Page 1

}. 14 (758), Rik XXXIV 15 LUPNJ 2001

CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD

ßvhen Krumenko

KU{V Bezsmertnu√ veleten=, nadxnennj vi]ne – Ku[v... Y mutrax ban= cerkovnux – patrijrx, svjtec=; V koronax osj√nux knjzem poty^num Tu ≈, V tverdux wolomax z kruci – vo[n i borec=. Tu xresnu√ wljx pro√wov: znyqalus=, plΩndryvalu Tebe zi Sxody ordu, na√mutu Moskvu, Iz Zaxody ^adni te^ ryku prostjhalu, Ta Tu [m hrobom stav, sam zaluwuvs= ^uvum. Vkinci Tebe hirkum polunom zatry[lu, A Tu ahoni√ smertni boli peremih, V pidpalax xo] Tvo[ litopusu zhorilu, A Tu vidkruv novy storinky svitlux knuh. Podi[ v^e hrjdyt= veluki i nestrumni... {x puwe zolotom istori[ pero; I znov mohytnim revom, jk davno v ≤Pru]unni√", Y pisni peremohu zahrumut= Dnipro. ¬orstokist= pimstu √ kar Tebe v^e ne zljka≈, Bohdanova ≈ v Tobi mic=, Wev]enkiv hniv! I bratnimu obi√mamu Tebe vita≈ Tvi√ virnu√ Prujtel=, daleku√ knj^u√ L=viv. Bezsmertnu√ veleten=, nadxnennj vi]ne – Ku[v... Y mutrax ban= cerkovnux – patrijrx, svjtec=, V koronax osj√nux knjzem poty^num Tu ≈, V tverdux wolomax z kruci – vo[n i borec=. ¬ovten= 1990

No. 14 (758), Vol. XXXIV JULY 15, 2001


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

2001

SERPEN+

AUGUST

YKRA{NS+KUƒ KALENDAR

CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD (USPS 901-960) is published bi-weekly except monthly in July & August by Sts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (312) 829-5209 Editor-in-Chief – Rt. Rev. Ivan A. Krotec Periodicals postage paid at Chicago, Illinois POSTMASTER: Send address changes to: CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD 2245 W. Superior St. • Chicago, IL 60612 Typesetting and printing by SEMKIW & CEMKIB TYPOGRAPHERS, LTD.

2

Nastypne ]uslo <Cerkovnoho Visnuka> pojvut=sj 12 serpnj 2001 r.


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

IMENUNOVI POBA¬ANNJ VLADUCI INNOKENTIßVI Preosvjqennomy Vladuci Innokenti≈vi v Den= Imenun, qo prupadaΩt= 28 lupnj, skladaΩt= hluboku√ poklin Otci Dywpasturi, Parafijl=na Rada, Brats=ki Orhanizaci[ ta vsj parafijl=na hromada Svjtux Volodumura i Ol=hu i moljt= Vsevuwn=oho Hospoda, qob blahoslovuv micnum zdorov'jm ta kripuv na sulax qasluvo i yspiwno provodutu povirenum Stadom na dobro }ikags=ko[ Eparxi[ ta cilo[ Ykra[ns=ko[ Pomisno[ Cerkvu.

Na Mnohi Lita, Vladuko!

SLOVO SVJTIWOHO OTCJ PREDSTAVNUKAM YRJDY V KUßVI Pane Prezudente, Wanovni Predstavnuku Yrjdy √ Parlamenty, Wanovna Vlado, Vel=mupova^ani Pani i Panove! 1. ZvertaΩs= do vas ysix i do ko^noho zokrema iz wanobluvum i qurum pruvitom. Pane Prezudente, z velukoΩ radistΩ j pru√njv Vawe zaprowennj, qob vidvidatu vawy blahorodny kra[ny, kolusky xrustujns=ko[ cuvilizaci[ ta bat=kivquny murnoho spiv^uttj mi^ riznumu nacional=nostjmu ta relihijmu. J radu√, qo teper znaxod^ys= na ykra[ns=ki√ zemli. Vva^aΩ velukoΩ ]estΩ, qo mo^y, narewti, zystrinytus= z mewkancjmu kra[nu, jka y ci va^ki perexidni roku zymila tak efektuvno zabezpe]utu ymovu mury ta spokoΩ dlj svo[x hromadjn. Quro vam djkyΩ za pru√om i lΩb'jzni slova pruvitannj. Krim toho, z hlubokoΩ powanoΩ vitaΩ Depytativ i ]leniv Yrjdy, Vlady ko^noho ranhy i rivnj, narodnux predstavnukiv, Duplomatu]nu√ Korpys, dij]iv kyl=tyru, nayku i ysi rywi√ni sulu, jki sprujΩt= dobrobytovi kra[nu. Z po]yttjmu quro[ prujzni obi√maΩ ykra[ns=ku√ narod, qo v pereva^ni√ bil=wosti ≈ xrustujns=kum, jk pro

ce svid]ut= kyl=tyra, narodni zvu]a[, ]uslenni cerkvu, jki prukrawaΩt= kra≈vud, jk tako^ nezli]enni tvoru mustectva, qo znaxodjt=sj po vsi√ kra[ni. VitaΩ ZemlΩ, jka zaznala stra^dan= ta hnity, zberihaΩ]u pru c=omy pruv'jzannj do svobodu, jkoho nixto i nikolu ne zmih znuqutu. 2. J prubyv do vas, jk palomnuk mury, sponykanu√ til=ku odnum ba^annjm - svid]utu Xrusta, qo ≈ ≤DorohoΩ, pravdoΩ i ^uttjm" (Iv 14,6). J pru√wov, qob poklonutus= svjtunjm vawo[ istori[ ta razom iz vamu prosutu y Boha zastypnuctva dlj vawoho ma√bytn=oho. VitaΩ tebe, prekrasne misto Ku[v, qo prostjha≈wsj y seredni√ te]i[ Dnipra, kolusko davnix slov'jn ta ykra[ns=ko[ kyl=tyru, hluboko prosjknyto[ xrustujns=kum dyxom. Na zemli tvo≈[ kra[nu, qo ≈ perexrestjm mi^ Zaxodom i Sxodom ßvropu, zystrilus= dvi veluki xrustujns=ki traduci[, vizanti√s=ka √ latuns=ka, i obudvi zna√wlu sprujtluve pru√njttj. Protjhom stori] mi^ numu ne brakyvalo napry^en=, jki pruvodulu do sypere]noste√, qo prunosulo wkody dlj obox. Teper, odnak, promoqy≈t=sj wljx hotovnosti do vza≈mnoho proqennj. Neobxidno podolatu bar'≈ru ta

3


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

nedovir'j, qob spil=no bydyvatu harmoni√ny ta murny kra[ny, ]erpaΩ]u, jk i v munylomy, z ]ustux d^erel spil=no[ xrustujns=ko[ viru. 3. Tak! Dorohi ykra[nci, jkraz xrustujnstvo dalo natxnennj vawum na√vuzna]niwum my^am kyl=tyru √ mustectva, vono qedro zrosulo moral=ne, dyxovne i syspil=ne korinnj vawo[ kra[nu. Xotiv bu pruhadatu pru c=omy slova vawoho spivvit]uznuka, filosofa Hruhorij Skovorodu: ≤Yse muna≈, til=ku lΩbov pislj vs=oho zosta≈t=sj. Yse muna≈, ale ne Boh i ne lΩbov". Til=ku lΩduna, hluboko prosjknyta xrustujns=kum dyxom, mohla matu take natxnennj. Y √oho slovax znaxodumo vidhomin perwoho Poslannj svjtoho apostola Ivana: ≤Boh ≈ lΩbov; i xto perebyva≈ v lΩbovi, to√ perebyva≈ v Bozi, a Boh perebyva≈ v n=omy"(4,16). Slovo Svjtoho ßvanhelij micno vkorinulos= v ysi√ Evropi, prunosj]u, vprodov^ stori], nadzvu]a√ni plodu cuvilizaci[, kyl=tyru, svjtosti. Na ^al=, y svo≈my vubori narodu ≈vrope√s=koho kontunenty ne zav^du bylu virni cinnostjm svo[x xrustujns=kux traduci√ i, takum ]unom, istorij byla zmywena zapusatu nadzvu]a√no symni podi[ zlov^uvan=, spystowen=, horj. LΩdu poxuloho viky v Ykra[ni z nostal=hi≈Ω pruhadyΩt= to√ ]as, kolu Ykra[na byla nezale^noΩ. Pislj c=oho dovoli korotkoho periody nastalu va^ki roku radjns=ko[ duktatyru i strawnu√ holod y trudcjti roku, kolu vawa Kra[na, ≤^utnucj Evropu", v^e bil=we ne zmohla pro-

hodyvatu vlasnux dite√, jki hunylu mil=√onamu. A jk zabytu stil=kox vawux spivvit]uznukiv, jki zahunylu pid ]as vi√nu 1941-1945 rokiv protu nacusts=ko[ navalu? Na ^al=, vuzvolennj vid nacuzmy ne ozna]alo tako^ vuzvolennj vid komynistu]noho re^umy, jku√ prodov^yvav toptatu na√elementarniwi lΩds=ki prava, prumysovo vuseljΩ]u bezzaxusnux hromadjn, yv'jznΩΩ]u inakomuslj]ux, pereslidyΩ]u viryΩ]ux, namahaΩ]us= vukreslutu z narodno[ svidomosti navit= samy ideΩ svobodu ta nezale^nosti. Na qastj, veluku√ perelom 1989 roky, narewti, dozvoluv Ykra[ni nanovo osjhnytu svobody ta povny syverennist=. 4. Vaw narod osjhnyv cΩ palko ba^any mety murnum i bezkrovnum sposobom i teper napolehluvo trydut=sj y spravi vidva^no[ syspil=no[ ta dyxovno[ perebydovu. Mi^narodna spil=nota vusoko cinut= yspixu, osjhnyti na wljxy zmicnennj mury ta rozv'jzku syspil=no-politu]nux napry^en=, bery]u do yvahu miscevi osobluvosti. Zaoxo]yΩ vas bytu napolehluvumu y vawux starannjx, neobxidnux dlj toho, qob podolatu zaluwku trydnoqiv, zapevnΩΩ]u povny powany prav nacional=nux ta relihi√nux menwun. Polituka mydro[ tolerantnosti ne zabarut=sj pruvernytu powany i sumpatiΩ do ykra[ns=koho narody, zapevnΩΩ]u √omy osobluve misce v sim'[ Evrope√s=kux narodiv. Jk Pastur katoluc=ko[ Cerkvu xo]y pidkreslutu moΩ vusoky ocinky toho fakty, qo

