iznad svega roman o vaænosti i znaåaju odgovornosti pojedinca za ono ãto åini ili bira da ne uåini.

Mileta Prodanoviñ

Stariji i lepãi Beograd

Eseji Roman 200 STR, LATINICA 188 STR, LATINICA CENA: 680 DIN. CENA: 540 DIN. KLUB ÅITALACA: 442 KLUB ÅITALACA: 351 DIN. DIN. ÅETVRTO IZDANJE. TREÑE, DOPUNJENO Nagrada „Bulgarica“ IZDANJE. za najbolje delo na Beograd 90-tih u nekom od jezika bivãe Jugoslavije slici i reåi. Pronicljiva analiza pojava koje su promenile Mileta Prodanoviñ Beograd 90-tih, od Crvena marama, arhitekture i sva od svile urbanizma, preko Roman izgleda novåanica, 132 STR, ÑIRILICA do politiåke CENA: 440 DIN. KLUB ÅITALACA: 286 DIN. zloupotrebe ikona i tradicije i do DRUGO IZDANJE. novog izgleda prestoniåkih grobalja.

Nenad Veliåkoviñ

Sto zmajeva Roman

496 STR., LATINICA, CENA: 1.440 din. KLUB ÅITALACA: 936 din.

Omladinski roman pun sunca i smeha, koji ne potcenjuje svog åitaoca. Priåa o prvim ljubavima, odrastanju, odgovornosti i prijateljstvu. Knjiga u kojoj se od omladinskog romana stiæe do duhovitih opservacija modernog sveta.

Nagrada grada Beograda za najbolju knjigu u 2002.

15


Mirjana Prošiñ-Dvorniñ

Dragan Vojvodiñ

Zidno slikarstvo u crkvi Svetog Ahilija u Arilju Monografija, 400 STR, ÑIRILICA CENA: 4500 DIN. KLUB ÅITALACA: 2925 TVRDI POVEZ, ZAÃTITNI OMOT.

DIN.

Istoriografija 575 STR.,

45 strana rezimea na engleskom jeziku, preko 40 reprodukcija u boji, preko 120 crno-belih reprodukcija, rasporedi æivopisa, crteæi u tekstu, arhitektonski crteæi crkve

Obuhvatna monografija o istoriji i slikarstvu crkve Svetog Ahilija u Arilju koja je podignuta kao katedralni hram moraviåke episkopije u poslednjim godinama XIII veka. Ariljski æivopis je izdanak jedne od prelaznih epoha u razvoju vizantijske i srpske umetnosti. Govoreñi o slikarstvu zaduæbine kralja Dragutina, autor prati novine u kompozicionom smislu i u likovnoj prezentaciji scena. Smiljka Gabeliñ

Manastir Lesnovo

Monografija, 428 STR, ÑIRILICA CENA: 4950 DIN. KLUB ÅITALACA: 3218 TVRDI POVEZ, ZAÃTITNI OMOT.

Odevanje u Beogradu u XIX i poåetkom XX veka

DIN.

opseæni rezimei na engleskom i makedonskom jeziku, 65 reprodukcija u boji, 135 crno-belih reprodukcija na kunstdruku, rasporedi æivopisa, crteæi u tekstu, arhitektonski crteæi manastira

LATINICA,

TVRDI POVEZ CENA:

2.700 din.

KLUB ÅITALACA: 1.755 din.

Monografija o druãtvenoj, kulturnoj i modnoj istoriji Beograda i Srbije, u kojoj se prate promene u svakodnevnom, druãtvenom i kulturnom æivotu Beograda od Prvog srpskog ustanka do poåetka Prvog svetskog rata. Autorka suvereno pokazuje kako se iznutra menjao æivot grada, kako je taj grad rastao i kako je odolevao izazovima.

Veroljub Dugaliñ, Milko Štimac

Osnove berzanskog poslovanja Ekonomija 438 STR.,

LATINICA

TVRDI POVEZ CENA

1.480 din.

KLUB ÅITALACA: 962 din. TREÑE IZDANJE.

Prvi udæbenik posveñen istoriji berze i berzanskom poslovanju napisan na srpskom jeziku. Nezaobilazna knjiga za studente osnovnih i postdiplomskih studija u Srbiji, ali i za sve one koji se kod nas bave berzanskim i finansijskim poslovima. Opseæan Reånik berzanskih pojmova.

Kapitalno delo o najveñoj vlasteoskoj zaduæbini srednjovekovne Srbije i o jednom od najlepãih i najznaåajnijih vizantijskih spomenika na Balkanu. Bogato opremljena monografija o istoriji, slikarstvu i znaåaju manastira Lesnovo. Prvi moderan monografski prikaz proãlosti i slikarstva ovog manastira. Vujadin Ivaniãeviñ

Novåarstvo srednjovekovne Srbije Monografija

396 STR, ÑIRILICA CENA: 4500 DIN. KLUB ÅITALACA: 2925 DIN. TVRDI POVEZ, ZAÃTITNI OMOT. 80 strana rezimea na engleskom jeziku, katalog srpskog srednjovekovnog novca, aukcijske procene vrednosti srpskog srednjovekovnog novca, 16 Radivoj Radiñ strana reprodukcija saåu- Srbi pre Adama vanih primeraka novca, i posle njega mape i grafikoni

Izuzetno monografsko delo u kojem se detaljno predstavlja monetarni sistem srednjovekovne Srbije, rekonstruiãu okolnosti i posledice novåanih emisija tadaãnjih srpskih vladara, utvrœuju odnosi srpskih novåanica prema novcu u drugim evropskim dræavama, opisuju inflacije. Ivaniãeviñ pokazuje koji su srpski vladari srednjeg veka kovali novac i opisuje srednjovekovne kovnice srpskog novca.

16

Istoriografija 250 STR, ÑIRILICA CENA: 630 DIN KLUB ÅITALACA: 410 DRUGO, DOPUNJENO IZDANJE.

Radivoj Radiñ

Vizantijska Strah u poznoj Vizantiji 1180-1453. I-II filozofija u srednjevekovnoj Istoriografija Srbiji 360+360 STR, ÑIRILICA

DIN.

Knjiga o istoriji jedne zloupotrebe. Provokativna i polemiåna rasprava o falsifikatima, proizvoljnostima i zloupotrebama u tumaåenju srpske srednjovekovne istorije, kao i o ideoloãkim i politiåkim razlozima koji su na to navodili istoriåare i pseudoistoriåare.

