Page 1

Zos r dc aVám pr aj eme PRÍ J EMNÉPOSEDENI E ADOBRÚCHUŤ Wewi s hYou APL EASANTSTAY ANDGOODAPPETI TE

Dovoľ t e,abys meVám ponúkl i : Asas t ar t erweoffer :

VL i s kovej1. 1. 2012|Cenys t anovenédohodou.|I I I .c enovás kupi na


N

eal kohol i cke napoje/ S oftdrinks

F l askove / B ottled

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0, 25lCoc aCol a 0, 25lToni c ,Spr i t e,Fant a 0, 25lCa ppy,podľ aponuky 0, 25lNes t l é-ľ adovýč aj ,podľ aponuky 0, 25lBona qua

1, 00€ 1, 00€ 1, 10€ 1, 10€ 0, 80€

R ozl i evane / P oured drinks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0, 1lKof ol a 0, 1lS pr i t e 0, 1lMi ner ál ka

0, 13€ 0, 20€ 0, 10€

T epl e napoje / W arm drinks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es pr es s okáva

1, 00€

Nec affe

1, 00€

Tur ec kákáva

1, 00€

Vi edens kákáva

1, 26€

Al ž í r s kakáva

1, 43€

Čaj ,podľ aponuky

0, 80€

Smot anadokávy

0, 17€

7gkáva,c ukor 7gkáva,c ukor 7gkáva,c ukor

7gkáva,c ukor ,š ľ ahač ka 7gkáva,c ukor ,š ľ ahač ka,vaj eč nýl i kér0, 02l 1ksč aj ,c ukor ,c i t r ón


P i vo / B

eer

F l askove / B

ot t l ed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0, 5l Ne al kohol i c ké 0, 5l Z l at ýbaž ant12% 0, 5l Z l at ýbaž ant10% 0, 5l Z l at ýbaž antt mavý11% 0, 5l Pi l s nerUr quel l12% 0, 5l Kr uš ovi c e12%

C apovane / D

1, 20€ 0, 90€ 0, 80€ 1, 00€ 1, 20€ 1, 10€

r aught

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0, 3l Z l at ýbaž ant12% 0, 5l Z l at ýbaž ant12%

P i vne kokt ai l y/B

0, 45€ 0, 85€

eerC ockt ai l s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0, 5l Ra dl er(sprite0,2l,pivoZlatýbažant0,3l)

1, 00€


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


A l kohol i cke napoje L i ker y/L

i queur s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

her ovka 4c lBec novka 4c lDemä er nets t oc k 4c lF er netc i t r us 4c lF os kyňovávodka 4c lBr j eč nýl i kér 4c lVa D est i l at y/S

1, 20€ 1, 20€ 1, 20€ 1, 20€ 0, 90€ 0, 90€

pi r i t s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vodka 4clSt . Ni c ol aus ol utvodka 4c lAbs

0, 70€ 1, 90€

. Ni c ol aus Rum 4clSt

0, 70€

. Ni c ol aus Gi n 4clSt

0, 70€

. Ni c ol aus Bor ovi č ka 4clSt f er um ( l i met ka) 4c lKoni pi š s ká 4c lS

0, 70€ 0, 90€ 1, 20€

Sl i vovi c a 4clKopani č i ar s ka z dovs ká52% 4c lGa

0, 70€ 1, 90€

Hr uš kovi c a 4clKopani č i ar s ka

0, 70€

Br andy 4clMar gnac ober ano 4c lS 4c l501 r pat s kéš pec i ál 4c lKa Whi s key 4clBal l an nes i m Beam 4c lJ

0, 70€ 1, 20€ 1, 20€ 2, 40€ 2, 40€ 2, 40€


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podľ av ý nos upl a t né hood1. 2. 2008v y da né hoMi ni s t e r s t v omz dr a v ot ní c t v a aMi ni s t e r s t v ompoľ nohos podá r s t v aS l ov e ns k e j r e publ i k yuv á dz a me z oz na ma l e r g é nov : 1. Obi l ni nyobs a huj úc el e pok/t . j . pš e ni c a , r a ž , j a č me ň, ov os , š pa l da , k a mut a l e boi c hhy br i dnéodr ody/ . 2. Kôr ov c eav ý r obk yzni c h. 3. Va j c i aav ý r obk yzni c h. 4. Ry byav ý r obk yzni c h. 5. Ar a š i dyav ý r obk yzni c h. 6. S ój ov éz r náav ý r obk yzni c h. 7. Ml i e k oav ý r obk yzne ho. 8. Or e c hy , k t or ý mi s úma ndl e , l i e s k ov éor e c hy , v l a š s k éor e c hy , k e š u, pe k a nov éor e c hy , pa r aor e c hy , pi s t á c i e , ma k a da mov éor e c hyav ý r obk yzni c h. 9. Z e l e rav ý r obk yzne ho. 10. Hor č i c aav ý r obk yzne j . 11. S e z a mov és e me náav ý r obk yzni c h. 12. Ox i ds i r i č i t ýas i r i č i t a nyvk onc e nt r á c i á c hv y š š í c ha k o10mg / k ga l e bo10mg / l . 13. Vl č í bôbav ý r obk yzne ho. 14. Mä k k ý š eav ý r obk yzni c h

Jedalny_listok  

food card of restaurant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you