Prezudent Ykra[nu, Leonid Ky]ma, vita≈ Papy Ivana Pavla II

4


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

preambyla Konstutyci[ Ykra[nu pruhady≈ svo[m hromadjnam ≤vidpovidal=nist= pered Bohom". Bez symnivy, takoΩ byla i to]ka zory vawoho Hruhorij Skovorodu, kolu vin zaprowyvav svo[x sy]asnukiv na perwe misce stavutu zavdannj ≤zrozymitu lΩduny", wykaΩ]u dlj ne[ wljxiv, vidpovidnux dlj toho, qob ostato]no vuvestu [[ z hlyxux kytiv neprumurennosti ta nenavusti. Nexa√ cinnosti ßvanhelij, jki stanovljt= ]astuny vawo[ nacional=no[ identu]nosti, dopomo^yt= vam bydyvatu sy]asne √ tolerantne, vidkrute √ solidarne syspil=stvo, y jkomy ko^na lΩduna zmo^e datu svi√ specufi]nu√ vklad y zahal=ne dobro, odno]asno otrumyΩ]u vid n=oho vidpovidny pidtrumky dlj toho, qob y na√kraqu√ sposib rozvunytu vlasni daryvannj. Ce zakluk, jku√ j zvertaΩ, nasampered, do molodi, qob idy]u slidamu tux, xto viddav ^uttj za vusoki lΩds=ki, hromadjns=ki ta relihi√ni idealu, vonu zymilu zberehtu neporywnoΩ cΩ spadquny cuvilizaci[. 5. ≤Ne da√te sul=num pohybutu lΩduny", – tak pusav Volodumur Monomax (†1125) y svo≈my ≤Poy]enni ditjm". Ce slova, jki do s=ohodni zberihaΩt= vsΩ [xnΩ perekonluvy suly. Y XX stori]]i totalitarni re^umu znuqulu cili pokolinnj, bo zaxutalu tru holovni stovpu lΩds=ko[ cuvilizaci[: pruznannj bo^estvenno[ vladu, z jko[ vupluvaΩt= nevid'≈mni moral=ni ^utt≈vi naprjmku (duv. Vux 20,1.18); powana hidnosti lΩdunu, stvoreno[ na obraz i podoby Boha (duv. Byt 1,26-27), obov'jzok korustyvatusj vladoΩ, sly^a]u ko^nomy ]lenovi syspil=stva, bez vunjtkiv, po]unaΩ]u iz na√slabwux i bezzaxusnux. Zapere]ennj Boha ne v]unulo lΩduny bil=w vil=noΩ. Navpaku, ce vustavulo [[ na rizni formu nevil=nuctva, obme^yΩ]u poklukannj politu]no[ vladu do rivnj ^orstoko[ i pruhnoblΩΩ]o[ sulu. 6. Politu]ni dij]i! Ne zabyva√te c=oho ser√oznoho yroky istori[. Vawe zavdannj poljha≈ y tomy, qob sly^utu narodovi, zabezpe]yΩ]u ysim mur ta rivnist= y pravax. }unit= opir spokysi vukorustatu vlady dlj osobustux ]u hrypovux interesiv. Pru√ma√te zav^du bluz=ko do sercj dolΩ ybohux i vsima zakonnumu sposobamu di√te tak, qob ko^nomy byv zapevnenu√ dostyp do sprav^n=oho dobrobyty.

Dij]i kyl=tyru! Za vawumu ple]uma veluka istorij. Zokrema, maΩ na dymci pravoslavnoho ku[vs=koho Arxu≈puskopa Mutropoluta Petra Mohuly, jku√ y 1632 roci zasnyvav Ku[vs=ky AkademiΩ, jka zaluwa≈t=sj y pam'jti jk majk hymanistu]no[ ta xrustujns=ko[ kyl=tyru. VukorustovyΩ]u krutu]nu√ ta tvor]u√ rozym v ysix sferax znannj, po≈dnyΩ]u kyl=tyrny spadquny munyloho z nadbannjmu sy]asnosti, nale^ut= vam, sprujtu sprav^n=omy lΩds=komy postypovi, jk vurazovi cuvilizaci[ lΩbovi. Y c=omy konteksti vuslovlΩΩ qure poba^annj, qob nav]annj bohoslovs=kux nayk zmohlo otrumatu nale^ne pruznannj tako^ z boky cuvil=no[ vladu. I, zokrema, dlj vas, qo za√ma≈tes= naykovumu doslid^ennjmu, nexa√ byde posti√num popered^ennjm ^axluva syspil=na, ekonomi]na ta ekolohi]na ]ornobul=s=ka katastrofa! Texni]ni mo^luvosti mysjt= bytu po≈dnani z nezminnumu etu]numu cinnostjmu, qob, takum ]unom, zabezpe]utu powany, jka nale^ut= lΩduni ta [[ nevid'≈mni√ hidnosti. Promuslovci ta pidpru≈mci novo[ Ykra[nu! Ma√bytn≈ der^avu zale^ut= tako^ i vid vas. Vaw zrilu√ vnesok, qo ]erpa≈ natxnennj z vartoste√ kompetentnosti √ ]esnosti, byde korusnum dlj novoho pid√omy nacional=no[ ekonomiku, qob y taku√ sposib vidnovutu dovir'j y tux, jki zvableni spokysoΩ zaluwutu kra[ny, qob wykatu roboty v inwomy misci. Y svo[√ dijl=nosti ma√te zav^du na yvazi zahal=ne dobro i spravedluvi prava dlj vsix. Duvit=sj na osoby, a ne na prubytok, jk mety ko^no[ ekonomiku, qob byla powanovana lΩds=ka hidnist=. Di√te zav^du y lehal=nosti, jka ≈ haranti≈Ω spravedluvosti. 7. Wanovna Vlado, Vel=muwanovni Pani √ Panove! LΩdstvo yvi√wlo v tret≈ tusj]ori]]j i na horuzonti zarusovyΩt=sj novi obri[. Vidbyva≈t=sj proces hlobalizaci[ rozvutky, pozna]enu√ wvudkumu √ radukal=numu pereminamu. Ko^en poklukanu√ do toho, qob z vidvahoΩ i dovir'jm vnestu svi√ vklad. Katoluc=ka Cerkva ≈ pory] z ko^noΩ lΩdunoΩ dobro[ voli, qob pidtrumatu zysullj, sprjmovani na sly^innj dobry. A j zi svoho boky bydy prodov^yvatu molutusj, qob Hospod= oberihav vas, vawi rodunu, vawi namiru, jk tako^ spodivannj vs=oho ykra[ns=koho narody, blahaΩ]u dlj n=oho povnotu blahodate√ Vsevuwn=oho Boha. www.vatican.net

5


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

SLOVO PATRIJRXA KU{VS+KOHO I VSIß{ RYSU-YKRA{NU FILARETA NA ZYSTRI}I Z PAPOå RUMS+KUM IVANOM PAVLOM II V NACIONAL+NIƒ FILJRMONI{ YKRA{NU m. Ku[v 24 ]ervnj 2001 roky VAWA SVJTOSTE! Vaw pru[zd do Ku≈va, pislj vizutiv do pravoslavnux kra[n Rymyni[, Hryzi[ i Hreci[, ≈ podi≈Ω istoru]noho zna]ennj, jka prukyvala do sebe yvahy ma√^e vs=oho svity. Serde]no, z xrustujns=koΩ lΩbov'Ω mu vita≈mo Vas y zolotoverxomy Ku≈vi – stoluci Ykra[ns=ko[ der^avu, ≤materi mist rys=kux", centri sxidn=oho xrustujnstva, zvidkilj svitlo Xrustovo[ viru, pru√njto[ z Pravoslavno[ Vizanti[, zasjjlo na pivno]i i sxodi, v Moskvi i Subiry. Vperwe v istori[ murna noha Hlavu RumoKatoluc=ko[ Cerkvu sta≈ na ykra[ns=ky zemlΩ, de v munylomy to]ulasj borot=ba mi^ pravoslavnumu i katolukamu. Svit wany≈ Vas jk Papy murotvorcj, jku√ namaha≈t=sj likyvatu ranu jk na tili cerkovnim, tak i vs=oho lΩdstva, namaha≈t=sj prumurutu te, qo z to]ku zory lΩds=koho rozymy, ≈ neprumurennum. Mu spodiva≈mos=, qo Vaw vizut v Ykra[ny byde sprujtu rozvutky pravoslavno-katoluc=koho dialohy, a ne pohlublennΩ rozdilennj, jk ce proroky≈ Moskva. Mu bydemo radi zasvid]utu, qo pravoslavni i katoluku mo^yt= i povunni ^utu jk bratu i sestru v dysi xrustujns=ko[ lΩbovi, i c=omy sprujtume Vaw vizut. Moskovs=ku√ Patrijrxat bo[t=sj prozelituzmy, jku√ y^e zasydulu vsi xrustujns=ki cerkvu. Mu virumo, qo Vawe perebyvannj v Ykra[ni ne ma≈

