Page 1

CAZ-SK-6390/1/K.Krz/2011

Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zrealizowanych w 2010 roku


3


Zgodnie z §83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy skuteczności i efektywności organizacji szkoleń, uwzględniając w szczególności: 1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia, 2. Liczbę i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według kryterium wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy, 3. Liczbę i odsetek osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia, 4. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia, 5. Przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia, 6. Liczbę i odsetek osób, które zdały egzamin, uzyskały licencję lub ukończyły studia podyplomowe w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie. 7. Liczbę i odsetek osób zatrudnionych w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji oraz po zakończeniu studiów podyplomowych. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w 2010 roku skierował na szkolenie 556 osób. Szkolenia z wynikiem pozytywnym ukończyło 551 osób.

Tabela 1. Uczestnictwo zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w szkoleniach w 2010 roku Lp.

Uczestnicy szkoleń

Liczba osób (procentowa liczba wyników pozytywnych)

1.

Osoby, które rozpoczęły szkolenie organizowane przez urząd pracy

556

2.

Osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym

551

3.

W trybie grupowym

4.

W trybie indywidualnym

5.

W tym poszukujący pracy

6.

W tym bezrobotni

400 (72 %) 151 (28 %) 10 (2 %) 541 (98 %)

1


450

Szkolenia grupowe

400

Szkolenia indywidualne

350 300 250 200 150 100 50 0 2008

2009

2010

Wykres 1. Liczba osób uczestnicząca w szkoleniach grupowych i indywidualnych w latach 2008 - 2010 Wykres 1 obrazuje wzrost liczby osób przeszkolonych w formie szkoleń grupowych oraz indywidualnych na przestrzeni 2008 – 2010 roku. Należy zaznaczyć, że w 2010 roku liczną grupę wśród przeszkolonych osób stanowili uczestnicy szkoleń indywidualnych. Wzrost udziału bezrobotnych w tej formie aktywizacji od 2009 roku wynika głównie z liberalizacji przepisów dotyczących kwalifikowania osób na tego typu szkolenia.

Tabela 2. Struktura przeszkolonych osób bezrobotnych według płci w 2010 roku (przeszkoleni ogółem = 100%) Lp.

Płeć

1.

kobiety

2.

mężczyźni

Liczba osób (procentowo) 236 (43 %) 315 (57 %)

Wykres 2. Struktura przeszkolonych bezrobotnych według płci na przestrzeni 2008 – 2010 roku Tabela 2 udowadnia, iż w 2010 roku dysproporcja przeszkolonych osób ze względu na płeć nie jest znacząca. Natomiast wykres 2 obrazuje tendencję dążącą do równowagi tego współczynnika na przestrzeni 2008 – 2010 roku. Należy zaznaczyć, że w 2009 roku udział kobiet w ogólnej liczbie przeszkolonych osób wyniósł 30 %, spowodowane było to przewagą wśród szkoleń 2


zawodów technicznych np. operator wózka jezdniowego, spawacz, operator sprzętu ciężkiego. W 2010 roku wskaźnik procentowego udziału kobiet wzrósł o 13 punktów procentowych.

Tabela 3. Struktura przeszkolonych bezrobotnych i poszukujących pracy według wieku w 2010 roku (przeszkoleni ogółem 100%). Lp.

Przedział wiekowy

1.

18-24 lata

2.

25-34 lata

3.

35-44 lata

4.

45 lat i powyżej

Liczba osób (procentowo) 140 25,4% 192 34,9% 109 19,8% 110 19,9%

Tabela 3 obrazuje strukturę przeszkolonych bezrobotnych i poszukujących pracy w 2010 roku ze względu na wiek wskazując, iż najliczniejszą grupę przeszkolonych stanowiły osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata. Osoby we wskazanym wieku wykazują większą chęć aktywizacji i rozwoju kapitału ludzkiego poprzez uczestnictwo w szkoleniach niż pozostali zainteresowani. Jednocześnie

ponad

połowę

absolwentów

szkoleń

stanowiły

osoby,

które

ze względu na kryterium wieku można uznać za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby do 25 r.ż. oraz osoby powyżej 45 r.ż.) składając się na blisko połowę uczestników.

Wykres 3. Struktura przeszkolonych osób uprawnionych w latach 2008 - 2010 Natomiast wykres 3 ilustruje strukturę osób przeszkolonych uprawnionych w latach 2008 – 2010, wykazując wyraźną zmianę w obrębie grupy wiekowej 18 – 34 lata. Spadek udziału

3


procentowego osób w wieku 18 – 24 lata został zrównoważony wzrostem liczby osób przeszkolonych będących w wieku 25 – 34 lata.

