Page 1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO KLUBU PRACY § 1. Ze stanowisk komputerowych KP może korzystać każda osoba znająca podstawy obsługi komputera. Osoba nie posiadająca takich umiejętności ma obowiązek zgłosić się do pracownika PUP celem uzyskania pomocy. § 2. Pierwszeństwo korzystania ze stanowisk komputerowych posiadają osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. § 3. Korzystanie ze sprzętu komputerowego w sali KP w celu aktywnego poszukiwania pracy, informacji, pogłębiania swojej wiedzy oraz komunikacji pocztą elektroniczną jest bezpłatne. § 4. Stanowiska komputerowe udostępniane są tylko w obecności pracownika PUP. § 5. Po wejściu na salę KP Klient jest zobowiązany zgłosić się do pracownika PUP w celu przydzielenia

stanowiska komputerowego

i wpisania się na listę użytkowników

korzystających ze sprzętu. § 6. Ze stanowisk komputerowych można korzystać pod warunkiem, że nie odbywają się w sali KP inne zajęcia. § 7. Pracownik PUP może wyznaczyć ograniczenia czasowe dotyczące korzystania ze sprzętu komputerowego. W przypadku, gdy więcej osób jest zainteresowanych korzystaniem ze stanowisk komputerowych za limit czasu wyznacza się maksymalnie 30 min. dla jednej osoby. § 8. Wydruków na drukarce w sali KP może dokonywać jedynie pracownik PUP. Wydruki są bezpłatne, pod warunkiem, że są to dokumenty potrzebne w poszukiwaniu pracy. § 9. Na stanowisku komputerowym zabrania się spożywania posiłków i napojów. § 10. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez Klienta, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za poniesione szkody.


§ 11. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemowych i sprzętowych, instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, usuwania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek programów i plików stanowiących standardowe wyposażenie stanowisk komputerowych. § 12. Nie można wykorzystywać komputerów do gier zabaw oraz otwierania stron internetowych zawierających treści nieprzyzwoite. § 13. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania i danych

/Regulamin%20korzy  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/ef9ab9f2-4481-4243-966b-b3b948078ec9/Regulamin%20korzystania%20z%20Internetowego%20Klubu%20Pra...

/Regulamin%20korzy  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/ef9ab9f2-4481-4243-966b-b3b948078ec9/Regulamin%20korzystania%20z%20Internetowego%20Klubu%20Pra...

Advertisement