__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Dokument 2017 Carlborgsons gård / Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 1


Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans målgrupper är döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och hörande deltagare som vill studera och komplettera sina tidigare studier och få behörighet till högskolestudier eller skaffa sig en yrkesutbildning. Skolan har också veckokurser och helgkurser. På sommaren brukar det vara full aktivitet med olika läger, kurser och konferenser. På skolan finns det internat med ca 130 bäddar. Skolan har även en egen förskola. I skolans omgivning finns en underbar natur som inbjuder till olika sysselsättningar beroende på årstid. Alla som arbetar på skolan har ambitionen att få alla att trivas och utvecklas på skolan och vi vågar lova att vi för det mesta lyckas med det! Välkommen till Västanviks folkhögskola!

Skolans historia Carlborgsons Gård i byn Västanvik ligger högt och vackert belägen vid Siljan. På andra sidan viken ser man Leksands kyrka. Gården köptes av Dalabygdens dövförening 1961. Här bedrev man ungdomsverksamhet och det var en populär samlingsplats för landets döva. Inom SDR fanns en dröm om en egen folkhögskola och 1969 startade Västanviks folkhögskola som en filial till Fornby i Borlänge med 14 elever. Skolan blev självständig 1978 och har vuxit stadigt sedan dess med fler kurser och deltagare.

Innehåll Arbetsordning ....................................................................... 4 Delegationsordning ........................................................... 8 Internat .................................................................................. 10 Handlingsplan vid krishantering .............................. 11 Läsa in gymnasiet ............................................................. 28 Måldokument ..................................................................... 29

2 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening 2 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomiska förening

Reglemente........................................................................... Skolstyrelsen........................................................................ Stadgar................................................................................... Studerande rättsliga standard ................................... Tider för läsåret .................................................................. Verksamhetsplan ..............................................................

33 35 36 41 46 47


Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 3 Västanviks folkhögskola – Teckenspråkig studiemiljö i Leksand • 3


ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN FÖR VÄSTANVIKS FOLKHÖGSKOLA EKONOMISK FÖRENING INLEDNING Styrelsen för Västanviks folkhögskolas ekonomiska förening har upprättat en arbetsordning för sitt arbete utifrån gällande lagar och följande dokument: § Lagen om ekonomiska föreningar § Stadgar för Carlborgsons Gård/Västanviks folkhögskola ekonomisk förening § Reglemente för Västanviks folkhögskola Till arbetsordningen har fogats instruktioner avseende Delegationsordning för Västanviks Folkhögskola samt Rektor – Funktionsbeskrivning. Ny arbetsordning ska antas vid styrelsens första sammanträde efter den ordinarie Föreningsstämman där årsredovisningen ska behandlas. Ett exemplar av arbetsordningen ska tillställas varje styrelseledamot samt föreningens revisorer. Verksamhetsidé och Vision Västanviks folkhögskola är en del av den fria och frivilliga folkbildningen. Skolans verksamhetsidé, vision och mål har vuxit fram ur folkbildningens värdegrund, samhällets behov och av huvudmannens SDR:s fastställda mål. Skolans befintliga måldokument ligger som grund för verksamheten. Skolans ska drivas med kreativitet, kvalitet och effektivitet. Verksamhetsidé Västanviks folkhögskola är en riksrekryterande internatfolkhögskola med djup förankring i bygden och länet med ett rikt utbud av kurser riktade till skolans målgrupper; döva, hörselskadade och personer med dövblindhet samt hörande som vill lära sig teckenspråk. Vision Västanviks folkhögskola är en del av den fria och frivilliga folkbildningen och ska ge kursdeltagarna kunskap, inspiration och engagemang i deras sökande efter och/eller uppbyggande av ett meningsfullt liv.

1

4 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


STYRELSEN Styrelsens uppgifter Styrelsen svarar för skolans organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Rektor handhar den löpande förvaltningen enl. instruktioner i Rektor - Funktionsbeskrivning. Styrelsen ska tillse att organisation är så utformad att bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera hur rektor fyller det ansvar för den löpande förvaltningen som man pålagt rektor. Styrelsen ska i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt fastställa målsättningar, policy, strategiska planer och årlig budget samt övervaka efterlevnaden av densamma. Styrelsens beslutanderätt Styrelsen har att fatta beslut i frågor som inte faller inom den löpande förvaltningen och där lagen om ekonomiska föreningar fordrar styrelsens beslut. Styrelsen har även att fatta beslut i frågor av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse. Till dessa frågor räknas tills vidare: • Upptagande av ny eller nedläggning av bedriven verksamhet • Upptagande av lån och lämnande av säkerheter • Samarbets-, försäljnings-, underhålls-, hyres-, leasing- och inköpsavtal med ett värde överstigande 200 000 kr. • Avyttring av fast egendom • Lösande av affärs- eller personaltvist som belastar resultatet med mer än 100 000 kr eller befaras påverka folkhögskolan anseende negativt • Nyinvesteringar inom budget till belopp överstigande 200 000 kr samt samtliga investeringar utom budget • Lång- och kortsiktiga kvalitativa och kvantitativa mål för verksamheten • Policyfrågor och avsteg från fastlagd policy • Rullande strategiska planer • Budgetramar • Anställning av rektor, biträdande rektor samt ekonomichef • Väsentliga organisatoriska förändringar

2

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 5


Styrelsens sammankomster Ordinarie styrelsemöte Styrelsen ska hålla minst fyra möten per kalenderår. På det första mötet efter ordinarie Föreningsstämma ska styrelsens vice ordförande och ekonomiansvarig utses samt ett arbetsutskott bestående av tre ordinarie ledamöter och en ersättare. Beslut om firmateckning ska fastställas. Till styrelsen kan medarbetare kallas för föredragning eller sakkunnig belysning av enskilda ärenden. Rektor är normalt föredragande och biträdande rektor sekreterare. Styrelsen ska följa nedanstående dagordning, med möjlighet att göra tillägg för specifika ärenden. Dagordning: 1. Mötets öppnande, val av protokollförare samt en justeringsman utöver ordf. 2. Föregående mötesprotokoll, uppföljning och godkännande. 3. Ledningens rapporter innefattande: ekonomi, beläggning, erhållna bidrag, tjänstefrågor samt övriga frågor av intresse för styrelsen avseende skolans framtid. 4. Beslutsärenden beredda av AU 5. Diskussionsärenden 6. Temaärenden enligt årsplan 7. Övriga frågor 8. Nästa sammanträde. Extra styrelsemöte Extra styrelsemöte hålls då styrelseledamot eller rektor så begär. Tid och plats för dessa möten fastställs av ordföranden och rektor i samråd. Kallelse och underlag Till styrelsens möten ska samtliga styrelseledamöter kallas. Kallelse, dagordning, rapporter och underlag för beslut utsändes av rektor, på uppdrag av ordföranden, senast en vecka före styrelsemötet. Arbetsutskott Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, vice ordförande, en ledamot samt en ersättare. Till arbetsutskottet adjungeras skolans rektor, biträdande rektor samt ekonomichef. AU kan även kalla andra personer till mötet. Biträdande rektor är sekreterare för mötet. Till mötena kallas förutom de ordinarie ledamöterna även ersättaren. AU är beslutsfört om minst två ledamöter deltar i besluten. Ordförande Ordförande vid styrelsemötet är styrelsens ordförande, eller vid dennes frånvaro vice ordförande eller den styrelsen utser. 3

6 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Protokoll Ordföranden ansvarar för att det vid varje styrelsemöte förs protokoll. Protokollen ska ange fattade beslut och det underlag som kan vara av betydelse för besluten. Varje ledamot har rätt att till protokollet foga avvikande mening. Protokollet undertecknas av protokollföraren och ska, förutom av utsedd justerare, justeras av ordföranden. Biträdande rektor ska tillse att kopior av det justerade protokollet med eventuella bilagor tillställs samtliga styrelseledamöter senast tio dagar efter mötet. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt. ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN Ordföranden Det åligger styrelsens ordförande att noga följa skolans utveckling genom nära kontakter med skolans ledning. Denne ska även tillse att styrelseledamöterna fortlöpande informeras om föreningens ställning, ekonomi planering och utveckling. Vidare åligger det ordföranden att kalla till styrelsemöten och vara ordförande på mötena samt att beakta eventuella jävsbestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar vid handläggning av ärenden. Ordföranden är även ledamot och ordförande i AU. Ordföranden ska ha ett kontinuerligt samarbete och vara ett stöd till skolledningen. Ordföranden ska också godkänna rektors ledighet och utgifter samt ha medarbetarsamtal med rektor minst en gång/år. Styrelseledamöterna En styrelseledamot ska avsätta skälig tid för styrelsearbetet, informera sig aktivt, prioritera skolans intressen, hålla reda på lagar och förordningar, våga ifrågasätta etablerade uppfattningar samt ge klara besked om sin åsikt. Ledamot är solidariskt ansvarig för beslut i styrelsen om den inte reserverat sig i protokollet. ÖVRIGT Sekretess Ärenden beslutade i skolstyrelsen ska vara offentliga. Om styrelsen finner det påkallat kan styrelsen besluta om sekretess i visst ärende. Pressmeddelande Offentliggörande av styrelsebeslut ska handhas av skolans rektor i samråd med styrelsens ordförande.

Arbetsordningen är fastställd av styrelsen den 28 september 2017 och ska årligen ses över. 4

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 7


DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTANVIKS FOLKHÖGSKOLA Syftet med delegationsordningen är att avlasta styrelsen från detalj- och löpande frågor genom att delegera beslut till övriga organ och funktioner. Återrapportering ska ske för att ge styrelsen möjlighet att ha en överblick på verksamheten. STÄMMAN Stämman sammanträder en gång per år och behandlar ärenden enligt fastställda stadgar. Val till Västanviks folkhögskolas styrelse sker vart fjärde år. STYRELSEN Styrelsen utgör högsta beslutande organ mellan stämmorna, Styrelsen beslutar i frågor enligt stadgar, reglemente och förordning. Dessutom beslutar styrelsen i frågor som berör skolans inriktning, utveckling och arbetssätt utifrån skolans mål. Föredragande i styrelsen är rektor som har förslags- och yttranderätt. Personalrepresentanter och elevrepresentant har enligt stadgar yttrande- och förslagsrätt men ej beslutanderätt. Styrelsen tillsätter de arbetsgrupper styrelsen anser sig behöva. Styrelsen tillsätter ett AU bestående av ordförande, vice ordförande och en ledamot samt en suppleant. Dessa är beslutande. Rektor, biträdande rektor och ekonomichef är adjungerande i AU samt styrelsen och har förslags- och yttranderätt. ARBETSUTSKOTT AU:s ledamöter har en mandattid på ett år och väljs snarast efter stämman av styrelsen. AU:s uppgift är att förbereda ärenden för styrelsens beslut samt att fatta följande beslut inom givna ramar: • rapportera beslut till styrelsen om ekonomiska omfördelningar på högst 100 000 kronor i varje enskilt fall utöver budgeterade ramar. SKOLLEDNING Skolledningen består av rektor, biträdande rektor och ekonomichef. Skolledningen beslutar om: • alla former gällande anställning av personal inom givna ramar • tjänstledigheter enligt lag • semesterförläggning i samråd med respektive arbetsledare • sparad semester • kompetensutveckling för personal inom fastställda budgeterade ramar

Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand

8 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening

0247-64130 (tal) 0247-64139 (txt) 0247-10165 (fax)

Bankgiro: 623-2763 E-post vastanvik@sdrf.se www.vastanviksfhs.se


REKTOR Rektor är ansvarig inför styrelsen för folkhögskolans löpande verksamhet ekonomiskt och funktionellt och har att följa styrelsens meddelade riktlinjer och anvisningar samt gällande lagar och förordningar. Rektor ansvarar för personalledning, arbetsmiljö, lönesamtal samt lönefrågor vid nyanställningar inom givna ramar. Rektor verkställer styrelsens och AU:s beslut om inget annat beslutas. BITRÄDANDE REKTOR Biträdande rektor är backup till rektor och ansvarar dessutom för skolans kortkurs- och konferensverksamhet samt skolans internat. Bitr. rektor är arbetsledare för skolans servicepersonal. På skolstyrelsens och AU:s sammanträden är bitr. rektor sekreterare. EKONOMICHEF Ekonomichefen är ansvarig för skolans ekonomiska redovisning samt att verkställa styrelsens och AU:s beslut i dessa frågor. Ekonomichefen beslutar om ekonomiska frågor inom budgeterade ramar. Ekonomichefen ansvarar även för fastigheternas drift och skötsel i samråd med skolans fastighetsskötare.

