Page 1

Vatten- och avloppsplan fรถr Mora

1


2


Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer kan ta del av det fina vatten som vi idag har i Mora. Denna broschyr är en förkortad och bearbetad version av Plan, vatten och avlopp för Mora år 2015-2019 (VA-plan). Vår förhoppning är att den ska ge svar på några vanliga frågor, framförallt till dig som är fastighets­ägare i områden som i dag ligger utanför allmänt verksamhetsom­råde för vatten och avlopp: • Varför finns det en vatten- och avloppsplan? • Vad innebär planen? • Vad händer i områden där allmänt vatten och avlopp kommer att byggas? • Vad händer om vårt område inte ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet? Ta del av den fullständiga planen, policyn och översikten på www.mora.se/va-plan

Siljan.

3


4


Varför finns det en vattenoch avloppsplan? Idag är nästan 90 procent av Mora kommuns invånare anslutna till allmänna vatten- och avloppsanläggningar. De allmänna vattenoch avloppsanläggningarna ägs av Moravatten AB och sköts av Nodava AB. Övriga 10 procent har egen försörjning, vid egen fastighet eller gemen­sam lösning. Förutsättningar, liksom kvalitén på de enskilda anläggningarna, varierar, somliga är väl fungerande, andra har stora behov av åtgärder. Mora kommun har arbetat fram en strategisk och långsiktig VA-plan för att uppmärksamma de utmaningar som finns och för att kunna prioritera åtgärder för en hållbar försörjning av vatten och avlopp inom kommunen. Inom ramen för gällande lagar och myndighetskrav ska planen • främja livskvalitet där alla invånare har ett hälsosamt dricksvatten och en närmiljö som inte är påverkad av avloppsvatten • säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning • stimulera inflyttning, besöksnäring och företagande • främja dialog mellan medborgare, tjänstemän och politiker.

Till vänster: Ny utloppsledning i Solviken. Ovan: Solleröns poleringsdammar.

5


Vad innebär planen? Planen innehåller en utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp samt åtgärder inom till exempel skydd av vattentäkter, kretslopp och resurshushållning. Bedömning om vilka områden som är aktuella för utbyggnad av allmän vatten- och avloppsförsörjning har skett utifrån behov och möjligheter.

Bedömning av behoven Fem olika kriterier ligger till grund för bedömning av behoven: • förutsättningar för försörjning av dricksvatten • antal fastigheter och dess nyttjandegrad • förutsättningar att anlägga enskilda avlopp • bebyggelseutveckling • känslighet hos recipient och naturmiljö.

Bedömning av möjligheter Två kriterier ligger till grund för bedömning av möjligheter: • kostnader för utbyggnad av allmän vatten- och avloppsanläggning i området • samordningsvinster vid utbyggnad. Planen innebär en prioritering av vilka områden som ska byggas ut med allmänt vatten och avlopp de närmaste 20 åren, se tidslinje och karta. VA-planen ska revideras vart fjärde år. Vid dessa tillfällen kan om­ prioriteringar av områden behövas utifrån till exempel förbättrat bedömningsunderlag eller förändrad lagstiftning.

Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp 2017

Ryssa

2018

2019

2020

2021

Vålan (Nusnäs/Färnäs) Bortsnäs

2022

Isunda Utanmyra

6

2023

2024

2025

2026-2035

Kättbo Kråkbergslandet Bodarna, Kulåra, Bråmåbo/Häradsarvet


g

g

g

g

g

Mora kommun

g

g

g

Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp i Mora kommun

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Område med utbyggnad år 2016–2025

g

g

g

g

Område med utbyggnad år 2026–2035

g

g

Övriga (utbyggnad efter år 2035 eller med fortsatt enskild lösning)

g g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Kråkbergslandet Vålan

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g g

g g

g

g

g

g

g

g

g

g

7

Bråmobo/Häradsarvet Bråmåbo/Häradsarvet Bodarna Bodarna Kulåra Kulåra Utanmyra

Utanmyra

g

Kättbo Kättbo

g

g

g

g

g

g

g

gg

g

Isunda Isunda Borstnäs Borstnäs Ryssa

Ryssa


Vad händer i områden där allmänt vatten och avlopp kommer att byggas ut? Om det blir aktuellt med anslutning för din fastighet kommer Nodava ut med information i god tid samt kallar till informationsmöte. Där får du information om hur projektet ska genomföras, preliminär tidplan, kostnader, anslutningsrutiner, tekniska lösningar och ledningssträckning. Mer utförlig information och dialog kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång. I och med att beslut om verksamhetsområde tas i kommunfullmäktige blir Nodava skyldig att upprätta anslutningspunkter för vatten och spillvatten vid respektive fastighetsgräns för alla fastigheter som ingår i verksamhetsområdet. Detta gäller för alla fastigheter som är avsedda för permanent boende eller fritidsboende (gäller inte för obebyggda fastigheter utanför detaljplanelagt område eller fastig­heter utan behov). Du som är fastighetsägare blir skyldig att betala en anslutningsavgift till Moravatten AB vad gäller spillvatten. Anslut­ning till vattennätet är frivillig.

