Issuu on Google+

……………………., dnia ……………….. …………………………….. (pieczątka zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE do dodatku aktywizacyjnego

Zaświadcza się, że Pan(i)…………………………………….……...………… ur…………………………..zamieszkały(a) …………………………………………………………………… jest zatrudniony(a) w w/w firmie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło* od dnia …………………. do dnia………………… Wyżej wymieniona osoba nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy. ……………………………… (imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie) * niepotrzebne skreslić

……………………., dnia ……………….. …………………………….. (pieczątka zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE do dodatku aktywizacyjnego

Zaświadcza się, że Pan(i)…………………………………….……...………… ur…………………………..zamieszkały(a) …………………………………………………………………… jest zatrudniony(a) w w/w firmie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło* od dnia …………………. do dnia………………… Wyżej wymieniona osoba nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy. ………………………………


(imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie) * niepotrzebne skreslić


Za%C5%9Bwiadczenie%20do%20dodatku%20aktywizacyjnego201210231224