Page 1

……………………………

……………………….

( pieczęć firmowa pracodawcy)

( miejscowość i data)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za okres………………………………………….. Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( tekst jednolity- Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008 r. oraz zgodnie z umową zawartą w dniu ……………………….. nr CAZ-SK- 5602………………

w sprawie organizacji prac

interwencyjnych na okres od……………………… do …………………… dla ………….. osób bezrobotnych zwracamy się o refundację : - wynagrodzeń w kwocie

……………………………….

- wynagrodzenie za czas choroby

……………………………….

- składki na ubezpieczenia społeczne

………………………………

Ogółem do refundacji kwota:

……………………………….

Środki finansowe prosimy przekazać …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. ( nazwa banku, nr konta bankowego pracodawcy)

………………………………….. ( Główny Księgowy- pieczątka, podpis)

………………………… ( Pracodawca pieczęć, podpis)

Załączniki: 1. 2. 3. 4. 5.

Rozliczenie finansowe Kserokopia listy płac z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia Kserokopia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz dowody opłacenia składek Kserokopia listy obecności Kserokopia ewentualnych zwolnień lekarskich Wszystkie kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem

/Wniosek%20o%20ref  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/34f52538-c76c-4a08-ab41-fdf2249aaa08/Wniosek%20o%20refundacj%C4%99%20koszt%C3%B3w201202031524....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you