Zbornik PRIREDIO BORIS MILOSAVLJEVIÑ Jedinstvena studija o 500 STR, ÑIRILICA strahu na Istoku. Pome- CENA: 1260 DIN. rajuñi razumevanje isto- KLUB ÅITALACA: 819 DIN. rije Vizantije, ova knjiga preispituje uzroke i Prvi celovit zbornik vrste straha u poznom koji prikazuje osnovvizantijskom carstvu. ni pravac vizantijske misli presudan za obNagrada “Laza razovanje srpske Kostiñ” Nagrada “Svetozar srednjovekovne filozofske baãtine. Miletiñ” Vukova nagrada CENA: 2250 DIN KLUB ÅITALACA: 1463 DIN.


Semjuel P. Hantington Mankur Olson

Moñ i razvoj

Politiåka teorija 256 STR, LATINICA CENA: 810 DIN. KLUB ÅITALACA: 527

Ljubodrag Dimiñ

Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. I-III

DIN.

Æivotno delo velikog ameriåkog ekonomiste i mislioca. Zaãto je tranzicija bolna i spora? Zaãto je korupcija toliko prisutKapitalno delo o odnosu dræave i druãtva, na u druãtvima u ãkole i crkve, politike i stvaralaãtva. tranziciji? Otkuda toPrva celovita istorija kulturne politike Kraljevine Jugoslavije iz pera vodeñeg savre- liko kriminala u bivãim komunistiåkim menog istoriåara nacionalne istorije XX zemljama? Kako se veka. pokreñe razvoj træiNagrada “Svetozar Miletiñ” ãnih ekonomija? KnjiNagrada “Inicijal” za knjigu godine ga sa kojom je lakãe u vreme tranzicije.

Milko Ãtimac

Strane banke u Srbiji 1878-1914. Istoriografija 450 STR, ÑIRILICA CENA: 870 DIN. KLUB ÅITALACA: 567

DIN.

Srpsko berzansko poslovanje

Ekonomija 224 STR, ÑIRILICA CENA: 590 DIN. KLUB ÅITALACA: 384

DIN.

Prva istorija srpske Obuhvatna monografija o ulozi stranih berze od vremena Miloãa Obrenoviña do banaka u Srbiji od poåetka Drugog svetdruge polovine XIX skog rata i naãih veka do kraja Prvog dana, paralelna istosvetskog rata. rija druãtvenih, poliIzuzetna studija o tiåkih i ekonomskih stranim bankama u Srbiji kao prvom opre- promena u Srbiji XIX i XX veka iz ugla koji u deljenju Balkana za dosadaãnjoj istorioEvropu. grafiji nije koriãñen.

Politiåka teorija 318 STR, LATINICA CENA: 810 DIN. KLUB ÅITALACA: 527

Kako razumevati med-unarodne sukobe

Istoriografija 556+520+544 STR, ÑIRILICA CENA: 3420 DIN. KLUB ÅITALACA: 2223 DIN.

Andrej Mitroviñ

Treñi talas

Dæozef Naj

Politiåka teorija 270 STR, LATINICA CENA: 1090 DIN. KLUB ÅITALACA: 709

Kapitalno delo moderne politiåke misli, knjiga jednog od najIstraæivanje uzroka, pri- provokativnijih mislirode i posledica najzna- laca danaãnjice. Istoriåajnijih meœunarodnih ja svetske politike u sukoba u modernoj is- poslednjim decenijatoriji: Prvi i Drugi svets- ma XX veka. Uzbudljiv ki rat, Hladni rat, Korej- opis najvaænijih doski rat, Vijetnamski rat, gaðaja koji su izmenili etniåki sukobi devede- svetsku politiåku posetih, ratovi na Bliskom zornicu. Najznaåajnije Istoku. Politiåka studija istraæivanje istorije sa kojom se bolje razu- tranzicije i njenih iskumeju i istorija i savrestava u svetskim razmeni svetski procesi. merama. DIN.

Ivan M. Beciñ

Goran Nikoliñ

Finansijska politika Kraljevine SHS 1918-1923.

Kurs dinara i devizna politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941.

Ekonomska istorija 240 STR, LATINICA CENA: 540 DIN KLUB ÅITALACA: 351 DIN. Istorija institucija i aktera finansijske politike Kraljevine SHS u prvih pet godina njenog postojanja. Knjiga u kojoj se prati ekonomska stvarnost Kraljevine SHS ‚ od ministarstva finansija do Narodne banke, od poreske politike do valutnog pitanja, od banaka do berzi, od carine do politiåkih pritisaka na ekonomiju.

DIN.

Ekonomska istorija 250 STR, LATINICA CENA: 540 DIN KLUB ÅITALACA: 351 DIN. Obuhvatna analiza ekonomskih i politiåkih faktora koji su uticali na kurs dinara i deviznu politiku Kraljevine Jugoslavije. Istorija druãtvenih odnosa napisana iz ugla voœenja monetarne politike.

Majkl Ferbenks Stejs Lindzej

Oranje mora

Ekonomija 280 STR, LATINICA CENA: 540 DIN KLUB ÅITALACA: 351

DIN.

Izvrsna knjiga o konkurentnosti, tranziciji i o skrivenim izvorima rasta u zemljama u razvoju. Provokativan vodiå, sa primerima iz zemalja u razvoju, o tome ãta u vremenu tranzicije treba da radite ako ste politiåar, ãta ako ste poslovni åovek, ãta ako ste obiåan graœanin.

17


Gao Singœijan

Vojislav Despotov

Planina duãe

Roman 480 STR, LATINICA CENA: 900 DIN. KLUB ÅITALACA: 585

Gilbert Kid Åesterton

Åovek koji je bio Åetvrtak DIN.

Remek-delo skoraãnjeg dobitnika Nobelove nagrade za knjiæevnost. U ovom velikom delu savremene knjiæevnosti povezuju se drevni kineski obiåaji, ãamanistiåki obredi i taoistiåke mudrosti sa modernom istorijom i poetikom.

Roman 212 STR, LATINICA CENA: 450 DIN. KLUB ÅITALACA: 293

Roman 136 STR, LATINICA CENA: 390 DIN. KLUB ÅITALACA: 254 DIN. DIN.

Klasiåno delo engleske knjiæevnosti u prevodu Radoslava Petkoviña. Izvrsna proza o ãestorici koja su se zarekla da ñe uniãtiti svet, o avanturama zaverenika, anarhista i stvarnih i laænih policajaca, kao Nobelova nagrada za i o druãtvenoj stvarnosti koja se pretvara knjiæevnost u koãmar. Pisac koga je Borhes voleo.

Deda Pajin slatki kuvar

Drvodelja iz Nabisala

Roman 152 STR, LATINICA CENA: 440 DIN. KLUB ÅITALACA: 286 DIN.

