Page 1

Lyka Kosteluna

BAHATODENNI SVJTKYVANNJ NEZALE¬NOSTU YKRA{NU Ykra[ns=ka hromada }ukaga ta √oho sysidnux peredmist= hoty≈t=sj do velukoho svjta – vidzna]ennj proholowennj Der^avno[ Nezale^nostu Ykra[nu. Pruhotyvannj po]alus= qe v berezni. Zav]asna pidhotovka ne prupadkova, ad^e ^ nastypaΩ]a ri]nucj – ce svo≈ridnu√ Ωvile√. Nezale^ni√ Ykra[ni spovnut=sj 10 rokiv. Dlj perevedenna svjto]nux vidzna]en= byv stvorenu√ Hromads=ku√ komitet, jku√ o]oluv in^. Orest Baranuk. Do komitety vvi√wlu predstavnuku dyxovenstva, molodi ta ]uslennux hromads=kux orhanizaci√. V komiteti ≈ zastypleni tako^ lΩdu riznux xvul= emihraci[. Komitet vidbyvav zasidannj raz v misjc=, a vid ]ervnj – dva razu. Na s=ohodniwnu√ den= prohrama vidzna]ennj ysti√nena – zaluwulus= do vukonannj dejki robotu √, o]evudno, perevestu [[ v ^uttj. Svjtkyvannj vidbyvatumyt=sj na protjzi ]otur=ox dniv. Pi]nyt=sj vonu v^e v ]etver, 23 serpnj. Toho dnj, o hoduni 6:30 ve]ora vidbydet=sj zystri]-pru√njttj v misti, v Kyl=tyrnomy Centri, hospodarem jkoho byde posadnuk mista, dosto√nu√ Ri]ard De√li. Peredba]a≈t=sj, qo, iz zaprowenux na zystri] hoste√, viz=me y]ast= bilj tusj]a osib. Ofici√na prohrama vklΩ]atume pruvitannj vid posadnuka mista, mis=kux yrjdovciv ta korotki vustypu predstavnukiv ykra[ns=ko[ hromadu. Prohramy ve]ora zbahatut= vustyp symivs=ko[ tancΩval=no[ hrypu. Na zakin]ennj byde sma]na hostuna-perekyska, pid ]as jko[ prusytni matumyt= nahody spilkyvatus= iz panom De√li ta inwumu posadovumu osobamu. Nastypnoho dnj, v p'jtnucΩ, 24 serpnj – v sam den= ri]nuci, svjtkyvannj proxodutumyt= v centri mista, na ploqi De√li plaza. Tyt, o hod. 12-i√ dnj, bydyt= pidneseni nacional=ni praporu. CeremoniΩ vukonaΩt= amerukans=ki ta ykra[ns=ki vo≈nni veteranu. Byde dore]num, jk zhada≈mo, qo dlj ci≈[ okazi[ byv vuhotovlenu√ na 25 stip dov^unoΩ ykra[ns=ku√ sun=o^ovtu√ prapor, qob svo≈Ω velu]unoΩ rivnjvsj amerukans=komy der^avnomy praporovi. Odnohodunna prohrama skladatumet=sj iz korotkux pruvitann= predstavnukiv mista ta ykra[ns=ko[ hromadu, jk te^ vustypy tancΩval=nux hryp. Byde okremu√ avtobys, jku√ o hod 11-i√ ranky vu[de vid Kyl=tyrnoho oseredky do

