Sopsortering infrastruktur Hedemora Energi

Page 1

råd till dig gällande avfall, slam, avfallsutrymmen & transportvägar


Lokala renhållningsordningen Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen för Hedemora kommun. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering och projektering vid ny- och ombyggnation, eller för den som vill veta mer om vilka regler som gäller. Råd för avfallsutrymmen, gång- och transportvägar samt körvägar, gäller för hämtning av alla avfallstyper och förtydligar gällande renhållningsföreskrifter med avseende på tillgänglighet och arbetsmiljö. För övrig information kring sortering av avfall, se vår hemsida. En- eller tvåfamiljshushåll Avfallskärl ska på tömningsdagen vara utställda mellan kl 06:00-23:00. I vissa fall kan det uppstå förseningar i verksamheten och finns det möjlighet bör kärlet lämnas kvar på hämtplatsen till nästa dag alternativt dras det ut igen nästkommande vardag kl 06:00. För att hämtning ska kunna utföras ska kärlen placeras enligt följande; ◊ Kärlet ska vara placerat med hjulen in mot fastigheten ◊ Kärlet ska vara placerat maximalt 1,6 meter från körbanan ◊ Det ska finnas fritt utrymme på minst 0,5 meter mellan behållarna ◊ Det ska vara fritt utrymme bakom kärlet och 4,5 meter ovan kärlet ◊ Kärlet skall vara placerat i gatunivå ◊ Vintertid ska hämtplatsen vara snöröjd

Flerfamiljsbostäder Fastighetsägaren är ansvarig för att informera de som bor eller är verksamma i fastigheten om regelverket för avfallshantering. Fastighetsägaren är vidare ansvarig för att det finns möjlighet att sortera ut mat och restavfall samt att sortering, även i övriga fraktioner, faktiskt sker. För mer information om fastighetsägarens ansvar, se vår vägledning för fastighetsägare på hemsidan. Körvägar för renhållningsfordon Avfallsutrymmen och uppställningsplatser ska vara så placerade att backning kan undvikas vid hämtning. Återvändsväg eller gata ska ha godkänd vändplats för renhållningsfordon. Vid åtgärder gällande till fysisk planering kopplat till avfallsutrymmen eller transportvägar hänvisas även till Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen. Du hittar boken på www.avfallsverige.se. Gå till sökfältet och skriv; Handbok för avfallsutrymmen. Körvägen ska ha hårdgjord bana av grus, asfalt eller liknande och tåla trafik med tunga fordon. Snövallar, buskar, träd och annan vegetation får inte inkräkta på framkomligheten och angivna mått. Vintertid ska vägen vara snöröjd och sandad. Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs med avseende på hämtningsfordonets tyngd, minst bärighetsklass 2. I områden där fordonstrafik inte är tillåten eller inte kan ske på grund av utrymmesbrist eller där vägen inte uppfyller kraven, placeras avfallsbehållare på annan godkänd plats i överenskommelse med Hedemora Energi.

Kärlen får inte vara blockerade av fordon etc. Säckar stående bredvid kärlet kommer inte att hämtas. Finns mer avfall än vad kärlet har kapacitet för måste extra tömning beställas genom Hedemora Energis kundtjänst. Kunden ansvarar för att varken kärlet eller avfallet är fastfruset samt att avfallskärlet inte fylls så att det blir överfullt eller så tilltryckt att det inte töms då kärlet vänds upp och ner. Avfallet ska vara väl emballerat och locket ska gå att stänga helt. Avfallet måste dessutom vara sorterat enligt gällande regler. Är kärlen inte placerade enligt ovan kan de inte tömmas och kunden måste då själv bekosta en extra tömning om detta ska utföras innan nästa ordinarie tömning.

Skanna QR-koden med din telefon

Handbok för avfallsutrymmen


Riktlinjer och rekommendationer vid hämtning av slam Slam från tank, slamavskiljare eller minireningsverk är kommunalt avfall och ska därför tömmas av Hedemora Energi eller av bolaget anlitad entreprenör. För att undvika skador på personal, fordon, mark och vägar är det viktigt att följa gällande riktlinjer och rekommendationer. Bedöms inte tömning vara möjlig på grund av brister i tillgängligheten kan fastighetsägaren föreläggas att åtgärda dessa. Uppstår skador på väg eller fastighet på grund av att regelverket inte följs ansvarar fastighetsägaren för dessa.

Vändplats Slambilen behöver komma till och från uppställningsplatsen utan att behöva backa i större utsträckning, därför kan en vändplats behövas. Vändplatsen behöver uppfylla samma förutsättningar som för övriga renhållningsfordon, se exempel 1 på nästa sida. Brunnslock

Om slambilen är på plats och anläggningen inte kan tömmas till följd av att förutsättningarna i dessa riktlinjer inte är uppfyllda kommer kostnad för tömning likväl att debiteras.

Lock eller manlucka till slamavskiljare och sluten tank får inte vara tyngre än 15 kg om de ska lyftas av och inte vara tyngre än 35 kg om de ska skjutas åt sidan. Lock eller manlucka får vid tömning inte vara övertäckt med jord, grus, snö eller dylikt och ej heller vara fastfruset eller fastrostat.

Utmärkning

Slangdragning

Lock och eventuella anslutningar ska vara väl synliga. Märk ut dem med vimpel (finns att hämta på ÅVC Hamre). Avseende minireningsverk ska tydliga tömningsinstruktioner finnas tillgängliga. Väg fram till tömningsplats Transportväg fram till uppställningsplatsen för slambilen ska vara minst 3,5 m bred, hårdgjord, ha en fri höjd på minst 4,5 meter samt ha den bärighet som krävs för med avseende på hämtningsfordonets tyngd, minst bärighetsklass 2. Se bild exempel 2 på nästa sida. Vägen måste dessutom vid behov vara snöröjd och halkbekämpad. Uppställningsplats Uppställningsplatsen ska vara trafiksäker. Annan trafik ska kunna ta sig förbi och den får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva. Även här ska bärigheten vara tillräcklig för fordonet, motsvarande bärighetsklass 2. Både Uppställningsplatsen och eventuell sträcka mellan uppställningsplats och brunn ska vara fri från växtlighet, föremål och andra hinder. Vintertid ska den vara snöröjd och vid behov halkbekämpad.

Märk ut locket med en vimpel så hittar vi enklare:)

Avståndet mellan uppställningsplats och slambrunn bör av arbetsmiljöskäl inte överstiga 10 meter. Om avståndet överstiger 25 meter tas en extra avgift ut per meter slang. Är avståndet mellan uppställningsplats och slambrunn alltför stort, om anläggningen inte ligger vid farbar väg eller om det finns andra hinder för att tömning ska kunna utföras kan fastighetsägaren behöva installera en förlängningsslang eller rör mellan slambrunnen och uppställningsplatsen.


Vändplatser - här illustreras hur stor yta som behövs för vändplaster. Exempel 1 på godkänd utformning av vändplatser. I detta fall en vändzon.

21 m

r9m

3,5 m

6,5 m

1,5 m Trottoar

Exempel 2 på en godkänd vändplats. I detta fall en trevägskorsning.

1m

3,5 m

1m

3,5 m

21,5 m

Trottoar

15 m

Har du frågor eller funderingar?

5,5 m

Kontakta oss gärna: 0225 - 349 20 eller kontakt@hedemoraenergi.se www.hedemoraenergi.se