Evropa broj dva

Roman 160 STR, LATINICA CENA: 440 DIN. KLUB ÅITALACA: 286 DIN.

Jesen svakog drveta

Roman 194 STR, LATINICA Vladan Desnica CENA: 440 DIN. Progutane polemike KLUB ÅITALACA: 286 DIN. Eseji 184 STR, LATINICA CENA: 410 DIN. KLUB ÅITALACA: 267 DIN. Tekstovi iz zaostavãtine jednog od modernih klasika srpske knjiæevnosti. Nastajali 50-tih godina, ovi polemiåki eseji nisu tada mogli da budu objavljeni. Jedinstveno svedoåanstvo o velikom piscu i njegovom vremenu, o knjiæevnom i politiåkom æivotu.

Antonio Tabuki

Œerœ Konrad

Tristano umire

Melinda i Dragoman

140 STR, ÑIRILICA CENA: 410 DIN. KLUB ÅITALACA: 267 DIN. DRUGO IZDANJE.

Roman 166 STR, LATINICA CENA: 630 DIN. KLUB ÅITALACA: 410 DIN.

Obnavljanje duha starog Beograda kroz priåu o tome ãta se nekada jelo i priåu o slatkiãima koji se spremaju i danas. Svetlana Velmar-Jankoviñ u predgovoru kaæe da je „u ovoj knjiæici sakupljeno kulinarsko i vidarsko iskustvo tri naraãtaja imuñnih graœana sa nekadaãnjeg Gornjeg Dorñola“.

Uzbudljiva ispovest jednog bogatog i burnog æivota razapetog izmeðu istorijske uloge i intimnih avantura. Jedan od najboljih Tabukijevih romana. Remek-delo velikog majstora.

18

Petrovgradska praãina

Roman 320 STR, LATINICA CENA: 540 DIN. KLUB ÅITALACA: 351 DIN.

Nastavak Vrtne zabave. Upeåatljiva povest o godinama uoåi pada Berlinskog zida i o dogaœajima koji su usledili. Jedan od najzanimljivijih savremenih evropskih druãtvenih romana, moñna slika istoånoevropskog prostora u kojoj se prepliñu istorija i savremenost, druãtvo i privatnost, kolektivne strasti i ljubavne romanse.

Endru Baruh Vahtel

Knjiæevnost Istoåne Evrope u doba postkomunizma Studija 280 STR, LATINICA CENA: 810 DIN. KLUB ÅITALACA: 527

Prva celovita istorija knjiæevnosti Istoåne Evrope posle pada Berlinskog zida. Jedan od vodeñih svetskih slavista na provokativan naåin preispituje zaãto knjiæevnost u Istoånoj Evropi viãe nije vaæna kao nekada.

Patrik Modiano

Dejvid Gilmor

Rodoslov

Savršena noñ za odlazak u Kinu

Roman 120 STR, LATINICA CENA: 540 din. KLUB ÅITALACA: 351 din. Saæeta istorija francuskog druãtva u prelomnim trenucima XX veka u Rodoslovu Patrika Modianoa. Porodiåna istorija ispriåana kao niz filmskih kadrova kroz koje sagledavamo jednu drugaåiju sliku druãtva i istoriju koju ne poznajemo. Rodoslov je åetvrti roman Patrika Modianoa koji objavljuju „Stubovi kulture”, ekskluzivni izdavaå Patrika Modianoa u Srbiji.

DIN.

Roman 148 STR, LATINICA CENA: 620 din. KLUB ÅITALACA: 403 din. Najpoznatiji roman jednog od vodeñih savremenih kanadskih pisaca u prevodu Davida Albaharija. Nestanak ãestogodiãnjeg sina poznatog TV voditelja pokreñe uzbudljivu liånu i porodiånu dramu. Guvernerova nagrada za najbolji roman 2005. godine


Dobrodoãli u klub! ÏÐÈÊŠÓ×ÈÒÅ ÑÅ!!

Klub åitalaca „Stubovi kulture“

Pristupnica

Gradiãtanska 15, Beograd tel: 011 2403-122; 2404-687; 2402-725 e-mail: klub@stubovi.co.rs

Ime i prezime __________________________________________________ Adresa _____________________________________________ Mesto______ Telefoni ______________________ e-mail___________________________ Zanimanje ____________________________ Broj LK __________________ Posebno me interesuju knjige iz oblasti: a) __________________________ b) _________________________ Poruåujem _____ primeraka sledeñih knjiga po kataloãkom broju:

Datum ___________

Potpis___________________

Poãtovani åitaoåe, veñ ãesnaestu godinu smo zajedno na istom poslu koji smo na poåetku definisali geslom ÅITANJE JE PRIVATNA STVAR. I danas zajedno moæemo da konstatujemo da smo ispunili znaåenjem i drugo geslo naãe kuñe: TRADICIJA POSTOJI. Da bismo i ubuduñe na obostranu korist zajedniåki povezivali odliåne pisce i odliåne åitaoce, oformili smo joã jedan vid saradnje koji to olakãava: Vaã Klub.

Kako postati ålan Kluba åitalaca z Popunite pristupnicu, naruåujuñi pri tome najmanje jednu knjigu, i poãaljite je na adresu Kluba åitalaca. Knjiga se novom ålanu ãalje poãtom uz ålansku kartu.

Prava ålanova Kluba åitalaca z Ålan Kluba åitalaca ima pravo da kupuje knjige „Stubova kulture“ sa popustom od 35% u redakciji i knjiæarama „Stubova kulture“. Ålan Kluba åitalaca kupuje knjige „Stubova kulture“ pod najpovoljnijim uslovima. z Ålan Kluba åitalaca koji u toku jedne kalendarske godine kupi viãe od 10 knjiga „Stubova kulture“ dobija na poklon dve knjige po sopstvenom izboru iz redovnih biblioteka „Stubova“ . z Ålanovi Kluba åitalaca redovno dobijaju katalog izdanja „Stubova kulture“.

Obaveze ålanova Kluba åitalaca z Ålanovi Kluba åitalaca imaju obavezu kupovine knjiga jednom u tri meseca narudæbenicom iz kataloga ili liåno u redakciji i knjiæarama „Stubova kulture“.

Obaveze „Stubova kulture“ z Ålanovima Kluba åitalaca redovno se ãalju katalozi, kao i informacije u sluåaju promene cena. z Ako ålan Kluba åitalaca ne naruåi knjigu tokom tri meseca, obaveza „Stubova kulture“ je da ålanu poãalje knjigu tromeseåja koju ñe ålan Kluba åitalaca platiti pouzeñem. Knjiga tromeseåja je najåitanija knjiga „Stubova kulture“ u protekla tri meseca. z „Stubovi kulture“ se obavezuju da ñe ålanovima Kluba åitalaca isporuåiti naruåene knjige u roku od sedam dana.