].15 2001

miscj svjtkyvan=. Nepodalik vid De√li plaza, v Illino√s=komy ste√tovomy bydunky, proxodutume ykra[ns=ka mustec=ka vustavka, prusvj]ena ri]nuci, jky ylawtovy≈ Ykra[ns=ku√ Nacional=nu√ Myze√ v }ukago. Vona truvatume vid 20-te po 24-te serpnj. Ve]erom toho ^ dnj, tobto v p"jtnucΩ, po vsix ykra[ns=kux cerkvax ta domax molutvu bydyt= vidsly^eni vidpravu v namirenni ykra[ns=koho narody, a otci ta pastoru vuholosjt= vidpovidni do okazi[ propovidi. V syboty, 25 serpnj wany 10-i√ ri]nuci Nezale^nostu Ykra[nu zasvid]ut= ykra[ns=ka molod= – tyt rod^ena ta nedavni vuxidci z Ykra[nu. Y Smit parky, pru perexrestΩ vyluc= HΩron ta Kembl, qo v Ykra[ns=komy seli, stane do zmahan= p'jt= molode]ux dry^un kopanoho m"j]a. Vonu zmahatumyt=sj za perexodvy ]awy, jka sumvolizyvatume nezale^nist= Ykra[nu. Po]atok zmahan= o 12-i√ hoduni dnj. Ve]erom toho ^ dnj v North Shore Center for Performing Arts (9501 N. Skokie Blvd., Skokie, Illinois) vidbydet=sj velu]avu√ Ωvile√nu√ koncert. V prohrami vustypljt= ]uslenni mustec=ki hyrtu samodijl=noho ta profesi√noho rivniv. Vonu vukonaΩt= specijl=no pidhotovani do okazi[ xoreohrafi]ni nomeru, narodni tanci, rizni vokal=ni √ myzu]ni tvoru ykra[ns=kux kompozutoriv ta avtoriv. Koncert byde na vusokomy mustec=komy rivni, hidnu√ velukoho tor^estva – 10-o[ ri]nuci ykra[ns=ko[ der^avnostu. Do miscj koncerty po[de avtobys vid kyl=tyrnoho oseredky o hod. 5:30 po polydni. }oturudennu√ cukl= svjtkyvan= zakin]ut=sj v nedilΩ, 26 serpnj. Ce√ ostanni√ den= posly^ut= nahodoΩ dlj vsix, po]unaΩ]u vid malen=kux dito]k do babys= ta suvovolosux didysiv, na vujvlennj radostu, dyxovnoho pidnesennj ta emoci√nux pere^uvan=. Prohrama dnj pi]net=sj zbirkoΩ o hod 12:30 bilj pravoslavnoho katedral=noho sobory sv. knjzj Volodumura. Vidtak o 1-i√ hod. dnj byde vselΩdnu√ ≤Poxid nacional=no[ hordostu" po vyluci Okle√ do ploqadku pered Kyl=tyrnu oseredkom. V poxodi viz=myt= y]as= dyxovenstvo, prucerkovni, kombatans=ki ta molode]i orhanizaci[ zi svo[mu koryhvamu

