Page 1

Ogólnopolski Tydzień kariery 17-23.10.2011 PORADNICTWO KARIERY DLA KAŻDEGO UCZNIA

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

PROGRAM: 17 październik – spotkanie z uczniami w Zespole Szkół Centrum Kształcenia

Ustawicznego

w Strzelcach Kraj. pt. „Planowanie kariery zawodowej”. Mini wykład na temat planowania i rozwoju kariery zawodowej. Rozpowszechnienie materiałów o usługach i instrumentach rynku pracy. 17 październik – spotkanie z uczniami w Zespole Szkół w Strzelcach Kraj. pt. „Obecny rynek pracy”. Wyświetlenie i omówienie prezentacji multimedialnej na temat planowania kariery zawodowej. 18 październik- spotkanie z ostatnimi klasami w Zespole Szkół w Strzelcach Kraj. pt. „Obecny rynek pracy”. Wyświetlenie i omówienie prezentacji multimedialnej na temat planowania kariery zawodowej. 19 październik- porada zawodowa grupowa w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Kraj. „Całożyciowe poradnictwo drogą do kariery” . Zajęcia warsztatowe, dyskusje, praca w grupach. 20 październik- spotkanie z osobami zajmującymi się doradztwem zawodowym

w Ośrodku

Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Kraj. Omówienie z uczestnikami w jaki sposób dana szkoła zajmuje

się

realizowaniem

poradnictwa

zawodowego

w

myśl

hasła

„Poradnictwo kariery dla każdego ucznia”. 21 październik – informacja zawodowa grupowa „Przedstawienie lokalnego rynku pracy”.

PARTNERZY: Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich Zespół Szkół w Dobiegniewie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Krajeńskich

OTK


17.10.2011r. Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. pt. „Planowanie kariery zawodowej”. W roli prelegentów wystąpiła Pani Dyrektor Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. oraz doradca zawodowy. Słuchaczami były ostatnie - IV i III klasy ZSCKU. Temat spotkania był realizowany na zasadzie panelu dyskusyjnego, poprzedzonego mini wykładem na temat kariery zawodowej: jej znaczenia w życiu każdego z nas i dążenia do spełnienia zawodowego. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, najczęściej poruszanymi tematami były staże i szkolenia organizowane przez Urząd Pracy, sposoby rekrutacji na te formy i wymogi uczestnictwa w nich. Na spotkaniu były również rozpowszechnione materiały dotyczące usług i instrumentów rynku pracy.

17.10.2011r. i 18.10.2011 Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj. pt. „Obecny rynek pracy”. W roli prelegentów wystąpiły Panie: pośrednik pracy i doradca zawodowy z Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. Słuchaczami każdego dnia były dwie III klasy Liceum Ogólnokształcącego. Temat spotkania zrealizowany został poprzez mini wykład i omówienie prezentacji multimedialnej dotyczącej drogi kariery zawodowej, był również wyznaczony czas na panel dyskusyjny i zadawanie pytań. Uczniowie chętnie i kreatywnie uczestniczyli w spotkaniu, najczęściej zadawanymi pytaniami były, te o wybór dalszej ścieżki edukacji, o zawody deficytowe i nadwyżkowe, jak i również kwestie dotyczące ewentualnej pomocy doradcy

zawodowego

przy

określeniu

predyspozycji

zawodowych.

rozpowszechnione były materiały dotyczące usług i instrumentów rynku pracy.

Na

spotkaniu


Prezentacja multimedialna na temat planowania kariery zawodowej.

Doradczynie zawodowe podczas spotkania z uczniami III klas LO w Strzelcach Kraj.


Omawianie prezentacji multimedialnej.

19.10.2011r. Przeprowadzenie porady zawodowej grupowej w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Kraj. Uczestnikami porady były osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, a realizowany był temat „Całożyciowe kształcenie drogą do kariery”. Celem spotkania była ocena zawodowa uczestników zajęć oraz motywacja do ciągłego zwiększania kompetencji zawodowych i ustawicznego kształcenia i rozwijania siebie, by stać się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Przedstawienie uczestnikom prezentacji multimedialnej „Moje umiejętności, a rynek pracy”. Dyskusja na temat wyboru szkoły, jako szansy na dalszy rozwój, osobiste wybory uczestników. Zrealizowanie ćwiczeń grupowych pomagających określić predyspozycje i zainteresowania zawodowe uczestników zajęć. Osoby chętnie i kreatywnie uczestniczyły w wyznaczonych zadaniach. Otwarcie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i opiniami.


20.10.2011r. Spotkanie robocze zespołu osób zajmujących się poradnictwem zawodowym na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Spotkanie odbyło

się w Ośrodku Kształcenia

Zawodowego w Strzelcach Kraj. i trwało od godziny 10:00 do godziny 12:00.

PROGRAM SPOTKANIA: 1. Przywitanie uczestników. 2. Przedstawienie celu spotkania. 3. Omówienie w jaki sposób dana Szkoła zajmuje się realizowaniem poradnictwa zawodowego

w

myśl

hasła

Ogólnopolskiego

Tygodnia

Kariery

2011

„ Poradnictwo kariery dla każdego ucznia” 4. Zaprezentowanie poradnictwa zawodowego i pozostałych usług rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. 5. Wymiana doświadczeń w realizowaniu działań doradczych. Zaplanowanie ewentualnej współpracy dotyczącej budowania kariery zawodowej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Były to: 1. Gimnazjum w Strzelcach Kraj. – Pani Maria Spławska 2. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Kraj. – Pani Alicja Czerniawska 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. – Pani Justyna Turek 4. Zespół Szkół w Strzelcach Kraj. – Pani Agnieszka Sprawka 5. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Kraj. – Pani Gabriela Demczur 6. Zespól Szkół w Dobiegniewie – Pani Ewa Ciesielska 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Kraj. – Pani Krystyna Szczepaniak i Pani Kamila Gajko 8. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. – Pani Marlena Płotecka i Pani Karolina Kopala


Podczas spotkania zostały omówione wszystkie formy aktywności na rzecz poradnictwa zawodowego w placówkach reprezentowanych przez ww. Panie. Zwrócono uwagę na realizację hasła OTK 2011 „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia”. Nastąpiła wymiana spostrzeżeń i doświadczeń na temat współpracy przy tworzeniu spójnego poradnictwa zawodowego w Szkołach powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Ustalono cykl spotkań na kolejne lata, w celu ewaluacji wykonanych działań i dokonaniu ewentualnych zmian.

21.10.2011 Tego dnia odbyła się od godziny 9:00 do godziny 10:00 w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Kraj. zaplanowana grupowa informacja zawodowa na temat „ Przedstawienie lokalnego rynku pracy”. Podczas informacji zostały przedstawione aktualne na oferty pracy, rozdano uczestnikom broszury wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Jak podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie zawodowe z pomocą urzędu pracy?”. Omówione zostały również usługi i instrumenty rynku pracy. Był również czas na zadawanie pytań zawiązanych z korzystaniem z tych form.

Również w dniach od 17-23 .10.2011r. odbyły się różne formy zaakcentowania OTK w Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie oraz w Filii Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj w Drezdenku.

/Og%C3%B3lnopolski  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/480a04a7-b2b3-4574-a187-9ab61469661f/Og%C3%B3lnopolski%20Tydzie%C5%84%20kariery%20%20172011121...