Page 1

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracodawców w ramach „Lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi”. W dniu 14 grudnia 2011r. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Kraj. odbyło się czterogodzinne spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla pracodawców. Celem tego spotkania było przedstawienie pracodawcom informacji formalno-prawnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, omówienie specyfiki osoby z zaburzeniami psychicznymi jako pracownika oraz zaproponowanie współpracy przy realizacji „Lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi”. Podczas spotkania zostały rozdane gościom

materiały szkoleniowo-

informacyjne dotyczące realizowanego Programu jak również usług i instrumentów rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyło czternastu z dwudziestu zaproszonych przedsiębiorców,

jak

również

instytucji

publicznych.

Podczas

spotkania

przedstawicieli pracodawców, zostały

poruszone

kwestie

niepełnosprawności, w szczególności niepełnosprawności psychicznej. Zaproszeni przez Urząd Pracy prelegenci szczegółowo omówili zagadnienia zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, wystąpił też zaproszony przez Stowarzyszenie „Człowiek w potrzebie” Pan Sebastian posiadający ww. zaburzenia i opowiedział o swojej chorobie: współpracy z psychologiem, doradcą zawodowym, o procesie rozwoju zawodowego i o współpracy z pracodawcą, u którego obecnie jest zatrudniony. Zaproszeni goście zadawali ekspertom pytania dotyczące kwestii zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wsparcia ze strony Urzędu Pracy przy zatrudnianiu takich osób, interesowali się tematem podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Przygotowała: mgr Karolina Kopala -doradca zawodowy

/Spotkanie%20infor  
/Spotkanie%20infor  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/53e72e74-3d27-475c-9129-020b8a06ce96/Spotkanie%20informacyjno-szkoleniowe%2014.12.2011r.%20OKZ...

Advertisement