Page 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu finansowania osobom bezrobotnym oraz innym osobom uprawnionym ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych

Strzelce Krajeńskie, dnia.……………… ................................................ (imię i nazwisko)

................................................ (numer PESEL)

................................................ (adres zamieszkania, nr telefonu)

................................................ Podstawa prawna: art. 42a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z pózn. zm.)

Wnioskuje o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych o profilu: …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………. (nazwa studiów podyplomowych)

1. Łączny koszt studiów podyplomowych wynosi : …………………………………………........................ 2. Wnioskowana kwota finansowania ze środków Funduszu Pracy………..……………….……………… (do wysokości 100%,jednak nie więcej niż 300%przeciętnego wynagrodzenia)

3. Termin realizacji studiów podyplomowych od ……………………………….do…………………............. 4. Nazwa i adres organizatora studiów podyplomowych:………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Uzasadnienie celu edukacji: ………………………….…………………………………. ……………………………………. ……………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………… (czytelny podpis wnioskodawcy)


Do wniosku nale ży dołączyć: 1. Oświadczenie wystawione przez organizatora studiów podyplomowych (zał. nr 2)

WYPE Ł NIA POWIATOWY URZAD PRACY Adnotacje urzędowe o sposobie rozpatrzenia wniosku : 1. Stanowisko specjalisty ds. rozwoju zawodowego: ……………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..…………………………………………… …..…………………………………………… (podpis i pieczątka pracownika)

(data)

2. Opinia doradcy zawodowego dotycz ąca celowo ści sfinansowania studiów podyplomowych: ……………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..……………………………………………

…..…………………………………………… (podpis i pieczątka pracownika)

(data)

3. Kandydat: ZAKWALIFIKOWANY/ NIEZAKWALIFIKOWANY*

............................................. (data)

*niepotrzebne skreślić

…..…………………………………………… (podpis Dyrektora PUP/osoby upoważnionej)

/Wniosek%20o%20sfi  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/c44ce446-6e5e-4c9c-8916-fd1b0a7f5658/Wniosek%20o%20sfinansowanie%20koszt%C3%B3w%20studi%C3%B3w...

/Wniosek%20o%20sfi  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/c44ce446-6e5e-4c9c-8916-fd1b0a7f5658/Wniosek%20o%20sfinansowanie%20koszt%C3%B3w%20studi%C3%B3w...

Advertisement