19


Cenovnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

20

A.I.S. Ligre Iznenada veåni . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Adam Zagajevski Mali Larus . . . . . . . . . . . . . . . .410 Adam Zagajevski Platno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Aleksanadar Gatalica Mimikrije . . . . . . . . . . . . .430 Aleksandar Ñiriñ Igre u Olimpiji . . . . . . . . . . . .1350 Aleksandar Ð. Kostiñ Polje snova . . . . . . . . . . . .480 Aleksandar Lukiñ Evropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Alen Kapon Svetla Svetlane Velmar-Jankoviñ . .610 Alpar Loãonc Moderna na Kolonu . . . . . . . . . . .300 Andor Silaði Ãalim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 Andrej Mitroviñ Srbija u Prvom svetskom ratu 1620 Andrej Mitroviñ Strane banke u Srbiji 1878-1914. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .870 Andrija Matiñ Ãaht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 Antal Serb Putnik i meseåina . . . . . . . . . . . . . .810 Antonio Tabuki Tristano umire . . . . . . . . . . . . .630 Arnoãt Lustig Molitva za Katarinu Horovic . . . .410 Bohumil Hrabal Klubovi poezije . . . . . . . . . . . .360 Bojan Æ. Bosiljåiñ Dok javori njiãu grane . . . . . .390 Bojan Æ. Bosiljåiñ Severno od Holivuda . . . . . . .390 Boris Labudoviñ Predizborna ñutnja . . . . . . . . .480 Boris Milosavljeviñ Vizantijska filozofija u srednjevekovnoj Srbiji . . .1260 Borivoje Adaãeviñ Åovek iz kuñe na bregu . . . .510 Borka Æiviñ Mrmor i bes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Branka Arsiñ Razum i ludilo . . . . . . . . . . . . . . . .410 Branka Arsiñ Æene, slike, izmiãljaji . . . . . . . . . . .450 Åedomir Antiñ Kratka istorija Srbije 1804-2004. 610 D. Jerkoviñ i R. Popoviñ To si ti, ovo sam ja . . . .630 D. Kosanoviñ i D.Tucakoviñ Stranci u raju . . . . .360 Dana Todoroviñ Tragiåna sudbina Morica Tota 610 Danijel Defo Godina kuge . . . . . . . . . . . . . . . . .730 Danijel Defo Robinson Kruso . . . . . . . . . . . . . . .410 David Albahari Brat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640 David Albahari Cink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610 David Albahari Drugi jezik . . . . . . . . . . . . . . . . .690 David Albahari Gec i Majer . . . . . . . . . . . . . . . .610 David Albahari Ludvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .710 David Albahari Mamac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610 David Albahari Mrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610 David Albahari Nema pesma - izabrane priåe . .750 David Albahari Neobiåne priåe . . . . . . . . . . . . .430 David Albahari Pijavice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .730 David Albahari Senke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610 David Albahari Sneæni åovek . . . . . . . . . . . . . . .630 David Albahari Svetski putnik . . . . . . . . . . . . . .720 Deda Paja Deda Pajin slatki kuvar . . . . . . . . . .410 Dejan Ajdaåiñ Erotsko u folkloru Slovena . . . .1300 Dejvid Gilmor Savrãena noñ za odlazak u Kinu 620 Dejvid Lendis Bogatstvo i siromaãtvo nacija . .1670 Dragan Stojanoviñ Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 Dragan Stojanoviñ Zloåin i kazna . . . . . . . . . . . .390 Dragan Velikiñ Astragan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 Dragan Velikiñ Beograd i druge priåe . . . . . . . .710 Dragan Velikiñ Danteov trg . . . . . . . . . . . . . . . .890 Dragan Velikiñ Dosije Domaãevski . . . . . . . . . . .610 Dragan Velikiñ Hamsin 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 Dragan Velikiñ Ruski prozor . . . . . . . . . . . . . . . .720 Dragan Velikiñ Severni zid . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Dragan Velikiñ Sluåaj Bremen . . . . . . . . . . . . . .590 Dragan Velikiñ Stanje stvari . . . . . . . . . . . . . . . .410 Dragan Velikiñ Via Pula . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 Dragan Vojvodiñ Zidno slikarstvo crkve Svetog Ahilija u Arilju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4500 Dunja Radosavljeviñ Æivot posle Amerike . . . . . . .510 Dunja Radosavljeviñ Paprat . . . . . . . . . . . . . . . .520 Duãan Kovaåeviñ Balkanski zmajevi - Balkanski ãpijun, Sveti Georgije ubiva aædahu . . . . . . . . . . . . . .640 Duãan Kovaåeviñ Bila jednom jedna zemlja . . .870 Duãan Kovaåeviñ Bruin Sings the Blues . . . . . .1150 Duãan Kovaåeviñ Generalna proba samoubistva560

