Page 1

CERKOVNUƒ VISNUK – 16 VERSNJ 2001

MOLUTVA ZA PROSLAVY SLYHU BO¬OHO PATRIJRXA ƒOSUFA ISPOVIDNUKA Presvjta Tro√ce, slava i xvala Tobi za lasku ydileni PasturΩ Ykra[ns=ko[ Katoluc=ko[ Cerkvu, Slyzi Bo^omy ƒosufy Slipomy, i za te, qo v n=omy Tu dala nam svitlu√ zrazok nepoxutnostu y viri i hero√s=ko[ vutruvalostu oboroncj Tvo≈[ pereslidyvano[ Cerkvu i pravduvoho svidka rozp'jtoho Xrusta, vprodov^ 18 dovhux rokiv subirs=ko[ katorhu. }erez √oho zaslyhu i poserednuctvo, da√ nam suly √tu slidom za Xrustom xresnoΩ dorohoΩ i dopomo^u nam oder^atu lasky, jko[ dy^e potreby≈mo i pro jky s=ohodni proxa≈mo ... (skazatu jky), qob cj vuprowena laska stala sponykoΩ pidnesennj na Prestolu Tvoho dobroho, sul=noho, virnoho suna tvo≈[ Cerkvu. Ot]e naw, Bohoroduce Divo, Slava. Rum, 17 lΩtoho 2000 r. ≈puskop Ivan Xoma

na Ykra[ni proholoweno rjd novux bla^ennux, qo ≈ perwum stypenem do [xn=oho proholowennj svjtumu. Ale v^e munyloho roky zavdjku vladuci Ivanovi Xomi po]avsj proces beatufikaci[ Ble^inniwoho Patrijrxa ƒosufa. Nawa parafij zobov'jzana osobluvo oholowyvatu ce, promovljtu do lΩde√ i datu vsim ce natxnennj, qob pracΩvatu v tomy namirenni. I tomy v p'jtnucΩ, o hoduni 6:30, mu vperwe vidpravumo y nawomy sobori Moleben= za proslavy Slyhu Bo^oho Patrijrxa ƒosufa Ispovidnuka. Mu dy^e zaoxo]y≈mo ysix vas pru√tu, bo zrozymi√mo, qo Patrijrx ƒosuf – osnovopolo^nuk nawo[ parafi[, poblahoslovuv ci myru, poblahoslovuv nawe parafijl=ne ^uttj. I tomy stavmo sobi ce zavdannj cΩ molutvy promovljtu

Slyha Bo^u√ Patrijrx ƒosuf Ispovidnuk 1892-1984

y namirenni vawux potreb, y namirenni vsix nawux spil=nux potreb i za √oho proslavy. Tj^ko zna√tu dobrux hospodariv, tj^ko zna√tu takux hospodariv, jki hotovi viddatu vse, vklΩ]no iz svo[m ^uttjm. Ale kamin=, qo vidkunylu bydivnu]i, stav holovnum na rozi. Ce√ ]olovik Patrijrx ƒosuf, qo √oho vidkunylu, vin stav centrom i pru]unoΩ nawoho cerkvnoho rozvoΩ. Vin byv tum, qo pokazyvav na istunny Xrustovy viry i ce nawe ba^annj itu cumu slidamu a^ do smertu. I tomy, dorohi brattj i sestru, qasluve ce nawe pokolinnj, qo pere^ulo ci dni i strinylusj z takoΩ osoboΩ. A mu, idy]u dali, molimsj za √oho proslavy. Amin=.

3

Page 3 #17  
Page 3 #17  

Slyha Bo^u√ Patrijrx ƒosuf Ispovidnuk 1892-1984 CERKOVNUƒ VISNUK – 16 VERSNJ 2001 3