Page 1

Rusza Strzelecki Budżet Obywatelski 2019 - str. 3 Program Dni Ziemi Strzeleckiej 2018 - str. 8

Nr 10 (224) 25 maja - 7 czerwca 2018

Strzelce Opolskie dla rodziny

Samorząd Strzelec Opolskich został zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu „Opolskie dla rodziny”. Nasza gmina znalazła się na pierwszym miejscu w kategorii gmin miejskich, razem z samorządem Opola. To wyraz uznania ze strony organizatorów, czyli Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego dla prorodzinnej polityki prowadzonej przez Gminę Strzelce Opolskie. W uzasadnieniu wyników konkursu wspomniano, że Gmina Strzelce Opolskie realizuje autorski program budownictwa wielodzietnego „Twoje M”, który zakłada budowę, na gruncie stanowiącym własność gminy, mieszkań przeznaczonych dla m.in. rodzin z dziećmi, osób w związkach nieformalnych, osób samotnie wychowujących dzieci czy osób samotnych. Na uwagę zasługuje program „Drzewo Rodzinne”, w ramach którego mieszkańcy mogą nasadzać drzewa dla uczczenia rodzinnych uroczystości takich jak śluby, rocznice

czy narodziny. Wspomniano także o tym, że samorząd gminy przygotowuje ulubioną przez mieszkańców górkę „Kaśkę” w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich do zimowych atrakcji tworząc stok – poprzez dodatkowe naśnieżanie, zabezpieczenie siatką i oświetlenie. Burmistrz Tadeusz Goc, dziękując za przyznane wyróżnienie przypomniał jeszcze o programie budowy mieszkań chronionych jakie funkcjonują w Strzelcach Opolskich. Konkurs „Opolskie dla Rodziny” jest jednym z elementów polityki prorodzinnej prowadzonej przez Zarząd Województwa Opolskiego. Organizatorzy konkursu nagradzają tych, którzy pomagają rodzinom finansowo, oferują pakiety zniżek, są otwarci na potrzeby rodziców małych dzieci, ale i seniorów. To konkurs, w którym docenia się instytucje, firmy, organizacje oraz samorządy każdego szczebla. Niezwykle cieszy w tym kontekście tak mocny wyraz uznania dla prorodzinnej polityki strzeleckiego samorządu.


www.sok.strzelceopolskie.pl

2

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Stopklatka

Rybaczówka prawdziwie piknikowa Buduj siebie silną, odważną i szczęśliwą - jak odkryć pasję w życiu i biznesie?

Warunkiem udziału w warsztatach jest rejestracja do 06.06.2018 poprzez e-mail: czas.na.kobiecosc@gmail.com. Cena warsztatów 25 zł - kwota obejmuje poczęstunek. Sales Director Izabela Żurawicka Więcej informacji pod nr tel. 664 524 099.

Liczba miejsc ograniczona!

Ważne telefony Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Ośrodek Pomocy Społecznej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Strzelecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Gminny Zarząd Obsługi Jednostek Strzelecki Ośrodek Kultury Kawiarnia C@fe Kultura Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”

77 4049300 (centrala) 77 4630870 77 4619922 77 4612708 77 4624430 77 4619900 77 4049400 77 4240500 77 4240520 77 4109410

Dyżury aptek

/27.05 – 09.06.2018/ 27.05. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6 28.05. Apteka „Śląska”, ul. PL. Żeromskiego 9 29.05.. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2 30.05. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a 31.05. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15 01.06. Apteka „DOZ Apteka, ul. M. Prawego 7 02.06. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21

03.06. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1 04.06. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16 05.06. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6 06.06. Apteka „Śląska”, ul. PL. Żeromskiego 9 07.06. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2 08.06. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a 09.06. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15

Pięknie udał się wszystkim Piknik z Funduszami Europejskimi, jaki odbył się w efektownie prezentującym się Parku Rybaczówka w niedzielę, 13 maja. W niedzielne popołudnie zaludniła się Rybaczówka, pogoda sprawiła się wyśmienicie i każdy kto pojawił się w tej części Strzelec Opolskich mógł skorzystać z oferty rekreacyjnej tego uroczego miejsca.