6

ni]oho spil=noho z prozelituzmom, a navpaku, byde sprujtu prumurennΩ mi^ pravoslavnumu i katolukamu ta ytverd^ennΩ xrustujns=ko[ lΩbovi. Na s=ohodni nawi Cerkvu zaluwaΩt=sj rozdilenumu, ale mu qodenno molumos= do Hlavu Cerkvu Hospoda nawoho Isysa Xrusta za z'≈dnannj svjtux Bo^ux Cerkov i mri≈mo pro dosjhnennj ci≈[ ≈dnosti. Nam potribna ≈dnist= y viri i istuni. Hordist= i vlastolΩbstvo roz'≈dnalu Cerkvu Sxody i Zaxody. Odnum slovom, hrixovnist= roz'≈dnala xrustujns=ku√ svit, bo taka [[ sytnist=. LΩbov z'≈dny≈, a hrix roz'≈dny≈. Mu pidtrumy≈mo ekymenizm, jku√ stavut= za svoΩ mety dosjhnennj ≈dnosti Cerkvu, ale, vstypaΩ]u v tret≈ tusj]olittj, pravoslavni, katoluku i protestantu povunni zminutu akcent v ekymenizmi. Katastrofi]ne padinnj xrustujns=ko[ morali, ry√nacij sim'[, sekyljruzacij cerkovnoho ^uttj ≈ takoΩ ^ zahrozoΩ lΩdstvy, jk jderna vi√na ≈ zahrozoΩ ^uttΩ na zemli. Naykovotexni]nu√ progres v ymovax bezdyxovnosti v tret=omy tusj]olitti mo^e pruvestu evrope√s=ky cuvilizaciΩ do samoznuqennj. Mohytni√ potencijl Rumo-Katoluc=ko[ Cerkvu razom z dyxovnistΩ Pravoslavno[ Cerkvu i socijl=num sly^innjm protestants=kux Cerkov mohlu b vidnovutu xrustujns=ku√ dyx y xrustujnstvi, qob vono, jk sil=, ne vtratulo svo≈[ jkosti √ istorij ne vukunyla √oho na potoptannj. Qe raz serde]no vitaΩ Vawy Svjtist= vid imeni Ykra[ns=ko[ Pravoslavno[ Cerkvu Ku[vs=koho Patrijrxaty, jka prahne do ob'≈dnannj ykra[ns=koho Pravoslav'j v ≈duny Pomisny Ykra[ns=ky Pravoslavny Cerkvy, i quro ba^aΩ, qob Vaw istoru]nu√ vizut v Ykra[ny byv blahoslovennum i prunis dobri plodu. www.kievpatriarch.org


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

PROMOVA VLADUKU VASULIJ MEDVITA, EKZARXA KUßVO-VUWHORODS+KOHO NA BO¬ESTVENNI LITYRHIJ V KUßVI – 25.06.2001. VAWA SVJTOSTE, VOZLåBLENUƒ SVJTIWUƒ OT}E! Radi≈ v Hospodi dyx na, dite√ ykra[ns=ko[ zemli, na jki√ stavut= svo[ stopu naslidnuk apostola Petra, na jkomy naw V]utel= ta Spasutel= zbydyvav svoΩ Cerkvy. Tak jk todi Xrustos skazav do rubalku Petra: ≤Na Tobi j zbydyΩ svoΩ Cerkvy i pekol=ni vorota [[ ne podolaΩt=", – tak s=ohodni mu sta≈mo pered ToboΩ i, zaslyxani v Slovo Xrusta, povtorΩ≈mo: ≤Tu, Petro, skelj, i na Tobi Xrustos bydy≈ svoΩ Cerkvy". Tako^ tyt, na tux Ku[vs=kux horbax radi≈ s=ohodni vil=na Ykra[na, qo v [[ vidvi]ni√ stoluci, na misce, de po]unalosj xrustujnstvo ci≈[ zemli ta c=oho narody, prubyv Naslidnuk Petra. Radi≈ tomy, qo xrustujnstvo ci≈[ zemli vid svo[x po]atkiv bylo perepo≈ne vselenskistΩ, bylo zvernene na Sxid i na Zaxid, bylo pomi^ Sxodom ta Zaxodom. Y vutokax ku[vs=koho xrustujnstva vid po]atky znaxodut=sj rozpovid= pro te, qo zemlΩ cΩ blahoslovuv apostol Andri√ – perwu√, jkoho poklukav Xrustos. Zhidno ci≈[ rozpovidi, jka vidobra^a≈ dymannj perwux pokolin= xrustujn ci≈[ zemli, apostol Andri√ prubyv na ci horbu, mandryΩ]u do Rumy, qob tam zdatu zvit Petrovi. S=ohodni na ci miscj pru[^d^a≈w Tu, vozlΩblenu√ namu Svjtiwu√ Ot]e, Namisnuk Petra, qobu poba]utu plodu Andri≈voho blahoslovennj, i ba]uw, qo tyt blahodat= Bo^a zacvila, qo tyt xramu, monasturi ta y]ni Xrustovi rostyt= ta peredaΩt= ditjm ta onykam svoΩ viry, Ba]uw viry c=oho narody ta ba]uw lΩbov, z jkoΩ vin o]iky≈ na Tvo≈ slovo i blahoslovennj. Potribno nawi√ zemli Tvoho slova i potribno blahoslovennj. Ku[vs=ka zemlj – ce zemlj osvj]ena, ce tako^ zemlj ta narod pokali]eni ta pory√novani. Nad ci≈Ω zemleΩ dovhumu rokamu svitula zorj, jko[ blusk ne byv svitlom, ale pomno^yvav temrjvy. Cj temrjva zaluwulasj v sercjx bahat=ox lΩde√, v dymci bahat=ox holiv ta v povedinci bahat=ox ryk. Cj temrjva pruhni]y≈ nawy zemlΩ ta nawi sercj. I byde tak dovho [x hnitutu, a^ zasj≈ nam vpovni svitlo Xrusta. Nedavno cilu√ svit vidzna]uv veluku√ Ωvile√ dvox tusj] rokiv vid xvulunu, kolu nad Vufle≈mom, a zvidtu i nad cilum svitom zasjjla zorj

Spasutelj i mydrecjm vkazala dorohy ^uttj. Mu s=ohodni sta≈mo sprahli c=oho svitla, qob vutisnutu z nawoho ^uttj osobustoho, syspil=noho ta nacional=noho fal=wuve svitlo oblydno[ zori. Sta≈mo na porozi tret=oho tusj]olittj i o]iky≈mo, qo Tu ska^ew nam vsim na svitlo tuxe svjto[ slavu, na Xrusta, ta na ce svitlo, jke osvi]y≈ ko^ny lΩduny, jka pruxodut= na svit. Radi≈ s=ohodni Ku[v, radi≈ vsj Ykra[na, vitaΩ]u na svo[√ zemli Naslidnuka Petra. Razom z namu radiΩt= viku nawo[ istori[, tusj]orlitnj spadquna Ku[vs=ko[ Cerkvu, spadquna xreqennj svjtoho Volodumura, spadquna Prepodobnux Otciv ta svjtux my]enukiv, spadquna hluboko[ molutvu ta virno[ sly^bu Bohovi, bez ohljdy na ^orstoki pereslidyvannj v riznux vikax, staΩt= s=ohodni pered namu. Ce ne tak davno y va^ku√ ]as dlj nas ]as honin= z nahodu ΩvileΩ tusj]olittj xreqennj Ku[vs=ko[ Rysu mu v]utyvalusj v slova apostol=s=koho poslannj ≤Veluku√ dar xreqennj". S=ohodni, staΩ]u na zemli, blahoslovenni√ apostolom, na zemli, v jky svjtu√ xrest zastromuv svjtu√ knjz= Volodumur, mu z vdj]nistΩ pruhady≈mo slova, jki bylu skazani do virnux Ykra[ns=ko[ HrekoKatoluc=ko[ Cerkvu, do vsix suniv ykra[ns=ko[ zemli, a tako^ do vsix katolukiv ciloho svity. Tusj]a rokiv tomy Vsemohytni√ Boh, Vladuka vsesvity i Hospod= istori[ vsix narodiv ohornyv Svo≈Ω bezme^noΩ lΩbov'Ω narod Ku[vs=ko[ Rysi i pruviv √oho do svitla ßvanhelij Svoho Suna Isysa Xrusta. Z vdj]nistΩ djkyΩt= za ce√ dar narod i Ykra[ns=ka Hreko-Katoluc=ka Cerkva, qo zroslu z tusj]olitn=o[ spadqunu svjtoho Volodumura. Ci slova mu po]ylu z yst vselens=koho Arxu≈rej qe todi, kolu veluki c=oho svity zapere]yvalu nawomy narodovi prava na svoΩ istoriΩ, na svo≈ vil=ne, der^avne byttj. Zi Svjtovolodumurivs=koho xreqennj vurosla Ku[vs=ka Cerkva, jka narod^yvalasj v ]asi, kolu qe Cerkvu Sxody i Zaxody ne bylu podileni. Vona nese ]erez svoΩ (Zakin]ennj na stor. 8)

7


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

TRIYMF VIZUTY IVANA PAVLA II V YKRA[NY: NA VIZANTIƒS+KIƒ LITYRHI{ Y L+VOVI PRUSYTNI 1,500,000 PRO}AN Nezva^aΩ]u na ]uslenni skeptu]ni vustypu, qo, movljv, vizut Svjtiwoho Otcj ne vuklukav v ykra[nciv o]ikyvanoho interesy, perebyvannj Ivana Pavla II v Ykra[ni pro√wlo i zaverwulosj triymfal=no. Pivtora mil=√ona pro]an (ofici√na informacij pres-sly^bu Vatukany) pid ]as Svjto[ Lityrhi[ y vizanti√s=komy obrjdi na L=vivs=komy ipodromi zasvid]yΩt=: L=viv qe raz stverduv, qo ≈ nasampered dyxovnum oserdjm Ykra[nu. Zaluwa≈t=sj spodivatusj, qo otrumanu√ vid Paps=koho vizuty impyl=s stane po]atkom vidrod^ennj relihi√nosti ta dyxovnosti ykra[ns=koho narody. O 9:40 Ivan Pavlo II v'[xav na ipodrom razom iz HlavoΩ Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu LΩbomurom Kardunalom Hyzarom. Skandyvannjm ≤Vita≈mo!" √oho zystrilu radisni pro]anu. Slidom za papamobilem na ipodrom yvi√wov Prezudent Ykra[nu Leonid Ky]ma ta ]lenu ofici√no[ der^avno[ delehaci[. Napo]atky Svjto[ Lityrhi[ z pruvitannjm vustypuv Bla^enniwu√ LΩbomur Kardunal Hyzar. Podjkyvavwu Prezudentovi Ykra[nu, merovi L=vova V. Ky√bidi, hybernatorovi M. HladiΩ za dopomohy y sprujnni vizuty Svjtiwoho Otcj v Ykra[ny, vladuka LΩbomur zvernyvsj do ƒoho

