Page 1

bail out /beıl aut/ (verb transitive) dofinansować: The government bailed the company out.

Rząd dofinansował przedsiębiorstwo. disposable /dɪs`pəuzəbl/ (adjective) 1 available do rozporządzenia: Every disposable vehicle was sent. Wszystkie dostępne pojazdy zostały już wysłane.; 2 throwaway jednorazowego użytku: The 3 ml cartridges are sealed in a disposable pen injector. Wkłady 3 ml są wbudowane w jednorazowy wstrzykiwacz, Pen. exorbitant /ɪg`zo:bɪtnt/ (adjective) massive niebotyczny, ogromny, kolosalny: It's a nice car, but they are charging an exorbitant price for it To ładny samochód, ale życzą sobie za niego niebotyczną sumę. gauge /geɪdʒ/ 1 (verb intransitive) estimate ocenić: The strength of the wind is not easy to gauge. Trudno jest ocenić siłę wiatru.; 2 (noun) way of measuring miernik: It’s a good gauge of character. To był dobry sprawdzian charakteru. hamper /`hæmpə(r)/ (verb transitive) hinder przeszkodzić, utrudnić: The project was hampered by lack of funds. Brak funduszy przeszkodził w realizacji projektu. limp /lımp/ 1 (verb intransitive) have problems with walking utykać, kuleć: She limped along the path. Szła ścieżką, utykając, (po)kuśtykała ścieżką.; 2 (adjective) weak and impaired wiotki: My legs feel limp. Mam nogi jak z waty. precipitate /prı'sıpıteı/ (verb transitive) 1 bring about; hasten przyspieszyć: His downfall was precipitated by these events. Wydarzenia te przyśpieszyły jego upadek.; 2 hurl zrzucić: The impact precipitated him through the windscreen. Siła uderzenia wyrzuciła go przez przednią szybę. rebound /ri'bɑʊnd/ (verb intransitive) 1 affect adversely obrócić się przeciwko komuś: It all rebounded on them. Wszystko obróciło się przeciwko nim.; 2 zbiórka stringent /`strɪndʒənt/ (adjective) rigorous, strict rygorystyczny, surowy: The standars here are really stringent. Standardy są tu bardzo surowe. underlying /ʌndə`laɪɪn/ (adjective) basic podstawowy: He bears the underlying liability for it. Podstawowa odpowiedzialność za to spada na niego.

English-Polish dictionary (sample)  

10 business English vocabulary items

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you