Z życzeniami dla Jubilatek Piękne jubileusze urodzin obchodziły w ostatnim czasie nasze mieszkanki. Cztery mieszkanki naszej gminy świętowały bowiem urodzinowe jubileusze poprzedzone cyfrą „9”: Pani Anna Janocha - 90 lat Pani Gertruda Wieczorek- 90 lat Pani Anna Niemiec -99 lat Pani Marianna Florek- 97 lat

Liczby nie kłamią

35.360,00 Tym razem euro. Takie oto pieniądze przyznano Strzeleckiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej na realizację projektu pod nazwą: „W jakiej Europie chcemy żyć?”. Projekt zakłada spotkanie młodzieży z miast partnerskich – Tyśmienica, Druskieniki, Holice, Soest i Strzelce Opolskie, które zaplanowane zostało a dniach 14-21 lipca w Borowicach niedaleko Karpacza. Autorkami zwycięskiego projektu są Panie: Marzenna Staroszczyk i Aneta Czarny.

Wydawca: Strzelecki Ośrodek Kultury Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego 7, tel: 77 424 05 00 www.sok.strzelceopolskie.pl informator@sok.strzelceopolskie.pl Redaktor naczelny: Wiesław Kaczmar Druk: Drukarnia Polska Press Sp. z o.o. Sosnowiec Dwutygodnik powstaje przy współpracy z Urzędem Miejskim w Strzelcach Opolskich REJ. PR. 596-1/10 Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść nadesłanych materiałów wyborczych, reklamowych i ogłoszeń

Wszystkim paniom jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i tej pogody ducha i uśmiechu, którymi obdarowują wszystkich dookoła. Z kwiatami i prezentami śpieszyli do Jubilatek przedstawiciele strzeleckich władz samorządowych w osobach: Burmistrza Tadeusza Goca, wiceburmistrz Marii Feliniak oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Barbary Malawskiej.


https://www.facebook.com/gminastrzelceopolskie

www.strzelceopolskie.pl

Perły Samorządu dla Strzelec Opolskich Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich Burmistrz Strzelec Opolskich zawiadamia, że w terminie od 4 czerwca do 17 września 2018r. przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie w sprawie „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019”. 1. Celem konsultacji społecznych jest ustalenie przez mieszkańców listy projektów przewidzianych do realizacji jako „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019” - w ramach budżetu gminy Strzelce Opolskie uchwalanego na 2019 rok. • Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019” nie przekroczy 300 tysięcy złotych. • Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych brutto, przy czym wartość jednego zgłoszonego projektu ma stanowić sumę wydatków do poniesienia, niezbędnych dla zrealizowania zgłoszonego projektu (w tym koszt projektu technicznego, jeśli taki jest konieczny dla zrealizowania zgłoszonego projektu). 2. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym, zgłoszone przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy i realizowane w ciągu jednego roku budżetowego. Z budżetu obywatelskiego wyłączone zostały zadania dotyczące utworzenia nowych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. Możliwe jest jedynie doposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych. 3. Propozycja projektu wnioskowanego do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019” musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Propozycje należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, plac Myśliwca 1, w kancelarii (pokój nr 1) w terminie od 4 czerwca do 23 czerwca 2018r. 4. Uprawnionymi do zgłaszania propozycji projektów i wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie. W przypadku udziału w konsultacjach mieszkańca, który nie ukończył 16 roku życia wymagana będzie również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych. 5. Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019 utworzą „Listę Projektów”, spośród których uprawnieni mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie w głosowaniu, przy pomocy ankiet do głosowania, wybiorą projekt do realizacji. • Pełny opis projektów udostępniony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, co najmniej na 14 dni przed dniem głosowania. • Głosowanie mieszkańców w konsultacjach nastąpi od 28 sierpnia do 7 września 2018r. • Za wybrane do realizacji uznaje się te projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczonego na realizację projektów w 2019 roku. W przypadku gdy dwa lub więcej projekty uzyskają tą samą liczbę punktów i łącznie nie mieszczą się w ustalonym limicie środków, rozstrzygającym o ujęciu do realizacji jest wynik losowania przeprowadzony przez Komisję. • Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych nastąpi w terminie do 17 września 2018 r. 6. Ankiety do głosowania, obowiązujące w konsultacjach dostępne będą od dnia 28 sierpnia do 7 września 2018 r.: • do pobrania w formie ankiety papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w Sali Urzędu Stanu Cywilnego (parter budynku Urzędu), • na wskazanej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.strzelceopolskie.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (www.strzelceopolskie.pl ) w formie dokumentu elektronicznego. 7. Głosujący wybiera pięć projektów z „Listy projektów” podlegających konsultacjom, przy czym każdemu z projektów wybranych przez głosującego, głosujący przyznaje punktację ze zbioru liczb całkowitych od 1 do 5. Każdy z pięciu wybranych przez głosującego projektów, otrzymuje wyłącznie jedną z pięciu liczb (punktów). W głosowaniu można wziąć udział tylko raz. 8. Wypełnioną ankietę w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się drogą elektroniczną na wskazaną stronę w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.strzelceopolskie.pl ) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (www.strzelceopolskie.pl ) a pobraną w formie papierowej, wypełnioną wrzuca się do urny umieszczonej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 - sala Urzędu Stanu Cywilnego. 9. Obliczanie wyników konsultacji polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z projektów. 10. Informacje dotyczące konsultacji w sprawie Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym regulamin konsultacji, formularze zgłoszenia projektu oraz harmonogram konsultacji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji udziela Monika Mickiewicz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, tel. 77 404 93 23 oraz Katarzyna Kaliciak, Kierownik Referatu Organizacji, tel. 77 404 93 18.