Svjtosti: ≤Blahodat= Svjtoho Dyxa zibrala nas s=ohodni na cΩ spil=ny molutvy, na cΩ Bo^estvenny LityrhiΩ razom z toboΩ, Naw Ot]e . . . S=ohodni vita≈ Tebe haluc=ka zemlj – zaxidni oblasti Ykra[nu, jkum v ostanni desjtulittj vupala osobluva dolj berehtu cΩ viry osobluvum svid]ennjm virnosti Xrustovi√ nayci". Y svo≈my vustypi Bla^enniwu√ LΩbomur zazna]uv, qo Ykra[ns=ka Hreko-Katoluc=ka Cerkva, ≤poniswu veluki √ nadzvu]a√no bolisni vtratu, vse ^ qasluvo vustojla i pru perwi√ nahodi vidnovula svo≈ normal=ne pybli]ne isnyvannj". Sprujlu c=omy vira bezli]i my]enukiv ta ispovidnukiv. Osobusta opika Svjtiwoho Otcj nad nawoΩ CerkvoΩ, ≈dnist= iz Rums=kum Apostol=s=kum Prestolom stalu dlj YHKC dyxovnum skarbom i nepoxutnoΩ oporoΩ. Bla^enniwu√ LΩbomur vid imeni YHKC poprosuv proqennj v ysix, koho kolu-nebyd= y byd=jku√ sposib skruvdulu, i proba]uv kruvdy, zapodijny Cerkvi: ≤Y tvo[√ prusytnosti, Svjtiwu√ Ot]e, vid imeni Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu ba^aΩ prosutu proqennj y Hospoda, tvorcj i Bat=ka nas ysix, jk tako^ y tux, koho mu, sunu i do]ku ci≈[ Cerkvu, v byd=-jku√ sposib

(Zakin]ennj iz stor. 7)

virnumu svidkamu ßvanhelij Hospoda nawoho Isysa Xrusta a^ do kraΩ Zemli. Svjtiwu√ Ot]e! Ditu xreqennj Svjtoho Volodumura, virni Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu razom zi svo[mu ≈puskopamu, svjqenukamu, monaxamu i monaxunjmu, nawi bratu rumokatoluku zi svo≈Ω ≈rarxi≈Ω, tyt prusytn=oΩ, ta nawi pravoslavni bratu, a razom z namu vsi lΩdu dobro[ voli, xto sxotiv tyt s=ohodni pru√tu, staΩt= v serci vil=no[ Ykrainu, staΩt= na zemli svjtux Ol=hu, Borusa ta Hliba, Antonij i Teodozij Pe]ers=kux, ƒosafata ta soten= svjtux ykra[ns=koho narody z proxannjm: ≤Voznesu svo[ ryku v molutvi do Vsevuwn=oho. Prosvitu nas Xrustovum slovom. Skripu nawi sercj viroΩ, skripu nawy nadiΩ. Nawi√ lΩbovi da√ vidvahu. Blahoslovu nas i blahoslovu Ykra[ny. }as sly^utu Hospodevi. Svjtiwu√ Ot]e, blahoslovu!"

istoriΩ zavdatok ≈dnosti i pro n=oho vona zasvid]ula va^luvumu dilamu v munylomy ta cinoΩ proluto[ krovi, qob slova Xrustovi ≤Qob ysi bylu odno" ne zaluwulusj v lΩds=ki√ istori[ bez vidhyky. Qob doverwutu Xrustovy misiΩ ≈dnannj, ne mo^emo zaluwutusj luwe na poverxni jvuq z pam'jttΩ, obtj^enoΩ ranamu istori[, starumu konfliktamu ta ypered^ennjmu. Ne mo^emo pohodutusj na te, qo bydemo ^utu, jk lΩdu, narod ta der^ava starux, ne vidrod^enux Svjtum Dyxom ta Svjtum Xreqennjm lΩde√. Mysumo o]ustutu svoΩ pam'jt=, svoΩ dywy vid tjhariv munyloho, mysumo narodutusj do hidnosti dite√ Bo^ux. Potribno vsim nam s=ohodni, Cerkvi, narodovi, ykra[ns=ki√ der^avi novoho sxod^ennj Svjtoho Dyxa. Tomy razom bydemo klukatu s=ohodni, xa√ zi√de Svjtu√ Dyx na zemlΩ ta pereminut= [[ oblu]]j, xa√ zi√de Bo^u√ Dyx na cΩ zemlΩ ta na ce√ narod, i qo√no todi mu stanemo

8

(Zakin]ennj na stor. 9)

www.papalvisit.org.ua


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

PRUVITANNJ BLA¬ENNIWOHO LåBOMURA KARDUNALA HYZARA, PATRIJRXA YKRA{NS+KO{ HREKO-KATOLUC+KO{ CERKVU, DO PAPU PERED BO¬ESTVENNOå LITYRHIßå L+VIV, 27 }ERVNJ 2001 ROKY Blahodat= Svjtoho Dyxa zibrala nas s=ohodni na cΩ spil=ny molutvy, na cΩ Bo^estvenny LityrhiΩ razom z ToboΩ, Svjtiwu√ Ot]e. Y poperedni dni Tu perebyvav y stol=nomy hradi Ykra[nu, zvidku zasjjlo na vsΩ davnΩ Rys= svitlo Xrustovo[ nayku. S=ohodni vita≈ Tebe haluc=ka zemlj - zaxidni oblasti Ykra[nu, jkum v ostanni desjtulittj vupala osobluva dolj berehtu cΩ viry osobluvum svid]ennjm virnosti Xrustovi√ nayci. L=viv i haluc=ka zemlj, na jki√ za riznux istoru]nux obstavun yprodov^ ostannix dvox stolit= zberihalas= i rozvuvalasj katoluc=ka vira v [[ vizanti√s=ki√ traduci[, ypalu ^ertvoΩ okypaci[ bezbo^num re^umom z ysima straxitluvumu [[ naslidkamu, holovno z pereslidyvannjm relihi[ vzahali, i nawo[ Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu zokrema. Zibrani tyt masu narody – i j ≈ [xnim re]nukom – svid]at= bezposeredn=o pro te, qo nawa Cerkva, poniswu veluki √ nadzvu]a√no bolisni vtratu, vse ^ qasluvo vustojla i pru perwi√ nahodi vidnovula

svo≈ normal=ne pybli]ne isnyvannj. Mu dy^e hordi z c=oho pruvody, ale ne prupusy≈mo osobluvux zaslyh sobi. Mu ysvidomlΩ≈mo, qo ce Bo^a blahodat= pidtrumala nas, jvuvwu svitovi ote sprav^n≈ ]ydo – vidrod^ennj nawo[ Cerkvu. Laska Bo^a projvulasj osobluvo v tux nawux bratax i sestrax, bahato z jkux tyt prusytni, – ≈puskopax i svjqenukax, monaxax i monaxunjx, a tako^ murjnax, – jki povnumu pruhorqamu pru√njlu Bo^u√ dar i pru √oho dopomozi zasvid]ulu pered ysim svitom svoΩ virnist= Xrustovi ta ƒoho Cerkvi. Dekoho z nux, jk pervoplodu bezli]i inwux my]enukiv ta ispovidnukiv, qo [x porodula cj zemlj, Tu, Svjtiwu√ Ot]e, proholosuw s=ohodni bla^ennumu pered zibranum tyt narodom i pered ysima, xto slidky≈ za cum bohosly^ennjm. Za ce mu sklada≈mo Tobi veluky podjky. Sklada≈mo tako^ veluky podjky Tobi, Svjtiwu√ Ot]e, za neocinennu√ dar osobusto[ opiku nad nawoΩ CerkvoΩ, a v Tvo[√ osobi tako^ ysim tum Tvo[m poperednukam, jki pidtrumalu nas y ty^luvi