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

KATALOG 2009/2010 Duãan Kovaåeviñ Doktor ãuster . . . . . . . . . . . . .410 Duãan Kovaåeviñ Meda peva bluz . . . . . . . . . . .870 Duãan Kovaåeviñ Odabrane drame I . . . . . . . . .860 Duãan Kovaåeviñ Odabrane drame II . . . . . . . . .860 Duãan Kovaåeviñ Odabrane drame III . . . . . . . .860 Duãan Kovaåeviñ Odabrane drame IV . . . . . . . .860 Duãan Kovaåeviñ Vek kalendar za godine koje su proãle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 Ðerð Konrad Jugoslovenski rat . . . . . . . . . . . . .330 Ðerð Konrad Melinda i Dragoman . . . . . . . . . .540 Ðerð Konrad Vrtna zabava . . . . . . . . . . . . . . . . .720 Ðorðe Bubalo Pisana reå u srpskom srednjem veku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .930 Ðorðe Pisarev Poslanice iz novog Jerusalima . .410 Dæejms Dæojs Portret umetnika u mladosti . . . .450 Dæozef Konrad Tajfun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Dæozef Naj Kako razumevati meðunarodne sukobe . . . . . . .1090 Endru Baruh Vahtel Knjiæevnost Istoåne Evrope u doba postkomunizma . . . . . . . . .810 Entoni Gidens Odbegli svet . . . . . . . . . . . . . . . .550 Euripid Medeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Filip Åoloviñ U ðavoljoj koæi . . . . . . . . . . . . . . . . .630 Fjodor Dostojevski Zapisi iz podzemlja . . . . . . .320 Franc Kafka Proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Fridrih Ãiler Devica Orleanska . . . . . . . . . . . . . .540 Gao Singðijan Begunci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 Gao Singðijan Planina duãe . . . . . . . . . . . . . . . .900 Gijom Apoliner Alkoholi i kaligrami . . . . . . . . .610 Gilbert Kid Åesterton Åovek koji je bio Åetvrtak 450 Goran Milaãinoviñ Apsint . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 Goran Milaãinoviñ Camera obscura . . . . . . . . . .610 Goran Milaãinoviñ Heraklov greh . . . . . . . . . . . .630 Goran Milaãinoviñ Maske Sofije de Montenj . .640 Goran Milaãinoviñ Posmatraå mora . . . . . . . . . .540 Goran Milaãinoviñ Trougao, kvadrat . . . . . . . . .730 Goran Nikoliñ Kurs dinara i devizna politika Kraljevine Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540 Goran Stankoviñ U traganju za zlatnom lipom .270 grupa autora Bolesti digestivnog sistema i jetre u primarnoj zdravstvenoj zaãtiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610 grupa autora Antologija savremene norveãke drame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650 grupa autora Final account . . . . . . . . . . . . . . . .450 grupa autora Jugoistoåna Evropa 2000: Pogled iz Srbije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 grupa autora Putnici ludog tramvaja . . . . . . . .410 grupa autora South Eastern Europe 2000: A View from Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 grupa autora Terra marginalis . . . . . . . . . . . . . .240 grupa autora Zavrãni raåun . . . . . . . . . . . . . . . .450 Hajdana Baletiñ Vodi me na drugo mesto . . . .410 Hane Erstavit Ljubav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Henri Dæejms Okretaj zavrtnja . . . . . . . . . . . . . .410 Ibrahim Hadæiñ Pesme i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Igor Marojeviñ Obmana boga . . . . . . . . . . . . . .410 Igor Marojeviñ Tragaåi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Igor Marojeviñ Æega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Ivan Ivanji Balerina i rat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Ivan Ivanji Barbarosin Jevrejin u Srbiji . . . . . . . .460 Ivan Ivanji Åovek od pepela . . . . . . . . . . . . . . . .660 Ivan Ivanji Dioklecijan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .730 Ivan Ivanji Guvernanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .790 Ivan Ivanji Julijan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 Ivan Ivanji Konstantin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .780 Ivan Ivanji Poruka u boci . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Ivan Ivanji Staljinova sablja . . . . . . . . . . . . . . . .700 Ivan Ivanoviñ Crni dani Rake Drainca . . . . . . . .430 Ivan Ivanoviñ Kozja krv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Ivan Ivanoviñ Novele (male) . . . . . . . . . . . . . . . .300


129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

Ivan Ivanoviñ Novele (velike) . . . . . . . . . . . . . . .450 Ivan M. Beciñ Finansijska politika SHS 1918-1923. 540 Ivan Negriãorac Anðeli umiru . . . . . . . . . . . . . .540 Ivan Negriãorac Veznici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Ivan Radovanoviñ Kratka istorija æivota u mrtvom gradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Jagoã Ðuretiñ Patuljci u åizmama od sedam milja 410 Jasmina Lekiñ Otvoreni prelom . . . . . . . . . . . . .300 Jelena Lukiñ Sedam svetskih luda . . . . . . . . . . .500 Jovan Pejåiñ Kultura i pamñenje . . . . . . . . . . . . .540 Jovica Añin Dnevnik izgnane duãe . . . . . . . . . . .400 Jovica Añin Gatanja po pepelu . . . . . . . . . . . . . .680 Jovica Añin Proåitano u tvojim oåima - b.p. . . .540 Jovica Añin Proåitano u tvojim oåima - t.p . . . .640 Judita ŠÃalgo Da li postoji æivot . . . . . . . . . . . . .410 Judita ŠÃalgo Jednokratni eseji . . . . . . . . . . . . . .370 Judita ŠÃalgo Put u Birobidæan . . . . . . . . . . . . . .410 Karel Åapek Zoon politikon . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Katarina Frostenson Salpetrijer . . . . . . . . . . . . .320 Katarina Frostenson Monodrame . . . . . . . . . . .320 Katarina Veãoviñ Ljubav bez svojstava . . . . . . . .490 Krista Volf Od krvi i mesa . . . . . . . . . . . . . . . . . .640 Laã Sobi Kristens Skok iz mesta . . . . . . . . . . . . .360 Laslo Blaãkoviñ Mrtva priroda sa satom . . . . . . .450 Laslo Blaãkoviñ Svadbeni marã . . . . . . . . . . . . . .450 Laslo Vegel Exterritorium . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Laslo Vegel Velika Srednje-istoåno-evropska Gozba stupa u pikarki roman . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Laslo Vegel Judita i druge drame . . . . . . . . . . .540 Lila Radonjiñ Naã sluåaj I-II . . . . . . . . . . . . . . . . .480 Ljiljana Jokiñ Kaspar Åetiri male æene . . . . . . . .360 Ljiljana Dugaliñ Crteæ na dlanu . . . . . . . . . . . . .450 Ljubodrag Dimiñ Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. I-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3420 Ljubodrag Dimiñ Srbi, Jugoslavija i Srbija . . . . .710 Ljubica Arsiñ Zona sumraka . . . . . . . . . . . . . . . .450 Ljubomir Eriñ Leksikon seksualnosti . . . . . . . . . .630 Ljubomir Simoviñ Boj na Kosovu . . . . . . . . . . . .520 Ljubomir Simoviñ Åitanje slika . . . . . . . . . . . . . .720 Ljubomir Simoviñ Drame . . . . . . . . . . . . . . . . . .790 Ljubomir Simoviñ Duplo dno . . . . . . . . . . . . . . .720 Ljubomir Simoviñ Galop na puæevima . . . . . . . .410 Ljubomir Simoviñ Kovaånica na Åakovini . . . . .490 Ljubomir Simoviñ Ljuska od jajeta . . . . . . . . . . .410 Ljubomir Simoviñ Novi galop na puæevima . . . .410 Ljubomir Simoviñ Pesme I-II . . . . . . . . . . . . . . .1710 Ljubomir Simoviñ Planeta Dunav . . . . . . . . . . . .490 Ljubomir Simoviñ Taåka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Luis Kerol Silvija i Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540 M. Ferbenks i S. Lindzej Oranje mora . . . . . . . .540 Mankur Olson Moñ i razvoj . . . . . . . . . . . . . . . .810 Marija Ãimokoviñ Meðureåje . . . . . . . . . . . . . . .270 Migel de Unamuno Graðanski rat i mir . . . . . .410 Mihail Bulgakov Kobna jaja / Pseñe srce . . . . . .640 Mihajlo Pantiñ Ako je to ljubav . . . . . . . . . . . . .610 Mihajlo Pantiñ Åitanje vode srpske priåe o ribolovu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 Mihajlo Pantiñ Ne mogu da se setim jedne reåenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Mihajlo Pantiñ Novobeogradske priåe . . . . . . . 610 Mihajlo Pantiñ Ovoga puta o bolu . . . . . . . . . . .700 Mihajlo Pantiñ Sedmi dan koãave . . . . . . . . . . .500 Mihajlo Pantiñ Sve priåe Mihajla Pantiña I: Vonder u Berlinu / Hronika sobe . . . . . . . . . . . . . .600 Mihajlo Pantiñ Sve priåe Mihajla Pantiña II: Pesnici, pisci i ostala menaæerija / Ne mogu da se setim jedne reåenice . . . . . . . . . . .600 Mihajlo Pantiñ Sve priåe Mihajla Pantiña III: Novobeogradske priåe / Sedmi dan koãave/ Ako je to ljubav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Mihajlo Pantiñ Sve priåe Mihajla Pantiña IV: Ovoga puta o bolu / Pogovor . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Mila Stanojeviñ-Bajford Krilato prase . . . . . . . .410 Milan Ðorðeviñ Pustinja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Milan Ðorðeviñ Slepa ulica . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Milan Kundera Identitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .590