Strzelce Opolskie zajęły III miejsce w kategorii gminy miejsko-wiejskie zaś Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc został wyróżniony jako włodarz gminy miejsko-wiejskiej w rankingu Perły Samorządu 2018 organizowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Deloitte Consulting S.A. Bardzo wysoko oceniono również pracę skarbnika Gminy Strzelce Opolskie, Urszuli Kilman. W kategorii „Skarbnik gmin miejsko-wiejskich” nasza Pani Skarbnik. zajęła 1 miejsce. Uroczyste podsumowanie odbyło się w czwartek 17 maja, w gdyńskim Muzeum Emigracji.  „Perły Samorządu” to ranking doceniający te samorządy, które w największym stopniu realizują misję publiczną. Ocenie podlegają takie kwestie, jak sprawność strategiczna i operacyjna, wykorzystywanie potencjału społecznego oraz kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Gmina Strzelce Opolskie zajęła trzecie miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich, ustępując pola zwycięzcom czyli Gminie Aleksandrów Kujawski oraz Gminie Serock, która zajęła w tej kategorii drugie miejsce.

Piknik Streetball w Strzelcach Opolskich To będzie duże wydarzenie sportowe i rekreacyjne: Strzelce Opolskie znalazły się na tegorocznej trasie objazdowej imprezy o nazwie: Piknik Streetball. W drugą sobotę czerwca strzelecki Plac Żeromskiego zamieni się w koszykarskie miasteczko, w którym będzie królować uliczna koszykówka. Czym jest streetball? Wszyscy miłośnicy piłki koszykowej doskonale znają tę formę koszykarskiej rywalizacji, kiedy do jej rozegrania potrzebny jest jedynie zawieszony gdzieś kosz i dwu-lub trzyosobowe drużyny kolegów, którzy chcą pobawić się piłką koszykową. Ta idea podwórkowej rywalizacji przyświeca organizatorom ogólnopolskiej trasy pikniku: połączyć sportową, koleżeńska rywalizację z rekreacją i wypoczynkiem. W piknikowym miasteczku znajdzie się coś zarówno dla zawodników jak i ich rodzin kibicujących rozgrywkom. Zapraszamy! W sobotę, 9 czerwca spotykamy się na koszykarskim pikniku na Placu Żeromskiego! Po szczegóły udziału w sportowej rywalizacji odsyłamy na stronę strzeleckiego Urzędu Miejskiego oraz profil Gminy Strzelce Opolskie na portalu facebook.

3


4

www.sok.strzelceopolskie.pl

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Złote Gody w Ratuszu

Jedenaście par małżeńskich z gminy Strzelce Opolskie zaproszono do strzeleckiego ratusza na uroczyste obchody jubileuszu pożycia małżeńskiego. 50, 60 i 65 lat przeżyły wspólnie pary małżeńskie, które skorzystały z zaproszenia Burmistrza Strzelec Opolskich. Burmistrz Tadeusz Goc złożył najlepsze życzenia Jubilatom Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów. Małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat burmistrz Goc wręczył medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Uroczystość uświetnił występ zespołu Viva la Musica. Jubilaci zaproszeni na uroczystość:  65 lat pożycia małżeńskiego – Żelazne Gody • Elżbieta i Józef Pietrowscy z Błotnicy Strzeleckiej 60 lat pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody • Józefa i Tadeusz Krawczuk ze Strzelec Opolskich • Danuta i Henryk Lipiński ze Strzelec Opolskich 50 lat pożycia małżeńskiego – Złote Gody: • Helena i Władysław Kaniak ze Strzelec Opolskich • Łucja i Wiktor Klajner ze Strzelec Opolskich • Hildegarda i August Kruczek z Dziewkowic - żona z uwagi na zły stan zdrowia nie mogła wziąć udziału w uroczystości • Antoni i Danuta Matusiak ze Strzelec Opolskich • Krystyna i Jerzy Rękawek ze Strzelec Opolskich - nie mogli wziąć udziału w uroczystości, burmistrz odwiedził Jubilatów w domu • Bronisława i Marian Rosły ze Strzelec Opolskich • Lidia i Edgard Tecłaf ze Strzelec Opolskich • Barbara i Feliks Zdziebło ze Strzelec Opolskich