(Zakin]ennj iz stor. 8)

mu poba]umo y slavi Svjtux Mutropoluta Andrej Weptuc=koho, sprava beatufikaci[ jkoho truva≈. Qe odna cikava detal=. Pid ]as Znaky Mury ≈parx Ivano-Frankivs=ku√ Vladuka Sofron Mydru√ pidi√wov do predstavnukiv vladu i obminjvsj z numu pocilynkom mury. Osobluvum byv i obrjd Svjtoho Pru]astj. Svjtiwu√ Otec= pru√njv iz ryk Vladuku LΩbomura Ta[nstvo Pru]astj, zasvid]uvwu cum ≈dnannj z Ykra[ns=koΩ Hreko-Katoluc=koΩ CerkvoΩ y Isysi Xrusti. Sotni svjqenukiv v ce√ moment zdi√snulu obrjd Pru]astj posered pro]an. Pislj zaverwennj Svjto[ Lityrhi[ Svjtiwu√ Otec= blahoslovuv nari^ni kameni ma√bytn=oho Ykra[ns=koho Katoluc=koho Yniversutety ta L=vivs=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Seminari[ Svjtoho Dyxa, ikonu ta predmetu cerkovnoho v^utky. Pislj c=oho predstavnuku vladu, diasporu ta dyxovenstva vry]ulu Ivanovi Pavly II ]uslenni podarynku. O 18:10 vidbylasj proqal=na ceremonij, vidlit Ivana Pavla II Papu Rums=koho do Rumy z L=vivs=koho letovuqa. www.papalvisit.org.ua

skruvdulu. Qob ne tj^ila nad namu ^axluva munyvwuna i ne zatryΩvala nawe ^uttj, mu rado proqa≈mo tum, xto v byd=-jku√ sposib kruvduv i nas". Na porozi novoho tusj]olittj Hlava YHKC LΩbomur Kardunal Hyzar ozvy]uv pljn dywpasturs=ko[ praci Cerkvu: ≤Svjtist= ob'≈dnanux lΩde√ y palomnu]annΩ na wljxy do cerkovnoho sopru]astj, qob zdi√snutu volΩ XrustaSpasutelj". Pislj c=oho rozpo]alasj Bo^estvenna Lityrhij. Pislj maloho vxody (vnesennj Svjtoho ßvanhelij) rozpo]avsj obrjd beatufikaci[, pid ]as jkoho Mukolaj }arnec=koho i 24 spivmy]enukiv, Teodora Rom^y, Omeljna Kov]a i ƒosafaty Hordawevs=ky proholoweno ≤bla^ennumu, tak qo [xni praznuku svjtkyvatumyt=sj qoroky, a same: Mukolaj }arnec=koho i 24 spivmy]enukiv – 27 ]ervnj; Teodora Rom^i – 1 lustopada, Omeljna Kov]a – 27 ]ervnj i ƒosafatu Hordawevs=ko[ – 20 lustopada". Svjtiwu√ Otec= vuslovuv nadiΩ, qo odnoho dnj

9

9


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

PROPOVID+ SVJTIWOHO OTCJ NA YKRA{NS+KIƒ SVJTIƒ LITYRHI{ (L+VIV – 27.VI.2001)

Slava Isysy Xrusty! propovidyvannjm svjtux Brativ Kurula i Metodij, 1. ≤Nixto nespromo^en lΩbutu bil=we, ni^ ta zi svjtum Volodumurom i svjtoΩ Ol=hoΩ. todi, kolu vin za svo[x dryziv svo≈ ^uttj vidda≈ Prukladu my]enukiv, qo nale^at= do riznux (Iv 15,13). istoru]nux periodiv, ale, peredysim, tux, jki Ce yro]uste tverd^ennj Isysa Xrusta z nale^at= munylomy stori]]Ω, svid]ut= pro te, qo osobluvoΩ krasnomovnistΩ zvy]ut= sered nas my]enuctvo - ce na√vuqa mira sly^innj Bohovi √ s=ohodni, kolu proholowy≈mo Bla^ennumu dejkux Cerkvi. Cum bohosly^innjm xo]emo [x proslavutu dite√ slavetno[ L=vivs=ko[ Arxidi≈cezi[ Ykra[ns=ko[ √ podjkyvatu Hospodevi za [xnΩ virnist=. Cerkvu. Bil=wist= iz nux bylu vbuti z nenavusti 2. Krim toho, nuniwnim xvulΩΩ]um obrjdom do xrustujns=ko[ viru. Dejki zaznalu my]enuctva beatufikaci[ ba^aΩ vuslovutu pruznannj vsi≈[ v bluz=ki nam ]asu i sered prusytnix na nuniwni√ Cerkvu Bo^omy lΩdovi v Ykra[ni za Vladuky Bo^estvenni√ Lityrhi[ ≈ nemalo takux, jki znalu Mukoly }arnec=koho ta √oho 24 brativ y [x osobusto. Cj Haluc=ka Zemlj, qo protjhom my]enuctvi, jk tako^ za my]enukiv Vladuky istori[ ba]ula rozvutok ykra[ns=ko[ hrekoTeodora Rom^y ta otcj Omeljna Kov]a i za katoluc=ko[ Cerkvu, byla vkruta, jk kazav SlyhunΩ Bo^y ƒosafaty Muxa√luny Hordanezabytni√ Mutropolut ƒosuf Slipu√, ≤horoΩ wevs=ky. Jk pwenu]ne zerno, padaΩ]u v zemlΩ trypiv i rikamu krovi". vmura≈, qob datu ^uttj rjsnomy kolossΩ (duv. Vawa, ^uva i dijl=na spil=nota, pov'jzana z roku honin=. ßdnist= iz Rums=kum Apostol=s=kum Prestolom stala dlj nawo[ Cerkvu dyxovnum skarbom i nepoxutnoΩ oporoΩ. Pru ti√ nahodi sklada≈mo sunivs=ky podjky nawum velukum Mutropolutam Andre≈vi Weptuc=komy ta ƒosufovi Slipomy za te, qo vonu staralusj svo≈Ω dba√luvoΩ naykoΩ ta svo[m hero[]num prukladom vvirene [m stado pidhotyvatu do ^orstokux ]asiv i [x pere^utu. Mo^e, vuhljda≈ duvnum, nezrozymilum i proturi]num y taku√ moment proslavlennj Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu zhadatu tako^, qo istorij munyloho stolittj nawo[ Cerkvu znala √ temni i dyxovno trahi]ni momentu. Vonu poljhalu v tomy, qo dejki sunu √ do]ku Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu, na preveluku√ ^al=, svidomo i dobrovil=no zapodijlu kruvdy svo[m blu^nim z rjdiv svoho ridnoho narody ]u inwux narodiv. Za nux ysix y Tvo[√ prusytnosti, Svjtiwu√ Ot]e, vid imeni Ykra[ns=ko[ HrekoKatoluc=ko[ Cerkvu ba^aΩ prosutu proqennj y Hospoda, Tvorcj i Bat=ka nas ysix, jk tako^ y tux, koho mu, sunu i do]ku ci≈[ Cerkvu, v byd=-jku√ sposib skruvdulu. Qob ne tj^ila nad namu ^axluva munyvwuna i ne zatryΩvala nawe ^uttj, mu rado proqa≈mo tum, xto v byd=-jku√ sposib kruvduv i nas. Mu perekonani, qo v dysi vza≈mnoho proqennj mu zmo^emo spoki√no prustyputu do c=oho

10

spil=noho z ToboΩ sly^innj Bo^estvenno[ Lityrhi[ v spodivanni, qo tak iz quroΩ √ kripkoΩ nadi≈Ω vstypa≈mo v nove i kraqe stolittj. Y^e s=ohodni, Svjtiwu√ Ot]e, pered ToboΩ v lΩbovi √ pokori sto[t= Cerkva, hotova do zdi√snennj novux zavdan=, jki vupluvaΩt= z nawo[ bohonosno[ sxidno[ traduci[ √ cerkovnoho ypravlinnj, a tako^ z po]esnoho nawoho obov'jzky pered ysi≈Ω vselens=koΩ CerkvoΩ. Dlj kraqoho ma√bytn=oho v novomy stolitti mu, ≈puskopu Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu, pidhotovlj≈mo plan dywpasturs=ko[ praci, syt= jkoho mo^na peredatu takumu slovamu: svjtist= ob'≈dnanux lΩde√ y palomnu]annΩ na wljxy do cerkovnoho sopru]astj, qob zdi√snutu volΩ Xrusta-Spasutelj. Perestypa≈mo porih novoho tusj]olittj z povnoΩ doviroΩ i ypovannjm na Matirny Opiky Presvjto[ Bohoroduci, pid nebesnu√ pokrov jko[ naw narid zav^du prubihav yprodov^ bahat=ox stolit=. Zibrani tyt pered Hospodom, vuprobyvani luxolittjmu, sprahli Boha, mu prosumo Tvo≈[ lΩblj]o[ pidtrumku nawux zysul= i Tvoho bat=kivs=koho slova. }as nastav pravutu. Svjtu√ Ot]e, blahoslovu! www.papalvisit.org.ua


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

Iv 12,24), tak i vonu po^ertvyvalu svo[m ^uttjm, qob Bo^a nuva rodula i prunosula novu√ i qedriwu√ vro^a√. ZhadyΩ]u [x, vitaΩ ysix tux, qo beryt= y]ast= y c=omy spivsly^inni, po]unaΩ]u vid Dosto√nux Kardunaliv LΩbomura Hyzara i Mar'jna Jvors=koho, z ßpuskopamu i svjqenukamu Hrekokatoluc=ko[ i Latuns=ko[ Cerkov. VitaΩ]u teperiwn=oho Verxovnoho Arxu≈puskopa L=vova dlj Ykra[nciv, moj dymka lune do √oho poperednukiv, Slyhu Bo^oho Andrej Weptuc=koho, hero[]noho Kardunala ƒosufa Slipoho, nedavno pomerloho Kardunala Muroslava LΩba]ivs=koho. ZhadyΩ]u Pasturiv, mo≈ serce zverta≈t=sj z lΩbov'Ω do vsix suniv i do]ok ykra[ns=ko[ Hrekokatoluc=ko[ Cerkvu, a tako^ tux, qo z'≈dnani z namu z dopomohoΩ radio i teleba]ennj v inwux mistax i kra[nax. 3. Slyhu Bo^i, qo s=ohodni zapusani do Re≈stry Bla^ennux, predstavljΩt= ysi skladovi ]astunu cerkovno[ spil=notu. Sered nux: ≈puskopu √ svjqenuku, monaxu √ monaxuni, murjnu. Vonu zaznalu riznux vuprobyvan= z boky poslidovnukiv zhybnux ideolohi√ nacuzmy ta komynizmy. YsvidomlΩΩ]u myku, jkum bylu piddani ci virni Xrustovi y]ni, mi√ Poperednuk papa Pi√ XII, z quroΩ spivy]astΩ vujvljv svoΩ solidarnist= z tumu, ≤xto truva≈ y viri √ ]unut= opir voroham xrustujnstva z takoΩ samoΩ neperemo^noΩ suloΩ, z jkoΩ y munylomy vutruvalu [xni predku i xvaluv [xnΩ vidvahy zaluwatus= ≤virnumu ≈dnosti z Rums=kum PapoΩ ta iz svo[mu pasturjmu" (Apostol=s=ku√ lust Sxidni Cerkvu Orientales Ecclesias, 15 hrydnj 1952: AAS 45 [1953], 8). Pidtrumani Bo^oΩ blahodattΩ, vonu do kincj pro√wlu peremo^num wljxom. Ce wljx, jku√ perexodut= ]erez proqennj √ prumurennj; wljx, qo vede do Svitlo[ Pasxu pislj ^ertvu na Holhofti. Ci nawi bratu √ sestru ≈ vidomumu predstavnukamu velu]ezno[ kil=kosti anonimnux hero[v – ]olovikiv i ^inok, odry^enux i neodry^enux, svjqenukiv i bohoposvj]enux osib, molodux i starwux – jki protjhom dvadcjtoho stori]]j, ≤stori]]j my]enukiv", protustojlu pereslidyvannΩ, nasul=stvy, smerti, qob til=ku ne vidrektus= vid svo≈[ viru. Jk pru c=omy ne zhadatu dalekohljdny √ gryntovny pasturs=ky dijl=nist= Slyhu Bo^oho, mutropoluta Andrej Weptuc=koho, sprava beatufikaci[ jkoho vedet=sj i spodiva≈mos= odnoho dnj poba]utu √oho y slavi Svjtux? Treba zrobutu