194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Milan Kundera Neznanje . . . . . . . . . . . . . . . . . .540 Milan Miliãiñ Treperenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Mileta Prodanoviñ Agnec mp . . . . . . . . . . . . . . .710 Mileta Prodanoviñ Agnec tp . . . . . . . . . . . . . . .760 Mileta Prodanoviñ Crvena marama sva od svile 440 Mileta Prodanoviñ Eliãa u zemlji svetih ãarana .640 Mileta Prodanoviñ Hermelin . . . . . . . . . . . . . . . .750 Mileta Prodanoviñ Kolekcija . . . . . . . . . . . . . . . .630 Mileta Prodanoviñ Ovo bi mogao biti Vaã sreñan dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540 Mileta Prodanoviñ Pas prebijene kiåme . . . . . .450 Mileta Prodanoviñ Stariji i lepãi Beograd . . . . .680 Mileta Prodanoviñ Vrt u Veneciji . . . . . . . . . . . .810 Milko Ãtimac Srpsko berzansko poslovanje . . . .590 Miloã Komadina Institut za rak . . . . . . . . . . . . .310 Milovan Maråetiñ Æivoti pesnika . . . . . . . . . . . .410 Miodrag Maticki Deseti za molitvu . . . . . . . . . .540 Miodrag Maticki Vuåjak Adele Argeni . . . . . . .410 Miodrag Raiåeviñ Muzini vetrovi . . . . . . . . . . . .270 Mirjana Mitroviñ Sveto stado . . . . . . . . . . . . . . .620 Mirjana Proãiñ-Dvorniñ Odevanje u Beogradu u XIX i poåetkom XX veka . . . . . . . . . . . . . . . . . .2700 Mirko Jakovljeviñ Ritam slobode Dragoljuba Ðuriåiña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Miroslav Antiñ Pesme za velike . . . . . . . . . . . . .440 Miroslav Jovanoviñ Doseljavanje ruskih izbeglica u Kraljevinu SHS 1919-1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .880 Miroslav Jovanoviñ Jezik i druãtvena istorija . . .610 Miroslav Karaulac Lokalni pljuskovi . . . . . . . . . .270 N. Dikiñ i M. Bajåetiñ Kinoteka doktora Frankeãtajna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Nebojãa Cociñ Ogledalo sa dva lica . . . . . . . . . .230 Nebojãa Ñosiñ Lula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Nemanja Mitroviñ Izabrane priåe . . . . . . . . . . . .430 Nemanja Mitroviñ Rim ili mir . . . . . . . . . . . . . . .530 Nemanja Rotar Netrpeljivost . . . . . . . . . . . . . . .560 Nemanja Rotar Poslednja noñ na Levantu . . . .540 Nemanja Rotar Dnevnik ljudoædera . . . . . . . . .610 Nenad Grujiåiñ Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Nenad Petroviñ Åovek koga je trebalo ubiti . . .390 Nenad Veliåkoviñ Konaåari . . . . . . . . . . . . . . . . .450 Nenad Veliåkoviñ Otac moje kñeri . . . . . . . . . . .720 Nenad Veliåkoviñ Sahib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520 Nenad Veliåkoviñ Sto zmajeva . . . . . . . . . . . . .1440 Nikola Moravåeviñ Albion, Albion . . . . . . . . . .1440 Nikola Moravåeviñ Selected essays . . . . . . . . . . .810 Nikola Paãiñ Sloga Srbo-Hrvata . . . . . . . . . . . . .410 Nina Æivanåeviñ Vizantijske priåe . . . . . . . . . . . .270 Novak Kilibarda Suðenice . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Novica Tadiñ Potukaå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 P. Rak i D. Marinkoviñ Åija je zemlja na kojoj stojite . . . . . . . . . . . . . . . . .350 Patrik Modiano Dora Bruder . . . . . . . . . . . . . . .440 Patrik Modiano Mala princeza . . . . . . . . . . . . . .500 Patrik Modiano Rodoslov . . . . . . . . . . . . . . . . . .540 Patrik Modiano Te neznanke . . . . . . . . . . . . . . .610 Patrik Modiano U kafeu izgubljene mladosti . .650 Pavel Vilikovski Surovi maãinovoða . . . . . . . . . .270 Pavlos Matesis Drevan od postanja dana . . . . .330 Petar Ðuriñ Zmajevi i druge nemani . . . . . . . . .810 Peter Esterhazi Jedna æena . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Pjer Manon Intelektualna istorija liberalizma . .540 Predrag Koåoviñ Spot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610 Radivoj Radiñ Srbi pre Adama i posle njega . . .630 Radivoj Radiñ Strah u poznoj Vizantiji I-II . . . .2250 Radoslav Petkoviñ Åovek koji je æiveo u snovima (broã povez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520 Radoslav Petkoviñ Åovek koji je æiveo u snovima (tvrdi povez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .590 Radoslav Petkoviñ Izveãtaj o kugi . . . . . . . . . . . .610 Radoslav Petkoviñ O Mikelanðelu govoreñi . . .540 Radoslav Petkoviñ Ogled o maåki . . . . . . . . . . .410 Radoslav Petkoviñ Put u Dvigrad . . . . . . . . . . . .440 Radoslav Petkoviñ Senke na zidu . . . . . . . . . . . .550 Radoslav Petkoviñ Sudbina i komentari . . . . . . .920