Elżbieta i Józef Pietrowscy z Błotnicy Strzeleckiej

Józefa i Tadeusz Krawczuk (z córką) ze Strzelec Opolskich

Danuta i Henryk Lipiński ze Strzelec Opolskich

Helena i Władysław Kaniak ze Strzelec Opolskich

Łucja i Wiktor Klajner ze Strzelec Opolskich

Hildegarda i August Kruczek z Dziewkowic

Antoni i Danuta Matusiak ze Strzelec Opolskich

Krystyna i Jerzy Rękawek ze Strzelec Opolskich

Bronisława i Marian Rosły ze Strzelec Opolskich

Lidia i Edgard Tecłaf ze Strzelec Opolskich

Barbara i Feliks Zdziebło ze Strzelec Opolskich


https://www.facebook.com/gminastrzelceopolskie

www.strzelceopolskie.pl

Sportowo i czytelniczo na Mokrych Łanach

5

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który obchodziliśmy w dniach 8-15 maja obfitował w wydarzenia zarówno czytelnicze jak i te z czytelnictwem związane dość luźno. Taką propozycją w programie tygodnia obchodów był piknik czytelniczo-sportowy pod hasłem „Strzelce grają, Strzelce czytają”, który odbył się na boisku w sołectwie Mokre Łany.

STRZELCE 2050 Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, jak będzie wyglądać nasze życie za ponad 30 lat? Jak będzie wyglądać nasze miasto? O tym jest spektakl pod tytułem „Strzelce 2050”. - Nasz spektakl próbuje pokazać możliwe scenariusze – mówi Tomasz Stochniał, reżyser spektaklu. - Nie są to

jednak historie science fiction wyssane z palca. Tworząc scenariusz bazowaliśmy na tym, co rodzi się na naszych oczach lub już funkcjonuje. Sztuczna inteligencja, roboty, z którymi dziennikarze przeprowadzają wywiady jak z ludźmi, algorytmy, które tworzą muzykę – to już teraźniejszość. My staramy się opowiedzieć, w którym kierunku to zmierza. STRZELCE 2050 to spektakl pełen poczucia humoru, wzruszeń i efektów specjalnych - powiedział Tomasz Stochniał.

Imprezę zorganizowali wspólnie: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna SOK oraz LKS „Orzeł” Mokre Łany. Tutaj też metę obrali sobie uczestnicy cyklicznego rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. Na kolorowych, przyozdobionych stoiskach prezentowały swój dorobek nasze biblioteki. Można było podziwiać nie tylko książki, ale i ręcznie wykonane wyroby, wziąć udział w modelowaniu balonów, konkursach i warsztatach czerpanego papieru. To efekt różnorodnej oferty współczesnej biblioteki otwartej na potrzeby czytelników. Ozdobą pikniku był mecz piłkarski pomiędzy Reprezentacją Polskich Pisarzy oraz Czytelnikami, w barwach których zaprezentowali się oldboje „Orła” Mokre Łany. Przed meczem z głośników popłynęły dźwięki Mazurka Dąbrowskiego, jako że nasi goście to piłkarze występu-

jący oficjalnie z białym orłem na koszulkach. – „To były niezapomniane chwile” - podkreślali zawodnicy drużyny Czytelników. Oba zespoły stworzyły wspaniałe widowisko sportowe i pomimo zaciętości w grze pokazały jak można walczyć zachowując zasady fair play. Gorącym kibicowaniem, śpiewem i kopaniem piłki swój udział w pikniku zaznaczyły Suskie Skowronki. Nie zawiódł także Klub Aktywnego Seniora, który gremialnie przybył na Mokre Łany. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny czytelników, ale nie wynik był najważniejszy, tylko atmosfera, dobra zabawa oraz postawa aktorów tego spotkania. Potem były puchary, medale, podziękowania, papierowe kwiaty, świece dymne. Po meczu mistrzowie pióra wzięli udział w spotkaniu autorskim z czytelnikami, chętnie odpowiadali na pytania, rozdawali