nale^ne posulannj na √oho hero[]ny apostol=s=ky dijl=nist=, qob zrozymitu po-lΩds=komy nezrozymily ^uvy]ist= Ykra[ns=ko[ hreko-katoluc=ko[ Cerkvu v temni roku pereslidyvan=. 4. J sam y svo[√ molodosti byv svidkom c=oho rody ≤apokalipsusy". ≤Mo≈ svjqenstvo, v^e vid samoho √oho po]atky, vpusalos= y veluky ^ertvy stil=kox ]olovikiv i ^inok moho pokolinnj"(Dar i ta≈mnucj (Dono e mistero) stor. 47). Pam'jt= pro nux ne mo^e bytu vtra]ena, bo vona ≈ blahoslovennjm. {m mu vujvlj≈mo naw poduv i nawy vdj]nist=: jk ikona ßvanhelij Bla^enstv, pere^uta a^ do proluttj krovi, vonu stanovljt= znak nadi[ dlj nawux i pru√dewnix ]asiv. Vonu pokazalu, qo lΩbov ≈ sul=niwa vid smerti. Y [xn=omy protustojnni ta≈mnuci bezzakonnj, nezva^aΩ]u na lΩds=ky nemi], zmohla zasjjtu sula viru √ Xrustovo[ blahodati (duv. II Kor 12, 910). {xn≈ neperemo^ne svid]ennj vujvulos= nasinnjm novux xrustujn (duv. Tertyllian, Apol. 50,13: SSL 1,171). Razom iz numu bylu pereslidyvani ta vbuti Xrusta radu tako^ xrustujnu inwux virospovidan=. {xn≈ my]enuctvo ≈ mohytnim zaklukom do prumurennj ta ≈dnosti. Ce ekymenizm my]enukiv ta ispovidnukiv viru, jku√ vkazy≈ xrustujnam dvadcjt= perwoho stolittj wljx ≈dnosti. Nexa√ ^e [xnj ^ertva stane konkretnoΩ ^utt≈voΩ naykoΩ. O]evudno, ne √det=sj pro lehky spravy. Protjhom ostannix stori] nahromadulos= nadto bahato stereotupiv muslennj, vza≈mnux obraz ta neterpumosti. ßdunu√ sposib do toho, qob zvil=nutu ce√ wljx – ce zabytu munyle, prosutu i proponyvatu proqennj odni odnum za naneseni i otrumani obrazu, bezme^no dovirjΩ]u onovlΩΩ]omy dijnnΩ Svjtoho Dyxa. Ci my]enuku v]at= nas virnosti podvi√ni√ zapovidi lΩbovi: lΩbovi do Boha, lΩbovi do blu^nix. 5. Dorohi svjqenuku, dorohi monaxu √ monaxuni, dorohi seminarustu, katexutu √ stydentu bohoslov'j! Same vam, v osobluvu√ sposib, xo]y vkazatu na svitlu√ pruklad cux hero√s=kux svidkiv ßvanhelij. Byd=te tak, jk i vonu, virnumu Xrustovi a^ do smerti! Jkqo Hospod= blahoslovut= vawy kra[ny ]uslennumu poklukannjmu, jkqo seminari[ zapovneni – i v c=omy ≈ d^erelo nadi[ dlj vawo[ Cerkvu – to vse ce, bez symnivy, ≈ odnum iz plodiv [xn=o[ ^ertvu. Ale ce sta≈ dlj vas velukoΩ vidpovidal=nistΩ. Tomy ka^y vidpovidal=num za vuxovannj: staranno dba√te pro formaciΩ ma√bytnix svj-

11


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

qenukiv i poklukanux do bohoposvj]enoho ^uttj v rysli sxidno[ monawo[ traduci[. Z odnoho boky, nexa√ byde nale^no ocinena bez^ennist= zadlj Carstva Nebesnoho, a z dryhoho, nexa√ tako^ byde vusvitlena va^luvist= svjto[ Ta√nu Podry^^j ta zobov'jzan=, jki z neΩ pov'jzani. Xrustujns=ka roduna – pruhady≈ II Vatukans=ku√ Sobor – ce jk bu ≤domawnj cerkva", y jki√ bat=ku maΩt= bytu dlj dite√ perwumu propovidnukamu viru (duv. Svitlo narodiv (Lumen gentium), 11). ZaklukaΩ ysix suniv i do]ok Cerkvu do posti√noho i starannoho powyky sprav^n=oho i hlubwoho piznannj Xrusta. Posti√noΩ tyrbotoΩ dyxovenstva xa√ byde gryntovne ≈vanhel=s=ke √ cerkovne vuxovannj murjn. Nexa√ ne zabrakne xrustujnam dyxa samopo^ertvu. Ani nexa√ ne poslabne vidvaha xrustujns=ko[ spil=notu y zaxusti skruvd^enux i pereslidyvanux, zvertaΩ]u veluky yvahy na vid]utyvannj znakiv ]asy, qob, takum ]unom, vidpovistu na syspil=ni √ dyxovni zakluku s=ohodennj. Y c=omy konteksti, zavirjΩ vas, qo yva^no slidkyvatumy za xodom tret=o[ sesi[ Sunody vawo[ Cerkvu, qo vidbydet=sj 2002 roky, i byde prusvj]ena cerkovnomy rozhljdovi social=nux problem Ykra[nu. Cerkva ne mo^e mov]atu, kolu √det=sj pro zaxust hidnosti lΩdunu √ zahal=ne dobro. 6. ≤Nixto ne spromo^en lΩbutu bil=we, ni^ todi, kolu vin za svo[x dryziv svo≈ ^uttj vidda≈ (Iv 15,13). My]enuku, jkux s=ohodni proholowy≈mo Bla^ennumu, √wlu za Dobrum Pasturem a^ do kincj. Nexa√ [xn≈ svid]ennj ne zaluwut=sj dlj vas til=ku pru]unoΩ do vuxvaljnnj, nexa√, radwe, stane zaprowennjm do toho, qob [x naslidyvatu. }erez xreqennj ko^en xrustujnun poklukanu√ do svjtosti. Ne vid ysix vumaha≈t=sj, jk vid cux novux bla^ennux my]enukiv, na√vuqoho vuprobyvannj ]erez proluvannj krovi. Odnak, ko^nomy dory]ene zavdannj √tu za Xrustom iz qodennoΩ ta virnoΩ samoviddanistΩ, jk ce robula bla^enna ƒosafata Muxa√luna Hordawevs=ka, spivzasnovnucj Sester Sly^ebnuc= Neporo]no[ Divu Mari[. Vona, posvj]yΩ]us= ditjm, xvorum, ybohom, nepus=mennum ta znedolenum y ]asto va^kux i ne pozbavlenux stra^dan= sutyacijx, y nadzvu]a√nu√ sposib zymila vtilutu ßvanheli≈ y svo≈ qodenne ^uttj. Nexa√ ^e svjtist= byde prahnennjm ysix vas, dorohi Bratu √ Sestru ykra[ns=ko[ hrekokatoluc=ko[ Cerkvu. Nexa√ ^e na c=omy wljxy svjtosti ta onovlennj vas syprovodut= Pre]usta

12

Diva Marij, ≤qo sto[t= na ]oli dovhoho poxody svidkiv viru v ≈dunoho Hospoda" (Matu Vidkyputelj, Redemptoris Mater, 30). Nexa√ zastypaΩt=sj za vas Svjti √ Bla^enni, jki otrumalu vinec= spravedluvosti na ykra[ns=ki√ zemli, ta Bla^enni, pam'jt= jkux s=ohodni osobluvo vwanovy≈mo. Nexa√ ^e [xni√ pruklad ta opika dopomo^yt= vam √tu za Xrustom i virno sly^utu Cerkvi, jka ≈ ƒoho mistu]num Tilom. Nexa√ Hospod= Boh za [xnim poserednuctvom orosut= vawi ranu oli≈Ω muloserdj i ytiwennj. Qob vu mohlu z dovir'jm duvutusj na te, qo vas ]eka≈, z vpevnenistΩ y serci, qo vu ditu Otcj, jku√ vas ni^no lΩbut=. Na bil=wy slavy Bo^y √ spasinnj dyw. Amin=. Slava Isysy Xrusty! www.vatican.net Slovo Rektora L=vivs=ko[ Bohoslovs=ko[ Akademi[ otcj-doktora Borusa Gydzjka 26 ]ervnj: ≤Svjtiwu√ Ot]e! Vita≈ Tebe L=vivs=ka Bohoslovs=ka Akademij – ma√bytni√ Ykra[ns=ku√ Katoluc=ku√ Yniversutet, vita≈ cumu svjtumu obrazamu. Prosumo Tebe, Svjtiwu√ Ot]e: blahoslovu nawy AkademiΩ, ma√bytni√ Ykra[ns=ku√ Katoluc=ku√ Yniversutet, √oho profesoriv, pracivnukiv, stydentiv, [xni rodunu; blahoslovu zemlΩ Ykra[ns=koho Katoluc=koho Yniversutety, √oho bydunok i √oho ma√bytn≈. Na pam'jt= pro cΩ podiΩ prosumo Tebe pru√njtu vid nas portatuvnu√ vivtar z ]aweΩ i duskosom, na jkomy pravulu ispovidnuku viru v ]as katakombnoho isnyvannj nawo[ Cerkvu. Vid ykra[ns=kux katakomb – do rums=kux katakomb! Bydemo radi, Svjtiwu√ Ot]e, jkqo Tu zmo^ew vidpravutu na n=omy za nas – L=vivs=ky Bohoslovs=ky AkademiΩ ta Ykra[ns=ku√ Katoluc=ku√ Yniversutet, – za nawy Cerkvy i narod Bo^estvenny LityrhiΩ" . Y vidpovid= Svjtiwu√ Otec= poblahoslovuv zemlΩ i bydunok ma√bytn=oho Ykra[ns=koho Katoluc=koho Yniversutety svjtoΩ vodoΩ i promovuv: “Benedicta vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.” (Pereklad na ykra[ns=ky movy: ≤Xa√ blahoslovut= vas Vsemohytni√ Boh Otec= i Sun i Svjtu√ Dyx nuni, zav^du i naviku vikiv. Amin=".)

