Page 1

CAZ-SK.6374……2011…… ............................................................ (miejscowość, data)

KARTA KANDYDATA NA SZKOLEN IE GRUPOWE Cz. I. Wypełnia kandydat na szkolenie (UWAGA– Wypełnienie karty nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie)

1. Nazwisko i Imię ................................................................................................................................................................ 2. PESEL............................................... nr telefonu ......................................... e-mail ……………………….............................. 3. Adres zam. ....................................................................................................................................................................... 4. Wykształcenie .................................................................................................................................................................. (nazwa i rok ukończenie szkoły)

5. Zawód wyuczony ............................................................, - wykonywany ....................................................................... 6. Posiadane uprawnienia ................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... 7. Przebieg pracy zawodowej (podać trzy ostatnie miejsca pracy) Okresy pracy od

do

Nazwa zakładu pracy/ rodzaj własnej działalności gospodarczej

Zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanych zadań

8. Nazwa kierunku szkolenia o jakie aktualnie ubiega się kandydat .................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. 9.Czy korzystał (a) Pan (i) ze szkolenia finansowanego przez PUP

TAK/NIE*

jeżeli tak, to proszępodać nazwę szkolenia (kursu) ............................................................................................................. …………………………………………………………………………………… i rok szkolenia ............................................................................. Czy podjął (a) Pan (i) pracę po ukończeniu wyżej wymienionego szkolenia jeśli tak, to czy zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia

........................................................ data

TAK/NIE*

TAK/NIE* i na jakim stanowisku ………………….……………….

................................................................. podpis kandydata na szkolenie

Cz. II. PRZEZNACZONA DLA PRACOWNIKÓW PUP


1. Opinia specjalisty ds. rozwoju zawodowego: 1.1.Czy kandydat spełnia określone ustawą warunki do skierowania na szkolenie?

TAK/NIE*

jeśli nie to dlaczego ........................................................................................................................................................ 1.2. Czy kandydat spełnia kryteria kwalifikowania określone w planie szkoleń ?

TAK/NIE*

jeśli nie to dlaczego ........................................................................................................................................................ 1.3. Nazwa proponowanego szkolenia ................................................................................................................................. 1.4. Czy istnieje koniecznośćskierowania kandydata do doradcy zawodowego?

TAK/NIE*

1.5. Czy występuje koniecznośćskierowania na specjalistyczne/psychologiczne badania lekarskie?

............................................. (data)

TAK/NIE*

…......................................................................................... (podpis i pieczątka specjalisty ds. rozwoju zawodowego)

2.Opinia doradcy zawodowego: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ............................................. (data)

.......................................................................... (podpis i pieczątka doradcy zawodowego)

3. Kandydat: ZAKWALIFIKOWANY/ NIEZAKWALIFIKOWANY*

............................................. (data)

*niepotrzebne skreślić

........................................................................ (podpis i pieczątka Dyrektora PUP)

/Karta%20kandydata  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/37313b06-3acf-4403-bb8e-4a70c2b99f01/Karta%20kandydata%20na%20szkolenie%20grupowe%20ze%20%C5%9...

/Karta%20kandydata  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/37313b06-3acf-4403-bb8e-4a70c2b99f01/Karta%20kandydata%20na%20szkolenie%20grupowe%20ze%20%C5%9...

Advertisement