Tabela 4. Struktura przeszkolonych bezrobotnych i poszukujących pracy według wykształcenia w 2010 roku. Lp.

Wykształcenie

1.

Wyższe (w tym licencjat)

2.

Policealne i średnie zawodowe

3.

Ogólnokształcące

4.

Zasadnicze zawodowe

5.

Gimnazjalne i poniżej

Wśród

osób,

które

ukończyły

szkolenie

Liczba osób (procentowo) 57 (10,3 %) 156 (28,3 %) 40 (7,3 %) 170 (30,9 %) 128 (23,2 %)

najliczniejszą

grupę

stanowiły

osoby

z wykształceniem zawodowym. Najmniejsze zainteresowanie szkoleniami wykazywały osoby z wykształceniem ogólnokształcącym, obrazuje ten fakt tabela 4. Biorąc pod uwagę to zagadnienie na przestrzeni lat 2008 – 2010, można zauważyć wzrost procentowego udziału wśród absolwentów szkoleń – osób z wykształceniem wyższym oraz gimnazjalnym, a spadek udziału osób z wykształceniem policealnym i ogólnokształcącym. W ciągu trzech kolejnych lat procentowy udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym utrzymywał się na porównywalnym poziomie, obrazuje to zjawisko wykres 4.

Wykres 4. Struktura przeszkolonych bezrobotnych i poszukujących pracy według wykształcenia w latach 2008 – 2010

4


Tabela 5. Miejsce zamieszkania osób uczestniczących w szkoleniach w 2010 roku. Lp.

Miejsce zamieszkania

1.

Wieś

2.

Miasto

Liczba osób (procentowo) 293 (53,2 %) 258 (46,8 %)

Wykres 5. Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w przeprowadzonych szkoleniach w 2010 roku Tabela oraz wykres 5 pokazują, że w 2010 roku wśród uczestników szkoleń przeważają osoby zamieszkujące wieś, zdeterminowane jest to niewielkim stopniem zurbanizowania powiatu (3 miasta) oraz dużym procentowym udziałem mieszkańców wsi w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy.

Tabela 6. Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49), uczestniczące w szkoleniach w 2010 roku. Lp.

Spełniany warunek

Liczba osób

1.

Bezrobotni do 25 r. ż.

148

2.

Bezrobotni długotrwale

226

3.

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

29

4.

Bezrobotni powyżej 50 r. ż.

58

5.

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

89

6.

Bezrobotni bez wykształcenia średniego

286

7.

Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego

138

8.

Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 18 r. ż.

41

9.

Bezrobotni niepełnosprawni

31

5


Wykres 6. Procentowy udział osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2010 roku Tabela 6 przedstawia liczbę osób przeszkolonych w 2010 roku, które spełniały warunek uprawniający je do odbycia szkolenia – osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a wykres 6 ilustruje procentową ilość osób spełniających ten warunek. Można stwierdzić, że niemal każdy z uczestników szkoleń spełniał przynajmniej jeden warunek pozwalający uznać go za osobę w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponad połowa spełniała jednocześnie dwa i więcej warunków, najliczniejszą grupę wśród tej kategorii uczestników stanowiły osoby bezrobotne do 25 roku życia nieposiadające kwalifikacji i/lub wykształcenia średniego. Najmniejszą grupę osób przeszkolonych stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Tabela 7. Wskaźnik przeszkolenia bezrobotnych kobiet/mężczyzn, w latach 2008-2009 (liczba przeszkolonych kobiet/mężczyzn do ogólnej liczby zarejestrowanych kobiet/mężczyzn).

Lp.

Płeć

Procentowa liczba osób przeszkolona w 2008 roku

Procentowa liczba osób przeszkolona w 2009 roku

Procentowa liczba osób przeszkolona w 2010 roku

1.

Kobiety

7,50 %

5,60 %

10,62 %

2.

Mężczyźni

14,70 %

13,02 %

14,80%

3.

Ogółem przeszkolonych wśród osób bezrobotnych

11,00 %

9,26 %

12,65 %

Tabela 7 przedstawia wskaźnik przeszkolonych osób bezrobotnych, z wyszczególnieniem na płeć na przestrzenie 2008 – 2010 roku. Obrazując zmianę wskaźnika przeszkolenia kobiet w 2010 roku, w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł on o blisko 100 %, jednocześnie zwiększył się ogólny wskaźnik przeszkolenia bezrobotnych, przewyższając nawet poziom z 2008 roku.

Tabela 8. Wskaźnik zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy po odbytym szkoleniu w 2010 roku (na dzień 18.02.2010*) 6


Procentowa liczba osób

Lp.

Zatrudnienie

Liczba osób

1.

