Page 1

……………………., dnia ……………….. …………………………….. (pieczątka zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE do dodatku aktywizacyjnego

Zaświadcza się, że Pan(i)…………………………………….……...………… ur…………………………..zamieszkały(a) …………………………………………………………………… jest zatrudniony(a) w w/w firmie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło* od dnia …………………. do dnia………………… Wyżej wymieniona osoba nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy. ……………………………… (imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie) * niepotrzebne skreslić

……………………., dnia ……………….. …………………………….. (pieczątka zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE do dodatku aktywizacyjnego

Zaświadcza się, że Pan(i)…………………………………….……...………… ur…………………………..zamieszkały(a) …………………………………………………………………… jest zatrudniony(a) w w/w firmie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło* od dnia …………………. do dnia………………… Wyżej wymieniona osoba nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy. ………………………………


(imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie) * niepotrzebne skreslić

Zaświadczenie%20do%20dodatku%20aktywizacyjnego201210231224  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/18f705d5-8dec-436f-8fc9-24c722a3ca94/Zaświadczenie%20do%20dodatku%20aktywizacyjnego20121023122...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you