Page 1

Strzelce Kraj., dnia 13.02.2012r. CAZ-SK.6330.1.2012.K.Krz

Plan szkoleń na 2012 r.


Lp.

Nazwa szkolenia

Zakres szkolenia

Liczba uczestników

Przewidywany termin realizacji i czas trwania szkolenia

Charakterystyka osób dla których jest przeznaczone szkolenie

Egzamin zewnętrzny, jeżeli jest przewidziany

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającegoukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

NIE

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i nabycie umiejętności objętych programem szkolenia

NIE

Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

SZ K O L E N I A GR U P OW E

1.

2.

3.

Klub Pracy – metody aktywnego poszukiwania pracy

Umiejętność poszukiwania pracy, plan działania, dokumenty aplikacyjne, umiejętności interpersonalne, rozmowa

Drwal – pilarz leśny

Budowa i działanie pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego, obsługa i konserwacja w/w urządzeń, technika wykonania czynności związanych z pozyskiwaniem drewna

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu ,w celu Kwalifikacja zapewnienia panowania wstępna nad pojazdem, przyspieszona kat. C zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom i uświadomienie kierowcom zagrożenia

Osoby zarejestrowane w tut. urzędzie, które:

16

wrzesień – 8 os. listopad – 8 os. 80 h

nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

kwiecień - maj 5

120 h

Osoby zarejestrowane w tut. urzędzie

kwiecień - maj 8

140 h

Osoby zarejestrowane w tut. urzędzie posiadająceprawo jazdy kat. C

Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez wojewodę

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej stanowiące podstawę wpisania uprawnień do prawa jazdy i tym samym upoważnienia kierowcy do podjęcia pracy


Wykonał: K. Krzywicki

/plan%20szkoleń%2  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/c4f2a3a3-d00f-4fe2-831a-813338fe7dea/plan%20szkoleń%202012r.201202150928.doc

/plan%20szkoleń%2  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/c4f2a3a3-d00f-4fe2-831a-813338fe7dea/plan%20szkoleń%202012r.201202150928.doc

Advertisement