autografy i dedykacje. Wszyscy zajadali się kołaczem, kiełbaskami oraz strzeleckim żurkiem specjalnie sporządzonym na tą okazję przez restaurację Stary Młyn. Goście podkreślali, że było to jedno z najciekawszych wydarzeń piłkarsko-literackich w jakich uczestniczyli, a efektem tego jest przyjęcie przez Reprezentację Polskich Pisarzy zaproszenia na spotkanie rewanżowe. W imieniu organizatorów serdeczne słowa podziękowania za pomoc w przygotowaniu, ufundowanie nagród oraz aktywny udział w pikniku złożyli prowadzący go: Zastępca Dyrektora SOK Grażyna Waz i Prezes LKS „ORZEŁ” Mokre Łany Marek Zarębski.

Strefa Senioralna w strzeleckim parku Czym jest Strefa Senioralna?

Co czeka na seniorów w ich strefie?

Strefa senioralna jest naszą inicjatywą, którą wspólnie ze Strzeleckim Ośrodkiem Kultury, Urzędem Miejskim oraz Związkiem Emerytów i Rencistów powołaliśmy do życia podczas Dni Ziemi Strzeleckiej 2018. Chcemy aby seniorzy mieli swoje miejsce podczas celebracji gdzie mogą się usiąść z dala od zgiełku, zjeść ciasto oraz porozmawiać.

Celem całego przedsięwzięcia było zebranie w jednym miejscu wszystkich organizacji, firm i instytucji, które na co dzień świadczą usługi dla seniorów lub organizują zajęcia w czasie wolnym. Po długich przygotowaniach zebraliśmy najbardziej atrakcyjne oferty. Seniorzy będą mogli przyjść i zupełnie za darmo skorzystać ze wszystkich przedstawianych usług.

Dlaczego Państwo wyszli z taką inicjatywą? Pracując ze starszymi mieszkańcami naszej gminy wiemy, z jakimi trudnościami się borykają codziennie. Jest wiele osób samotnych, siedzących w domu lub po prostu nieśmiałych. Chcemy dać takim osobom możliwość wyjścia z domu i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Bardzo często brakuje im dostępu do informacji odnośnie tego jak można spędzać czas wolny w Strzelcach Opolskich. Rozpoczynając organizację byliśmy zaskoczeni jak bogatą ofertę posada nasza gmina. Jest dużo prężnie działających klubów, stowarzyszeń czy grup.

Jak będzie to wyglądało? Podzieliliśmy strefę na dwie części: Strefę Zdrowia oraz Strefę Rekreacji. W Strefie Zdrowia odwiedzający będą mogli bezpłatnie skorzystać z wielu usług oraz porozmawiać ze specjalistami. Możemy potwierdzić, że będą wykonywane badania stóp podoskopem, konsultacje z kardiologiem, badania oczu, badania słuchu, konsultacje z fizjoterapeutami. Swoją ofertę zaprezentuje również nowoczesny dom opieki Tiliam. Będzie też punkt informacyjny dotyczący zasad refundacji z NFZ oraz PFRON. W Strefie Rekreacji Związek Emerytów i Rencistów będzie sprawował dyżur i udzielał

informacji odnośnie oferty wycieczek, które organizuje, obecny będzie również Klub Seniora, które będzie prowadził na miejscu warsztaty rękodzielnicze. Specjalnym wydarzeniem będzie konkurs na najlepszy przepis regionalny. Wystarczy na kartce papieru spisać przepis na swoją popisową potrawę przynieść na stoisko i pod koniec dnia wylosujemy zwycięzcę. Mamy nadzieje w tym roku wydrukować książkę z przepisami regionalnymi z Ziemi Strzeleckiej.

Czy można się jeszcze dołączyć? Oczywiście! Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które mają pomysł na aktywność dla seniorów lub chciałyby przedstawić swoją ofertę. Zależy nam na tym aby w jednym miejscu zgromadzić wszystkich, którzy chcą się zaangażować. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 512 176 567 lub o wiadomość na adres strzelce@ somamedical.pl Zapraszamy przede wszystkim osoby starsze bo to dla nich to wszystko robimy. Zapewniamy, że będzie dużo uśmiechu oraz pozytywna atmosfera.