Delegationsordningen är fastställd av skolstyrelsen den 28 september 2017

Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand

0247-64130 (tal) 0247-64139 (txt) 0247-10165 (fax)

Bankgiro: 623-2763 E-post vastanvik@sdrf.se www.vastanviksfhs.se Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 9


INTERNAT Skolan har följande boende: • Kruthgården har enkelrum med toalett/dusch • Svea- och Götalandsgården har dubbelrum med toalett/dusch. Du kan dela rummet med en kamrat eller bo själv.

Rumshyra: • Kruthgården • Svealands- och Götalandsgården • Norrlandsgården, eget kök

2 500 kr/ månad 2 300- 2 500 kr/ månad 3 500 kr/mån

Bor ni tillsammans i dubbelrum delar ni på hyreskostnaden. Du betalar för 10 månader under kurstiden. Du tar med egna lakan och handdukar. Du städar själv ditt rum. Har du speciella önskemål om boende eller vem du vill bo tillsammans med kan du skriva detta på svarstalongen. Avgift för mat: Skolans matsal är öppen från måndag till fredag och serverar frukost och lunch. Övriga måltider ordnar du själv. Varje boende har ett gemensamt kök. Du betalar 1 600 kr/ 4 veckor. Du kan inte välja bort frukost och lunch i matsalen som alla äter tillsammans. Under praktik och studieresor behöver du inte betala matkostnad, men du betalar för rummet. Externatkostnad: Bor du inte på skolan är avgiften 1 400 kr/ 4 veckor inkl. lunch måndag-fredag. Övrigt: Du betalar själv för studiematerial och studieresor.

KURSTIDER: Höstterminen: 20170821 - 20171222 Vårterminen: 20180108 - 20180608

10 •

Lov: vecka 44 Lov: vecka 9 och 11 maj Julavslutning: Fredag 22 december Sommaravslutning: Fredag 8 juni

Västanviks folkhögskola, Winterommesväg 5, 793 92 Leksand Telefon: 0247-641 30, bildtelefon: vastanvik.pers@sip.omnitor.se Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening e-post: info@vastanviksfhs.se hemsida:www.vastanviksfhs.se


1

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 11


INNEHÅLL

SIDAN

MÅLSÄTTNING

3

VIKTIGA TELEFONNUMMER

3-4

KRISHANDLINGSPLAN

4

HANDLINGSPLAN NÄR KRIS UPPSTÅR

4-5

MINNESANTECKNINGAR

5

CHECKLISTA

6

CHECKLISTA - UNDERRÄTTELSE a) Vid brand b) Vid olycka c) Olycksfall vid resa d) Vid dödsfall e) Vid bombhot. f) Vid sexuella trakasserier och övergrepp

7 7 7-8 9 9 9 9-10

ATT ANORDNA EN MINNESSTUND

10

FLAGGNINGSREGLER

10-11

ATT MÖTA MASSMEDIA

12

UPPFÖLJNING, SAMTAL OCH DEBRIEFING

12

UTVÄRDERING

13

KRISFASER

13

ATT TÄNKA PÅ I DET AKUTA SKEDET

14

EMOTIONELL FÖRSTA HJÄLP

15

REFERENSDOKUMENT

15

2

12 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Målsättning För att ha så god beredskap som möjligt om en krissituation skulle drabba enskild kursdeltagare/personal eller grupp av kursdeltagare/personal på Västanviks folkhögskola har följande handlingsplan för krisberedskap utarbetats. Målet med handlingsplanen är att den skall vara till praktiskt hjälp för att hantera en krissituation på bästa möjliga sätt. Vi skall vara förberedda på att något kan inträffa och det skall finnas förslag och riktlinjer för hur vi kan bete oss vid olika situationer. Detta för att det så långt det är möjligt kunna minska de negativa följdeffekter som ev. kan uppstå till följd av en krissituation. Det skall alltid finnas en aktuell och uppdaterad krisgrupp som med kort varsel kan samlas och leda det arbete som blir aktuellt, beroende på situation.

Viktiga telefonnummer Krisledningsgruppen

Gunilla Kolm, rektor sammankallande

Direktnr: 0247-641 14 Hem: 0247-348 56 Mobil: 0767 713160

Barbro From, Biträdande rektor

Direktnr: 0247-641 30 Mobil: 070 644 51 27 Hem: 0248-30501

Eva Norberg, Kurator

Texttel arb: 0247-64208 Sms: 0735 085082 Bildtel: eva.norberg@sip.omnitor.se

Övriga viktiga telefonnummer Johan Erkers, Vaktmästare

Direktnr: 0247-641 36 Mobil: 0702 65 26 82 Hem: 0247-14194

Kerstin Thydén, Västanvinds förskola

Direktnr: 0247-641 mobil: 070 7776218

Externa viktiga telefonnummer Tolkcentralen i Falun

Tel:

SOS alarmering

112

023-49 03 01

3

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 13


krissituation på bästa möjliga sätt. Vi skall vara förberedda på att något kan inträffa och det skall finnas förslag och riktlinjer för hur vi kan bete oss vid olika situationer. Detta för att det så långt det är möjligt kunna minska de negativa följdeffekter som ev. kan uppstå till följd av en krissituation. Det skall alltid finnas en aktuell och uppdaterad krisgrupp som med kort varsel kan samlas och leda det arbete som blir aktuellt, beroende på situation.

Viktiga telefonnummer Krisledningsgruppen

Gunilla Kolm, rektor sammankallande

Direktnr: 0247-641 14 Hem: 0247-348 56 Mobil: 0767 713160

Barbro From, Biträdande rektor

Direktnr: 0247-641 30 Mobil: 070 644 51 27 Hem: 0248-30501

Eva Norberg, Kurator

Texttel arb: 0247-642 08 Sms: 073-508 50 82 Bildtel: vastanvik.eva@ectalk.se

Övriga viktiga telefonnummer Johan Erkers, Fastighetsskötare

Direktnr: 0247-641 36 Mobil: 070-265 26 82 Hem: 0247-141 94

Kerstin Thydén, Västanvinds förskola

Direktnr: 0247-641 34 mobil: 070-777 62 18

Externa viktiga telefonnummer Tolkcentralen i Falun

Tel:

SOS alarmering

112

023-49 03 01

Krisinformation

113 13

Svenska Kyrkan i Leksand

80 700

Polisen

114 14

Leksands Vårdcentral

0247 – 49 49 20

SOS international – Köpenhamn

0045 70 10 50 50

UD (Utrikesdepartementet) www.ud.se

08-405 10 00

Krishandlingsplan Krisledningsgruppen:

Rektor Bitr. rektor Kurator

Gunilla Kolm (sammankallande) Barbro From Eva Norberg

Krisledningsgruppen handplockar lärare utifrån krissituationen Stödjare:

Kamratstödjarna

14 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening

Beredskapsväska:

Finns i rektorns rum. Innehåller bl.a ljus, duk, fotoram, tändare som kan behövas vid minnesstund

3


Polisen

114 14

Leksands Vårdcentral

0247 – 49 49 20

SOS international – Köpenhamn

0045 70 10 50 50

UD (Utrikesdepartementet) www.ud.se

08-405 10 00

Krishandlingsplan Krisledningsgruppen:

Rektor Bitr. rektor Kurator

Gunilla Kolm (sammankallande) Barbro From Eva Norberg

Krisledningsgruppen handplockar lärare utifrån krissituationen Stödjare:

Kamratstödjarna

Beredskapsväska:

Finns i rektorns rum. Innehåller bl.a ljus, duk, fotoram, tändare som kan behövas vid minnesstund

Handlingsplan när kris uppstår Målsättningen med denna organisationsplan och handlingsplan är att underlätta krisen vid t.ex. olycka, katastrof, dödsfall eller svår sjukdom och att ge ett bra omhändertagande. Den som får besked om en krishändelse kontaktar rektor. 1. Rektor sammankallar vid behov krisgruppen 2. Kartläggning av situation a) Vad har hänt? - olycka - svår sjukdom - dödsfall - annan händelse b) Vilka är drabbade? - deltagare - personal - andra c) Vilka andra hjälpinstanser kan kopplas in?

4

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 15


3. Underrättelse se bilaga checklista - får endast utföras efter att samråd skett med berörda eller annan myndighet. Rektor är pressansvarig - vilken information kan allmänheten ha fått? - behövs mer information? - behövs assistans från extern stödpersonal, t.ex. präst? - hur skall personalen underrättas? - hur skall deltagarna underrättas? 4. Vilken typ av åtgärder behövs? - kontakt med hemmet? - klassrumssamtal? - ritualer i klassrummet? - minnestund? - deltagande vid begravning? - andra symboliska uttrycksformer? 5. Uppföljning - uppföljning i grupp, deltagare/personal - uppföljning enskilt, elev/personal

se bilaga checklista

se bilaga checklista

6. Utvärdering av krisledningen. - Rektor sammankallar. 7. Uppdatering - Krisledningsgruppen träffas 2 ggr/år för och uppdatering av krisplanens alla delar

Minnesanteckningar Vid en traumatisk händelse utförs många olika handlingar. Vi måste dock komma ihåg att händelsen ofta upplevs traumatisk av många personer – inklusive krisgruppens medlemmar. Ofta är det svårt att komma ihåg alla moment man har utfört, framför allt tiden kring då man mottogs av beskedet/upplevde traumat. För att förenkla en utvärdering – som även kan ha betydelse för krisgruppens egen bearbetning av upplevelserna – underlättar det därför mycket om man kort skriver ner det man i praktiken har gjort samma dag. Dessa anteckningar kan även komma till nytta om andra kommer med frågor efteråt. Till stöd för minnesanteckningar se checklista på nästa sida.

5

16 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Checklista ÅTGÄRD

Underrätta personal

ANSVARIG

MEDVERKANDE ANTECKNINGAR

Underrätta deltagarna Underrätta andra (ex. föräldrar o.s.v.) Klassrumssamtal Ritualer i klassrum Minnesstund Flaggning Samtal med enskilda (personal/ elev) Psykologisk samtal Begravning Återsamling Uppföljning personal Uppföljning deltagarna Uppföljning andra 8 Utvärdering Krisledningen

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 17


Checklista - Underrättelse Vid brand Andra dokument:

Åtgärder vid brand eller annan fara Utrymningsplan Västanviks Folkhögskola

Faktaunderlag tas fram via polisen. Vilken omfattning har olyckan? Vilka personer fanns med vid olyckan? Viktigt att kontakt upprättas med anhöriga.