8


Allmänt eller eget dricksvatten? Anslutning till det allmänna avloppsnätet är inte valfri för fastighet som anses ha ett behov, däremot är anslutning till det allmänna dricksvatten­ nätet valfri. Om man överväger att inte ansluta till allmänt dricksvatten, finns dock en del att tänka på: • Ta ett vattenprov som visar kvalitén på vattnet, för att inte riskera att bli sjuk av sitt vatten, vare sig akut eller på grund av långvarig exponering. • Levererar vattentäkten tillräcklig mängd vatten för era nuvarande och kommande behov? • Den som har enskild dricksvattenbrunn ansvarar själv för att hålla brunnen i bra skick. Rekommendationen är att ta prover på vattnet minst vart tredje år, och åtgärda eventuella kvalitetsproblem. • Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. • Senare anslutning till dricksvattennätet innebär en högre anslutningsavgift än om du ansluter till vatten och avlopp samtidigt.

Avgifter Att bygga ut ledningsnät för vatten och avlopp, speciellt i redan bebyggda områden, är kostsamt. För att täcka en del av kostnaden tar Moravatten AB ut en anläggningsavgift av fastighetsägare vid utbyggnation. Avgifterna består av anläggningsavgift och brukningsavgift. Nedan ser du ett prisexempel* för anslutning, samt prisskillnad på att ansluta sig till vatten och spillvatten, endast spillvatten och vatten vid senare tillfälle. Vatten, dag- och spillvatten: 175 000 kr Vatten och spillvatten: 152 400 kr Endast spillvatten: 122 500 kr Vatten vid senare tillfälle: 97 700 kr *Prisexemplet är ur nuvarande VA-taxa (oktober 2016) och gäller en fastighet med ett bostadshus (en lägenhet) och med en tomtyta på 1200 m2. När fastigheten anslutits till det allmänna ledningsnätet startas ett löpande brukningsabonnemang upp med Nodava med avgifter enligt VA-taxa.

9


Solvikens avloppsreningsverk.

Övrig information Det finns möjlighet att: • få ersättning för enskild anläggning som inte är äldre än 10 år, vad som är skäligt bedöms från fall till fall. Skicka in kvitton och begäran om ersättning till Nodava • göra en avbetalningsplan på anläggnings­avgiften om din bank nekar dig att få lån. Be om ett skriftligt ut­låtande från banken och kontakta Nodava.

När är man inte i behov av anslutning till allmänt avlopp? Om man inte har rinnande vatten (som pumpas med elektrisk pump) in och därmed inget utgående avloppsvatten kan man anses vara utan behov av anslutning till det allmänna avloppsnätet. Nodava gör en bedömning vid behov.

10


Vad händer om vårt område inte ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet? För de områden med enskild VA-försörjning som inte kommer erbjudas allmänt VA är det fastighetsägarens ansvar att ha en väl fungerande avloppslösning. Miljökontoret kommer att utöva tillsyn för att säkerställa funktionella avloppsanläggningar för miljö och hälsa. Ägare till fastigheter i närheten av det allmänna vatten- och avloppsnätet kan ha möjlighet att ansluta sig om kapacitet finns. Kontakt tas med Nodava för utredning om möjlighet till anslutning.

Om din avloppslösning visar sig vara bristfällig i samband med tillsyn resulterar det i ett föreläggande eller i ett förbud. Fastighetsägare behöver därmed investera och förbättra sina avloppsanläggningar. Tillstånd för att anlägga nytt avlopp eller ändra befintlig anläggning handläggs av miljönämnden. Kostnaden för dessa åtgärder varierar, men investeringar på 100 000 kr – 150 000 kr kan bli aktuella för den enskilde. Dessutom tillkommer löpande kostnader för underhåll av avloppsanläggningen.

Tillsynsplan för enskilda avloppsanläggningar 2017

2018

Fu Skejsnäs Fudalen Gävunda

2019 Hökberg Gopshus Bonäslandet Indor Oxberg Läde Mångberg Kräggtjärn Säs Gruvorna Gutdalen

2027 Rullbo · Kråkberg (industriområde) · Bäcka Gruvorna · Riset · Solbodarna · Sundet · Heden Järpesbo · Björka · Eldris · Ulvsjön · Skålviken Öndalen · Mångnäs · Björnarvet · Häradsarvet Åsen · Finnbodarna · Fåsås · Garsås · Djupvik Sästjärn · Risa · Siljansfors · Lerviken · Berihol Hemulsjö · Sjurby · Kartnäs · Skeppshusviken Råbäcken · Västbygge · Kvarnlandet · Bösjön Landbobyn · Grönvik · Selbäck · Brintbodarna

11

Övriga områden


Vatten och avlopp i Mora I Mora kommun producerar sju vattenverk 1 800 miljoner liter dricksvatten varje år som förser ca 6 700 abonnenter (ca 18 200 personer) inom det allmänna verksamhetsområdet via 38 mil vatten­ledning.

Avloppet omhändertas via 35 mil ledning i nio avloppsreningsverk.

Ordlista VA

Vatten och avlopp

Dricksvatten Kommunalt levererat vatten eller vatten från egen brunn Spillvatten

Använt vatten; ex. toalettvatten och vatten från dusch, disk och tvätt

Dagvatten

Regnvatten, smältvatten och grundvatten

Avlopp

Samlingsnamn för spillvatten och dagvatten

Recipient

Sjö eller vattendrag som är mottagare av exempelvis avloppsvatten

Mora kommun Fredsgatan 16, 792 80 Mora 0250-260 00 mora.kommun@mora.se 12

Form: www.stuart.pro

Utanför allmänt verksamhetsområde är VA-försörjningen enskild där en del har gemensam försörjning via föreningar. I Mora kommun finns 1 200 fastigheter som har enskild VA-försörjning vilket motsvarar ca  12 procent av kommunens invånare.

Mora Kommun VA-plan 2016  
Mora Kommun VA-plan 2016