21


261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

22

Radoslav Petkoviñ Vizantijski internet . . . . . . . .780 Radoslav Petkoviñ Savrãeno señanje na smrt . .1440 Rajko Lukaå Arhivske grobnice . . . . . . . . . . . . .410 Rajko Lukaå Boæiji ugodnici I-II . . . . . . . . . . . .1150 Rajko Lukaå Mojin kralj . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Rajko Radovanoviñ Holivudske priåe . . . . . . . . .390 Ranko Risojeviñ Vrata tame . . . . . . . . . . . . . . . .270 Rastko Petroviñ Ljudi govore . . . . . . . . . . . . . . .270 Ratko Dangubiñ Kutija za muãke cipele . . . . . .410 Ratko Dangubiñ Nemaåki u sto lekcija . . . . . . .520 Ratko Dangubiñ Secondhand story . . . . . . . . . .410 Ratko Dangubiñ Veåera u vrtu . . . . . . . . . . . . . .410 Robert Luis Stivenson Klub samoubica . . . . . . .410 Robert Menase Zemlja bez svojstava . . . . . . . . .410 Robert Menase Zlatna vremena, napukli svet .500 Robert Olen Batler Dobar miris åudne planine .740 S. Markoviñ i R. Rupljanac Projekat . . . . . . . . . .360 Saãa Obradoviñ Mardijan je najzad mrtav . . . . .530 Saãa Obradoviñ Ulazak u zamak . . . . . . . . . . . .410 Saãa Obradoviñ Vrt ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . .730 Saãa Obradoviñ Drugi drugi svijet . . . . . . . . . . .490 Saãa Radonjiñ Traktat o ãeãirima . . . . . . . . . . . .410 Sava Damjanov Priåke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Semjuel P. Hantington Treñi talas . . . . . . . . . . .810 Slobodan Jovanoviñ Kulturni obrazac . . . . . . . .450 Slobodan Vladuãiñ Forward . . . . . . . . . . . . . . . .890 Slobodan Vuåetiñ Duga ruka proãlosti . . . . . . . .410 Slobodan Vuåetiñ Fatalna vlast . . . . . . . . . . . . .410 Slobodan Vuåetiñ Pre i posle . . . . . . . . . . . . . . .410 Slobodan Vuåetiñ Privatizovana dræava . . . . . . .410 Slobodan Vuåetiñ U krugu poraza . . . . . . . . . . .410 Slobodan Vuåetiñ Iskuãenja obnovljene dræavnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660 Smiljka Gabeliñ Manastir Lesnovo . . . . . . . . . .4950 Sneæana Jakovljeviñ Najbolja od deset u baru .410 Sneæana Rankoviñ Bonapartin reånik . . . . . . . .630 Sonja Batiniñ-Besford Lovci vremena . . . . . . . . .360 Srðan V. Teãin Kazimir i drugi naslovi . . . . . . . .420 Srðan V. Teãin Kroz pustinju i praãinu . . . . . . . .550 Srðan V. Teãin Kuvarove kletve i druge gadosti 450 Srðan Vuåiniñ Kraljevstva i izgnanstva . . . . . . .480 Sreten Ugriåiñ Bog jezika i druge priåe . . . . . . .530 Sreten Ugriåiñ Infinitiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Sreten Ugriåiñ Uvod u astronomiju . . . . . . . . . .540 Sreten Ugriåiñ Veåeras u Emausu . . . . . . . . . . . .410 Stevan Tontiñ Sarajevski rukopis . . . . . . . . . . . .410 Svetislav Jovanov Piknik na Golgoti . . . . . . . . . .270 Svetlana Velmar-Jankoviñ Bezdno . . . . . . . . . .1440 Svetlana Velmar-Jankoviñ Dorñol b.p. . . . . . . .780 Svetlana Velmar-Jankoviñ Dorñol t.p. . . . . . . . .920 Svetlana Velmar-Jankoviñ Izabranici . . . . . . . . .920 Svetlana Velmar-Jankoviñ Knjiga za Marka b.p.540 Svetlana Velmar-Jankoviñ Knjiga za Marka t.p .740 Svetlana Velmar-Jankoviñ Lagum . . . . . . . . . . . .590 Svetlana Velmar-Jankoviñ Nigdina . . . . . . . . . . .730 Svetlana Velmar-Jankoviñ Oåarane naoåare Priåe o Beogradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .910 Svetlana Velmar-Jankoviñ Oæiljak . . . . . . . . . . .650 Svetlana Velmar-Jankoviñ Prozraci . . . . . . . . . . .860 Svetlana Velmar-Jankoviñ Vostanije . . . . . . . . .720 Svetlana Velmar-Jankoviñ Vraåar . . . . . . . . . . . .630 Svetlana Velmar-Jankoviñ Æezlo . . . . . . . . . . . . .650 T.H. Raiå Reånik afrodizijaka . . . . . . . . . . . . . . .410 Tomas Man Smrt u Veneciji . . . . . . . . . . . . . . . .410 Tomica Milosavljeviñ Helicobacter pylori . . . . . .410 Vane Ivanoviñ Drugo zvono I-II . . . . . . . . . . . . .560 Vasa Pavkoviñ Hipnotisan . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Vasa Pavkoviñ Korovnjak . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Velimir Ñurgus Kazimir Kavkaski roman i drukåije priåe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Velimir Ñurgus Kazimir Kuhinja mog prijatelja 450 Velimir Ñurgus Kazimir Poslednji åovek i njegova æena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 Velimir Ñurgus Kazimir Ãakom i kapom . . . . . .420