Ogółem bezrobotni zatrudnieni po szkoleniu

211

38,3 %

2.

Po szkoleniach indywidualnych

29

19,2 %

3.

Po szkoleniach grupowych

182

45,5 %

Tabela 8 obrazuje wskaźnik zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy po odbytym szkoleniu (efektywność) zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w 2010 roku. Wykazuje, iż z grupy osób, które ukończyły szkolenia w 2010 roku, w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu, pracę zarobkową lub działalność gospodarczą podjęło 211 osób, co stanowi 38,3 % efektywności szkoleń. W porównaniu do roku poprzedniego uzyskano poziom wyższy o blisko 12 punktów procentowych. Natomiast wykres 8 zestawia efektywność szkoleń podaną w procentach w latach 2008 – 2010.

2010 2009 2008 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Wykres 8. Efektywność szkoleń podana w procentach w latach 2008 - 2010 Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych liczony jest jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w ciągu 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia. Tabela oraz wykres 9 przedstawiają jak kształtował się koszt ponownego zatrudnienia na przestrzeni 2008 – 2010 roku

Tabela 9. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych w latach 2008 – 2010 Lp.

Koszt ponownego zatrudnienia

Rok

1.

4 127,64 zł

2008

2.

4 961,00 zł

2009

3.

3 548,36 zł

2010

* Należałoby zweryfikować efektywność szkoleń ponieważ niektóre szkolenia kończyły się w grudniu 2010 r.

po

zakończeniu

pierwszego

kwartału

w

2011r.,

7


Wykres 9. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych na przestrzeni 2008 – 2010 roku Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych ciągu 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia w 2010 roku. Przedstawione informacje w tabeli 9 oraz na wykresie 9 mówią nam o zmniejszającym się koszcie ponownego zatrudnienia w przeciągu 2008 – 2010 roku, tendencja spadkowa była spowodowana za sprawą większej efektywności szkoleń oraz rosnącej konkurencji na rynku usług szkoleniowych, która powodowała obniżenie kosztów realizacji szkoleń. W związku z tym obniżył się w porównaniu do lat ubiegłych przeciętny koszt szkolenia (uprzednio uzgodniona należność przysługującą instytucji szkoleniowej), liczony jest jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób biorących udział w szkoleniach. Sytuacja ta jest zobrazowana w tabeli 10 oraz na wykresie 10.

Tabela 10. Przeciętny koszt szkolenia w latach 2008 – 2010. Lp.

Przeciętny koszt szkolenia

Rok

1.

1 454,5 zł

2008

2.

1 580,79 zł

2009

3.

1 273,94 zł

2010

Wykres 10. Przeciętny koszt szkolenia w latach 2008 - 2010

2010

2009

2008

0,00 zł

200,00 zł

400,00 zł

600,00 zł

800,00 zł

1 000,00 zł

1 200,00 zł

1 400,00 zł

1 600,00 zł

1 800,00 zł

8


Tabela 11. Uczestnicy szkoleń według kierunków kształcenia w latach 2008 - 2010 Liczba osób, które ukończyły szkolenie Lp.

Obszary zawodowe szkoleń 2008 rok

2009 rok

2010 rok raze kobiety m 1 1

1.

Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu

0

1

2.

Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne

0

0

10

10

3.

Języki obce

0

0

2

1

4.

Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami

0

0

21

21

5.

Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna

28

0

1

1

6.

Zarządzanie i administrowanie

0

0

20

19

7.

Prace sekretarskie i biurowe

20

41

14

14

8.

Informatyka i wykorzystanie komputerów

47

10

52

32

9.

Technika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, telekomunikacja, miernictwo, naprawa pojazdów)

0

5

67

0

10.

Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe( w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny)

13

0

23

0

11.

Architektura i budownictwo

0

23

2

0

12.

Rolnictwo. leśnictwo, rybołówstwo

0

0

5

0

13.

Opieka zdrowotna

2

3

1

1

18

3

20

20

0

2

2

1

15.

Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) Ochrona własności i osób

16.

Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja

0

0

3

1

17.

Usługi gastronomiczne

0

0

5

5

18.

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne

11

13

15

15

19.

Usługi krawieckie, obuwnicze

0

0

1

1

20.

Usługi transportowe, w tym kursy na prawa jazdy

90

122

109

7

21.

Pozostałe usługi

0

53

4

3

22.

Nauka aktywnego poszukiwania pracy

6

16

21

19

23.

Inne obszary szkoleń

185

121

152

64

14.