S P O N S O R O W A N E

Podczas Dni Ziemi Strzeleckiej 2018 jedną z propozycji skierowanych do nieco starszych mieszkańców będzie Strefa Senioralna, wydzielone miejsce w parku miejskim, gdzie skumuluje się szerokie spektrum ofert adresowanych do seniorów. O idei powołania Strefy Senioralnej oraz ofercie, jaką w sobie zawiera rozmawiamy z Emmanuelem Uman-Ntuk, właścicielem sklepu medycznego „Senioralny” w Strzelcach Opolskich, pomysłodawcą Strefy Senioralnej.


6

www.sok.strzelceopolskie.pl

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Niesłyszący przy tenisowych stołach Po raz XV spotkali się w Strzelcach Opolskich amatorzy tenisa stołowego związani ze środowiskiem osób niesłyszących. Opolski Oddział Polskiego Związku Głuchych wespół z Terenowym Ośrodkiem Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Strzelcach Opolskich zaprosili członków związku z terenu województwa opolskiego do udziału w turnieju, który odbył się 19 maja.

Strzelecki Ośrodek Kultury został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2018. Projekt pod nazwą „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń” , który skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat, otrzyma dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł. W ramach zadania młodzież będzie tworzyć miejską grę terenową na podstawie wybranego przez siebie filmu. Weźmie udział w warsztatach teatralnych, plastycznych i filmowych. Przewidziano też dla nich sporo atrakcji w formie wyjazdów Projekt dofinansowany z Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”. edukacyjnych do Warszawy, Krakowa i Wrocławia, gdzie wezmą udział m.in. w Comic- Com, zwiedzą Muzea i Cricotekę, obejrzą ciekawe spektakle m.in. w teatrze Roma oraz zwiedzą studio filmowe. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie – rekrutacja już w miesiącu wrześniu.

Strzelecki Ośrodek Kultury został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2018. Projekt pod nazwą „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń” , który skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat, otrzyma dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł. W ramach zadania młodzież będzie tworzyć miejską grę terenową na podstawie wybranego przez siebie filmu. Weźmie udział w warsztatach teatralnych, plastycznych i filmowych. Przewidziano też dla nich sporo atrakcji w formie wyjazdów edukacyjnych do Warszawy, Krakowa i Wrocławia, gdzie wezmą udział m.in. w Comic- Com, zwiedzą Muzea i Cricotekę, obejrzą ciekawe spektakle m.in. w teatrze Roma oraz zwiedzą studio filmowe. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie – rekrutacja już w miesiącu wrześniu.

Towarzyski turniej MKS-u W piątek, 25 maja, w hali sportowej przy PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich odbył się Wiosenny Turniej koszykówki zorganizowany przez strzelecki Międzyszkolny Klub Sportowy.

W turnieju udział wzięli zawodnicy MKS-u oraz zaproszeni goście. Łącznie na parkiecie rywalizowało ze sobą 64 uczestników podzielonych na 5 drużyn. Drużyny wyróżniały się kolorami strojów, każdej z nich liderował jeden z byłych zawodników MKS-u. Zabawa była przednia, wszyscy uczestnicy doskonale bawili się rywalizując w koleżeńskich zawodach. Ostatecznie, po rozegraniu kilkunastu spotkań ustalona została klasyfikacja turnieju: V miejsce zdobyła drużyna Bartosza Koszeli grająca w żółtych strojach, IV miejsce wywalczyła drużyna Tomasza Nowakowskiego w strojach białych, III miejsce zdobyli zawodnicy pod wodzą Wojciecha Studzińskiego, II miejsce zdobyli zawodnicy Romana

Bukowskiego grający w zielonych strojach a miejsce I zdobyła drużyna Przemysława Małyszki grająca w strojach czarnych. W tym roku do zabawy dołączyła sekcja badmintona z wice prezesem Dariuszem Kozłowskim. Tym samym koszykarze mogli sprawdzić się z grze w badmintona a badmintoniści w koszykówce. Imprezę poprowadził prezes klubu MKS Strzelce Opolskie Andrzej Damaszek. Podczas uroczystego zakończenia wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i tradycyjnie już klub poczęstował wszystkich kiełbaskami z grila, bułeczkami oraz napojami. Zarząd klubu dziękuje serdecznie wszystkim, którzy pomogli w organizacji turnieju. Turniej współfinansowany przez gminę Strzelce Opolskie.