Krisgruppen avgör om det kan vara en lämplig åtgärd att kalla in förstärkning från POSOM-gruppen och/eller PKL-gruppen

Klasslärarna kontrollerar närvaron samt om i klassen finns nära anhöriga till olycksoffren.

Vid olycka •

Om en olycka inträffar efter skolans slut kallas berörd personal till skolan genom krisgruppens försorg. Vid behov kallas även representant från POSOM-gruppen (Psykosocialt omhändertagande vid olycka eller katastrofer).

Information till media lämnas av rektor vid en ev. påkallad presskonferens. se bilaga ”Att möta massmedia”.

Innehållet i denna konferens består i att informera om skolans anknytning till olyckan och hur skolan kan komma att påverkas i sin undervisning. Meddelande om olyckans omfattning och kontakter med olycksoffrens anhöriga utgår från sjukhusets ledningscentral

Glöm ej kontrollera gällande försäkringar och anmälan av arbetsskada

Vid strömavbrott el. dyl i skolans lokaler: •

Fortlöpande Information läggs ut på skolans Facebooksida. Behörighet till loggin har Barbro From, Gunilla Kolm, Johan Erkers, Tomas Andersson samt Jan Magnström

Olycksfall på resa Man ska alltid vara förberedd på att olyckan kan vara framme. Ett sätt att underlätta hanteringen vid oförberedda händelser då någon/några är ute och reser är att skolan har vetskap om vilka som är ute på resa. Detta gäller både personal och kursdeltagare, vid alla slags resor! 7

18 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Vid strömavbrott el. dyl i skolans lokaler: •

Fortlöpande Information läggs ut på skolans Facebooksida. Behörighet till loggin har Barbro From, Gunilla Kolm, Johan Erkers, Tomas Andersson samt Jan Magnström

Olycksfall på resa Man ska alltid vara förberedd på att olyckan kan vara framme. Ett sätt att underlätta hanteringen vid oförberedda händelser då någon/några är ute och reser är att skolan har vetskap om vilka som är ute på resa. Detta gäller både personal och kursdeltagare, vid alla slags resor!

Lämna alltid in en anmälan till rektor/biträdande där det klart framkommer vilka personer det är som finns med på resan. Lämna även minst ett telefonnummer så att det finns möjlighet att få tag på någon i gruppen vid akuta händelser. •

Så snart skolan fått kännedom om olyckan sammankallas krisgruppen och närmast ansvarig chef/kursföreståndare.

Krisgruppen samlar in så mycket fakta om olyckan som möjligt. - Faktaunderlag tas fram via polisen. Vilken omfattning har olyckan? Vet man vilka personer som fanns med vid olyckan? Försök få fram så mycket fakta som är möjligt. - Vilka personer enligt skolans noteringar – personal och/eller kursdeltagare – kan vara inblandade i olyckan? - Samarbeta med polisen – vem skall ta första kontakten med anhöriga och hur skall den tas? - Om olyckan skett utomlands – kontakta UD eller den svenska ambassaden i det land som olyckan skett för att få fram fakta om olyckan. - Om olyckan skett utomlands och eventuell akut hjälp behövs, kontakta SOS international i Köpenhamn.

Krisgruppen beslutar hur information till kursdeltagarna skall ske – enskilt till varje klass via klassföreståndarna eller via ett stormöte i aulan. Kursdeltagarna måste få så ärliga upplysningar som möjligt om vad som inträffat så att inte rykten börjar spridas.

Krisgruppen sammankallar skolans personal för information.

Ibland kan det vara bra att bjuda in polisen eller andra personer som kan ge direktinformation.

Ev. information till massmedia lämnas av rektor/administrativ chef, se ”Att möta massmedia”.

Krisgruppen samlas för diskussion om ytterligare åtgärder. Se aktuella handlingsplaner beroende på situation.

Glöm ej kontrollera/rapportera gällande försäkringar

7

Vid dödsfall •

Polisen har yttersta ansvaret för att meddela de anhöriga. I samråd med Polisen kan Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Rektor kontakta de anhöriga och inhämtar deras tillstånd till att berätta omEkonomisk förening dödsorsaken för kollegor och berörda kursdeltagare. Om de anhöriga inte ger sitt

• 19


Ev. information till massmedia lämnas av rektor/administrativ chef, se ”Att möta massmedia”.

Krisgruppen samlas för diskussion om ytterligare åtgärder. Se aktuella handlingsplaner beroende på situation.

Glöm ej kontrollera/rapportera gällande försäkringar

Vid dödsfall •

Polisen har yttersta ansvaret för att meddela de anhöriga. I samråd med Polisen kan Rektor kontakta de anhöriga och inhämtar deras tillstånd till att berätta om dödsorsaken för kollegor och berörda kursdeltagare. Om de anhöriga inte ger sitt tillstånd till detta måste det självklart respekteras!

Påföljande morgon hissas flaggan på halv stång, se ”Flaggningsregler”.

8 Om anhöriga ger sitt medgivande sammankallar krisgruppen samtlig personal och berättar om dödsfallet. Var observant på reaktioner hos personalen! Tala öppet och konkret om det som har hänt. Låt personalen tala om sina tankar och känslor. - Självmord väcker djupa existentiella frågor om liv och död, om livets mening, om skuld och skam hos de flesta av oss. - Prästen kan gärna vara med vid denna samling. Denne kan dessutom sedan vara med och framföra budskapet till kursdeltagarna.

Man bör tänka igenom och diskutera hur budskapet om dödsorsaken skall framföras till berörda kursdeltagare och vem som skall göra det.

Berätta så konkret som möjligt om det som inträffat för berörda kursdeltagare. - alla olika reaktioner är tillåtna - ingen är tvingad att yttra sig - var och en skall tala för sig och få prata till punkt Se ”Att tänka på vid mötet i det akuta skedet” samt ”Emotionell första hjälpen”

Om de anhöriga inte ger sitt tillstånd till att skolan får meddela berörda kursdeltagare och/eller kollegor om dödsorsaken berättar man att personen avlidit men att anhöriga inte vill att man talar så mycket om det i skolan. Det är dock viktigt att alla får tillfälle att reagera och att prata om det.

Skolans övriga klasser underrättas av sina klassföreståndare.

Vid bombhot eller vapenhot •

Kontakta omedelbart polisen och be dem komma till skolan!

Det är inte rektor eller krisgrupp eller någon annan på skolan som skall avgöra äktheten i hotet. Det skall polisen göra!

Vid sexuella trakasserier och övergrepp  

Med sexuella övergrepp menas; sexuella trakasserier, sexuella kränkningar, påtvingad fysiska- och icke fysiska sexuella handlingar som t.ex. våldtäkt och spridning av nakenbilder.

20 •

Om vi ser att situationen uppstår i våra lokaler/verksamhet: • Kontakta skolans krisgrupp omedelbart Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • Ta kontakt med de berörda omedelbart i enskilt rum


Vid bombhot eller vapenhot •

Kontakta omedelbart polisen och be dem komma till skolan!

Det är inte rektor eller krisgrupp eller någon annan på skolan som skall avgöra äktheten i hotet. Det skall polisen göra!

Vid sexuella trakasserier och övergrepp  

Med sexuella övergrepp menas; sexuella trakasserier, sexuella kränkningar, påtvingad fysiska- och icke fysiska sexuella handlingar som t.ex. våldtäkt och spridning av nakenbilder. Om vi ser att situationen uppstår i våra lokaler/verksamhet: • Kontakta skolans krisgrupp omedelbart • Ta kontakt med de berörda omedelbart i enskilt rum • Diskutera händelseförloppet enskilt • Händelse med minderåriga skall anmälas till socialjouren • Händelse med vuxna – ge råd om att polisanmäla händelseförloppet • Be övergriparen att gå hem för att inte skapa konflikter • Stanna/följ hela tiden med offret tills hjälp tagit över • Dokumentera hela händelseförloppet

9

Om en person berättar: • Lyssna • Undvik att agera kurator • Minderåriga som tar kontakt – anmäl till socialtjänsten • Vuxna som tar kontakt – ge råd om att polisanmäla händelsen och att söka kuratorhjälp • Dokumentera • Stanna/följ hela tiden med offret tills hjälp tagit över • Följ upp med offret regelbundet

Att anordna en minnesstund •

När någon kursdeltagare eller personal från skolan har avlidit skall en minnesstund anordnas några dagar efter det inträffade.

Kontakta de anhöriga och berätta att man planerar en minnesstund. Fråga om de har några särskilda önskemål och inbjud dem att vara med.

Alla som känner att de vill skall få möjlighet att vara med och därför måste information om minnesstunden nå ut över hela skolan. Glöm inte personal som är föräldraledig, sjukskrivna etc. Informera då även om vem man skall vända sig till om man vill vara med och medverka på något sätt.

Anordna minnesstunden i ett avskilt rum där alla kan få plats (t ex aulan).

Tänd ett ljus (eller flera om det är mer än en som har avlidit) längst fram.

En särskild person är ansvarig för minnesstunden. Det kan exempelvis vara klassföreståndare eller rektor eller någon annan som känner för detta. Det kan även vara prästen som är ansvarig.

Stunden skall ej vara för länge. Man kan säga några ord om den avlidne, läsa en dikt eller göra det som känns riktigt.

Krisgruppen bör finnas till hands en stund efteråt för möjlighet till samtal.

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 21


Tänd ett ljus (eller flera om det är mer än en som har avlidit) längst fram.

En särskild person är ansvarig för minnesstunden. Det kan exempelvis vara klassföreståndare eller rektor eller någon annan som känner för detta. Det kan även vara prästen som är ansvarig.

Stunden skall ej vara för länge. Man kan säga några ord om den avlidne, läsa en dikt eller göra det som känns riktigt.

Krisgruppen bör finnas till hands en stund efteråt för möjlighet till samtal.

Ha med beredskapsväskan

Flaggningsregler Flaggning på halv stång sker i samband med dödsfall vid följande tillfällen: • dagen då dödsfallet inträffar eller dagen efter • dagen då jordfästningen äger rum Flaggan hissas först i topp och halas så ned en tredjedel av stångens längd.

10

Begravningsdagen skall flaggan hissas på halv stång. När jordfästningen ägt rum hissas flaggan i topp varefter den nedhalas antingen omedelbart eller enligt allmänna flaggregler.

Att möta massmedia Var ärlig  och  öppen!   Lämna aldrig medvetet vilseledande information! Ett sådant handlande kan för lång tid framåt skada vår verksamhet. Var öppen i vår mediakontakt. Tillknäppthet och överdriven misstänksamhet ger ett dåligt utgångsläge inför publiciteten. Öppenhet får självklart inte innebära att tystnadsplikten eller sekretesslagen sätts ur spel. Vi har rätt att ställa krav på journalisterna liksom de kan ställa krav på oss. Varje journalist har att följa de etiska reglerna för press, radio och TV. Nyhetsförmedlingen ska vara korrekt och allsidig!

Att uttala  sig  för  massmedia   Det finns ett gemensamt intresse för såväl skolan, som läsarna/lyssnarna/tittarna, att svaren på journalisternas frågor är korrekta och representativa, så att verkligheten speglas så väl som möjligt. För en god beredskap fordras det att skolan har en väl genomarbetad arbetsfördelning eftersom situationer av dessa slag kan dyka upp snabbt och inte sällan fordrar omedelbar aktivitet. Det är i första hand rektor som är ansvarig för kontakter med massmedia. I dennes frånvaro är det i ordning biträdande rektor som är kontaktperson.