12


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

Marij Klum]ak*

NEZABYTNJ ZYSTRI} IZ PAPOå IVANOM PAVLOM II Y L+VOVI ≤Doq ide – ditu bydyt= rostu !"– vuholosuv Svjti√wu√ Otec= √ na]e rozihnav nad L=vovom xmaru ... Teper i dolj, i ma√bytn≈ Ykra[nu byde bezxmarnum !.. HotyΩ]us= do c=ohori]no[ podoro^i do ridnoho L=vova, j vid]yvala osobluve xvulΩvannj. J i mo≈ pokolinnj ma≈mo djkyvatu Hospodn=omy ProvudinnΩ, qo same Ykra[ni i l=viv'jnam vupala ]est= pru√matu ƒoho Svjtist= Ivana Pavla II. Vizut Svjti√woho Otcj, bez symnivy, zbahatuv nas ysix dyxovno. Xo]et=sj virutu, qo ysi mu stanemo hymanniwumu i dobriwumu. Ykra[na nazav^du yvi√de v heopolitu]ny pam'jt= lΩdstva, asociΩΩ]us= z im'jm velukoho hymanista Ivana Pavla II, jku√ perestypuvwu porih XXI stolittj, pocilyvav bahatostra^dal=ny ykra[ns=ky zemlΩ. I mu djky≈mo doli ta Vsevuwn=omy, qo dav nam ce√ wans – wans Veluko[ Zystri]i z VelukoΩ LΩdunoΩ svity. Pro Pontufika, nuni ]unnoho na Apostol=s=komy Prestoli, y sviti v^e tak bahato skazano. Bida til=ku v tomy, qo dosi vse ce bylo skazano i pokazano pereva^no ne v Ykra[ni, narod jko[ byv faktu]no izol=ovanum vid povno[ informaci[ pro podvu^nuc=ky, hymanistu]ny, spravdi murotvor]y dijl=nist= Svjti√woho Otcj. V ys=omy cuvilizovanomy sviti 263-ho ≈puskopa Rumy - Ivana Pavla II – slywno nazuvaΩt= ≤Petrom nawoho ]asy." ƒoho prahnennj do powurennj Xrustovo[ lΩbovi v sy]asnomy syspil=stvi zna√wlu vidhyk y sercjx mil=jrdiv lΩde√, y sercjx mil=√oniv ykra[nciv. . . . J nikolu ne zystri]alasj z PapoΩ, ale naperedodni √oho pru[zdy v Ykra[ny, mene pro√malo vid]yttj dyxovno[ bluz=kosti z ci≈Ω lΩdunoΩ. Knj^u√ L=viv vidraxovyvav xvulunu, kolu na haluc=ky zemlΩ styput= Svjti√wu√. Pru zystri]ax iz ridnumu i zna√omumu, j posti√no ]yla: ≤Do nas [de Papa!" I v cux slovax bylo stil=ku nadi[ ta spodivan=. Meta ko^noho vizuty Papu – dyxovne ozdorovlennj naci[. Tam, de vin pobyvav, protjhom nastypnux rokiv zav^du vidbyvaΩt=sj pozutuvni zminu. Pro ce bahato puwyt=, ale nixto ne mo^e vpovni pojsnutu c=oho duva.Tomy qo nemo^luvo pojsnutu zemnumu katehorijmu toho, qo ≈ prerohatuvoΩ Neba. Zrozymilo odne – slova Ivana Pavla II – ≤Bo^e Vsemohytni√, nexa√ zi√de Dyx * Redaktor radioprohramu ≤Ykra[ns=ka Xvulj" v }ikago

Tvi√ i onovut= cΩ zemlΩ!" – vujvulusj real=num ]unnukom ozdorovlennj dlj bahat=ox narodiv. Kolu Papa Rums=ku√ pojvuvsj na trapi litaka i zrobuv y povitri znak xresta, to y serci j vid]yla duvny pidnesenist=, i mumovoli podymala – ≤oce ≈ mut=, vid jko[ po]una≈t=sj novu√, svitlu√ den= Ykra[nu." I perwi slova Svjti√woho Otcj stalu dokazom c=omy: ≤ – Z hlubokum xvulΩvannjm i radistΩ, j zmih pocilyvatu ylΩbleny zemlΩ Ykra[nu". Y dysi dba√luvoho bat=ka za ylΩbleny zemlΩ, bylu vuholoweni ysi zvernennj i propovidi Svjti√woho, adresovani ysim ykri[ncjm, ykra[ns=koΩ movoΩ. ≤Nema na sviti Ykra[nu, Nema≈ dryhoho Dnipra". Narode, qo ^uvew na ci√ zemli, ne zabyva√ toho!"nikoho z kum j rozmovljla, ci slova ne zaluwulu ba√dy^umu. {x adresovano nam ysim, xto henetu]no zv'jzani z Ykra[noΩ ... J byla podvi√no qasluvoΩ, qo na zystri]ax z PapoΩ zi mnoΩ byv mi√ 17turi]nu√ sun. Vin rozdiljv radist= zystri]i iz koluwnimu odnokljsnukamu, z jkumu zakin]uv 1-y kljsy y L=vovi, i razom z numu vitav Papy 26-ho ]ervnj bilj xramy Rizdva Presvjto[ Bohoroduci. Mu nikolu ne ba]ulu tak bahato molodux lΩde√. Y vsix na oblu]]jx – posmiwku, a rjsnu√ l=vivs=ku√ doq – na qastj ysi√ ykra[ns=ki√ molodi. Ce bylo qos= ne√movirne.-≤Mu lΩbumo Tebe!", ≤Vita≈mo!", ≤Mnohaj lita!" – takumu vuhykamu zystrilu molodi ykra[nci Svjti√woho Otcj, jku√ byv quro zvorywenu√ takoΩ zystri]]Ω. Papa perekonyvav molod=, qo ma√bytn≈ Ykra[nu velukoΩ miroΩ zale^ut= vid molodi i vid to[ vidpovidal=nosti, jky vona zymi≈ na sebe vzjtu. Molod= provad^ala Pontufika ]ydovum vukonannjm ≤Mnohaj lita". Svjti√wu√ Otec= spivav kil=ka kypletiv pol=s=kux narodnux pisen= i naprukinci promovu vuhljnylo sonce . . . doq, qo znovy luv pislj zystri]i, byv zovsim ne strawnu√. Pro velu]ni svjti lityrhi[ na l=vivs=komy ipodromi rozkazatu korotkum perekazom podi√ prosto nemo^luvo. Ne ma≈ takux sliv, qobu peredatu dyxovnu√ stan mil=√oniv pro]an, qo molulusj pid blakuttΩ neba, blahoslovenno[ PapoΩ zemli. Misto Leva prekrasno pidhotyvalosj do zystri]i i vidkrulo dlj svity svo≈ serce. V ponedilok, vve]eri, mu bylu y centri L=vova. Ce fantastuka.

13


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

YKRA{NS+KA PRAVOSLAVNA CERKVA KU{VS+KOHO PATRIJRXATY I YKRA{NS+KA AVTOKEFAL+NA PRAVOSLAVNA CERKVA ZROBULU PERWUƒ KROK DO ßDNANNJ KU{V. Hlava Ykra[ns=ko[ Pravoslavno[ Cerkvu Ku[vs=koho Patrijrxaty Filaret i predstojtel= Ykra[ns=ko[ Avtokefal=no[ Pravoslavno[ Cerkvu Mefodi√ pidpusalu dnjmu domovlenist=, vidpovidno jko[ YPC KP i YAPC vuslovlΩΩt= namir ob'≈dnatusj. ≤MetoΩ nawux perehovoriv ≈ ob'≈dnannj Ykra[ns=ko[ pravoslavno[ cerkvu Ku[vs=koho patrijrxaty √ Ykra[ns=ko[ avtokefal=no[ pravoslavno[ cerkvu, dlj stvorennj ≈duno[ Pomisno[ Ykra[ns=ko[ Pravoslavno[ Cerkvu, vuznano[ Vsesvitnim Konstantunopol=s=kum Patrijrxatom i inwumu pravoslavnumu pomisnumu cerkvjmu, jk rivno[ mi^ numu, a ne dlj borot=bu protu patrijrxa Ku[vs=koho i vsi≈[ Rysu-Ykra[nu Filareta, abo protu predstojtelj Ykra[ns=ko[ avtokefal=no[ pravoslavno[ cerkvu, mutropoluta Ternopil=s=koho i Podil=s=koho Mefodij", – √det=sj y pidpusanomy dokymenti. YPC KP i YAPC ne vuklΩ]aΩt=, qo do procesy ob'≈dnannj mo^e pru≈dnatusj Ykra[ns=ka pravoslavna cerkva y pidporjdkyvanni Moskovs=koho patrijrxaty. Y domovlenosti pidtverd^y≈t=sj namir provestu nastypny zystri] qodo obhovorennj detale√ ob'≈dnannj 6 lupnj.