organizowany w ramach obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej Organizatorzy: Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i Koło Turystyki Rowerowej „Kamienie Szlachetne” Strzelce Opolskie OZ/ PTTK Zawadzkie

ZAPRASZAJĄ

Długość trasy około 45 km, czas przejazdu z postojami – ok. 5,5 godz. UWAGA !!!! - trasa wymagająca z licznymi podjazdami

Zbiórka przed Ratuszem, Plac Myśliwca 1, Strzelce Opolskie

START godzina 10.00 ZGŁOSZENIA PISEMNE do dnia 28 maja 2018r. (ilość miejsc ograniczona) ZAPISY w godz. 730 – 1530 od poniedziałku do piątku w biurze Referatu Sportu i Rekreacji w Strzelcach Op. Pl. Żeromskiego 5a (Hala Sportowa). Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do udziału w rajdzie rowerowym do pobrania w Referacie Sportu i Rekreacji, Hala Sportowa Plac Żeromskiego 5A INFORMACJE TEL. 77/461-21-81

Miejscem rozgrywania tenisowych pojedynków była hala sportowa przy Placu Żeromskiego, nieodpłatnie wypożyczona organizatorom przez strzelecki Urząd Miejski. Gospodarzem i głównym organizatorem turnieju był Antoni Sznura, instruktor Polskiego Związku Głuchych w Strzelcach Opolskich. Do rywalizacji w strzeleckim turnieju zgłosiło się 18 zawodników z Kędzierzyna-Koźla, Opola i Strzelec Opolskich. Zawody rozgrywano z podziałem na kategorię kobiet mężczyzn. Ostatecznie, po rozegraniu dwóch rund w każdej kategorii, wyłoniono zwycięzców turnieju.

W kategorii kobiet puchary otrzymały: I miejsce Magdalena Świtała - PZG Opole, II miejsce Katarzyna Niederfeld – PZG Kędzierzyn-Koźle, III miejsce Ewelina Paliwoda - PZG Strzelce Opolskie. Wśród mężczyzn puchary zdobyli: I miejsce Dariusz Rączka - PZG Opole, II miejsce Dariusz Paliwoda - PZG Strzelce Opolskie, III miejsce Stanisław Wadas - PZG Opole. Zawodnicy z pozostałych miejsc otrzymali pamiątkowe medale.

Wiosna strzeleckich seniorów Seniorzy ze Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów od początku roku 2018 wykazują się swoją niespożytą aktywnością. W trzech grupach ćwiczą aquafitness na strzeleckiej pływalni. 10 lutego zorganizowali zabawę karnawałową, a 8 marca spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W dniach 15 – 22 kwietnia odbył się turnus rehabilitacyjny już po raz czwarty w Lądku Zdroju połączony z trzema wycieczkami – do Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie, Kamiennego Miasta w Czechach oraz zwiedzono twierdzę i miasto Kłodzko. Miesiąc później, 8 -10 maja, 35 osobowa grupa seniorów uczestniczyła w wycieczce Czechy –Węgry. W Bratysławie zwiedzono katedrę św. Marcina i Stare Miasto. W Budapeszcie – miasto z ważniejszymi zabytkami: Plac Milenijny, Górę Gelerta z Pomnikiem Wolności i cytadelą z czasów austriackich, katedrę św. Stefana i gmach

Parlamentu. Zaliczono godzinną przejażdżkę po Dunaju i biesiadę folklorystyczną z węgierską muzyką i tańcami. W Wyszehradzie zwiedzono średniowieczny zamek, gdzie m. innymi toczy się akcja aktualnego polskiego serialu „Korona królów”, i z którego roztacza się wspaniała panorama Zakola Dunaju. Niesamowite wrażenie zrobił na zwiedzających emblematyczny budynek wzniesiony na Wzgórzu Zamkowym w Ostrzyhomiu archikatedry, potocznie nazywanej również Bazyliką Ostrzyhomską, zajmująca najwyższą pozycję w hierarchii instytucji kościelnych na Węgrzech o historii sięgającej ponad tysiąc lat.