Sekretesslagen När olyckor med personskador inträffat, uppstår ofta frågor om tillståndet för den skadade. Pressen hänvisas till de ansvariga på det sjukhus där den skadade befinner sig. Personal i sjukvården lyder under sekretesslagen och känner till hur sådana situationer ska hanteras.

Var hjälpsam!   Åtskilliga fel kan förhindras, om vi hjälpsamt bistår journalisterna i deras informationssökande. För vår trovärdighet är det viktigt att vi behandlar massmedierna likartat, d.v.s. inte

22 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Sekretesslagen När olyckor med personskador inträffat, uppstår ofta frågor om tillståndet för den skadade. Pressen hänvisas till de ansvariga på det sjukhus där den skadade befinner sig. Personal i sjukvården lyder under sekretesslagen och känner till hur sådana situationer ska hanteras.

Var hjälpsam!   Åtskilliga fel kan förhindras, om vi hjälpsamt bistår journalisterna i deras informationssökande. För vår trovärdighet är det viktigt att vi behandlar massmedierna likartat, d.v.s. inte favoriserar någon. En dödssynd: att skvallra för tidningen B om artikelförberedelser som tidningen A håller på med.

Informera personalen  först!   En väl fungerande och samordnad interninformation med snabba informationsvägar är en förutsättning för att inte de anställda får första informationen via massmedia. 11

Presskonferenser Förbered genom att lägga upp presentationen så att efterföljande frågor kan klaras av inom en halv timme. Se till att lagom många personer är inblandade i presentationen. Välj rätt tid och plats. Välj förmiddagar framför eftermiddagar, inte senare än kl.15. Lokalen ska vara så rymlig att journalisterna har möjlighet att anteckna och att det finns plats för TVkameror.

Uppföljning – samtal och debriefing Efter en traumatisk händelse som exempelvis ett dödsfall eller olyckshändelse är det en god hjälp i läkningsprocessen hos var och en av de inblandade att samlas och gå igenom sina intryck och reaktioner. Samtalet skall ske i nära anslutning till händelsen (dock ej samma dag!). Kurator kan leda samtalet exempelvis tillsammans med klassföreståndare. •

Samtliga involverade skall inbjudas att vara med, men det skall vara frivilligt för var och en att delta! Är det många inblandade är det bäst att göra det i mindre grupper, tillsammans med dem man känner sig trygg.

Samtalet måste få ta den tid som behövs!

Alla som är närvarande skall kunna lita på att det som sägs inte förs vidare till någon annan.

Uppmana deltagarna att prata om sina upplevelser: - Vad som faktiskt inträffat. - Vad man tänkte. - Vilka känslor som väcktes. - Vilka stressfaktorer som uppstod. - Hur känner de idag?

Ledaren skall lyssna aktivt – fråga, undra, klargöra. Ledaren skall dock inte styra aktivt. Låt gruppen finna sin egen form.

Var uppmärksam på att låta alla komma till tals.

Alla reaktioner är tillåtna. Låt även ilska komma fram utan att leta efter syndabockar.

Avsluta mötet: - Hur vill deltagarna gå vidare? - Diskutera behovet av ytterligare möten.

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 23


-

Hur känner de idag?

Ledaren skall lyssna aktivt – fråga, undra, klargöra. Ledaren skall dock inte styra aktivt. Låt gruppen finna sin egen form.

Var uppmärksam på att låta alla komma till tals.

Alla reaktioner är tillåtna. Låt även ilska komma fram utan att leta efter syndabockar.

• • • •

Var mycket uppmärksam på eventuella reaktioner i det fortsatta skolarbetet en lång tid Avsluta mötet: Var uppmärksam efter det inträffade. Var mycket mycket uppmärksam på på eventuella eventuella reaktioner reaktioner ii det det fortsatta fortsatta skolarbetet skolarbetet en en lång lång tid tid -mycket Hur vill deltagarnapågåeventuella vidare? reaktioner i det fortsatta skolarbetet en lång tid Var uppmärksam efter det inträffade. efter det inträffade. behovet av ytterligare möten. efter- detDiskutera inträffade.

Var mycket uppmärksam på eventuella reaktioner i det fortsatta skolarbetet en lång tid efter det inträffade. Utvärdering 12 Utvärdering •

Utvärdering Utvärdering

Det är bra att göra en utvärdering efter en traumatisk händelse: Det Det är är bra bra att att göra göra en en utvärdering utvärdering efter efter en en traumatisk traumatisk händelse: händelse: Det -är bra att göra en utvärdering efter en traumatisk händelse: Fungerade befintlig handlingsplan? Utvärdering -- Fungerade Fungerade befintlig befintlig handlingsplan? handlingsplan? -- Fungerade befintlig handlingsplan? Fungerade krisgruppen tillfredsställande? Det -är bra att göra en utvärdering efter en traumatisk händelse: - Fungerade Fungerade krisgruppen krisgruppen tillfredsställande? tillfredsställande? -- Fungerade krisgruppen tillfredsställande? kan göras annorlunda en annan gång? -- Vad Fungerade befintlig handlingsplan? Vad kan göras annorlunda Vad kan göras annorlunda en annan annan gång? gång? - Vad kan göras annorlunda en en annan gång?  Krisfaser     - Fungerade krisgruppen tillfredsställande? Krisfaser Krisfaser Krisens förlopp brukar delas in i fyra faser. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa faser Krisfaser Krisens förlopp delas in faser. dock komma ihåg att dessa -är klart Vad kan brukar göras annorlunda en gång? inte åtskilda från varandra ochannan iblandDet kanär av dematt helt, men är Krisens förlopp brukar delas in ii fyra fyra faser. Det ärnågon dock viktigt viktigt attsaknas komma ihåg attmodellen dessa faser faser Krisens förlopp brukar delas in i fyra faser. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa faser inte är klart åtskilda från varandra och ibland kan någon av dem saknas helt, men modellen i att förstå krisens förlopp. intehjälpmedel är klart åtskilda från varandra och ibland kan någon av dem saknas helt, men modellen är är  ett inte är klart åtskilda från varandra och ibland kan någon av dem saknas helt, men modellen är ett hjälpmedel i att förstå krisens förlopp. ett hjälpmedel i att förstå krisens förlopp. Krisfaser ett hjälpmedel i att förstå krisens förlopp. Krisens förlopp brukar delas in i fyra faser. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa faser Chockfasen   inte är klart åtskilda från varandra och ibland kan någon av dem saknas helt, men modellen är Chockfasen   Chockfasen   Denna fas varari att frånförstå ett kort ögonblick upp till några dygn. ett hjälpmedel krisens förlopp. Chockfasen   Denna fas varar från ett kort ögonblick Denna fas varar från ett kort ögonblick upp upp till till några några dygn. dygn. Denna fas varar från ett kort ögonblick upp till någraÄven dygn.om man verkar välordnad till ytan Individen håller verkligheten ifrån sig med all kraft. Individen verkligheten ifrån sig med all kraft. om är det kaoshåller inombords och man klarar ta inÄven information. Individen håller verkligheten ifrån sig inte medav allatt kraft. Även om man man verkar verkar välordnad välordnad till till ytan ytan Chockfasen   Individen håller verkligheten ifrån sig inte medav allatt kraft. Även om man verkar välordnad till ytan är det kaos inombords och man klarar ta in information. är det kaos inombords och man klarar inte av att ta in information. • Förnekande, ”det är inte sant”. Denna fas varar från ”det ettoch kort ögonblick uppav tillattnågra är det inombords man klarar inte ta in dygn. information. •• kaos Förnekande, är Förnekande, ”det är inte inte sant”. sant”. Förvirring och hysteriska reaktioner •• Förnekande, ”det är inte sant”. och hysteriska reaktioner Förvirring ochutanför hysteriska reaktioner • Förvirring Upplever sig sig själv Individen håller verkligheten ifrån sig med all kraft. Även om man verkar välordnad till ytan Förvirringsig ochutanför hysteriska reaktioner ••• Upplever sig själv Upplever sig utanför sig själv Ligger tyst och orörlig – paralyserad är det inombords och man inte av att ta in information. •• kaos Upplever sig utanför sig–klarar själv tyst och orörlig paralyserad Ligger tyst och orörlig – paralyserad • Ligger Olika kroppsliga symtom såsom hjärtklappning, darrningar, yrsel, illamående. ”det är inte– sant”. •• Förnekande, Ligger tyst och orörlig paralyserad Olika kroppsliga symtom såsom Olika kroppsliga symtom reaktioner såsom hjärtklappning, hjärtklappning, darrningar, darrningar, yrsel, yrsel, illamående. illamående. ••• Förvirring och hysteriska Olika kroppsliga symtom såsom hjärtklappning, darrningar, yrsel, illamående. Reaktionsfasen   • Upplever sig utanför sig själv Reaktionsfasen   Reaktionsfasen   Denna bör ej pågå veckor. • fas Ligger tyst ochlängre orörligän– 6-8 paralyserad Reaktionsfasen   Denna fas bör ej pågå längre än 6-8 veckor. Denna börkroppsliga ej pågå längre än 6-8 veckor. • fas Olika symtom såsom hjärtklappning, darrningar, yrsel, illamående. Denna fas bör ej pågå längre än 6-8 veckor. Individen tvingas att öppna ögonen för det skedda. Individen tvingas Individen tvingas att att öppna öppna ögonen ögonen för för det det skedda. skedda. • sårbarhet Reaktionsfasen   Individen tvingas att öppna ögonen för det skedda. •• sårbarhet sårbarhet ångest Denna bör ej pågå längre än 6-8 veckor. •• fas sårbarhet ångest • ångest sömnsvårigheter •• ångest • sömnsvårigheter sömnsvårigheter depression Individen tvingas att öppna ögonen för det skedda. •• sömnsvårigheter depression • depression ilska och aggressivitet •• sårbarhet depression ilska och ilska och aggressivitet aggressivitet • koncentrationssvårigheter ångest ilska och aggressivitet ••• koncentrationssvårigheter koncentrationssvårigheter skuld, skam och självförebråelser •• sömnsvårigheter •• koncentrationssvårigheter skuld, skam och skuld, skam och självförebråelser självförebråelser upprepas ofta gång på gång •• Varför? depression skuld, skam och självförebråelser •• Varför? upprepas ofta ofta gång gång på på gång gång •• Varför? ilska ochupprepas aggressivitet Varför? upprepas ofta gång på gång • koncentrationssvårigheter 13 • skuld, skam och självförebråelser 13 24 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening 13 • Varför? upprepas ofta gång på gång 13


Bearbetningsfasen Denna fas kan pågå från några månader upp till ett år. Det akuta skedet har nu lämnats och individen börjar återigen vända sig mot framtiden. • kan sätta ord på vad som hänt • känner sorg • Viktigt att ha någon att prata med. •

Nyorienteringsfasen Individen ser möjligheter, nya intressen har ersatt de förlorade. Krisen blir ett stycke av livet och inte något som skall glömmas. Man lever med det förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas men det är bearbetat och man börjar acceptera det som inträffat.

Att tänka på vid mötet i det akuta skedet Du skall: •

Säga vem du är och göra klart för den drabbade att din hjälp är menad som ett erbjudande.

Lyssna till den drabbade mer än du pratar själv!

Inrikta samtalet på den drabbades aktuella problem och symtom.

Vara ärlig gentemot den drabbade! Om han eller hon t ex har en kroppsskada skall du inte förneka eller bagatellisera detta.