17


ta praporamu ta ]uslenna ykra[ns=ka hromada. Hromads=ku√ komitet zaoxo]y≈ vsix, qo vid]yvaΩt= pov"jzanist= iz Ykra[noΩ, pru√tu i vz"jtu y]ast= v poxodi iz sun=o^ovtumu praporcjmu, a ti qo ne maΩt= praporciv, zmo^yt= sobi [x zakyputu pid ]as dnj. Ykra[nciv – mewkanciv ≤Ykra[ns=koho sela" zaoxo]y≈t=sj vuvisutu nacional=ni praporu z vikon. Na ploqadci pered Kyl=tyrnum oseredkom vidbydet=sj hromads=ke vi]e. Bydyt= korotki promovu, a kyl=minaci√num momentom dnj byde vidslonennj propam"jtno[ plutu na ]est= 10-o[ ri]nuci Der^avno[ Nezale^nostu Ykra[nu. Obstavunu tak sklalusj, qo v ]as nawux svjtkyvan=, do }ukago prubyde osobluvu√ hist= z Ykra[nu – korabel=-vitrul=nuk ≤Bat=kivquna". Jk vidomo, v svo[√ dvori]ni√ ekspeduci√ni√ podoro^i, vin zypunjvsj y bahat=ox prustanjx Akeruku. Do odni≈[ z cile√ vidva^noho vitrul=nuka, qo dolav xvuli okeany, nale^ut= zvernytu yvahy amerukans=ko[ syspil=nostu na potrebu poterpilux vid ]ornobul=s=ko[ atomno[ avari[. SvoΩ cil= korabel= osjha≈, bo amerukanci v riznux prustanjx ne til=ku dy^e rado zystri]aΩt= √oho zalohy ta √oho kapitana Dmutra BirΩkovu]a ale tako^ rado √ o]oxe [m dopomahaΩt=. Pid sy]asny pory vitrul=nuk vidvidy≈ prustani roztwovani zdov^ Velukux ozer. Pid haslom ≤ Nexa√ svit pizna≈ Ykra[ny" vin tako^ zverta≈ yvahy amerukns=ko[ pybluku na 10-ri]]j proholowennj der^avnostu Ykra[nu. ƒoho kyrs sprjmovanu√ do ozera Mi]igen, a do }ukago vin prupluve v sam ]as, kolu mu vidzna]atumemo svjto der^avnostu. Y nawomy misti vin hostutyme z 23- e po 27-te serpnj, pru]aluvwus= y Ne√vipir. Prubyttj korablj ≤Bat=kivquna" do prustani v }ukago ce ≤kvitka" z Ykra[nu do bykety wurokomawtabnux svjtkyvan= Ykra[ns=ko[ der^avnostu v }ukago. Pislj hromads=koho vi]a byde mo^na zystritus= iz zalohoΩ ≤Bat=kivqunu". Vrewti zhada√mo qe odny podiΩ, qo matume vidnowennj do svjtkyvan= der^avnostu Ykra[nu. NeΩ bydyt= sportuvni zmahannj kopanoho m"j]a mi^ dvoma profesi√numu komandamu: ]ukagz=kum ≤Fa≈r" ta ≤Kry" iz KolΩmbys, Oha√o. Zystri] vidbydet=sj v seredy, 29 serpnj na Ploqi vojka (Sold^er fild) . Zhady≈mo pro ne[ tomy, qo vona byde prusvj]ena 10-i√ ri]nuci der^avnostu Ykra[nu, a [[ vidbyttj – zaslyha nawo[ molodwo[

].15 2001

tyt rod^eno[ gerneraci[. V peredmat]i vustypljt= ykra[ns=ki komandu Ωn=√oriv: symivs=ki dry^unu ≤Dunamo" z Palata√ny i ≤Krula" z }ukago ta komanda Tovarustva ≤Levu". Symivs=ku√ sekstet ≤Vinok" oseredky SYM imeni Pavlywkova spivatume nacional=nu√ humn. Cj podij – ce dokaz, qo neykra[nci ne til=ku znaΩt= pro Ykra[ny, ale hotoni viddatu [√ ]est=. Mu povunni raditu z c=oho pruvody. A nawy radist= zmo^emo vujvutu prozoro, jk viz=memo ]uslenny y]ast= v ≤Poxodi nacional=no[ hordostu" v nedilΩ, 26 serpnj ta y vsix inwux svjtkovux podijx, pruzna]enux na vidzna]ennj 10-o[ ri]nuci Der^avno[ Nezale^nostu Ykra[nu. }u mo^emo bytu ba√dy^umu do dnj svjta der^avnostu Ykra[nu? ß til=ku ≈duna vidpovid=: Ni! To^ viz=mim masovy y]ast= y vsix svjtkyvannjx, qob spil=no poraditu √ potiwutus=, qo naw narod ≈ der^avnu√ na rivni z inwumu narodamu, qo nam, pro^uvaΩ]um na zemli Vawingtona, s=ohodni v^e ne potribno vujsnΩvatu nawum spivmewkancjm, qo Ykra[na ce ne Rosij, bo s=ohodni v^e vsi zanΩt= pro Ykra[ny. Poka^im i doka^im, qo mu hordumos= Der^avnoΩ Nezale^nistΩ Ykra[nu! >

18

Luka  

BAHATODENNI SVJTKYVANNJ NEZALE¬NOSTU YKRA{NU Lyka Kosteluna ].15 2001 17 ].15 2001 18