Nie zabrakło także czasu i energii da celów szkoleniowych. - 18 i 19 maja miał miejsce studyjny wyjazd do Krakowa zorganizowany przez Gminę Strzelce dla przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów, w którym i my uczestniczyliśmy – powiedział nam Janusz Wnuk – prezes Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów. – Zwiedziliśmy siedziby kilka Klubów Seniora, DPS-y oraz spotkaliśmy się z władzami miasta Krakowa zapoznając się z ich działaniami dla społeczności seniorów. To był bardzo pożyteczny wyjazd, mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych propozycji adresowanych do seniorów.


https://www.facebook.com/gminastrzelceopolskie

www.strzelceopolskie.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Burmistrz Strzelec Opolskich ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie”

Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) nieposzlakowana opinia, 5) wykształcenie wyższe o kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, rolnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość przepisów prawa: kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postepowania cywilnego, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych, 2) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera w szczególności pakietu Office, 3) odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, rzetelność, 4) prawo jazdy kategorii B. Zakres wykonywanych zadań: 1) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, sprawdzanie ich realizacji ze szczególnym uwzględnieniem wykonania nasadzeń określonych w decyzjach, 2) występowanie z wnioskami o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z gminnych nieruchomości stanowiących tereny publiczne, 3) naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów, 4) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenia terenów zielonych, drzew lub krzewów i usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, 5) opracowywanie zakresów rzeczowych robót, dotyczących leczenia drzew, zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki drzew, porządkowania poboczy dróg gminnych a także nowych nasadzeń i nowych zieleńców. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 1) Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich - ul. Plac Myśliwca 1, II piętro, w pełnym wymiarze czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy. Stanowisko pracy związane głównie z pracą przy komputerze, przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku, wyjazdy w teren, brak windy, praca w zespole, codzienny kontakt z klientem. 2) W miesiącu marcu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, 3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, 4) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępny do pobrania na stronie (www.bip.strzelceopolskie.pl) lub w Referacie Kadr, 5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, (druki oświadczeń dostępne do pobrania na stronie www.bip.strzelceopolskie.pl). 6) dokument potwierdzający niepełnosprawność.* Dokumenty aplikacyjne winny zawierać: a) dokumenty wymienione powyżej, b) CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzone klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”, wraz z podpisem kandydata. W przypadku nie dostarczenia kompletu wyżej wymaganych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w: Kancelarii Urzędu Miejskiego pokój 1, lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Referat Kadr, 47-100 Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ” w terminie do dnia 29.05.2018r. do godziny 15:30. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.strzelceopolskie.pl zakładka „Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.( 77/404 93 56 ). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pana/Pani danych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Gmina Strzelce Opolskie, reprezentowana przez Burmistrza, pl. Myśliwca 1, 47 – 100 Strzelce Opolskie; 2) administratorem bezpieczeństwa informacji (a od 25 maja 2018 r. inspektorem ochrony danych osobowych) jest Karolina Konieczny, e- mail: abi@strzelceopolskie.pl, tel. 77 404 93 73; 3) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko urzędnicze; 4) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 5) dane przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego; zasady postępowania z danymi osobowymi po zakończeniu procesu rekrutacji reguluje regulamin naboru przyjęty Zarządzeniem Nr I/26/09 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 sierpnia 2009 roku; 6) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu; 7) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko; 9) dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. * W przypadku osób niepełnosprawnych.

7

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XLIV/360/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie, obejmującego obszar ewidencyjny wsi Jędrynie. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska można wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna” Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XLIV/361/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna, obejmującego obszar ewidencyjny wsi Ligota Dolna. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska można wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

Informacja dla handlowców Opłaty za koncesje na alkohol Przypominamy handlowcom i restauratorom sprzedającym alkohol, że 31 maja mija termin wnoszenia II raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwaga! Mimo, że ostatni dzień maja przypada w dzień wolny, termin opłat nie podlega przesunięciu na pierwszy dzień czerwca. Zgodnie z przepisami prawa, niedokonanie opłaty w ustawowym terminie, czyli do 31 maja, spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia lub konieczność uiszczenia dodatkowej, wysokiej należności. Opłaty mogą być wnoszone w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek Gminy: Bank Spółdzielczy Leśnica O/Strzelce Opolskie 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001, z tym że kwoty muszą być zaksięgowane na koncie gminy nie później niż do 31 maja. Wysokość opłat i sposób ich obliczania nie uległy zmianie. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inicjatyw Gospodarczych, tel. 77 404 93 58.

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich zatrudni konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania: wykształcenie zasadnicze, mile widziane uprawnienia eksploatacyjne do 1 kV.

Telefon: 77 404 93 72


8

www.sok.strzelceopolskie.pl TROCHĘ KULTURY

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Test2  
Test2  
Advertisement