Hjälpa den drabbade att realistiskt se på sin situation på ett tankfullt och förstående sätt. Låta den drabbade beskriva skeendet och korrigera endast uppenbara missuppfattningar eller förvrängningar.

Hjälpa den drabbade att acceptera andras stöd och hjälp.

Acceptera den drabbades känslor som de är. Hjälpa honom eller henne att fritt våga uttrycka sina känslor av sorg, smärta, skuld och aggressivitet.

Stötta fungerande sidor hos den drabbade.

Förmedla en positiv grundstämning och ge den drabbade hopp om att reaktionen kommer att gå över.

Känna och godta din egen begränsning i situationen.

Du skall inte:

14 Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 25


Stötta fungerande sidor hos den drabbade.

Förmedla en positiv grundstämning och ge den drabbade hopp om att reaktionen kommer att gå över.

Känna och godta din egen begränsning i situationen.

Du skall inte: •

Ge goda råd.

Lösa den drabbades problem.

Avlägsna den drabbade från dennes problem.

Prata själv för att dämpa din egen ångest.

Uppmuntra anklagelser mot andra.

Tro att den drabbade till varje pris måste skyddas och inte anstränga sig.

Tro att en individ som till det yttre verkar vara lugn eller inte visar några påtagliga stressreaktioner inte behöver din hjälp.

14

Emotionell Första hjälp •

Låt ingen gå direkt hem.

Samla alla inblandade på en trygg och avskärmad plats (klassrum, aula, cafeteria…).

Tänk på möjligheten att bjuda på varm dryck och eventuellt mat.

Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga.

Ge de inblandade möjlighet att få prata om det inträffade och få vädra sina känslor.

Ge extra omsorg och uppmärksamhet till dem som behöver det.

Undvik att leta efter syndabockar.

Informera om stressreaktioner som kan komma.

Ordna socialt kontaktnät för kvällen.

Bestäm var och när gruppen skall träffas nästa dag.

Ingen bör gå innan samlingen är avslutad.

Referensdokument Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 Allmänna råd för Socialstyrelsen 1991:2 (rev 1996) Kris & Katastrof handboken finns hos Eva Norberg Åtgärder vid brand eller allan fara 26 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening

15


Informera om stressreaktioner som kan komma.

Ordna socialt kontaktnät för kvällen.

Bestäm var och när gruppen skall träffas nästa dag.

Ingen bör gå innan samlingen är avslutad.

Referensdokument Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 Allmänna råd för Socialstyrelsen 1991:2 (rev 1996) Kris & Katastrof handboken finns hos Eva Norberg Åtgärder vid brand eller allan fara Utrymningsplan för Västanviks Folkhögskola

15

Krisplanen är reviderad 2015-09-17

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 27


LÄSA IN GYMNASIET PÅ FOLKHÖGSKOLA

Att läsa in gymnasiet eller komplettera gymnasiebetyg på Västanviks folkhögskola är annorlunda jämfört med gymnasiet och Komvux. Folkhögskolorna har egna fördelaktiga regler för högskolebehörighet. Pedagogiken är annorlunda med ämnesövergripande studier. Vi satsar på klassammanhållning och på att motverka stress och betygshets. Grundläggande behörighet till högskola Ett krav för antagning som är gemensamt för alla högskoleutbildningar är ”grundläggande behörighet till högskolestudier”. Men det finns flera olika sätt att uppnå grundläggande behörighet. Folkhögskolorna har andra regler än gymnasiet. För att få grundläggande behörighet ska man uppfylla ett omfattningskrav (som handlar om studietid på gymnasienivå) och ett ämneskrav (som handlar om godkända ämnen) Omfattningskravet uppfylls genom ett av följande alternativ: • • • •

Två år på gymnasiet, följt av ett år på folkhögskola Ett år på gymnasiet, följt av två år på folkhögskola Ett års yrkesarbete, följt av två år på folkhögskola Tre år på folkhögskola

Ämneskrav är kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiegemensamma ämnen: • • • • • • •

Svenska eller Svenska som andra språk 1, 2 och 3 Engelska 5 och 6 Matematik 1a, b eller c Samhällskunskap 1a1 Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Historia 1a1

Folkhögskoleomdöme och urvalsgrupper till högskolan: På folkhögskolor ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället får man ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga.

28 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


MÅLDOKUMENT FÖR VÄSTANVIKS FOLKHÖGSKOLA MÅLDOKUMENT FÖR VÄSTANVIKS FOLKHÖGSKOLA Västanviks folkhögskola ligger i byn Västanvik i Leksand. Skolan var vid starten 1969 en filialfolkhögskola till Fornby folkhögskola men från och med 1 juli 1978 skolan självständig. Västanviks folkhögskola liggerblev i byn Västanvik i Leksand. Skolan var vid starten 1969 en filialfolkhögskola till Fornby folkhögskola Västanviks folkhögskola är enblev rörelseskola och har Sveriges Dövas men från och med 1 juli 1978 skolan självständig. Riksförbund som huvudman. Målgrupperna är döva, hörselskadade och dövblinda kursdeltagare samt blivande tolkar. Västanviks folkhögskola är en rörelseskola och harSkolans Sverigesarbete Dövas och undervisning av huvudmannens men med Riksförbund som präglas huvudman. Målgrupperna ideologi är döva, hörselskadade respekt och tolerans för oliktänkande. Framtidsvisioner ocharbete mål och dövblinda kursdeltagare samt blivande tolkar. Skolans formuleras i samverkan huvudmannen och med men med och undervisning präglasmed av huvudmannens ideologi dövföreningarna, som andelsägare iFramtidsvisioner skolan. respekt och tolerans föräroliktänkande. och mål formuleras i samverkan med huvudmannen och med Folkhögskolan är som landets äldsta utbildningsform dövföreningarna, är andelsägare i skolan. för vuxna som vill skaffa sig grundläggande kunskaper. Folkhögskolans arbete och undervisning präglas av den långa tradition som folkbildningen Folkhögskolan är landets äldsta utbildningsform för vuxna som har vill av att lära vuxna.. Folkhögskolans synFolkhögskolans på människan är att hon skaffa sig grundläggande kunskaper. arbete ochär en biologisk, social och kulturell varelse och attsom manfolkbildningen därför måste ta undervisning präglas av den långa tradition har hänsyn tillvuxna.. hela människan Det innebär attmänniskan synen på kunskap av att lära Folkhögskolans syn på är att hon är en innehåller social ett starkt på helhetssyn. biologisk, ochkrav kulturell varelse och att man därför måste ta hänsyn till hela människan Det innebär att synen på kunskap Folkhögskolans arbetsformer och miljö passar för människor som innehåller ett starkt krav på helhetssyn. behöver få studierna anpassade efter sin egen takt och sina egna speciella villkor.arbetsformer Några centrala finns Studierna Folkhögskolans ochläroplaner miljö passar förinte. människor som anpassasfåtillstudierna det arbetssätt deltagare läraretakt finner behöver anpassade efteroch sin egen ochbäst. sina Skolan egna ger stora möjligheter förcentrala individen att själv finns komma med idéer och speciella villkor. Några läroplaner inte. Studierna förslag. till det arbetssätt deltagare och lärare finner bäst. Skolan anpassas ger stora möjligheter för individen att själv komma med idéer och Folkhögskolan har som mål att ge deltagarna möjligheter att utveckla förslag. självständighet, öka sina kunskaper, samarbetsförmåga och självförtroende har samtsom ökamål förmågan att tillsammans med andra Folkhögskolan att ge deltagarna möjligheter att utveckla påverka samhället, yrkeslivet och privatlivet. självständighet, öka sina kunskaper, samarbetsförmåga och självförtroende samt öka förmågan att tillsammans med andra Det somsamhället, skiljer Västanviks från andra folkhögskolor är påverka yrkeslivetfolkhögskola och privatlivet. att vi erbjuder en teckenspråkig miljö, vilket innebär att personal och deltagare använder teckenspråk i kommunikationen skolan. Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra på folkhögskolor är 1 Skolan vänder en sigteckenspråkig till vuxna barndomsdöva helaatt landet som och vill att vi erbjuder miljö, vilket från innebär personal komplettera sina tidigare studier.i kommunikationen Dessutom erbjuderpå skolan vissa deltagare använder teckenspråk skolan. 1 yrkesutbildningar hörande finns utbildningar Skolan vänder sig för till döva. vuxnaFör barndomsdöva från hela landetsom som vill anknyter till sina teckenspråket. komplettera tidigare studier. Dessutom erbjuder skolan vissa yrkesutbildningar för döva. För hörande finns utbildningar som anknyter till teckenspråket. 1

Vanligen avser man med ordet ”döv” en person som är född döv eller som blivit döv i tidiga barnaåren och som har teckenspråket som sitt första språk. Denna person är barndomsdöv, teckenspråket är ”modersmål” och svenska språket används för att skriva och läsa, d v s svenska är barndomsdövas andraspråk. 1 Vanligen avser man med ordet ”döv” en person som är född döv eller som blivit döv i tidiga barnaåren och En ”döv kan också betyda ”vuxendöv”, d v s en person som blivit döv i vuxen ålder och har svenska som som har teckenspråket som sitt första språk. Denna person är barndomsdöv, teckenspråket är ”modersmål” sitt första språk. Skillnaden mellan att vara barndomsdöv eller vuxendöv är mycket stor. och svenska språket används för att skriva och läsa, d v s svenska är barndomsdövas andraspråk. När vi använder ordet ”döv” avser vi barndomsdöva. En ”döv kan också betyda ”vuxendöv”, d v s en person som blivit döv i vuxen ålder och har svenska som sitt första språk. Skillnaden mellan att vara barndomsdöv eller vuxendöv är mycket stor. När vi använder ordet ”döv” avser vi barndomsdöva.

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 29


MÅL Teckenspråksmiljö •

Skolan skall erbjuda en språklig miljö där ingen blir kränkt, där deltagarnas behov av kommunikation och undervisning på teckenspråk respekteras.

Hörande personal skall efter behov deltaga i, av skolan, regelbundet erbjudna teckenspråkskurser.

Skolan skall sprida kunskap om döva som minoritetsgrupp och om teckenspråket som minoritetsspråk.

Kursdeltagarna skall ges möjlighet, att skaffa ökad kunskap om dövas situation i samhället och om dövas språk – teckenspråket. Därigenom ska kursdeltagarna kunna bidraga till att information om döva och om teckenspråket sprids i samhället. Utbildning

Skolans utbildningsutbud skall utformas efter dövas behov.

Skolans verksamhet skall ge kursdeltagarna ökade kunskaper och färdigheter för att kunna klara av fortsatta studier och fungera som samhällsmedborgare.

Skolan skall uppmuntra kursdeltagarna att planera och ta eget ansvar för sina studier och sin framtid. Skolan skall lägga stor vikt vid att träna kursdeltagarna i demokratiska arbetsformer och att ta ansvar för skolsamhället genom dess demokratiska organ såsom studentkår och skolråd.

Verksamheten på skolan skall ge kursdeltagarna förutsättningar för personlig utveckling vari ingår att öka förståelsen för sig själv och andra, öka självständigheten och förmågan att samarbeta med andra.

Skolan skall uppmuntra kursdeltagarna att inhämta kunskap och information genom erfarenhetsutbyte med andra och genom ett aktivt kunskapssökande.

Skolans verksamhet skall ha en stark förankring i dövrörelsen.

30 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Kultur •

Skolan är och skall vara ett kulturcentrum för döva i Sverige.