9


Tabela 11 mówi o kierunkach szkoleń realizowanych w latach 2008 – 2010, przedstawia różnice w strukturze obszarów zawodowych w 2010 roku w stosunku do lat ubiegłych. Wynikały one z organizacji większej liczby szkoleń skierowanych do kobiet (np. kurs florystyczny, specjalista ds. sprzedaży) oraz większego zainteresowania szkoleniami indywidualnymi w kierunkach proponowanych przez osoby uprawnione. Na niezmienionym poziomie utrzymuje się zainteresowanie szkoleniami w zakresie obsługi maszyn i urządzeń technicznych oraz prawa jazdy kat. C i C+E. Tabela 12. Przeciętny koszt osobogodziny szkolenia w latach 2008 – 2010 Lp.

Przeciętny koszt osobogodziny szkolenia

Rok

1. 2.

19,80 zł 18,37 zł

2008 2009

3.

14,90 zł

2010

2010

2009

2008

0

5

10

15

20

25

Wykres 12. Przeciętny koszt osobogodziny szkolenia w latach 2008 – 2010 Patrząc na omawiany okres pod względem przeciętnego kosztu osobogodziny można zauważyć obniżenie tego wskaźnika w 2010 roku odnosząc się do 2008 oraz 2009 roku. Ta sytuacja jest zobrazowana w tabeli 12 oraz na wykresie 12. Głównym czynnikiem wpływającym na ten stan rzeczy był niższy koszt szkoleń przy zachowaniu takiego samego wymiaru godzinowego kursów Tabela 13. Liczba i odsetek osób, które zdały sfinansowany egzamin lub uzyskały sfinansowaną licencję, ukończyły szkolenie sfinansowane z pożyczki szkoleniowej, ukończyły dofinansowane studia podyplomowe w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie. 2008 rok

Lp.

1. 2.

Udzielone wsparcie

Sfinansowany egzamin Studia podyplomowe

Liczba osób

Kobiety

2009 rok

Odsetek osób, które zdały sfinansowany egzamin

Liczba osób

Kobiety

2010 rok

Odsetek osób, które zdały sfinansowa ny egzamin

Liczba osób

Kobiety

Odsetek osób, które zdały sfinansowany egzamin, ukończyły studia z wynikiem pozytywnym

81

3

100 %

4

1

100 %

1

0

100 %

0

0

0%

0

0

0%

6

5

100 %

10


W 2010 roku nastąpił wzrost zainteresowania tą formą pomocy w odniesieniu do lat ubiegłych. Najchętniej korzystały z niej kobiety stanowiąc 78,6 % ogółu, które rozpoczęły studia w 2010 roku. Wnioski osób uprawnionych do korzystania z tej usługi były rozpatrywane pozytywnie blisko w 100 %, o ile spełniały warunki formalne. Natomiast tendencja spadkowa finansowania egzaminów była uwarunkowana zmianami w przepisach regulujących ich przyznawanie. Tabela 13 obrazuje tą sytuację na przestrzeni trzech lat, a w tabeli 14 przedstawiono liczbę osób, które w omawianym okresie wnioskowały o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, rozpoczęły studia oraz zakończyły je. Tabela 14. Liczba osób, którym sfinansowano koszty studiów podyplomowych w latach 2008-2010.

Rok

Osoby, które złożyły wniosek

2010 2009 2008

32 8 0

Osoby, które otrzymały dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych zakończyły studia rozpoczęły studia podyplomowe podyplomowe Razem Kobiety Razem Kobiety 28 22 6* 5 8 7 0 0 0 0 0 0

Z grona 6 osób, które zakończyły studia podyplomowe w 2010 roku – podczas realizacji programu nauczania wszystkie osoby podjęły pracę lub inne zatrudnienie. Świadczy to o 100 % skuteczności tej formy aktywności zawodowej (skierowanej dla osób z wyższym wykształceniem) i daje dobrą prognozę na przyszłe lata. * Spośród osób, które otrzymały dofinansowanie w 2009 r., 4 osoby zakończyły studia w 2010 r., natomiast 2 osoby, które zostały objęte wsparciem w 2010 r. (wnioskowały w 2009 r.) ukończyły je tego samego roku (2 osoby rozpoczynające naukę w 2009 r. zakończą studia w 2011 r.). Bezrobotni, którzy otrzymali dofinansowanie w 2010 r. kontynuują studia przewidziane programem nauczania na 2011 rok oraz 2012 rok.

Wykonali: Karol Krzywicki – specjalista ds. rozwoju zawodowego Marek Warchoł – specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta

11

/Analiza%20efektyw  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/3f15e6bc-521e-4830-9397-262443819b68/Analiza%20efektywności%20szkoleń%20w%202010%20roku2011082...

/Analiza%20efektyw  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/3f15e6bc-521e-4830-9397-262443819b68/Analiza%20efektywności%20szkoleń%20w%202010%20roku2011082...

Advertisement