Page 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16a/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 26 października 2007r.

…………………………………., dnia …………………… ……………………………………. (imię i nazwisko) …………………………………….. (adres zamieszkania) Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

WNIOSEK o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. ……… należy wpisać aktualną podstawę prawną ………) w związku z podjęciem w dniu …………………… pracy z własnej inicjatywy proszę o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.

…………………………………………. (podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku: 1. Kopia umowy o pracę

/Wniosek%20o%20prz  
/Wniosek%20o%20prz  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/f2c3bb96-7611-40c7-8942-ce7deb4956c0/Wniosek%20o%20przyznanie%20dodatku%20aktywizacyjnego20110...

Advertisement