Skolan skall stödja och uppmuntra dövas kulturarbete och konstnärliga verksamhet. Skolan skall erbjuda kurser inom olika kulturområden och kurser för döva konstnärer som behöver utveckla sin egen konstart.

Kursdeltagarna skall erbjudas möjlighet att genom studier och projektarbeten ta del av dövas egen historia, egna traditioner, eget levnadssätt och språk. Deltagarnas studiearbeten kring dessa frågor skall dokumenteras och bevaras.

Skolan skall stimulera till att dövkulturen blir en självklar del i dövas liv. Skolan skall därför uppmuntra att kulturaktiviteter av skilda slag såsom teater på teckenspråk, anordnas och erbjuds kursdeltagarna på skolan. Skolmiljö

Deltagarnas olika bakgrund, religion och kulturtillhörighet skall beaktas på ett sådant sätt att respekt och förståelse för varandra ökar.

Internatet är en viktig del i skolans verksamhet och därför skall en så trivsam och trevlig boendemiljö som möjligt erbjudas.

Skolan erbjuder moderna och ändamålsenliga lokaler.

Skol- och boendemiljön ska vara optimalt anpassad för döva och för döva med ytterligare funktionshinder.

Skolan skall visa på betydelsen av att upprätthålla och utveckla goda relationer mellan hörande och döva. Dock bygger skolans sociala miljö på dövas villkor, där den teckenspråkiga miljön i skolan och på internatet utgör en av de viktigaste delarna.

Skolan verkar för en narkotikafri miljö. Fritid

Kursdeltagarna skall stimuleras att efter egna förutsättningar och egen förmåga, odla och utveckla sina fritidsintressen.

Kursdeltagarna skall uppmuntras att ta ansvar för sin egen och andras fritid.

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 31


32 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


2015-05-30

REGLEMENTE FÖR VÄSTANVIKS FOLKHÖGSKOLA

Reglementet antaget vid ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2015.

Huvudman

Huvudman för Västanviks folkhögskola, som förvaltas av styrelsen för Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola ekonomisk förening, är Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Huvudmannen fastställer riktlinjerna för skolans verksamhet och deltar aktivt i styrelsens arbete genom de egna styrelserepresentanterna vilka huvudmannen utsett.

Styrelse

1. Styrelsen har det omedelbara ansvaret för driften av folkhögskolan och förvaltningen av skolans tillgångar. Styrelsens uppgifter är att: 1. 2. 3. 4. 5.

verka för de mål som fastställs av huvudman besluta om vilket slag av kurser skolan ska genomföra ansvara för skolans ekonomi och upprätta budgetplan att föreläggas stämman tillse att gällande föreskrifter iakttas samt att rektor fullgör sina skyldigheter besluta om vilka studerandekategorier som ska antas, principerna för antagning till olika kurser 6. besluta huruvida omdömen om de studerandes förmåga att bedriva studier ska avges, och om så ska ske, för vilka kurser 7. fastställa lärares behörighet 8. svara för att uppgifterna i slutrekvisitionen av statsbidrag överensstämmer med gällande föreskrifter 9. tillsätta och entlediga rektor och biträdande rektor 10. besluta om tjänstledighet för rektor och biträdande rektor 11. ordförande fastställer rektors semester samt vid behov förordnar vikarie vid ledighet för rektor 12. utfärda tjänstgöringsbetyg för rektor 13. handlägga disciplinära ärenden rörande personal 14. tillse att skolan förfogar över lämpliga administrations-, undervisnings- och fritidslokaler 2. Styrelsen ska noga följa skolans verksamhet och styrelseledamöterna bör genom personliga besök på skolan bilda sig en uppfattning om behov, undervisning, övrigt arbete och utvecklingstendenser. Styrelsen ska regelbundet sammanträffa med studerande och personal. 3. Styrelseledamot eller studerande-, lärar- eller personalrepresentant får inte närvara vid behandling av ärende som personligen rör vederbörande eller någon denne närstående, som sägs i 4 kap. 13 § 2 p. rättegångsbalken. 4. Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. Dock ska minst två tredjedelar av antalet ledamöter närvara vid beslut om tillsättande av rektor eller vid beslut om disciplinära åtgärder.

1

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 33


2. Styrelsen ska noga följa skolans verksamhet och styrelseledamöterna bör genom personliga besök på skolan bilda sig en uppfattning om behov, undervisning, övrigt arbete och utvecklingstendenser. Styrelsen ska regelbundet sammanträffa med studerande och personal. 3. Styrelseledamot eller studerande-, lärar- eller personalrepresentant får inte närvara vid behandling av ärende som personligen rör vederbörande eller någon denne närstående, som sägs i 4 kap. 13 § 2 p. rättegångsbalken. 4. Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. Dock ska minst två tredjedelar av antalet ledamöter närvara vid beslut om tillsättande av 2015-05-30 rektor eller vid beslut om disciplinära åtgärder.

5. Omröstning ska ske öppet, dock ska vid val eller tillsättande av befattning, omröstning verkställas med slutna sedlar, om en ledamot så begär. 6. Såsom styrelsens beslut gäller den mening1varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal vid val eller tillsättande av befattning gäller den mening som ordföranden biträder. 7. I fråga om disciplinär åtgärd ska rättegångsbalkens bestämmelser om omröstning i brottmål äga motsvarande tillämpning. 8. Ändringar i detta reglemente ska för att bli gällande fastställas av föreningsstämma.

34 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Skolstyrelsen Västanviks folkhögskola Valda av stämman 2017:

Dalarnas Landsting:

Namn Sven-Emil Karmgård, Stockholm Ordf.

Liv Lunde-Andersson, Leksand Ord. Renate Tegethoff Jobs, Orsa Ers.

Mona Riis Stockholm Vice ordf. Ronny de Silva, Örebro Ord.

Adjungerande ledamöter: Gunilla Kolm, Leksand Rektor

Nicholas Winberg, Göteborg Ers.

Barbro From, Rättvik Bitr.rektor

Anita Björkander, Kumla Ers.

Stig Grosshed, Vansbro Ekonomichef

Valda av SDR: Åsa Henningsson, Piteå Ord.

Fack repr: Anders Lundberg, Leksand Ord.

Thomas Spogardh, Uppsala Ers.

Jan Magnström, Leksand Ers.

Hanna Sejlitz, Stockholm Ord.

Johan Erkers, Leksand Ord.

Laith Fathulla, Stockholm Ers. Leksands Kommun: Karin Byström, Siljansnäs Ord. Ingrid Rönnblad, Leksand Ers.

Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand

0247-64130 (tal) 0247-64139 (txt) 0247-10165 (fax)

Bankgiro: 623-2763 E-post vastanvik@sdrf.se Västanviks folkhögskola www.vastanviksfhs.se Winterommes väg 5 793 92 Leksand

0247-64130 (tal) 0247-64139 (txt) 0247-10165 (fax)

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 35


STADGAR FÖR

CARLBORGSONS GÅRD/VÄSTANVIKS FOLKHÖGSKOLA EKONOMISK FÖRENING Organisationsnummer 783200-0355 §1

Firma Föreningens firma är Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola ekonomisk förening (med arbetsnamnet Västanviks folkhögskola).

§2

Styrelsens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Leksands kommun.

§3

Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, dels i föreningens fastigheter uthyra samlingslokaler förutom till föreningens medlemmar, även till utomstående personer, föreningar och sammanslutningar, dels i lokal i föreningens fastigheter driva matservering och kaférörelse och bedriva viss försäljning samt att, med Sveriges Dövas Riksförbund som huvudman, i föreningen tillhörande fastigheter driva en kursgård och folkhögskola i enlighet med av styrelsen fastställt reglemente.

§4

Medlemskap Till medlem i föreningen kan antas organisation som arbetar för döva och som är intresserad av föreningens ändamål. Ansökan om inträde i föreningen görs skriftligen till styrelsen och prövas av styrelsen.

§5

Insats Varje medlem ska delta i föreningen med minst en insats. Insatsbeloppet är på 100 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap beviljats. När en medlem har avgått har medlemmen rätt att inom sex månader efter avgången få ut sina inbetalda insatser och andel av eventuell beslutad vinstutdelning. Medlem kan delta i föreningen med fler insatser utöver sin insatsskyldighet efter överenskommelse mellan medlemmen och styrelsen. Överenskommelsen ska också reglera hur betalningen av insatserna ska ske.

§6

Utträde Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen. Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller någon annan omständighet som föranlett avgången har inträffat.

36 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening

1


§7

Uteslutning Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller handlar i uppenbar strid mot föreningens ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman.

§8

Resultatfördelningsgrunder Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med de begränsningar som framgår av 10 kap. § 3 FL, genom föreningsstämmans beslut: 1. fonderas och/eller 2. föras i ny räkning och/eller 3. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras omsättning med föreningen under året och/eller 4. utdelas som insatsränta på inbetalda medlemsinsatser enligt 10 kap. 2 § FL och/eller 5. användas för i 10 kap. 8 § FL angivet ändamål.

§9

Föreningsstämman Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden, med undantag för val enligt p. 13-16 som hålls vartannat år, förekomma: 1. Mötets öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av stämmosekreterare 4. Godkännande av röstlängd 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning 13. Val av styrelseordförande 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Ärenden som styrelsen eller medlem begärt ska behandlas av stämman 18. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman 19. Avslutning Vid extra föreningsstämma får beslut inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Ombud för medlem vid föreningsstämma får företräda högst fem medlemmar.

2 Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 37


Kallelse till föreningsstämma sker genom brev. Kallelseåtgärd ska vara vidtagen tidigast 4 (fyra) och senast 2 (två) veckor före föreningsstämma. För extra föreningsstämma gäller senast 1 (en) vecka före föreningsstämma. Andra meddelanden till medlemmarna än kallelse till föreningsstämma ska också lämnas genom brev. Ärende som medlem begär ska behandlas av föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. § 10

Styrelsen Föreningens styrelse består av ordförande och sex ledamöter. Ordföranden, två ledamöter och två personliga suppleanter för dem väljs av föreningsstämman. Huvudmannen, Sveriges Dövas Riksförbund, utser två ledamöter och två personliga suppleanter för dem. Landstinget Dalarna och Leksands kommun har vardera rätt att utse en ledamot och en suppleant för denne. Mandattiden för dem som utses av Landstinget Dalarna och Leksands kommun följer deras egen mandatperiod. För övriga styrelseledamöter löper mandattiden t.o.m. ordinarie föreningsstämma två år därefter. Till styrelsen adjungeras följande personer: - en representant och ersättare för denne utses av branschavtalets parter - en representant och ersättare för denne utses av studentkåren. Ovan nämnda personer utses för ett år i taget. De har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden, delta i överläggningar, framlägga förslag och få en avvikande mening antecknad till protokollet. Styrelsen ska vid behov kunna adjungera andra personer. Folkhögskolans rektor ska vara föredragande, men ej styrelseledamot. Biträdande rektor ska fungera som sekreterare. Rektor har rätt att delta i överläggningarna, framlägga förslag och få en avvikande mening antecknad till protokollet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger om året. På begäran av en styrelseledamot ska styrelsen även sammankallas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig ekonomiansvarig. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, vice ordförande och en ledamot samt en suppleant. Till arbetsutskottet adjungeras folkhögskolans rektor och ekonomichef. De båda ska vara föredragande med rätt att delta i överläggningarna, framlägga förslag och få en avvikande mening antecknad till protokollet. AU ska vid behov kunna adjungera andra personer.

