Page 1

Załącznik nr 1  do Regulaminu finansowania  osobom bezrobotnym oraz innym  osobom uprawnionym  ze środków Funduszu Pracy  kosztów studiów podyplomowych

................................................

Strzelce Krajeńskie, ………………

dnia.

          (imię i nazwisko)

................................................           (numer PESEL)

................................................                                            

     

(adres zamieszkania, nr telefonu) 

................................................ Podstawa prawna: art. 42a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z pózn. zm.)

Wnioskuje o   sfinansowanie   kosztów   studiów   podyplomowych   o  profilu: …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………. (nazwa studiów podyplomowych)

1. Łączny   koszt   studiów   podyplomowych   wynosi   :  …………………………………………......................... 2.   Wnioskowana   kwota   finansowania   ze   środków   Funduszu   Pracy……….. ……………….………………                                          (do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia) 3.   Termin   realizacji   studiów   podyplomowych   od  ……………………………….do………………….............. 4.   Nazwa   i   adres   organizatora   studiów   podyplomowych: ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. Uzasadnienie   celu   edukacji:………………………….…………………………………. …………………………………….


……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. ……………………………………                                                                                                                         

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć: 1. Oświadczenie wystawione przez organizatora studiów podyplomowych (zał. nr 2)

WYPEŁNIA POWIATOWY URZAD PRACY Adnotacje urzędowe o sposobie rozpatrzenia wniosku : 1. Stanowisko specjalisty ds. rozwoju zawodowego: ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. …..……………………………………………                    ….. ……………………………………………

                         (data)                                                                                                 (podpis   i   pieczątka  pracownika)

2. Opinia   doradcy   zawodowego   dotycząca   celowości   sfinansowania   studiów  podyplomowych: ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..


………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. …..……………………………………………             ……………………………………………

   

…..

                         (data)                                                                                                 (podpis   i   pieczątka  pracownika)

3. Kandydat: ZAKWALIFIKOWANY / NIEZAKWALIFIKOWANY *    .............................................                         ….. ……………………………………………                   (data)  (podpis Dyrektora PUP/osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

/Wniosek%20o%20sfi  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/c44ce446-6e5e-4c9c-8916-fd1b0a7f5658/Wniosek%20o%20sfinansowanie%20koszt%C3%B3w%20studi%C3%B3w...

Advertisement