331 Veroljub Dugaliñ Cene akcija . . . . . . . . . . . . . . .680 332 Veroljub Dugaliñ, Milko Ãtimac Osnove berzanskog poslovanja . . . . . . . . . . . . . . .1480 333 Veselin Markoviñ Izranjanje . . . . . . . . . . . . . . .870 334 Veselin Markoviñ Preimuñstva kruga . . . . . . . . .590 335 Vesna S. Aleksiñ Banka i moñ . . . . . . . . . . . . . . .590 336 Vida Ognjenoviñ Drame I . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 337 Vida Ognjenoviñ Drame II . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 338 Vida Ognjenoviñ Drame III . . . . . . . . . . . . . . . . .630 339 Vida Ognjenoviñ Mileva Ajnãtajn . . . . . . . . . . . .580 340 Vida Ognjenoviñ Mileva Einstein . . . . . . . . . . . .720 341 Vida Ognjenoviñ Preljubnici . . . . . . . . . . . . . . . .730 342 Viktorija Jaziñ Rizici u bankarskom poslovanju . .830 343 Vladan Desnica Progutane polemike . . . . . . . . .410 344 Vladan Radoman Harmonikaãev osmeh . . . . . .360 345 Vladeta i Milan Jankoviñ Drugi o Mihizu . . . . .650 346 Vladeta Jankoviñ Imenik klasiåne starine b.p. .1080 347 Vladeta Jankoviñ Imenik klasiåne starine t.p. .1350 348 Vladimir Kerner Adelhajd . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 349 Vladimir Piãtalo Aleksandrida . . . . . . . . . . . . . .410 350 Vladimir Piãtalo Priåe iz celog sveta . . . . . . . . . .410 351 Vlaho Bogiãiñ Nekrolog za M. . . . . . . . . . . . . . .710 352 Vojislav Despotov Åekiñ tautologije . . . . . . . . . .400 353 Vojislav Despotov Drvodelja iz Nabisala . . . . . . .440 354 Vojislav Despotov Evropa broj dva . . . . . . . . . . .440 355 Vojislav Despotov Jesen svakog drveta . . . . . . .440 356 Vojislav Despotov Petrovgradska praãina . . . . . .390 357 Vojislav Despotov Romani Vojislava Despotova 850 358 Vojislav Despotov Vruñ pas i drugi eseji . . . . . . .600 359 Vujadin Ivaniãeviñ Novåarstvo srednjovekovne Srbije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4500 360 Vule Æuriñ Dvije godine hladnoñe . . . . . . . . . . .270 361 Vule Æuriñ U krevetu sa Madonom . . . . . . . . . .360 362 Æ. Radakoviñ i S. Abot Ponavljanja . . . . . . . . . . .270 363 Æak Derida Kosmopolitike . . . . . . . . . . . . . . . . .790 364 Æarko Radakoviñ Pogled . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 365 Æ. Radakoviñ i S. Abot Vampiri / Razumni reånik 720 366 Æarko Roãulj Zapisi o Vasku i Haãi . . . . . . . . . . .270 367 Æarko Trebjeãanin Reånik psihologije . . . . . . .2610 368 Zdenka Añin Odriåem se osvete . . . . . . . . . . . . .360 369 Æivojin Pavloviñ Otkucaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 370 Æivojin Pavloviñ Simetrija . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 371 Zoran Avramoviñ Politika i knjiæevnost u delu Miloãa Crnjanskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 372 Zoran Æivkoviñ Pisac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 373 Zorica Bajin-Ðukanoviñ Said, kralj suncobrana .530 374 Zorica Kuburoviñ Vilindvor . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Ekskluzivna distribucija 375 grupa autora Dnevni horoskop . . . . . . . . . . . .1800

Velikoprodaja Stubovi kulture, Gradiãtanska 15, Beograd tel. 011/2402-725, 2403-122, 2404-687 prodaja@stubovi.co.rs Knjiæare BEOGRAD, Knjiæara „Beoizlog“ Trg republike 5, tel. 011/3281-851 UÆICE, Knjiæara na trgu Dimitrija Tucoviña 64, tel. 031/514-679 ARANÐELOVAC, Knjiæara „Park“ Knjaza Miloãa 150, tel 034/701-057 Na sve kataloãke cene obraåunava se PDV od 8% ÏÐÈÊŠÓ×ÈÒÅ ÑÅ!


ÂÈ ×ÈÒÀÒÅ Ó ÎÐÈÃÈÍÀËÓ ÎÍÎ ØÒÎ ÑÂÅÒ ÏÐÅÂÎÄÈ

Stubovi i svet, kratka istorija prevoðenja

Gråko izdanje romana Bila jednom jedna zemlja i jedan od brojnih izveãtaja kojim su gråki mediji ispratili promociju nove srpske knjiæevnosti.

Novembra 1994. Predrag Markoviñ, Radoslav Petkoviñ i Dragan Velikiñ u Atini zapoåinju meðunarodnu promociju nacionalne knjiæevnosti, kao i izdavaåkog projekta kuñe kao kljuåne institucije za promenu odnosa prema srpskoj kulturi koja se u tom åasu poistoveñuje sa slikom politiåkog reæima u zemlji. U promociju se posle Zlatne palme na Kanskom festivalu ukljuåuje Duãan Kovaåeviñ a potom i ostali autori. U isto vreme, Aleksandra Raãiñ zapoåinje korenspondenciju sa vodeñim svetskim izdavaåima i u narednih nekoliko godina uspeva da ugovori prevode na desetine naãih autora kod vodeñih evropskih i ameriåkih izdavaåa. Posle tromeseåne prepiske, Milan Pajeviñ obezbeðuje da se, i pored meðunarodnih sankcija, na Frankfurtskom sajmu knjiga pojavi izdavaå iz Srbije i na taj naåin ravnopravno vrati ime Beograda na sve publikacije koje se odnose na najveñe svetsko træiãte knjige. Danas se stotine prevoda naãih autora nalaze u knjiæarama i pred åitaocima na pet kontinenata.

23


Ljubodrag Dimiñ

Jovica Añin

Veselin Markoviñ

Ðerð Konrad

Sneæana Rankoviñ

Ivan Ivanji

Radovoj Radiñ

Sreten Ugriåiñ

Ðorðe Bubalo

Veroljub Dugaliñ

Andrija Matiñ

Milko Ãtimac

Dunja Radosavljeviñ

Filip Åoloviñ

Dana Todoroviñ

Narudæbenica

Naruåujem _____ primeraka knjiga pod rednim brojem ____________ koje ñu platiti uplatom na tekuñi raåun ili pouzeñem Ime i prezime___________________________Mesto________________ Adresa_________________________ Telefon _____________________ „Stubovi kulture”, Beograd, Gradiãtanska 15, tel: 011/2403-122; 2404-687; 2402-725, fax: 011/2422-276; Mlaðan Dinkiñ

Tomica Milosavljeviñ

e-mail: prodaja@stubovi.co.rs, tekuñi raåun 125-227-97 Piraeus banka, Beograd

Slobodan Vladuãiñ

Æarko Trebjeãanin

Borivoje Adaãeviñ

Laslo Vegel

Antal Serb

Ljiljana Dugaliñ

Nemanja Mitroviñ

Katalog Stubova kulture 2009/2010.  
Katalog Stubova kulture 2009/2010.  

Katalog Stubova kulture 2009/2010.

Advertisement