Page 1

………………………….……, dnia …………………

……………………………

Załącznik nr 3

(pieczątka firmowa pracodawcy)

POWIATOWY URZĄD PRACY w Strzelcach Krajeńskich Wniosek pracodawcy o wypłatę premii z tytułu pomyślnego ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych Na podstawie art. 53j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) proszę o wypłatę premii z tytułu pomyślnego ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych przez …………………………................. (liczba uczestników) zgodnie z umową z dnia ………………… nr …………….…..….…. w ……………………..……………………………………....................... (nazwa pracodawcy)

Ustalenie należnej premii Lp.

Okres uczestnictwa

Imię i nazwisko uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych

Data i miejsce urodzenia

Forma: praktyczna nauka zawodu /przyuczenie do zawodu

Data egzaminu

Kwota premii

RAZEM Słownie kwota do wypłaty: ………………………………………………………………................ Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy prowadzony w ………………………... Nr ………………………………………………………………………………………………..…….

………………………………….. (podpis głównego księgowego)

………………………………………… (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Załączniki: − zaświadczenie o ukończeniu przez uczestników przygotowania zawodowego dorosłych programu praktycznej nauki zawodu dorosłych/przyuczenia do pracy dorosłych*, − kopie dyplomów, świadectw lub zaświadczeń potwierdzających zaliczenie egzaminu, o którym mowa w art. 53c ust. 2 lub art. 53d ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem, − zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych, − informacja o innej pomocy publicznej, jaką beneficjent pomocy otrzymał w odniesieniu do tych samych wydatków niezależnie od jej formy i źródła,


− sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową beneficjenta pomocy.

/Wniosek%20pracoda  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/36da49b4-48c3-4149-a4bb-c7d382c70105/Wniosek%20pracodawcy%20o%20wypłatę%20premii201108261107.d...

/Wniosek%20pracoda  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/36da49b4-48c3-4149-a4bb-c7d382c70105/Wniosek%20pracodawcy%20o%20wypłatę%20premii201108261107.d...

Advertisement