Atmosfera zahal=noho spil=noho dlj vsix svjta: vzdov^ marwryty ryxy ≤papomobilj" qasluvi i veseli potoku lΩde√, praporu, ykra[ns=ki ta pol=s=ki pisni, relihi√ni himnu, zvy]annj bahat=ox ≈vrope√s=kux mov. Syvorumu, ale spravedluvumu, bylu zaxodu bezpeku. Na vidminy vid Ku≈va, de navit= marwryt ryxy ≤papomobilj" zasekretulu, y L=vovi, vsi, xto ba^av, mih pruvitatu Svjti√woho Otcj. I zalΩbku robuv ce – i vranci, i vve]eri – na marwryti ryxy more kvitiv y rykax mo[x dorohux l=viv'jn. Y L=vovi Papa Rums=ku√ podjkyvav ykra[ncjm za dobroty i qurist=, za lΩbov i virnist=. Svitovi tako^ byv potriben ce√ vizut ... Naperedodni pru[zdy Papu Rums=koho bahato hovorulosj pro te, jku√ va^luvu√ ce√ vizut dlj Ykra[nu, ale ne stavulosj putannj pro te, naskil=ku ce potribno Vatukany, Katoluc=ki√ Cerkvi v cilomy, zaxidnomy svitovi. Pro ce skazav na pres-konferenci[ re]nuk Vatukany Navarro Val=s. Vin naholosuv, qo nuniwni√ zmaterializovanu√ i zdemoralizovanu√ svit potreby≈ ^uvoho svid]ennj viru. I vin po]yv √oho v imenax tux 27-u my]enukiv, jkux bylo beatufikovano y L=vovi, i poba]uv v oblu]]jx mil=√oniv lΩde√. Lito 2001 roky bylo osobluvum i pam'jtnum, a holovne napovneno nadi≈Ω, lΩbov'Ω i teplom.>

14

Propam'jtna karto]ka, jky rozdavalu y L=vovi pid ]as vidvidun


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

SVOBODA I TOLERANTNIST+ Y SPRAVEDLUVOSTI Z im'jm ta dijl=nistΩ Ivana Pavla II pov'jzyΩt= sy]asni ekymeni]ni procesu pomi^ xrustujns=kumu Cerkvamu ta predstavnukamu inwux svitovux relihi√. Zystri] Svjtiwoho Otcj iz ]lenamu Vseykra[ns=ko[ radu cerkov i relihi√nux orhanizaci√ stala qe odnum svid]ennjm vahu ta roli Katoluc=ko[ Cerkvu y cux procesax. Predstavnuku 16 cerkov i relihi√nux orhanizaci√, jki vxodjt= do Radu, zasvid]ulu svoΩ wany ƒoho Svjtosti. Holovyvav na yro]ustomy zasidanni Vseykra[ns=ko[ radu cerkov i relihi√nux orhanizaci√ Hlava YHKC LΩbomur Kardunal Hyzar. Y vstypni√ promovi Bla^enniwu√ okresluv istoru]ny ta sy]asny relihi√ny sutyaciΩ v Ykra[ni. ≤V munylomy dejki Cerkvu vtiwalusj pruvile√ovanum statysom y tux der^avax, do sklady jkux vxodulu ykra[ns=ki zemli. Inwi, navpaku, bylu postavleni poza zakonom. S=ohodni vsi Cerkvu ta relihi√ni orhanizaci[ vtiwaΩt=sj odnakovumu pravamu i ≈ rivni pered zakonom. Ce veluke dosjhnennj ykra[ns=ko[ der^avnosti, xo] nemalo qe zaluwa≈t=sj robotu". Posttotalitarne syspil=stvo, v jkomy mu ^uvemo, sponyka≈ do vidnovlennj relihi√noho vumiry lΩds=koho ^uttj. Na dymky Hlavu YHKC ti zavdannj, qo stojt= pered Ykra[noΩ, nemo^luvo vukonatu bez ytverd^ennj nawux spil=nux moral=nux cinnoste√, bez rozhortannj wuroko[ prohramu moral=noetu]no[, relihi√no[ ta akademi]no[ bohoslovs=ko[ osvitu. O]evudno, qo potreby≈ vuriwennj roz'≈dnanist= Xrustovo[ Cerkvu ku[vs=ko[ traduci[. Iz vital=num slovom na adresy Svjtiwoho Otcj vustypulu Holova ßpuskops=ko[ Konferenci[ RKC v Ykra[ni ƒoho Eminencij Mar'jn Kardunal Jvors=ku√, Patrijrx Ykra[ns=ko[ Pravoslavno[ Cerkvu Ku[vs=koho Patrijrxaty Filaret, Mutropolut Ykra[ns=ko[ Avtokefal=no[ Pravoslavno[ Cerkvu Mefodi√, a tako^ predstavnuku protestants=kux cerkovnux spil=not, dyxovni lideru Ωde√s=kux ta mysyl=mans=kux relihi√nux hromad v Ykra[ni. Na zhadky pro zystri] Ivanovi Pavly II bylo podarovano √oho portret, vuhaptovanu√ biserom. Y promovi Svjtiwu√ Otec= vusoko ocinuv dijl=nist= Radu zadlj zbere^ennj dyxovnux i

relihi√nux cinnoste√. ≤Vawe byttj, vawa qodenna pracj y konkretnu√ sposib zasvid]yΩt=, naskil=ku relihi√nu√ faktor ≈ istotnoΩ ]astunoΩ identu]nosti ko^no[ lΩdunu, byd=-jko[ rasu, narody ]u kyl=tyrno[ prunale^nosti". Na dymky Ivana Pavla II, de nextyΩt= odni≈Ω z osnovnux lΩds=kux svobod, ne mo^e bytu sprav^n=o[ demokrati[. Dijl=nist= Vseykra[ns=ko[ radu cerkov i relihi√nux orhanizaci√ poklukana dovestu, qo ≤ til=ku y dysi powanu do relihi√no[ svobodu mo^luvo bydyvatu syspil=stvo y povnistΩ lΩds=komy vumiri". Ykra[ns=ke xrustujnstvo stanovut= nevid'≈mny ]astuny hromadjns=ko[, kyl=tyrno[ ta relihi√no[ identu]nosti Ykra[nu. Obravwu wljx wanobluvoho ta my^n=oho ekymenizmy, ykra[ns=ku√ narod nablu^a≈t=sj do ≤sopru]astj ysix Xrustovux y]niv, toho sopru]astj, qo √oho palko blahav Hospod= pered svo[m povernennjm do Otcj (por. Iv 17, 20-21)". ZvertaΩ]us= do predstavnukiv inwux relihi√ ta relihi√nux orhanizaci√, Ivan Pavlo II qe raz zazna]uv, qo ykra[ns=ka zemlj stanovut= ≤prurodnu√ mist ne til=ku mi^ Sxodom i Zaxodom, ale tako^ i mi^ tumu narodamu, jki tyt znaxodjt=sj v^e bahato stolit=". Svjtiwu√ Otec= iz hlubokum symom zhadav ^ertv Ykra[ns=koho Holodomory, trahediΩ ≈vre√s=koho narody y miscevosti Babun Jr pid Ku≈vom, zahublux y Afhanistani, ^ertv y Bukivni, deportaciΩ krums=kux Tatar. ƒoho Svjtist= zaklukav ≤vidkunytu ko^ny formy nasul=stva ta zrostatu y powani do hidnosti lΩdunu, zberihaΩ]u zakorineni y ni√ osnovni prava, sered jkux ne ostann≈ misce za√ma≈ pravo na relihi√ny svobody". Ivan Pavlo II perekonanu√, qo y ≤dili zaxusty lΩdunu i sprav^n=oho syspil=noho dobra, viryΩ]i povunni vukonatu osobluve zavdannj". Vseykra[ns=ka rada cerkov i relihi√nux orhanizaci√ povunna prodov^yvatu svoΩ pracΩ, wykaΩ]u qoraz ≤bil=woho vza≈mnoho obminy dyxovnumu cinnostjmu y svobodi ta tolerantnistΩ y spravdeluvosti". Sam Svjtiwu√ Otec= spodiva≈t=sj statu Palomnukom Nadi[ y Ku≈vi ta L=vovi, molj]us= za ylΩblenu√ ykra[ns=ku√ narod. www.papalvisit.org.ua

15


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

XRAMOVUƒ PRAZNUK Sobory Svjtux Volodumura i Ol=hu Sybota 28 lupnj 2001 R.B. hod. 5:00 po pol. – Veluka Ve]irnj z Luti≈Ω

Nedilj 29 lupnj 2001 R.B. hod. 8:00 rano – Svjta Lityrhij hod. 10:00 rano Vro]usta Soborna Svjta Lityrhij

hod. 12:30 pol. Praznu]nu√ obid z prohramoΩ v Kyl=tyrnomy Oseredky Z nahodu Praznuka prosumo skladatu po^ertvu na Bydivel=nu√ Fond/Remont

16


CERKOVNUƒ VISNUK – 15 LUPNJ 2001

ZYSTRI} PAPU Z MOLODDå NA STUXOVI

17

Visnyk14  

Podi[ v^e hrjdyt= veluki i nestrumni... {x puwe zolotom istori[ pero; I znov mohytnim revom, jk davno v ≤Pru]unni√", Y pisni peremohu zahrum...

Visnyk14  

Podi[ v^e hrjdyt= veluki i nestrumni... {x puwe zolotom istori[ pero; I znov mohytnim revom, jk davno v ≤Pru]unni√", Y pisni peremohu zahrum...