38 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening

3


§ 11

Styrelsens uppgifter Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Förvaltningen ska handhas i enlighet med reglementet för folkhögskolan. Styrelsen ska se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll, att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lag och god redovisningssed och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

§ 12

Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av dem styrelsen utser, två i förening.

§ 13

Valberedning Valberedningen består av en ordförande och två ledamöter samt två suppleanter i prioriterad ordning, vilka väljs av föreningsstämma. Valberedningen ska förbereda alla val som sker vid föreningsstämma och lämna förslag på ersättningar. Valberedningen arbetar enligt särskild instruktion som beslutats av föreningsstämma och biläggs stadgarna.

§ 14

Revision För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljer föreningsstämman två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd revisor med avlagd revisorsexamen, och två personliga revisorssuppleanter, varav en auktoriserad eller godkänd revisor med avlagd revisorsexamen. Revisorerna väljs för en period om ett år. Räkenskaperna och förvaltningsberättelsen ska lämnas till revisorerna för granskning senast den 31 mars efter styrelsens godkännande. Revisorerna ska lämna sin berättelse senast den 1 maj.

§ 15

Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 16

Stadgeändringar På förslag av styrelse eller medlem kan föreningsstämma fatta beslut om stadgeändringar. Beslut ska tas på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av ⅔ av de röstande.

§ 17

Likvidation Beslut om föreningens trädande i likvidation fattas enligt föreningslagens bestämmelser. Härutöver gäller att inget beslut om likvidation kan fattas av föreningsstämman utan att Sveriges Dövas Riksförbunds representanter biträder beslutet.

§ 18

Behållna tillgångar vid upplösning Vid föreningens upplösning ska av behållna tillgångar medlemmarna först återfå inbetalda insatser. Vad därefter återstår av tillgångarna ska överlämnas till Sveriges Dövas Riksförbund. Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 39


§ 16

Stadgeändringar På förslag av styrelse eller medlem kan föreningsstämma fatta beslut om stadgeändringar. Beslut ska tas på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av ⅔ av de röstande.

§ 17

Likvidation Beslut om föreningens trädande i likvidation fattas enligt föreningslagens bestämmelser. Härutöver gäller att inget beslut om likvidation kan fattas av föreningsstämman utan att Sveriges Dövas Riksförbunds representanter biträder beslutet.

§ 18

Behållna tillgångar vid upplösning Vid föreningens upplösning ska av behållna tillgångar medlemmarna först återfå inbetalda insatser. Vad därefter återstår av tillgångarna ska överlämnas till Sveriges Dövas Riksförbund.

§ 19

Tvist Tvist mellan medlem och föreningen ska inte prövas av domstol utan avgöras av en skiljenämnd om 3 (tre) personer, 4 varav föreningen utser 1 (en) och medlemmen 1 (en). De utsedda personerna utser en 3:e (tredje) person. Härutöver gäller vid tvistens behandling lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lag (1987:667) om ekonomiska föreningar och dess regler.

40 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Västanviks folkhögskolas studeranderättsliga standard för läsåret 2017/2018 Västanviks folkhögskolas studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.

Statens syfte med folkbildning: • • • •

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället bidra till att bredda för och öka delaktigheten i kulturlivet

Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd: • • • • • •

den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen det mångkulturella samhällets utmaningar den demografiska utmaningen det livslånga lärandet kulturen tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa

1. Information innan den studerande är antagen

Skolans kurser beskrivs på skolans hemsida, www.vastanviksfhs.se och/eller genom skolans reception. Hemsidan är tillgänglig på både teckenspråk och med svensk text. Kurserna innehåller information om kurslängd, avgifter och kostnader under kurstiden, vilka intyg, behörigheter och studieomdöme som kan vara aktuella att erhålla samt antagningsprinciper och processer. Gemensamt för skolans kurser är att vi lägger stor vikt vid helhetssyn och att allt vi gör på skolan är en del i vårt pedagogiska arbete. På vår hemsida finns information om: • • • • • • • • • •

Skolans profil och huvudman 1 Organisation och verksamhetsplan Måldokument, stadgar och reglemente Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen Skolans studeranderättsliga standard med former för studerandeinflytande Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning Mångfalds- och jämställdhetsplan Krishanteringsplan Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolanCarlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 41 Namn och kontaktuppgifter på personal och skolstyrelse


• • • • • • • • • • • • • •

Skolans profil och huvudman Organisation och verksamhetsplan Måldokument, stadgar och reglemente Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen Skolans studeranderättsliga standard med former för studerandeinflytande Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning Mångfalds- och jämställdhetsplan Krishanteringsplan Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan Namn och kontaktuppgifter på personal och skolstyrelse Korta- och långa kurser Gästhem Förskola Mottagande av döva och hörselskadade asylsökande

2. Antagningskriterier

Vi strävar efter att anta de sökande som behöver oss bäst och samtidigt har bra förutsättningar att klara studierna. Speciella kriterier för de olika kurserna framgår av informationsbladet för respektive kurs.

3. Information vid kursstart

En studerande får i samband med kursstart tillgång till följande information: • Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter • Schema/arbetsplan för den första tiden på skolan • Terminstider och ledigheter • Frånvaroregler och CSN • Regler och policy på skolan såsom trivselregler och narkotikakontrakt • Försäkringar • Tillgång till och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen • Studentkår och olika ansvarsområden på skolan • Miljömedvetande/ Sopsortering • Hyreskontrakt • Brandinformation och larm

4. Deltagarinflytande

Respektive klass har regelbundet avsatt tid för gemensamma diskussioner med den kursansvarige läraren. Här kan gruppen utvärdera sitt arbete och påverka planeringen. Skolan genomför planerade och förberedda individuella utvecklingssamtal. Syftet är att anpassa upplägg och mål utifrån varje studerande och att följa upp resultaten. Studentkåren kallar till regelbundna möten på lektionstid med obligatorisk närvaro.

2

42 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


5. Kostnader

Undervisningen på Västanviks folkhögskola är avgiftsfri. Däremot tar skolan ut vissa avgifter för kursrelaterade kostnader såsom material mm. Studerande som bor på skolan har hyreskontrakt för sitt rum, beroende på elevhem är månadshyran 2 300 – 3 500 kr. Vid avflyttning besiktas rummet och ev skador orsakade av den studerande ersätts till skolan. I internatboende ingår frukost och lunch måndag – fredag till en kostnad av 1 600 kr/ 4 veckor. Frukost och lunch kan inte väljas bort. Maten tillagas i skolans kök och viss specialkost serveras om behov finns. För externat-studerande serveras lunch för en kostnad av 1 400 kr/ 4 veckor. Lunchen kan inte väljas bort, egen lunch kan inte tas med. Vid höststarten ingår middag första veckan. Hela läsåret ingår f.m kaffe på skolan. Jul- och påsklunch serveras. För tillgång till lokaler efter skoltid krävs ett passerkort till det elektroniska låset. Borttappad nyckel inkl passerkort ersätts med 500 kr. P-plats med motorvärmaruttag kan hyras för 300 kr/termin på skolans angivna parkeringsplatser. P-plats utan motorvärmare är gratis vid angivna platser. Obetalda räkningar lämnas efter påminnelse till inkasso. Sökande med skulder till skolan antas inte till nytt läsår förrän skulden reglerats. Studerande gör ibland studiebesök och andra utflykter i skolans närområde. Den som tillhandahåller bil får reseersättning med 18,50 kr per mil. Skolan har minibuss till förfogande mot milkostnad. Det finns en speciell bussgrupp på skolan med några studerande som är bussansvariga.

6. Intyg

Skolan lämnar intyg till samtliga studerande i samband med studiernas avslutande. Studerande på allmän kurs får om de så önskar ett studieomdöme som avser skolans samlade bedömning av den studerandes förutsättningar för framtida studier. Studerande på yrkesutbildningar såsom teckenspråks- och tolkutbildning erhåller utbildningsbevis om målen uppfyllts med godkänt resultat.

7. Om en kurs upphör eller ställs in

Skolans kurser genomförs under förutsättning att tillräckligt många har sökt. Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, så informeras den sökande om 3

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 43


detta vid antagningstillfället. Om en kurs, på grund av att studerande slutar eller liknande detta vid antagningstillfället. Omkan en kurs, på grund av avslutas att studerande ellerstuderande liknande om omständigheter, som skolan inte råda över, måste i förtidslutar ska den omständigheter, som skolan inte kan råda över, måste avslutas i förtid ska den studerande om möjligt erbjudas plats på en likvärdig utbildning. Av antagningsbeskedet framgår för vilken möjligt erbjudas plats på en likvärdig utbildning. Av antagningsbeskedet framgår för vilken kurslängd antagningen gäller. kurslängd antagningen gäller.

8. Ej fullgjord kurs Ej fullgjord kursterminsavslut beslutar rektor om huruvida den studerande ska anses ha I8.samband med varje Ifullgjord sambandkurs medeller varje terminsavslut beslutar rektorskäl om huruvida den studerande anses ha inte. Hög frånvaro utan giltigt innebär normalt att kursenska inte anses fullgjord kurs eller inte. Hög frånvaro utan giltigt skäl innebär normalt att kursen inte anses fullgjord. Detta avgör den studerandes möjligheter till fortsatta studiemedel från CSN. fullgjord. Detta avgör den studerandes möjligheter till fortsatta studiemedel från CSN.

9. Utvärdering 9. Utvärdering Utvärderingar genomförs löpande inom kursgrupperna och i de olika ämnena. Utvärderingar kursgrupperna och ien degång olikaper ämnena. En gemensam genomförs utvärderinglöpande för helainom skolan genomförs minst läsår. En gemensam utvärdering för hela skolan genomförs minst en gång per läsår.

10. Försäkringar 10. Försäkringar Studerande på skolan är försäkrade i en kollektiv olycksfallsförsäkring. Studerande på skolan är försäkrade i en kollektiv olycksfallsförsäkring.

11. Disciplinära åtgärder 11. Disciplinära åtgärder Disciplinära åtgärder är varning och avskiljande. Den studerande som allvarligt missköter sina

Disciplinära åtgärder ärskolans varningregler och avskiljande. Denvarning. studerande som allvarligt studier eller bryter mot får en muntlig Varningen utfärdasmissköter av rektorsina studier eller bryter regler en muntlig varning. Varningen utfärdas av rektor och ansvarig lärare.mot Omskolans varningen intefår leder till någon förbättring avskiljs den studerande och lärare. Om varningen inteBeslut leder till förbättring denansvarig studerande från ansvarig skolan och studierna är avslutade. omnågon avskiljande fattasavskiljs av rektor, lärare från skolan och studierna är avslutade. Beslut om avskiljande fattas av rektor, ansvarig lärare samt kurator. Beslut ska föregås av en dokumenterad utredning i ärendet. Studerande som samt Beslut föregås av enåsidosätter dokumenterad utredning i ärendet. Studerande som bryterkurator. mot svensk lagska eller allvarligt skolans regler kan omedelbart avskiljas från bryter mot svensk lag eller allvarligt åsidosätter skolans regler kan omedelbart avskiljas från studierna. studierna. Ordningsregler gällande studier för studerande på Västanviks folkhögskola Ordningsregler gällande studier för studerande på Västanviks folkhögskola Att studera på Västanviks folkhögskola innebär att alla har ett ansvar för Att studera på på Västanviks folkhögskola innebär att alla har ett ansvar för allmän trivsel skolan och att ordningsreglerna följs. allmän trivsel på skolan och att ordningsreglerna följs. • Ansvarig lärare ska ha regelbundna samtal med de studerande. • Ansvarig lärare ska ha regelbundna samtal med de studerande. • Om den studerande vid upprepade tillfällen inte sköter sig, trots samtal med lärare • Om den studerande upprepade tillfällen inte sig, lärare, trots samtal med lärare utfärdas en muntlig vid varning. Vid detta samtal börsköter ansvarig kurator eller rektor utfärdas en muntlig varning. Vid detta samtal bör ansvarig lärare, kurator eller rektor finnas med. finnas med. • Om problemen fortsätter trots varning får den studerande avbryta sina studier och åka • Om fortsätter trotsansvarig varning får denoch studerande avbryta sina studier ochsamtal. åka hem.problemen Den studerande, rektor, lärare kurator är närvarande vid detta hem. Den studerande, rektor, ansvarig och närvarande vidtill detta Tidsperioden för att inte få fortsätta attlärare studera påkurator skolan,äravgörs från fall fall.samtal. Tidsperioden för att inte få fortsätta att studera på skolan, avgörs från fall till fall. • Vid stöld, misshandel eller andra grova brott får den studerande avbryta sina studier med • omedelbar Vid stöld, misshandel ellerkomma andra grova brott den studerande avbryta sina studier med verkan och inte tillbaka tillfår skolan. omedelbar verkan och inte komma tillbaka till skolan. • Regelbrott mot skolans narkotikakontrakt eller mot skolans alkoholbestämmelser leder • Regelbrott skolansavbryts narkotikakontrakt ellerverkan. mot skolans alkoholbestämmelser leder också till attmot studierna med omedelbar också till att studierna avbryts med omedelbar verkan. 4 4 44 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Rektor/ ansvarig lärare har möjlighet att fatta beslut om att studerande måste avsluta studierna utifrån skälen: • Trakasserier/ mobbning • Skolk eller ständigt försenad ankomst till lektioner • Frånvaro med mera än 20 % från lektionerna • Förstör studie- och/eller boendesituationen för sig själv eller andra • Regelbrott mot narkotikakontrakt eller alkoholbestämmelser. Alkoholförbud i alla offentliga lokaler och utomhus på skolans område. Undantag är skolans restaurang samt de studerandes egna rum. Rökning är endast tillåten på angivna platser utomhus.

12. Internatboende

Den studerande som bor på internatet tecknar ett kontrakt där hyresvillkoren framgår. Den som bryter mot reglerna i kontraktet kan med omedelbar verkan avskiljas från internatet.

13. Arkiv- och sekretessregler

Ansökningshandlingar återsändes inte. Skolan sparar uppgifter om genomgångna kurser, behörigheter och omdömen. Däremot makuleras alla samtalsanteckningar, arbetsmaterial, enskilda arbeten etc. Västanvik är en skola för vuxna vilket innebär att vi inte diskuterar den studerandes studier med föräldrar eller andra utan den studerandes uttryckliga medgivande. De anställda har tystnadsplikt, men lärare som arbetar kan sinsemellan diskutera frågor som rör den studerandes studier. Skolan följer PUL-lagen (person-och uppgiftslagen) Alla studerande som godkänner att finnas med på skolans hemsida, foldrar och Facebook skriver på ett kontrakt.

14. Tvister

Om man är missnöjd med sin studiesituation ska man i första hand vända sig till den kursansvarige läraren och därefter till rektor. Om man är missnöjd med rektorns beslut kan detta överklagas till skolans styrelse. Ytterst kan tvister inom denna standards områden hänskjutas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, Adressen är Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, Box 380 74, 100 64 Stockholm. Tel 08-412 48 00. E-post fsr@folkbildning.net.

Fastställd av skolstyrelsen den 28 september 2017 5

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 45


Tider för läsåret 2017/2018 Hösttermin 2017 Kurstid:

måndag 21 augusti - fredag 22 december

Höstlov v. 44:

30 okt – 3 november

Julavslutning:

Torsdag 21 december

Vårtermin 2018 Kurstid:

måndag 8 januari - fredag 8 juni

Sportlov v. 9:

26 feb - 2 mars

Påsklov v.16:

3- 6 april

Lovdag:

fredag 11 maj

Skolavslutning:

Fredag 8 juni

Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand

46 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening

0247-64130 (tal) 0247-64139 (txt) 0247-10165 (fax)

Bankgiro: 623-2763 E-post vastanvik@sdrf.se www.vastanviksfhs.se


VERKSAMHETSPLAN Läsåret 2017/ 2018

1

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 47


Vad styr verksamheten på Västanviks folkhögskola? Västanviks folkhögskola är en del av den frivilliga folkbildningen. Skolans vision och mål har vuxit fram ur folkbildningens värdegrund och huvudmannen Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) samt samhällets behov. Statens syfte med stöd till folkbildningen är tydliga. Folkbildningen ska bidra till: • att stärka och utveckla demokratin • att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation • att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället • att bredda intresset för kultur öka delaktigheten i kulturlivet Folkbildning Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är ”fri och frivillig” i bemärkelsen att människor själva väljer om och när de vill delta. Folkbildning handlar om att så långt som möjligt anpassa kurser efter deltagarnas förutsättningar och behov. Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska, engagerande och att lärandet är aktivt. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Verksamhetsidé och vision Västanviks folkhögskola är en riksrekryterande internatfolkhögskola med djup förankring i dövrörelsen och bygden och som tillhandahåller bildning/utbildning i en rad olika kortare och längre kurser av hög kvalitet. Målgrupperna är döva- och hörselskadade deltagare, personer med dövblindhet samt hörande som vill lära sig teckenspråk. Detta innebär bl.a. att folkhögskolan skall: • erbjuda utbildningar inriktade till målgruppernas behov. • ha personal med stor kompetens inom respektive yrkesområde • erbjuda teckenspråkig utbildning i en kreativ tvåspråkig studiemiljö • erbjuda rika möjligheter till personlig utveckling i små studerandegrupper • ha professionellt utrustade och anpassade lokaler för undervisning, boende och samvaro Skolans verksamhet är uppbyggd på tre ben: - Folkhögskoleutbildningar/ uppdragsutbildningar - Sommarverksamhet med kurser/konferenser/läger - Central samordning och mottagande av döva asylsökande 2

48 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Allmän kurs är skolans ryggrad och målet är att öka antalet deltagare på allmän kurs. Skolan erbjuder allmän kurs på både grundskole- och gymnasienivå som kan ge grundläggande behörighet för högskolestudier. På allmän kurs utgår vi från deltagarens individuella behov och jobbar i små grupper med hög lärartäthet. I januari 2017 fick Västanviks folkhögskola det glädjande beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan att Västanvik är en av de tre skolor som får fortsätta att utbilda Teckenspråkstolk- och dövblindtolkar. Skolans teckenspråkiga studiemiljö erbjuder den optimala språkinlärningen för blivande tolkar. Dessutom har skolan spetskompetens inom dövblindtolkning. Teckenspråkslinjen för både hörande och hörselskadade deltagare som behöver lära sig teckenspråk är en annan viktig utbildning. Assistentutbildningen startar inte till hösten 2017 på grund av för få sökande. Till hösten 2018 är målsättningen att skolan startar en grundläggande Teckenspråkslärarutbildning. Behovet av teckenspråkslärare har ökat de senaste åren. Skolan är godkänd av Skolinspektionen att få anordna prövning och utfärda betyg enligt bestämmelser som gäller för det offentliga skolväsendet för utbildning motsvarande svenskundervisning för invandrare. Det innebär att skolan följer Skolverkets kursplan i Sfi och utför nationella sfi-prov. Skolan har undervisning både i Leksand och Stockholm. I Leksand studerar deltagarna i första hand svenskt teckenspråk, svenska, samhällsorientering och matematik på heltid. I Stockholm är det undervisning i svenskt teckenspråk och svenska 15 timmar/vecka dagtid. Deltagarna kan också välja att få undervisning i matematik. Det finns även möjlighet att studera på kvällstid för de som arbetar. Det finns två lärare anställda i Stockholm. Ett av skolans ”tre ben” är Sommarverksamheten med kurser, läger och konferenser som är en viktig del i den totala verksamheten för att bibehålla en stabil ekonomi. Kortkurser samt TUFF- teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som är i behov av teckenspråk i sin kommunikation kommer också att fortsätta i samma eller ökad omfattning. Kurserna i Dövstudier har hög prioritet att fortsätta utvecklas. Skolan har anställt en person som utvecklingssamordnare för att bland annat arbeta med dessa områden gällande skolans kursprogram och marknadsföring. På uppdrag av Migrationsverket ansvarar skolan för mottagande av döva/hörselskadade asylsökande, vilket är ett oerhört viktigt uppdrag och har pågått sedan 2009. Många döva och hörselskadade asylsökande har inte fått möjlighet till en rättvis och rättssäker asylprövning tidigare. Skolan har flera grupper med asylsökande som erbjuds kompetent och utbildad personal, boende, organiserad sysselsättning och utbildning i en teckenspråkig miljö. På skolan får de asylsökande uppleva ett ”språkbad” i svenskt teckenspråk med intensiv undervisning och individuella studieplaner på skoltid samt olika aktiviteter på fritiden. 3

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 49


Nuvarande avtal med Migrationsverket löper till 2018-03-31 och omfattar 35 asylsökande. Skolans förskola strävar efter att hålla en teckenspråkig profil men har i dagsläget inga döva barn. Målet är att marknadsföra förskolans teckenspråkiga profil mera. Inom den administrativa personalgruppen genomfördes en översyn- och behovsanalys 2016/2017 som resulterat i en stabil och kreativ personalstab som fortsätter driva skolans administrativa verksamhet framåt på bästa sätt. Planerade utbildningar: Långa kurser 17/18 Tid: Antal delt vid skolstart h.t: § Allmän kurs 1- 3 år 16 § Sfi/Tfi-grupp 1- 2 år 30 § Teckenspråkslinje 1 - 2 år 10 § Tolkutbildning 1-4 år årskurs 1 4 år 25 årskurs 2 3 år 5 årskurs 3 2 år 8 årskurs 4 1 år 3 Summa: 97 deltagare • Sfi/Tfi i Stockholm 3 dagar/v 8 • Sfi/Tfi kvällskurs Sthlm 1 kv/vecka 8 • Asylmottagande 26 Korta kurser Se separat kursprogram. I genomsnitt genomförs korta kurser varannan vecka under terminstid, mestadels så är det teckenspråkskurser. 4

50 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening


Personal inom undervisningsenheten Lärare 22 personer + 75 % extern tjänst Kurator 1 Assistenter/fritidsledare 3 Administration Rektor 1 Bitr. rektor 1 Ekonomichef 1 Ekonomi-adm. 1 Asylsamordnare 1 Utvecklingssamordnare 1 Kortkursadm. 1 1 dag/v Drift och service Kökschef 1 Kokerska/kock 2 Köksbiträde 1 Lokalvårdare 3 Fastighetsskötare 2 Förskolan Förskollärare 3 Barnskötare 1 Antal anställda oavsett tjänstgöringsgrad/ tjänstlediga: 46 Verksamhetsplanen är antagen av skolstyrelsen maj 2017

5

Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening • 51


Alla drömmar är möjliga

Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5, 793 92 Leksand Telefon: 0247-641 30, 03 Texttel: 0247-641 24 Bildtelefon: vastanvik.pers@ectalk.se E-post: info@vastanviksfhs.se Hemsida: vastanviksfhs.se 52 • Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola Ekonomisk förening

Profile for STUART REKLAM

VFHS Dokumentfolder 2017  

VFHS Dokumentfolder 2017  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded